kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 4054 Kruger I, Akts., Christiansg. 22 El f ★ Cent. 4726 Filtre til mekanisk og kemisk Rensning af Vand til ethvert Brug. Moderne Svommebade. KROGER IØRGEN GI. Kbngev. 132 E ffi Cent. 9347 Se Ann. u. Vandrensningsapparater. Scheibye Chr. Solgaarden 36 [ø] j) Ryv. 3620 Aarhus: Dans k Riwag ved E Hammer Sørensen Kan- nikegaarden j) 4362 Oden se : Rasmussen Fred. Slotsg. 21 $ 545 Det danske Vand filter „Gejser*. Randers: Mejeriernes mekaniske Kedelrensning Fy- ensg. 14 $ 2546

Fag-Register for Danmark

Vaffelfabrikker, Artikler ior A rtikler for Vaffelfabrikker . København: Hansen A Købmagerg. 23E § C.15896 Efter KL 17 jl Yr. 390 Musling ej em - Vaffeljern samt Vaffelovne. Lundbeck Hans Ottiliav. 7,9 Valby j) C. 14720 Repræsentant for: Gohring & Hebenstreit, Dresden. Samtlige Maskiner for Biscuit- og Vaf ­ felfabrikation.

vanaKuranstaiter. Hydropathic Establishments — Etablissements d ’ hydrothérapie — Heilanstalten mit Wasserknr København: Hareskov Kuranstalt Bagsværd f ★ Bag ­ sværd 318 Overlæge Dr. med. E G eert-Jørgensen boende paa Anstalten hele Aaret. Pri ­ vat j) Bagsværd 118. Se u. Sanatorier. SKODSBORG BADESANATORIUM Skodsborgf ★ Skodsb. 200 med Omstilling til alle Afdelinger - Se under Sanatorier. Aalborg: Aalborg Kurbadeanstalt Grønneg. 4 jl 164-1 Frederikshavn: Frydenstrand Badesanatorium j> 87 Se under Sanatorier. Silkeborg: GI. Skovridergaard Kuranstalt $ 514 & 515 Se Ann. linder Sanatorier. Silkeborg Bad $ 1013 & 1014, Stats jl 5 Sæson lMaj -1 Oktbr. SeReal-Registret forKbhvn.ogFag-Registretu. Sanatorier København: Bang & Pingel GI. Kongev. 66 Kl jl ★ C 6286 Johansen Brødr. A & O Vesterg. 16 Kl J) ★ Cent. 8296 - HMeinecke AJG. Breslau. Kriiger I, Akts., Christiansg. 22 K jl ★ Cent. 4726 Engelske Vandmaalere. Motalaktieselskabet Strandg. 25 Kl f ★ C. 15305 Telegramadr. „Metalverk* IMO Helsingør: Gasmaalerfabiikken Kronborg, Sv.Aa.Niel- sen Set. Olai G. 29 j) 1029 Se Annoncen under Gasmaalere. Vandmaalere. København: Aabye & Raahauge-Andersen Dagmarhus V] jl ★ C. 9872 Se tillige under „Vand filtre". Andreasen, Ulving & Bennike Ingeuiørfori. Trium Glentev.71 [ nv ] jl ★ Cent. 13018 Farolit, Akts., Skjoldsg. 9 (5] j Tr. 573 Vandaf hærdningsmateriale. GLENT & Co. V-Boulevard 4 Kl ffl ★ Cent. 13900 Neckar Vandrensere. Inver tit-Filtre. Afjernningsfiltre. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Sind. Harvey & Jarvis, Jens Kofods G. 4 Kl j> Cent. 5839 Vandrensningsapparater.

Vagtbureauer. (se tillige Nattevagt).

København: Firkløveret ved Marie Petersen Engtoftev. 4 Kl f V 2314 x Onø Helga Brønshøjgaardv. 33 Brh. fl Bella 2816

Valser.

Købe nhavn : Tekma, Hornemansg. 1 (Øj jlC. 10360 Repr.for Ilartgusswerk „Hansa", G.m. b.H. Lilbeck. Kokillestøbte Haardtstaal- valser.

Vandglas. Silicate of Soda — Verre toluble — Wawerglas København: Dansk Snørebaand & Kemikaliefabrik,Akts., Øselsg. 25 (S) D Cent. 8019 Meyer & Henckel ’ s Eftf.Ryesg.105j) ★ C 314

Valseværker. Rolling Mills — Lamineries — Walzwerkø København: Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København E jj ★ Cent.8825|

Vandklosetassurance.

København: Dansk Grundejer Abonnement, Akts., Godt- haabsv.28 [E j) ★ Cent. 3220 Husejernes Abonnement, Akts., NielsEbbe- sens V.19 KJ f Cent. 937& 8453 Ny W. C. Kompagni v. P Rasmussen, Niels Ebbesens V. 19 M f C. 937 Sanitets-Mestrenes Abonnement Frederiks- borgg. 20 Kl j! C. 4181 & 4281 ÆldsteGrundejer W.C. Abonnement f.Kbhvn. og Frdbg. ved E Z Hardenberg, Julius Thomsens G. 7 (V) jl Cent. 3425 Aarhus: Jydsk WC Vedligeholdelse, J Chr. Pedersen, Hoegh Guldbergs G. 117 f 9285

Kobber, Messing, Bronce, Bly, Tin og Aluminium i Plader^

Stænger, Traad, Skinner, Rør, Baand og Profiler.

Vandfiltre.

København: Aabye & Raahauge-Andersen Dagmarhus E f ★ C. 9872 ® VANDVÆRKSFILTRE NATROLITE BLØDGØRINGSANLÆG ANL£G til SVØMMEBADE FuchsJosef, Akts., Holbergsg.l5K! f C.13423 & 14736 Se Ann. u. Vandrensningsapparater. GLENT & Co., V-Boulevard 4 E ® ★ Cent. 13900 Neckar Vandrensere. Invertit-Filtre. Afjernningsfiltre. Se tillige Eksport-V ejviser sidst i dette Bind.

Vandklosetter. Water Closet« — Water-closets — Klosette mit Wasserspulung København: Andreasen Henningsen Dyr køb 3 El j| Cent. 8646 Johansen Bredr. A &O Vesterg. 16 OS fl ★ Cent. 8296 Ludvigsen & Hermann Norrebrog. 39 Hl f Cent. 602&2302

Odense: Maskinfabriken Phønix' f 169 (2 Lin.) Telegramadr. „Phønix*

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker