kraks vejviser 1940 handelskalender

En Annonce i Vejviserens Fag-Register bliver læst

ET REGISTER FOR KØBERE V ejviserens Fag-Register gennem- søges af Købere paa samme Maade som Dagbladenes (f. Eks. Berling- ske Tidendes) Annoncespalter.

FORRETNINGER OG PRIVATE bruger Vejviseren. Den sælges til

- Handel, Haandværk og Industri. ■ Banker og Assuranceselskaber. - Læger, Tandlæger og Dyrlæger. ■ Stats- og kommunale Kontorer. Københavns Kommune ca. 300 Stk. Gesandtskaber og Konsulater ca. 'i00 Stk. - Postkontorer, Færger, Rutebaade, Biblioteker, ca. 500 Hoteller og Restauranter samt ca. 2000 Butiks ­ handlende Landet over.

Køberne ved, at Vejviseren brin ­ ger alle en Branches Udøvere hele Landet over, samlede paa eet Sted. Annoncens oplysende Tekst hjæl ­ per ham til at finde den rigtige. Vore 10.000 Annoncerende, der i 1940-Udgaven har ladet indrykke 25.000 Optagelser, ved det ogsaa.

med Pligt til gratis Udlaan til

Hvert Eksemplar af Vejviseren bruges af mange, i Forret ­ ninger og paa Kontorer, har hele Personalet Adgang til den. „Udlaansvejviserne" er mange Steder slidt op ved Aarets Udgang. Kunde man fremskaffe en Statistik over Antallet af Opslag i Fag- Registret Aaret igennem, vilde man komme op paa svimlende Tal.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker