kraks vejviser 1940 handelskalender

Sparekasser

Fag-Keg ’ ster for Danmark

Marstal: Spare-og Laanekassen i Marstal f 106 Maribo: Lollandske Landbostands Sparekasse, Den Maribo Kontor $ 53 Kontortid 10 — 12 l / z og 14 — 16 l / z . Se Annoncen u. Nakskov. Middelfart: Spare- og Laanekassen for Middelfart og Omegn $ 130 & 138 Nakskov: Lollandske Landbostands Sparekasse, Den Nygade 1 j) 44 & 204 Se foregaaende Spalte. Nebel p r.Vorbasse: Spare- og Laanekassen for Vorbasse og Hej nsvig Sogne $ V lb Neksø: Sparekassen for Neksø og Omegn f 25 Nibe: Spare- ogLaanekassen forNibeBy ogOmegn 6 Sparernes Indskud: 6,504,256 Kr. Reservefond: 670,000 Kr. Kontortid: 10 — 12 & 2 — 3. Nordborg: Nordborg Sparekasse f 7 Nyborg: Sparekassen for Nyborg By og Omegn ® 8&16 S parekassen for NYBORG BY I! DIREKTION C.TORP-PEDERSEN llilil og Nykøbing F.: Landbostandens Spare ­ kasse, Nykøbing F. Slotsg. 1 $197 & 1197 Sparekassen i Nykøbing paa Falster Langg. 5 $ 216 Oprettet 28. Januar 1828. Kontortid: 9 ’ l /2 — 12 l / 2 & li — 16. Sparernes samlede Tilgodehavende 26,820,140 Kr. Reservefond: 3,150,690 Kr. Direktion: Konsul K Schou (Formand). Kbmd. V Sidenius. Fabrikant Ernst Bruun. Købmand A Samson. Nyk øbing M.: Nykøbing og Omegns Sparekasseforening paa Mors $ 241 Postkonto 37498 Kontortid: 10-12, 2-4 ’ / 2 Sparernes Indskud pr. 1. April 1939: 2.503.242 Kr. 22 Øre Reservefond: 286.757 Kr. 28 Øre. Spare- og Laanekassen lbr Nykøbing paa Mors og Omegn & 20 Kontortid 10-12 Form., 2-4 i f z Eftm. Sparernes samledeTilgodehauende pr. l / t 1939 Kr. 11.150.716,01, Reservefond Kr. 1.020.000. Kursreguleringsfond Kr. 99 336,82. Konto tillmødegaaelse af Tab paa Aktiver Kr. 100.000. ræstved: Sparekassen for Næstved og Omegn f 377 SPARERNES INDSKUD ca.: 15,ÉMILL1ONER Kr. RESERVEFONDS ca.: 1,6 MILLION Kr. OMEGN STIFTET 18A7 TLF. 8 U 16 POSTGIROKONTO 6767 r 77fanior^icL : 9h-12P5oy 14-16

Hornbæk : Sparekassen for Helsingør og Omegn $ 7 Kontortid 11-1. Horsens: Bjerre og Hatting Herreders Spare- Laanekasse .lessens Pl. 1 $ 982 Kontortid 10-2 og 3'f.,-5. Girokonto Nr. 18182. Landbosparekassen Rædersg.5 ffi 1112 (2 Lin.) Kontortid 10 14 og lS^fz-lT. Afdeling i Hovedgaard $ 55. Spare-og Laanekassen for Horsens B Omegn Jesseusg. 1 $ 150 SPARE-OG LAANEKASSEN FOR HORSENS BY OG OMEGN Hovedgaa rd: Landbosparekassen fl 55 Hun dborg pr. Sjørring: Hundborg-.Ian nerup Kommunes Spare- ogLaanekasse Hurup Østj.: Hurup og Omegns Spare- og Laanekasse H v ej sel pr. Jell inge: Spare- og Laane kassen for Hvejsel Sogn $ Bjerlev 62 H vidbj ær g: Spare- og Laanekassen i Hvidbjærg-Lyng Pastorat ® 7 Kontortid Mandag og Torsdag 2-5. Hv olris pr. Moldrup: Hersom, Bjerre grav og Klejtrup Sognes Spare- & Laane- kasse Hø j by S. : Højby Sogns Spare- og Laanekasse 14 Højer: Sparekassen for Højer ogOmegn£l Jel li nge: Jellinge Sogns Spare- og Laane ­ kasse Ker tem inde: Spare- og Laanekassen fo Kerteminde og Omegn $ 9 Kirke Helsinge pr. Gørlev S.': liirke Helsinge-Drosselbjærg Kommunes Spare- og Laanekasse Kirkerup pr. Slagelse: Den lille Bikube $ Sørby 7 ___ Kolding: Spare- og Laanekassen for Kolding By og Omegn Jernbaneg. 3 $ 1638 & 1639 Kontortid 10-12 { f 2 og 14-16, Lørdag 10-14 Korsør: Sparekassen for Korsør og Omegn f 77 Køge: Sparekassen for Køge og Omegn fl 326 Lemvig: Spare-ogLaanekassen for Lem ­ vig Købstad og Omegn $ 131 Løgstør: Landbosparekassen i Aalborg 19 Løgstør Bys og Omegns Sparekasse j) 92 Løgumkloste r: Spare- og Laanekassen for Løgumkloster og Omegn $ 66 Løjt Kirkeby: Løjt Sogns Sparekasse f 44 Løkken : Spare- og Laanekassen for Løkken og Om- eirn $ 27 Kontortid daglig 11 — 12 og 2 — 4. Mari ager: Landbosparekassen for Mari ­ ager og Omegn Sparekassen for Mariager Købstad og Omegn $ 41 JESSENSGADE 1 • TELEFON 150 Jbon t orb'd ' :10~2 og 3/r5 INDSKUDSKAPITAL ca. ZhVi MILL. RESERVER co 3 MILL.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker