kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3986 Petersen Joh. Chr. & Søn, Akts. Studiestr.19 E ★ C. 300 med Omstilling RAFFEL ALFRED, Akts., Farverg. 15 Kl $ ★ Cent. 6395 Aarhus: KierBrodrene,Akts. Mindeg.4 $ 78, Stats $2 Middelfart : Gordiske Kabel-ogTraadfa ­ briker, Akts, fl 30 & 300 Norresun dby: Batch's Fr. Stiftfabrik, Interessentskab, Lindholm N 1065 Odense: Nielsen Carl Nørreg. 81 $ 2185

Traadfletning

Traad fletning. Wire Netting — Tressage en fer — Draht-Geflechte (se tillige Metaltraadvarefabr.). 1. Fabrikker. 2. Forhandlere. (Artikler for Traadfletningsfabrikker). 1. F abrikker. København: Aarup & Co. Dortheav. 39 I nv I D Tg. 1100 Borgersenske Fabrikker. De,Akts.,N-Voldg. 1« (S A> Cent. 210 & 8866 Fiedler V, Akts., H C Ørsteds V. 30 E f C. 2790 &V 4320 GI ostrup: Danske Traadvarefabrik, Den, Emil Petersen f 133 & 509 Nykøb i ng F.: Olsson Alfred Sundv. 8 $ 543 Næstved: Torpy o f 656 Odense: Odense Traadvarefabrik ved A E Hammer Nørrebro 49 $ 7217 1 . Varde: JERNTRAADSP1NDERIET, Akts. ® 8 Kontor: Nordiske Kabel- og Traadfa ­ briker Fabrikvej København F. Vejle: Vejle Traadfletningsfabrikved.Peter Hansen Vedelsg. 105

Traktorer. Tractors — Tracteurs — Tractors

København: FORD MOTOR COMPANY, A/S, Sydhavnsg. 21 E $ ★ C. 5010 ------------------------------------------

SYDHAVNEN KØBENHAVN V.

TELEGRAMADRESSE: „FORDMOTOR7 TELEFON: CENTRAL 5010.

Omstilling til alle Afdelingen. Kontortid 8 ’ /2-17. Lørdag undtagen.

Udenfor Kontortid ringes til Portneren Central 51,085. k ____________ _____ > Aarhus : Lyngfeldt S J Asylg. 6 f 634 & 7430 Fordson & International Traktorer. Brønderslev: Pedershaab Maskinfabrik, Akts. $ 450 (4 Lin ) Hillerød: Noidsten $ 2 & 1002

Traadvæv. Wiro Netting — Toilø métalliqno — Draht-Geflechte (se tillige : Indhegning og Indhegningsma ­ teriale; Metaltraadvarefabrikker; Naale- magei e). Køben h avn : Kaae J, .1 H Scharffe ’ s Eftf.Vimmelskaftet 41 E f By 1718 & By 1713

Tran. Train Oil — Iluiles de baloine — Tran

VI MM ELSKAFT ET m« TLF.By.1718 8cBY. 1713 PRIV. TLF. LYNGBY 1876

Køben havn: Goldring Martin, Akts., Frederiksg. 12 Kl $ Cent. 7053 Giini ld i ’ ssnn Jakob & Co., Akts., Strandg.12 Kl f Cent. 1821 & 3333 Hansen Alfred E Kompagnistr. 32 Kl H C. 26'3 & By 6 86 Import & Eksport. Hansen Fritz & Lundbeck ’ s Fabriker Ottiliav. 7, 9 Valby jj) C. 2765 & 13800 Iacobsen Ingolf Verinlandsg. 46 [S] $ C. 9798 M atth iessen 1 1 olgerStrandg 21 ,25K1 $ -ArCent. 12245 - Telegramadr.„Fodermatthies*. Møller A T & Co. Dronn. Tværg. 5 Kl $ Cent. 15 9& 11599 Nybroe Ebbe & Co. Ny Vesterg. 7 Kl $ Palæ 3406 Forhandling af Medicin-Tran (Lever ­ tran} og Fodertran. ' Samband IslenskraS'amvinnufjelaga i (Islands AndeLkontor) Strandg 25 Kl J? C 12525& 12556 , Trandepotet, Johan E Knock Amalieg. 3 Kl I Pa. 1239x Trantmporf en Interessentskab Ørncv. 75 I nv I f Ta. 6627 Aarhus: i Jeppesen ’ s M kern. Fabrik Eckersbergsg. 7 1 $ 6828 Hjal |pse: Fyens Trandepot, JohannDcele $ Dalum 257 Odense: Lettehæk Fabriker, Tyge Tlirsch. Postadr. Fruens Røge $ Bellinge 73 tf 146 Se Annoncen under Foderstoffer.

2. Forh andl ere.

København : Petersen Joh. Chr. & Søn, Akts., Studiestr. 19 EQ $ ★ C. 300 med Omstilling

Artikler for T r a a d f 1 e t n i n g s f a brikker. København : English J W Linnésg. 28 Kl f By 4607 „ Wafios^ halv- & helautom. Flettemask.

KØRNEDUG.t ZIN K SOLD, S JERN,-MESSING- og KOBBERTVIST-^ 1 SIGTER og SOLD- 1GITTERVÆ.RK | AF JERNTRAAD.

Traad og Traadstifter.

København : Dansk Søm- & Traadfabrik. Akts., Fredh. Havnev. 18 E $ Ev. 5466 Salgskontor : Glas- & Staalkontoret Helgolandsg. 15 E £ C. 15215 & 15227. Nordiske Kabel- og Traadfabriker, Akts., København EJ ★ C. 8825 Blank, gledet, galvaniseret, fortinnet og forkobret Jerntraad samt T raad stifter af enhver Art. Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Tek.ua H-rntma sg iåj $ Ceni. l"360 Jern-, Staal og Metaltraadsvcev i alle Udførelser.

Transfers. (se Overføringsmærker).

Trafik fyr. (se Signal- og Sikringsanlæg).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker