kraks vejviser 1940 handelskalender

Vandstandsvisere

Fag-Regisler for Danmark Kriiger I,Akts.,Christiansg.22K]JP*Cent.4726

Kolding: Danske Mejeriers Maskinfabrik,De,A.m.b.A. 51 2036 (4 Lin.) DE DANSKE MEJERIERS MASKINFABRIK A M B A (Kolding Ulf. 2036 (4 Lin.) TELEGRAMADR.: MEJERIFABRIK VANDRENSNINGSANLÆG A. FSYRING Randers: Hydro-Chrom v. Fr. Wiirtzen Hassagers Boulevard 4 $ 1858 Varmtvandsforsyningsanlæg holdes fri for Kedelsten, Rust og Tæring ved vor Desoxygen-Methode under fuld Garanti. FJERNING FKIMNING FHÆRDNING rn.m. 1. 2. 3. Indenlandske Selskaber. Udenlandske Selskaber. Repræsentanter. 1, Indenlandske Selskaber. København: Absalon, Fors.-Akts.Raadhuspl.45jP *09930 Almindelig Grundejerforsikring, Akts., V-Voldg. 100 KJ j) * Cent. 4358 Baltica, Assurance- Compagniet, Akts., Bredg. 42 Kl $ * Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu". Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Ama ­ gert. 11 Kl $ * Cent. 1051 HEIMDAL, Forsikrings-Aktiesel ­ skabet, Stormg. 12KJ $ Cent. 4795 Forsikringer tegnes gennem Selskabets under Bubrikken : Indbruds forsikrings ­ selskaber anførte Bepræsentanter. NORDISK BRANDFORSIKRING, Akts., Grønningen 25 Kl $ * Cent. 5100 Randers: Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. f 545) Vandskadeforsikring. Insurance against Damage by Water — Assurances contre les dégats des eaux — Wasserschaden- Versichcrung København: — — — ■'• a ® 1 ’ * Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 E f fcCent. 10516 Fylgia Forsikrings-Aktieselskab Havneg. 51 Kl f fcC. 15535 GUARDIAN Forsikrings-Akts., London: Aug. Borgen Lløjbro PI. 5 Kl 1 *0.2288 Ocean, Forsikringsaktieselskabet, Sverige, E Schledermann Rothesg. 6 |ø] D Cent. 6065 - Postkonto 3536. 2. Udenlandske Selskaber.

Vandstandsvisere.

København: Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strømsafd. Blegdamsv. 124 ÉJ ffi fc Cent. 8448

Vandrensningsanlæg til Blødgøring, Afjerning, Affarvning, Sterilisering, Afluftning, etc. Elektrolytiske Anlæg til Varmtvandssystemer. Moderne Svømmebade. Se tillige Eksport-Vejviser sidst dette Bind.

Vandturbiner. Water Turbines — Turbines hydrauliques — Wasserturbinen. Aarhus: Frichs, Akts. $ 3030 og Kbhvn. $ Cent.5749 Vandturbiner. Nørres ndby: Maskinfabriken Lindholm jp 3121 System „Finshyttan* .

Kriiger lørgen GI. Kongev. 132 E $ Cent. 9347

INGENIØRFIRMAET IØRGEN KROGER GL. KONGEVEJ 132

Vandværksanlæg. Water Works Contractors — Constr. d ’ usines å eau — Wasserwerke, Bau von Wasserwerke København: Aabye &Raahauge-Andersen Dagmarhus E D *0.9872 Se tillige under „Vandfiltre 11 . Andreasen & Henningsen Dyrkøb 3 E JlCent. 8646 Andreasen, Ulving & Bennike Ingeniørforr. Trium Glentev. 71® $ -fc Cent. 13018 Komplette Pumpe- og Filteranlæg Hansen Fred. St. Hans G. 2 E) $ N6393 & N 7153 Baadgivende Ingeniør. Hassenkamm Karl Reventlowsg.l0|)C.13808 Ingeniør-Forretningen Standard Frederiks- sundsv. 278 Brh. J) Bella 1886 Kastrup Maskinfabrik, A/S.jfl-fcKastruplOOO Hydroforer, Kemp &Launtzen V-Voldg.9KJDfcCent.936

TELEFON: 0347 TELGR.-ADR.: BASOLITH

VANDRENSNINGS ­ APPARATER. VANDFILTRE. ÆLDSTE SPECIALIST VANDRENSNING I NORDEN. Ca. 45 AARS ERFARING. i

ANLÆG?FOR BY “ OG LANDKOMMUNER.

Scheibye Chr. Solgaarden 36 El $ Ryv. 3620

Kriiger l,Akts.Christiansg. 22Kl^*Cent.4726

Wil h jelm & Sander Hansen, Akts., Uplandsg. 36 [S] JP fcSu. 45

/

K

Aarhus : Ingeniørforretningen Silhorko, Akts. S-Allé 5 D 4506

Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Aarhus: Hansen Uffe & Co. 1. Torv 6 A JP 3166 Jensen & Kruse Holtev. 17 f 9737 Thomsen M Vestergaardsg. 20 $ 8378 Brande: Fri tsen O C D 46 Brøndersl ev: Andersen A M, Akts. $ 295 Fredericia: Rasmussen E, Akts, £} 1404 (3 Lin.)

Vandrensningsanlæg FOR ALLE FORMAAL.

TELEFON 4506

\

Uf IIIIIUIIU tlr^VÅNDC WX.BEHAlilOUN6;

3. Repræsentan ter.

INGENIØRFORRETNINGEN smwi©«© AARHUS

København: Borgen Aug. Højbro PI. 5 OS $ * Cent. 2288 Stats ffl 25 Bahncke W &Co. Raadhuspl. 45 E j)*C128

Faget fortsættes næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker