kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -4038 Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsik ­ ring (gens ) Reventlowsg. 14 E $ ★ C 14350 & 5194 Postgiro Konto Nr. 314. Oprettet 1898. NATIONAL, Forsikringsaktiesel ­ skabet, N-Voldg. 5 Kl A 1 ★ Cent. 7565 Nordisk Ulykkesforsikrings Akts, af 1898 Grønningen 17 Kl $ ★ Cent. 2860 Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Nord og Syd,Forsikrings-Akts.,Slotsholmsg. 16 Kl f C. 496,6023 & 10396 Telegramadr. „Assunord^. Nye Danske af 1864, Forsikringsaktieselska ­ bet Storing. 2-6 Kl $ ★ Cent. 642 FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NYE DANSKE af 1864 (gr af Tors dering. Trigen. Gcnsicfcgftenf. □ 1 Hovsdkonlor : STORMG.2-6 E TLF. C. 642 --------------------------------------------------------- j Samvirke, Det gensidige Forsikringselskab Vester Voldg. 8 E fl Cent. 1967 SKANDINAVIA, Forsikrings Aktie ­ selskabet, Kong. Nyt. 6 K § ★ C. 9316 Telegramadr. „Reassurance 1 ' Kjøbenh. Skjold, Forsikrings-Akts.. Amalieg. 27 Kl f ★ C. 799 (5 Ledninger) ULYKKESFORSIKRINGSFORBUN ­ DET FOR DANSK FISKERI, Gen ­ sidigt Forbund Cort Adelers G. 1 Kl ffi C. 2618 ULYKKESFORSIKRINGSFORBUN ­ DET FOR DANSK SØFART, Gensi ­ digt Forbund Amalieg. 33 Kl JD C. 8688 & 11288 Urania Forsikrings-Akts., Vesterbrog. 5 B E D C.6776 & 13290, Direktion f Palæ4882 Bjergby pr. Spentrup: Landkommu ­ nernes Ulykkesforsikring f B 19 Ran ders: Provincia, Dansk Forsikr.-Akts. J1 545 Ugilt pr. Lørslev: Sogneraadsforeninger- nes Ulykkes-og Ansvarsforsikring^Linde- rum 5 København: Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 E U ★ Cent. 10516 Fylgia Forsikrings-Aktieselskab Havneg.51E J} * C. 15535 General Accident Fire & Life Assurance Corp., Ltd., Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E D ★ Cent. 1706 North British & Mercantile Forsikringssel ­ skab, Ltd. England: Julius Heckscher, Akts., Østerg. 35 $ C. 1527.10527 & 2315 ROYAL EXCHANGE ASSURANCE Generalagentur: Ditz Schweitzer Assu ­ rance-Agenturer, Firmaet Raadhuspl. 4 E f ★ C. 12488 & 646 Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts, i Winterthur : Aug. Borgen Højbro PI. 5 E 2 ★ Cent. 2288 WINTERTHUR, Schweizisk Ulykkesfor ­ sikrings-Akts. Aug. Borgen Højbro PI. 5 Kl D ★ Cent. 2288 ZORICH. Ulykkes- & Ansvarsforsik ­ rings-Akts. iZiirich: DirektionSvend With Kong. Nyt. 19 E $ Cent. 4837 2. Udenlandske Selskaber .

L Idspinderier

Underbeklædning. (se tillige : Damelinned ; Trikotage). 1. Udsalg. 2. Fabrikker og en gros. 1, Udsalg.

Uldspinderier. Worsted Spinners — Filatures de laines — Wollspinnereien (se tillige Klædefabrikker).

Aabenraa: j ap sen G f 389 Herning:

København : Erea ved Uhr. Jensen Vesterbrog. 40 E $ Cent. 10250 & 10956 Piper Otto Raadhuspl. 14 E D ★ Cent. 1616 2. Fabrikker og en gros. Odense: JeusenSM&Co. Klosterv. 24 $ 3060 & 1560 (3 Lin.) Undervisning. (se Oversigten Undervisning i Fag- og Vare ­ fortegnelsen paa Blaa Blade foran dette Re ­ gister, samt Oversigten Skoler i Emnelisten [gule Blade] foran i dette Bind. Om Skoler for Born, se i Afdeling V, Real-Register for Kbhvn. under Statsskoler og for de kommu ­ nale Skolers Vedkommende under Frederiks ­ berg kommunale Skolevæsen, Gjentofte kom ­ munale Skolevæsen og Skolevæsen, Kbhvns).

Herning nyUldspinderivedAdolfLocht j) 154 Langaapr. Rygaard: Langaa Uldspin ­ deri & Væveri $ Hesselager 113 Maribo: Wenz A & C J) 255 Neksø; Pedersen S $ 135 Ringkøbing: Ringkøbing Uldspinderi & Trikotagefabrik ved H L Hansen $ 1 Skamby: Andersen J F f) Uggerslev 81 Skive: Henrichsen ’ s Uldspinderi fl 630 Thisted: Thisted Uldspinderi & Tæppe ­ fabrik, Akts $ 152 U lfborg: L arsen ’ s P Uldspinderi $ 93 Ølgod: Nielsen I Schmidt $ 98

Uldtæpper, (se Tæpper).

Ulykkesforsikring. Accident Insurance — Assurances contre les accidents — Unfall-Versicherung 1. Indenlandske Selskabor. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter. 1. Indenlandske Selskaber.

Uniformer. (se tillige Skræddere).

Køb enhavn: Flisen & Køhn Bredg. 23 E $ Cent. 12028 ENGLISH HOUSE Frederiksborgg. 18 E f *0.8588 HerlinAH&Co. Bredg. 6Ef|Cent.76O3 Kgl. Hof-Skræddere. Hoffmann Karl&SønGrønneg.l ED*C. 708 Uniformer <& Livréer. Katalog sendes. Kiilerich V & Co. Palæg. 2 E $ Cent. 2212 Petersen H C & Hansen Frederiksg. 1 E 2! Cent. 10636 & 6287

København : Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, Raadhuspl. 45 E f ★ Cent. 9930 Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring Politi ­ torvet 14 E $ ★ Cent. 77 Baltica,Assurance-Compagniet,Akts.,Bredg. 42 E f ★ Cent. 4058 Telegramadr. „JBaltassu*. DANMARK, DET GJENSIDIGE FOR ­ SIKRINGSSELSKAB, Niels Brocks G. 1 E f! ★ Cent. 645 Se under Brandforsikring. Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselskabet Hovedkontor Holbergsg. 3 E f} ★ C. 1890 FORENEDE DANSKE MOTOREJE ­ RES FORSIKRINGSAFDELING, Akts., V-Boulevard 4 E f ★ C. 5591 Telegramadr. „Motorklub “ . Forsikrings-Aktieselskabet „Frejr “ Vester- brog. 5 E $ Cent. 2825 Forsikringsakts. Haand i Haand Nygade 4E f ★ Cent. 1973 Forsikrings-Aktieselskabet Norden Niels Brocks G. 1 E f C. 8844 & 8811 Forsikringsaktieselskabet Nordeuropa Amagert. 11 E D ★ Cent. 1051 Gartnernes gjens. Forsikrings S« Isk. & Er- hvervsraadet f.Gartneri og Erhvervshave ­ brug, Anker HeegaardsG.2 E ^ ★ C.8530 Formand: Handelsgartner P Bech R. Hvidovre, Forretningsfører Alfred M Dan ­ vig, Kasserer Frk. A Buhl. GENSIDIGE LANDBO-SYGEFOR- ENING, DEN, Vesterbrog. 15 E $ Cent. 6659 HAAND I HAAND, Forsikringsaktie ­ selskabet, Nygade 4 E ★ Cent. 1973 HUSMÆNDENES ULYKKESFOR ­ SIKRING (Gensidigt Selskab) N-Voldg. 16E jj|*C. 383 &*C. 14078 Postkonto Nr. 535. Jernindustriens Ulykkesforsikring N-Voldg. 30,32 Kl (9-17)2! ★ Cent. 2278

Schilder JB, St. Peders Str. 34,36 E $ C.2058 Sørensen Jens & Co., Akts., Østerg. 61 E D Cent. 2602 & 12661

Uniformer en gros.

København : HOLTEN CARL Frederiksborgg. 18 E f ★ Cent. 1388 Stats f 39

Ure og Urfurniturer en gros. Witch & Clock Material and Watches & Clocks wholesale — Horlogeries (foum. d ’ ) et montres en gros — Uhrfurnituron und Uhren, Grosshandlungen København: Alling C K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg. 4-6-8 E J) ★ ( '• 3071 & 3430 C. K. ALLING Puggaardsgade 4-6-8 [V] Tlf.* Cent. 3071 Leverandør til Stat og Kommuner. Se under Kontrolure.

3. Repræsentanter.

København : BahnckeW&Co.Raadhubpl.45Ef*Cent.l28 Heckscher Julius,Akts.,Østerg. 35EUC.1527

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker