kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3945

Fag-Register for Danmark

Sygeforsikring 2

GENSIDIGE LANDBO-SYGEFOR- ENING> DENj Vesterbros'. 15 0 $ Cent. ^659

Matthiessen Holger Strandg. 21-25 E $ ★ C. 12245 - Telegramadr. „Fodermattliies* . MUNK-JENSEN N Rømersg.3 E $04652 Mylenborg & Co., Akts., Bagerstr. 5A 0 $ V1355y Nordisk Sydfrugt Import. N Schmiedescamp N-Farimagsg. 23 E $ Cent. 12576 Sejersen & Espersen Ahlefeldtsg. 16 E $ C. 15195 Stau C & Co. Kronprinsesseg.14 E $ ★ C. 332, 6032& 13732 - Telegramadr. „Stau*. Sthyr&Kjær,A/S,Raadhusstr.l3E$^C7690 Trier Adolph & Goldschmidt, Akts., Kom- Aalborg: Jensen ArthurK Ved Stranden 9 $ 3555 Aarhus: Gottlieb J & Co. Gebauersg. $ 6768 (2 Lin.) Jakobsen Brødr. Eckersbergsg. 22 $ 8690 (3 Lin.) .lensen Kejser Gebauersg. $ 1467 Petersen ’ sPChr.Eftf.,Akts.$313,314&1094, Stats $ 69 Import af alle Sydfrugter. Esbjerg: Hansen JBechNovrupv. 11, Jerne $ E 1564 Hobro : Hansen Christian, Akts. $ 24,44 & 333, Stats $ 15 - Telegramadr.„Melkolonial* . Holbæk: Rasmussen Olaf $ 608 & 808 Holstebro: Pete rsen Aage,Carl Larsen ’ sEftf. $ 322&302 N ørresun d by : Kjærgaard Chr., Akts. $ 2921,2922, 2923, 1527 & 5378 Odense: Madsen Carl Nørrebro 43 $ 2217 & 5177 Stats $ 16 V ej le: Christensen Jørgen $ 173 (3 Lin.) pagnistr. 27 E $ ★ C. 562 lelegramadr. „Triers*.

General Accident Fire & Life Assurance Corp. Ltd. Joh. Frimodt Tordenskjoldsg. 23 E $ ★ Cent. 1706 Schweizisk Ulykkesforsikrings-Akts, i Winterthur: Aug.Borgen Højbro P1.5 E $ ★ Cent. 2288

3. Repræsenta n t e r .

Landbo Sygeforening Stiftet 1900. Vesterbrogade 15 Tlf. Central 5659. Optager Medlemmer saavel i Byerne som paa Landet. • • Sygekasse (med frit Lægevalg, Medicin, Hospital m. m.) Dagpenge-, Hospitals- og Ulykkesforsikring Kontortid 9 — 4, Lørdag 9 — 2.

København: Jensen Th. O Aaboulevard 44 [N] $ N 7592

Sygehuse. (se Hospitaler og Sygehuse).

Sygekasser. 1. Statsanerkendte Sygekasser. 2. Statskontrolerede FortsættelsesBygekaseer. 3. Andre Sygekasser. (Artikler for Sygekasser). (se tillige Afd. V Real-Register foran i dette- Bind). 1. Statsanerkendte Sygekasser. Køben h a vn: Activ N-Voldg. 16 E $ By 3220 „ACTIV" SYGE-OG BEGRAVELSESKASSE C STIFTET 6/2 1676) KONTOR:

HAAND 1 HAAND, Fursikringsaktie« selskabet, Nyfade 4 E $ ★ Cent. 1973 Dlr. N R Nielsen Bolig Klngosg. 17 Tlf. V 4659 Generalagentur Borups Allé 10 Tlf. Tg. 3565 - Hvidklldev. 4 Tlf. Tg. 3832 - Smalleg. 36 A Tlf. Gh. 4478

NØRRE VOLDGADE16ST. ^Kontortid: 10-3 samt Tredag S~7. TLF. BYEN 3220* FORRETNINGSFØREREN PERSONLIG TLF. BY 3820

NCT/U ”

Sygeborde.

Københ avn: Nyrop ’ s CamillusEtabl.Nyrop ogMaag.Akts. Købmagerg. 43 E $ ★ Cent. 768 & 10028 Sanitas Gothersg. 91 E $ Palæ 6502

STATSANERKENDT Optager Mænd og Kvinder fra 14 — 60 Aar. 13 INDBETALINGSKONTORER I DE FORSKELLIGE BYDELE. Formand: N Lauritsen - Tlf. Gh. 2057 Forretningsf. : L P Andersen - Tlf. Vb. 1725 J Alderstrøst, Syge- og Begravelseskassen Frederiksborgg. 20 E $ ★ 0. 11755&11759' Se næste Side. Bien Syge- og Begravelseskasse Ø-Fari- magsg. 26 |0) $ 0 1578 Se næste Side. Enigheden af 1880 N-Farimagsg. 58 E $ C. 8707 & 16587 Se næste Side. For Alle Syge- og Begravelseskassen N-Fari ­ magsg. 84 E $ Cent. 13070 Se næste Side. Fremad Syge- og Begravelseskassen Blaa- gaardsg. 16A E $ No. 561 & No. 7865 Se næste Side.

Sygeforsikring Sickness Insurance — Assurances contre la maladie

NATIONAL, Forsikringsaktiesel« skabet, N-Voldg. 5 E $ ★ Cent. 7565 Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898 Grønningen 17 E & ★ Cent. 2860 Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Samvirke, Det gensidige Forsikringsselskab Vester Voldg. 8 0 $ Cent. 1967 Tjenestemændenes ^yg» forsikring (gensidig Forening) Dr. Hindhedes Allé 13 Vanl. $ Da. 2886 Fredericia: Trio~ Denlanske Middelstands gjensidige Forsikringsselskab Prinsesseg. 29 $ 953 O dense: Bauta, Dansk Syge- & Ulykkes- Forsikring, Akts. Slotsg. 16$ 6369

— Krankenversicherung 1. Indenlandske Selskaber. 2. Udenlandske Selskaber. 3. Repræsentanter.

Koben havn: Baltiea, Assurance-Compagniet, Akts., Bredg. 42 E $ ★ Cent. 4058 Telegramadr. „Baltassu*. Bauta, Dansk Syge- & Ulykkes-Forsikring, Akts., Sk'mierg. 29 E $ By 5470 Danske Phønix, Forsikrings-Aktieselskabet Holbergsg. 3E $ ★ Cent. 1890 Forsikring-Akts. HaabetN-Farimagsg.41E $ C. 6583 & 13065 Frejr, Dansk Syge- og Ulykkesforsikr. Vesterbrog. 5 0 $Cent. 2825 Gensidige Forsikringsselskab Samvirke, Det V-Voldg. 8 0 $ Cent. 1967

Koben havn: Forsikrings-Aktieselskabet Nornan Kong. Nyt. 22 E $ ★ Cent. 10516 ' 1 <

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker