kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Vej- og Kloakaulæg

VII -4064

Aalborg: Vejviser for Aalborg, Nørresundby og Nørre Tranders Aarhus: Aarhus Vej viser N-Allé 90f) 6328 Esbj e rg.- EsbjergVejviser ved KRosendahl Borgerg. 25 f 2201 (2 Lin.) Fredericia: Fredericia Vejviser Go- thersg. 49 f> 333 Glostrup* Vejviser for Glostrup Kommune f 489 Haderslev: Haderslev Vejviser Storeg. 97 fl 231 Helsingør: Vejviseren for Helsingør Kom ­ mune F rejasv. 16 C fl 1648 Odense: Odense og Assens Amters Vej ­ viser,Fyens Stiftsbogtrykkeri Graabrødre- pl. 9 J) 477 Odense Vejviser, Fyens Stiftsbogtrykkeri Graabrødrepl. 9 fl 477 Rønn e: Bornholms Vejviser f 379 Vej le : Vejle og Omegns Vejviser Nørreg. 22 fl 1155 Vekselerere. Exchange Brokers — Changenrs de monnaies — Wechselstuben (se tillige Bankiers). 1. Medlemmer af Københavns Fondsbørs. 2. Andre Veksolerore. 1. Me il lemmer af Københavns Fondsbørs. (R) betyder Reporthus

Vej- og Kloakanlæg.

GRUNDLAGT 1770

København: Bay & Vinding Jægersborgs Allé 104 Cliar- lottl. $ ★ Or .4696 Bird Ingeniør & Entreprenør Howitzv. 43 00 D C. 2887 Rasmussen Niels & H Schiøtz Mynstersv. 19 EJ f Cent. 5230 & 8080 Aal borg: Wright, Thomsen & Kier f) 1688 & 2081 Aarhus: BECHGAARD C A Strandv. 136 fl 8608 Hø rsh olm: Hansen Alex. .1 fl 45 Odense: Jørgensen Hans & Søn (Indeh. H Hansen) Pjentedamsg. 49 fl 683 (2 Lin.) & 2483 Mengel G Ingeniør, Cand. polyt. (F. R. I.) Filosofgangen 23 fl 1726 Baadgivende og projekterende Ingeniør for Anlæg af Kloakværker. Rand ers: Carlsen C Mølleg. 6 fl 262,263,214,1024 & 3205 Artikler til Vej - o g Kloakanlæg. Holbæk: Holbæk Jernstøberi, Akts. £ 1413(11 ereLedn).

KRAK 3 VEJVISER FOR DANMARK OG ISLAND

Bringer flere Adresser end nogen anden Dansk Haand- bog. Findes overalt i Landet. Benyttes daglig af

Titusinder.

BIND I ADRESSEBOG FOR DANMARK • BIND II HANDELSKALENDER FOR DANMARK FA6-REQISTER for hele Landet FÆRØERNE ISLAND UDLANDET NORGE - SVERIGE - FINLAND m. fl. EXPORT DIRECTORY OF DENMARK

Vejning.

København: Statsautoriserede offentlige Vejning, Den, i Kbhvn. (udenfor Frihavnen) Torden- skjoldsg. 21 [K f) Cent. 344 & By 6268 Offentlig autoriserede Vognvægte: Kalvebod Brygge ved Hallerne Christiansgade udfor Tøjhuset Islands Brygge udfor Gunløgsgade Larsens Plads, Ny Toldbodgade 8

KØBEN HAWS FONDSBØRS

INDREGISTRERET BOMÆRKE FOR SAMTLIGE MEDLEMMER AF KØBENHAVNS FONDSBØRS

Købere af Vejviseren kan faa gratis tilsendt en Række Speciallister. Se nærmere herom sidst i Bind II.

Arnholdt & Thornsø Østerg. 35 IB fl -ArCent. 2967 (R) BENZON & SUNDBERG Højbro PI. 21 Kl 1 ★ C. 12282 (R) Telegramadr. „Benzonberg*. Biitzow & Tillisch Bredg.49 Kl fl ★ Cent. 13205 (3 Lin.) Stats fl 282 (R) Christensen Georg A & Co. Vimmelskaftet 35 Kl f Cent. 4261,4361 & 5489 (R) van Deurs O H Bredg. 6 Kl fl C. 6957 & 10857 (R) Telegramadr. „Deursbankier 11 . Friis & Co. Admiralg. 25 OS fl ★ Cent. 15801 (R) Gerling Axel Frederiksbergg. 10 Kl flCent. 4044 & 11544 (R) Groth Carl Raadhusstr. 3 Kl fl Cent. 8079 & 10679 (R) Telegramadr. „Fondsgroth “ . Hahn ’ s J S Enke Vekselerer & Bankier Købmagerg. 14 E fl Cent. 99 & 1990 Stats fl 490 (R) Postkonto 4453 Hansen Vilh. G Alhambrav. 18 IV1 fl C. 2087 & 13087 (R)

Vejvisere. Directories — Almanacks des adresses — Adressbucher København: ' KRAKS VEJVISER Udgiver Kraks Legat Nytorv 170S fl ★ Cent. 308 se tillige under Aarbøger Eksport-Vejvisere og Lom me- Vej visere. Se næste Spalte Vejviser for Gjentofte Kommune Udgiver: Énkefru E Jantzen Høstv. 2 Charlottl. fl Ordr. 666 Vejviser for Gladsaxe Kommune Udgiver: KommunekftssererHJørgensen Runébergs Allé 23 Søborg f Søb. 248 Vejviser for Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Translatør J E Jørgensen Skov ­ brynet 39 Lyngby f) Lyngby 477 Vejviser for Søllerød Kommune Udgivere: Skattefuldm. N Ilver og Stationsforst. J Henriksen Grunersv.26Holte f Holte 526

KRAK S VEJVISER udkommer hvert Aar ca. 30. December.

Pris 32 Kr.

UDGIVER KRAK S LEGAT NYTORV 17 - KØBENHAVN K. TELEFON * CENTRAL 3 0 9.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker