kraks vejviser 1940 handelskalender

Tovværk

Fag-Register for Danmark Salicath ’ s ExpressCo.,Akts..Tagensv. 66® fi 0. 446 & 16546 - Grundl.1879. Samson Transport Co. Amalieg. 35 Kl $ ★ C. 11017- Telegramadr. „Samtrans* . Seerup Niels Ny Toldbodg. 8 Kl fi C. 12334 Simonsen H J & Co. Kompagnistr. 33 K fi C. 22 &* C. 9226 Telegramadr. „Simonco a . Stave Wilh. Bornholmsg. 3 Kl fi Cent 2345 & 11645 Telegramadr. „Stav ed an* . Stephensen ’ s Emil Eftf. Amalieg. 31 B Kl fi ★ Cent 10372 Telegramadr. „Estepli". Wieth Oscar Ainalieg.41 OS fi Cent 12618

VII — 3985

Esbjerg: Esbjerg Tovværksfabrik, Akts. Vardev. fil 400 & 399, Stats fil 44 U erkigjes- VAADTOV MANILLA- l HAMP ­ TOVVÆRK MED DEN INDLAGTE RODE TRAAD fim. ceaA fra.

Tonefilmsapparater.

København : BOFA, Akts., Jernbaneg.4 fiC8895&9441 Widenborg Vilh. Vognmagerg.7 E fil C.12578 Telegramadr. „Widenborg* .

Struer: BO FA, Akts, fi 291 (5 Lin.)

A a 1 borg: WithCFr. Toldbodg. 25 fi 3490

Standard" høst BINDE .c HALMPRE5SEGARN «•

Tovværk. Cordage — Cordages — Tauwerk (se tillige: Rebslagere; Skibsinventar; Staaltove). København : fh. Engholm Carl Nyhavn 47 Kl fiCent. 1672 fh. Forbæch ’ s John Eftf. Islands Pl. Kl [i C. 235 ____________________________ fh. John Forhæch ’ s Eftf.

Aarhus: AarhusShippingCompanySkolegyde4fi9150 Berg ’ s Aage El ’ tf. fi 743 Toldklarerer for Statsbanernes Godseksp. Clausen C Havneg. 4 fi 8741 & 8742, Stats fi Petersen J P fi 129 & 149, Stats fi 99 Se under Speditører.

Ebeltoft: .lensen S & Son fi 184

Islands Pl. K Tlf. Cent. 235. Lager af

E s bjerg : Dujardin L E, Esbjerg Speditions- & Told- ,J a J < ? n F 1 £ s ' Forretnin gJernbaneg.22 fil 2068 (3 Lin.) Stats fil 60, priv. fil 310

Kokos, Hamp og Manillatov samt Jern og Staaltraadstovværk i alle gangbare Dimensioner.

Telegramadr- : Tovværkfabriken

TLF. 400 £.399 STATSTLF. 44

Halmøe F en gros, Akts., Nyhavn 22 [K] fi C. 10689 & 10787 Holm Jacob & Sønner ’ s Fabriker, Akts., Re- berbaneg.3 [S] fi A Cent.512 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. KJERSGAARD S &Co. 1. Strandstr.20Kl fi ★ Cent. 12388 (5 Linier) Levin Joseph & Co., Akts., Islands Brygge 35,37 (3 fi*C. 2411 MØLLER MAX, Akts., Herluf Trolles G. 23 (S fi C. 7986 & 12536 MøllcrTh.Nyhavn45&47[SfiCent.387&10387 Telegramadr. „Ultra* Manila-, Hamp-, Staal- og Jerntovværk. Randers Rebslaaeri, Akts., Strandg. 44 Kl fi Cent. 12665 Rasmussen Jørgen A Amalieg. 33 Kl fi C. 1018 & Pa. 1618 - Tlgradr. „Jørgaras 11 . Repræsentant for British Ropes, Ltd. Schrøder Hans N-Farimagsg. 65 Kl fi Palæ 5610 & Palæ 5630 - Repr. for : Wright ’ s Ropes Ltd., Birmingham. Sækkeleje-Kompagniet/, Akts., Helsingørsg. 20,22 Kl fi ★ Cent, 4966 Stats fi 466 Tufvesson Jens Nyhavn 42 Kl fi Cent. 4633 Tovværk og alle Rebfabrikata. Aalborg: Randers Rebslaaeri, Akts., Oplag ved Axel Carlsen Ved Stranden 3 fi 709 A a rhus: SÆKKELEJE KOMPAGNIET, Akts. Mindeg. 8 fi 5608 &4726

Randers Rebslaaeri, Akts., Oplag ved R Groth - Hansen Stormg. 90 fi 7,921 & 1515 Frederikshavn: Randers Rebslaaeri, Akts.,Oplag v.PMoIler ACo. ’ s Eftfl.fi 67 Odense: Randers Rebslaaeri, Akts., Oplag v. P Rou- lund Norreg. 46 fi 2118 Ran d ers : Randers Rebslaaeri, Akts, fi 351 & 371, Stats fi 15

Gren aa: Kjølhede N C fil 333 & 334

Haderslev: Clausen C Havnen 4 fil 439& LIO

Horsens : Bech Willi. Chr., Indehaver Aage Rasmus ­ sen fil 23,24 & 34, Stats fil 5

Kolding: Gjording A fil 1810 & 1811

Nykøbing S.: Ørsted A S fil 253 & 314

Od e nse: HansenGeorgToldkammerbygn.fi745&6945

Pad borg: Andresen Andieas fil 206 Telegramadr. „Alfg aard*. Sondergaard CG & Son ’ s Eftf. fil 206

Se tillige Eksport-Vej viser sidst i dette Bind. Rud kø bing : Weidemann ’ s L P Bindegarnsfabrik fi 550 Skagen: Randers Rebslaaeri, Akts., Oplag, J Bagh Petersen Stats fi 94 Ty borøn Havn: Randers Rebslaaeri, Akts., Oplag ved P Ruby fi 5 Vojens: Vojens Tovværksfabrik, R S Ras ­ mussen fi 38

Tombolaer.

Aalborg : Svendsen IIJ Danmarksg. 18 fi 912 Specialfabrik for Tombolanumre.

II 100

II 100

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker