kraks vejviser 1940 handelskalender

Stormskadeforsikring

Fag-Register for Danmark

VII -3934

København (Fortsættelse') : Forsikrings Compagniet for Kongeriget Dan ­ mark A, S., Amalieg.31Ef*C.10093&6893

Odense: Fyens Skalleeksport, Ltd. Ru- gaardsv. 23 g 752 (3 Lin.), Stats g 46 Nielsen P C & Kemp g95 (5 Lin.) priv. 3395 • Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Pjed sted ; NebbegaardSkallelejegGaars- lev 6 Skibby: Hansen ’ s Brodr. Skalleleje g 111 _________ BRØDR. HANSENS SKALLELEJE SKIBBY - TLF. 111 Musling & Ostersskaller samt Skallemel. Prøver og Pris paa Forlangende. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Stensb all e pr.H orsens: Stensballe Skalleexport, Aage Nielsen gi S 45 Torp pr. Thisted: Skalleeksporten ved Rikardt Noes gi Th 722 Tvismark pr. Rømø; Lorentzen B g RI

HENRY ROHDE

Gensidige Forsikringsforening Ly, Den, Dosseringen 24 El g) No. 4630 Aarhus: Dansk Forsikringsiorening modStormskade, gensidig Hovedkontor Østbanetorv 9 gi 957, Stats gi 59 - Stiftet 1903. Største Selskab i denne Branche. Forsikringer tegnes overalt i Landet. Stormskadeforsikrings-Foreningen f. Land- bygninger i Jylland Senderg. 11 g) 657 As næs: Forsikringsforeningen for Storm ­ skade i Sjællands Stift $ 81 R* n g e : Forsikringsselskabet mod Storm ­ skade, gensidigt Selskab gi 159 R orslev pr. Blan ke: Stormskadeforsik ­ ringsselskabet for Fyns Stift gi Asperup 67 Skaftesminde pr. Ny købing F,: Storm-kadeforsikringsforeningen af 1899 N 5416 Toksværd pr. Holme Olstrup: Stormskadeforsikringsselskabet for Land ­ bygninger i Østifterne gi T 52

STRAA- & FILT ­ HATTEFABRIK Telefoner*:

4051 - 4052 5690-5091 Frilager: Palæ 2852 Telegr. Adr.:

Fagmand Postkonto: 2 2,3 5 8 MODEVARER EN GROS

Strigler.

Horsens: Horsens Træskoringefabrik g 1707 Strigler: „Record*.

Etabi. 1901 ALDERSROGADE 8, København 0.

Stormvoks.

Strikkemaskiner. Knitting Machines — Tricoteuses — Strickmachinen København: Bihesen Povl & Co., Akts., st.Kongensg.55E g ★ C. 15550 Gouttman E L Aaboulevard 16 Hl g N 5403 Opmaskninqsmaskinen „ Vitos “ . Masko vec S ’ gv.Fi < ’ dl /I Hcstio t IB Su. 1990

København: Københavns Tætningsindustri, Jens Vonved Højbro PI. 17 E f C. 5956 & Pa. 2943 Se under Tætningslister.

2. Straahatteimporter er.

København: GOLDSTEIN J & SØN Kong.Nyt. 8 E f ★ C1438 - Telegramadr. „Furgoldstein*.

Straahatte. Straw, Leghorn & Tuscan Hats — Chapeaux de paille — Strohhute (se tillige : Damehatte; Hatte).

Strandskaller. Shells (seaside) — Coquilles — Schalen

1. Straahattefahrikker.* 2. Straahatteimporterer. 1. Straah attefabrikker.

Strygespaan.

København: Matthiessen Holger Strandg.21,25 g ★ Cent. 12245 - Telegramadr. ,, Fodermatthies" . Aalborg: Nordjyske Kalkværker ved C Christiansen Strandv 1 ® 7118 Strandskaller i større og mindre Partier. Bjørnsholm pr. Ranum: Eriksen O g R 5 Bogense: Bogense Skalleexport ved R Petersen g 67 Nordfyns Skalleeksport, J Petersen g 274 Holbæk: HolbækØta-Kompagni.Akts.gl213(4Lin.) Horse n s : Horsens Skalleeksport, Inter ­ essentsk. Havnen g 2401 Hørve: Madsen Chr. g 123 Jydb y pr. Otterup: Otterup Skalleex ­ port, Frands Wosn : ak g O 99 Lilletofte pr. Faarevejle St.: Christiansen Chr. & Co. g F 77

Nykøbing F.: Nielsen R J, Kraghave gi N 254 Special fabrik. Grundlagt 1876. Bedste haandstrøgne Fabrikat. Carborundum- Sandsten-Smergel. Holdbare i Dug og Vand.

København: Christensen Otto Levstr. 10 E g Cent.10135 Kragh Preben Gothersg. 14D E fl Palæl27y MELCHIOR LUDVIG Gothersg. 49 E ★ C. 2081 & Priv. f 2804 - Grd. 1839. Nielsen Geo. B Nansensg.61 E glCent.15840 Pahl & Petersen. Akts..Vesterbrog. 74, 76E 5) Cent. 1792 & Eva 3249 ROHDE HENRY Aldersrog. 8 IS g Schermeister Joakim & Co. Lager, Kontor og Fabrik Thomas Laubs G. 13 fl C.1 1013, 11213 & 14913- Telegradr. „T)ameliat u . Straa- & Filthattefabr. Amerika v. Fru N Olsson-Thomquist Valdemarsg. 53 E] ® Eva 157 Aalborg: Christensen N C jun., Frede Christensen, C W Obels Pl. 4 gl 2927 ★ Cent. 4051 & ★ Cent. 5690 Se næste Spalte, øverst.

? JStrækmetal.

København: BerendsenSophus,A/S, „Ørstedhus" V- Farimagsg. 41 [V] g tilKontor ★ Cent.8500 g tU Lager Cent. 2245 & 11245 Aarhus: Hofman C & Co. S-AUé 35,37 g 1707&1227 Kier Brødrene, Akts, g 78, Stats g 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker