kraks vejviser 1940 handelskalender

Færoerne

VII — 4146

Real-Register

A. Real-Register. Klaksvig Syge hus for 43 Patienter. Overlæge : ........... .. .............. Tveraa Sygehu s for 12 Patienter. Sygehuslæge: Kredslæge Knud Nygaard. Fære AmtsTuber ku 1 o s e-Sygehus for 54Pati enter. Overlæge: Vilhelm Magnus s en. Indbyggerantal. 1935: 25,744, deraf i Thors ­ havn 3,611 (1911: 18,000, deraf i Thorshavn 2097). Følgende Øer er beboede: Fuglø (227), Svinø (214), Viderø (327)", ’ Bordø (1998), Kunø (191), Kalsø (303), Øster© (5887), Strømø (6850), Nolsø (298), Hest© (105), Kolter (24), Vaagø (1962), Myggenæs (140), Myggenajsholm (3), Sando (1458), Skuø (155), Store Dimon (10) og Suder© (5592). Konsulater. Se Thorshavn og Trangisvaag. Lagtinget, hvis Forhold er ordnet ved Lov af 15. April 1854 (jvfr. Lov Nr. 124 af 28. Marts 1923), har 25 Medlemmer, hvoraf 20 er valgt i Kredse, medens 5 er valgt paa Tillægsman ­ dater. Øerne er delte i 7 Lagtingskredse. Tinget er en raadgivende Forsamling. Med ­ lemmernes Adresser findes i Navne-Registret, Lagtingets Kontor. Chef: Landsretssagfører Ed w. M i t ens. Landboforening, Færøernes. Formand: Landbrugskonsulent M WLiit- z e n, R. Thorshavn. Landbrugslandet paa Færøerne, Thorshavn. Oprettet i Henh. til Lov af 24. Maj 1937. Sysselmand K. Djurhuus, Tveraa, For ­ mand; Lagtingsmand J. P. Davidsen, Sand, Næstformand; Landsretssagf. Edw. Mi tens, Thorshavn. Konsulent: Landbrugskandidat II J Jacobsen. Landfoged. Denne er Politimester paa Øerne. Landfoged (Politimester):N ielsWesterby, Thorshavn. Litterære Selskab, Færoernes (Felagid Var- fiin). Formand: Realskolelærer Rikard Long, Thorshavn. Lærerforening., Færøernes. Formand: Real ­ skolelærer Rikard Long, Thorshavn. Museum : Færoiske Antikvitets- Samling (Hin foroyskaforngripargoymslan),Thorshavn. Direktør: Bibliotekar M A Jacobsen, R. Oppebørselskont or, Færøernes. Chef: Niels Mortensen, Thorshavn. Politimester, se Landfoged. Postvæsenet staar under Generalpostdirektoratet i Kbhvn. Posttaksterne er de samme som for Danmark. Postmester: CSJHDanielsen, R., Thors ­ havn. Provst: Jacob Dahl, Thorshavn. (under Kbhvns Stift).

Amtmand: A age Hi lb er t,R.,ThorBhaTn.(Stift ­ amtmanden over Kbhvns Stift er tillige Stift ­ amtmand over Færoerne). Amtslæge: ..................................... Apoteker: J A Juul, Tjaldur Apotek, Thors ­ havn. Filialer i Tveraa og Klaksvig. Areal: 1398,9 km s . ' Banker og Sparekasser: Foroya Ban ki (Færøernes Bank) Akts., Thorshavn, opr. ifølge Bekendtg. af 22. Febr. 1906. Aktiekapital og Reserver 900,000 Kr., der delvis ejes af Landmandsbanken i Kø ­ benhavn. Bestyrelse: Købmand Z Heinesen, Thors ­ havn, Formand; Landsretssagf. B Husted- Andersen, Thorshavn; Bankdirektør Ri ­ chard Meyer, R., København; Posteks ­ peditør Poul Nolsøe, Tveraa. Direktion: KLudvigsen og Svend Hamme rby. Færø Amts Sparekasse, Thorshavn, opr. 24. Aug. 1832. Direktører: C S J II Dani els en, R. (adm.) og Emil Olsen. Sjdvinnubankin, P/f.,Thorshavn. Direktør: Cand. jur. Th or stein Petersen. Bestyrelse: Købmand C hr. Holm Jacob ­ sen, Formand ; Administrator Joh s. Olaus Joensen, Skibssynsmand Jacob Joen- sen og Lærer Rikard Long, alle af Thorshavn; Købmand J M i c h ae 1 Jacob ­ sen, Klaksvig. NorfioyaSparikass i.Klaksvig.,opr. 1919. Bibliotek : Færø Amts Bibliotek, Centralbibliotek for Færøerne, Thorshavn, indeholder ca. 10,000 Bind og en Del Haandskrifter. Bibliotekar: M A Jacobsen, R. Dommer, se Sorenskriver. Fiskerinævn, Færoernes, opr. i Henh. til Lov af 1931: Redaktør; Landstingsmand Poul Niclasen, Thorshavn; LagtingsmaDd Skibs ­ fører J H Joensen, Sørvaag; Revisor Lagtingsmand Gunnar Winther, Sand. Fflroya Fiskimannafelag (Færøske Fiskeres Organisation). Foreningen, der tæller 3000 Medl., forhandler Fisk for dem af sine Med ­ lemmer, som ønsker, det. Formand:Poul Juel Djurhuus; Sekretær: R Rasmussen. Hospitaler: Direktør for Hospitalerne paa Færoerne : LandsretsBagf. Edw. Mi ten s. Dronning AlexandrineB Hospital , Thorshavn, for 102 Patienter. Overlæge: T P Dahl. Elektricitetsværket i Vaag. Bestyrer: K II Lystbæk.

Sloler : Færøernes Seminarium, ThorshavD, til Uddannelse af Lærere og Lærerinder. Forstander: Chr. Lutzen. Mellem-og RealskoleniThorshavn. Overlærer: Chr. Lutzen. Navigationsskolen, Thorshavn. Bestyrer: Jens Pauli i Dali. Færøernes Folkehøjskole (Foroya Folkahåskuli),Thorshavn, opr. 1899. Forstandere: Simun av S kargi og R Rasmussen. Iland els skoler. - Thorshavn. Forstander: Lærer S E Maj- tras. - Trangisvaag. Forstander: Realskolelærer Ernst Hansen. Tekniske Sko ler. Thorshavn. Forstander: Realskolelærer Zacharias Sørensen. - Trangisvaag. Forstander: Realskolelærer Ernst Hansen. Klaksvig. Forstander: Smedemester JI Rasmussen. Sorenskriver, (Dommer). Denne er Dommer, Foged og Skiftefor ­ valter paa Øerne, Overformynder og For ­ mand i Overlandvæsenskommissionen og for Ulykkesforsikrings-Raadet. Sorenskriver (Dommer): Erik Bonnevie, Thorshavn. Sprogforening, Færøernes (Foroya malfelag). Formand: Bibliotekar M A Jac,obsen, R., Thorshavn. Statens LandbrugsforsøgpaaFærøerne har Ho­ vedstation i Iløjvig ved Thorshavn £1 116 og Afd. i Sand $ 8, desuden ambulante Forsøg i 15 Bygder. Forsøgsleder: J Huusgaard. Statens Landbrugskonsulent for Færøerne: M W Liitzen, R. Studenterkursus, opr. 1937. Leder^Cand. mag. Thomas Nygaard. Sygekasser: Centralforeningen af Sygekasser paa Færøerne omfatter 38 Sygekasser. Formand: Direktør P Je n s en,R.DM.,Thors ­ havn. Telefonvæsen, Færoernes (Amtskommunalt). Driftbestyrer: Ingeniør Lou i s Z a ch a ri a- sen. Telegraf : Telegramtaksten imellemDanmark ogFæroerne er 32 Øre pr. Ord.Pressetelegr. 11 Øre pr. Ord Telegrafbestyrer: .................... Turistforening, Færoernes. Formand: Købmand Pete r Nolsø, Vaag. Ungdomsforening, Vaag. Formand ’ : Købmand Peter Nolsø.

B. Navne-Register. er Færøernes Forretninger optaget under den Branche, der her er anført efter Navnet.) 1 Hotel „Klakksvik “ Hvalvik Johannes ur, Maskinsnedkerier Isaksen Jens Cl. Kobmandsforr. Jacobsen Jacob, Blikkenslager Jacobsen J o I ib . Navigatør Kjolbro J F Købmand, Fiskeeksportør, Im ­ port & Exportforr., Skibsværft, R. Klakksvikar Maskinsnikkaravirki, P/f., Maskin ­ snedkeri Klakksvikar SleipistéS Skibsbyggeri Klaksvig Kiosk, S K Hansen, Kiosker] Klakkur, Jacobsen & Petersen, Manufaktur ­ handlere Knudsen Niels, Kobmandsforr.

(I det følgende Afsnit C. Fag-Register Klaksvig

Havnedybde: 7,5 Meter.

Biskupsstød J Baadebygger Biskupsstød Ole H Bygmester Carlsson Axel Sognepræst, Viderejde Christiansen G Tømrerm. Christiansen Joen Kobmandsforr., Norddeble Clementsen Joen Kobmandsforr., Sydredal Eliasen J M Kobmandsforr., Mygledal Fjallheim Johs. Fotograf Fuglø Trond Kobmandsforr., Viderejde Gaard Ole H, Kobmandsforr. Hansen Haakon Sysselmand Hansen Joen Købmand, fh. Lagtingsmand,Husum Hansen Ole G Kobmandsforr., Hattervig Hansen S F Bryggeri Hansen S J, Skotojsforr., Mørkøre Hansen S K Smed Heinesen Heine Kobmandsforr., Kunø Hotel British

Jacobsen J J, Kobmandsforr. Jacobsen J M Kobmandsforr. Jacobsen Michael J Kobmandsforr. Jacobsen P M, Maskinsnedkerier Joensen E, Skotojsforr. Joensen Elieser Instrumentmager

Larsen S Kobmandsforr. Larsen Sofus Bagerforr. Liitzen A Købmand Matras A Kobmandsforr., Kvannesund Matras J J Fisker fh. Lagtingsmand, Viderejde Mørkøre Chr. Skotojsforr.- Norfloya mjolkafelag A/S., Mælkeforsyninger Norfioya Sparikassi Nordoya timburhandil, Trælast- og Tømmer ­ handel Olsen Axel Baadebyggere Olsen Hans E Kobmandsforr. Olsen M F Købmandsforr., Svinø Olsen O F Kobmandsforr., Mygledal

Joensen Joen Baadebygger Joensen Johs. Tømrerm. Joensen O F Købmand Lagtingsmand, [R. Joensen Olivia Fotograf Joensen & Olsen Sejlmagere Joensen Samson Smed Johansen Jobs. Mobelforr. Johansen Jakob Kobmandsforr., Husum Jonsson Th., Skotojsforr. Justinussen J Kobmandsforr., Svin© Justinussen N J S Kobmandsforr., Arnefjord Kjelnæs Th. Bager s

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker