kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Skoler for Børn

VII — 3830

r® ” . — ..... .......... ... TEKNOLOGISK INSTITUT FAGSKOLEN FOR HAANDVÆRKERE OG MINDRE INDUSTRIDRIVENDE

Private Gymnasieskoler med Eksamensret. Københa vn: Jespersen Ingrid højere Pigeskole og Gym ­ nasium N-Frihavnsg. 9,11 lø] $ 0 2595 & 0 7995 (Pige) Johannesskolen Vodroffsv. 53 E $N2836x (Fælles) Forbered.-Mellem-Realskole,nysp.<&mat. Gymn. Rektor tr.2-3undt.Onsd.og Lørd. Kruse ’ s Marie Skole Frdbg. Allé 16 E $ Eva 2688 (Pige) Sankt Petri tyske Mellem- og Realskole og Gymnasium Larslejsstr. 5 [S $ By 3226 (Fælles) Zahle ’ s N Skole N-Voldg. 7E | Cent. 8941 (Pige) Øster Søgades Gymnasium, Ø-Søgade 88 lø] $ 0 2950 (Drenge) Haslev: Haslev Gymnasium $ 271 &404 Holbæk: Stenhus Kostskole Stenhusv. $ 269 (9-12 Form.) & 632 Silkeborg: Langs Th. Skole $ 235 l ^' arm: Vestjysk Gymnasium $ 27

HAGEMANNSGADE 2 KØBENHAVN V. TELEFONER: OM DAGEN 8760 OM AFTENEN 53797 TELEGRAMADR: „TEKNOLOGISK" POSTGIRO KONTO 976

,

Private Gymnasieskoler uden Eksamensret.^

København:^ Jørgensen ’ s Gunnar Skole Svanemøllev. 122 Hell, $ Hell. 4395 (Fælles) Nærum Kostskole (Torben Brix Skole) Nærumv. 239 Nærum $ Næ. 246

DAGUNDERVISNINGEN

omfatter faglige Kursus paa 1 — 10 Uger for Mestre og Svende, der søger ud ­ videt Kendskab til Materialer, Maskiner og Værktøj, til moderne Arbejdsmeto ­ der og den forretningsmæssige Side af en Haandværkervirksomhed.

2. Andre Skoler.

København:

Fællesskoler. Bjerregaard & Jerslevs Skole for svagt bega ­ vede Børn, H C Ørsteds V. 65-67 E $N 3229 y 10-11 Busse K Privatskole Strandparksv. 15 Hell. $ Hell. 2536 Børnehjemmet Godthaabs Skole Kongensv. 4E$ Gh. 4966 Hellerup private Fællesskole Hellerupv. 31 Hell, f Hell. 2057 Jensen ’ s O W Skole Kronprinsesse Sofies V. 19 E $ Gh. 3308x johannesskolen Vodroffsv. 53 E IN 2836x Forbered.-Mellem-Realskole.nysp.&mat- Gymn. Rektor tr. 2-3 undt.Onsd.ogLørd. Johnsen ’ s, Kaptajn, Skole Lykkesh. Allé 3 A E $ Eva 615 Jørgensen ’ s Gunnar Skole Svanemøllev. 122 Hell. 1 Hell. 4395 Nærum Kostskole (Torben Brix' Skole) Nærumv. 239 Nærum $Næ. 246 Ordrup Privatskole Gyldenlundsv. 21 Ohar- lottl. $ Ordr. 5359 Rungsted private Forberedelsesskole V-Sta- tionsv. 8 Rungsted Kyst $ Ru. 281 Sankt Annæ Skole Hans Bogbinders Allé4[S] Sankt Josephs Skole Nørrebrog.27[H]$N6166 Sankt Petri tyske SkoleLarslejsstr. 5 E$By 3226 Underskolen St. Peder Str. 4 El Skolen for Vanføre Toldbodv. 34 E $0.2603 Søeborg ’ s Yelva Skole for døve & tunghøre Børn Hollænderv. 26 E $ Eva 213x Thestrup ’ s Frk. Skole for stærkt tunghøre Børn Kronprinsesseg. 40 E $ Palæ 429 Dreng eskoler. Barfods Frederik Skole Filippav. 1 E $ N7840 Krebs ’ Skole (Cand. theol. Erik Schmidt) Stockholmsg. 5 Kl $ 0 2112 Moe ’ s Axel Skole Holsteinsg. 31 |ø]$04931y Mosaisk Drengeskole Ingemannsv. 21 E $ N 2506 Opfostringshus, Det kgl. Randersg. 10 (øl $ 0 2680 (se Real-Reg.)

AFTENUNDERVISNINGEN

bestaar dels af enkelte Specialkursus — dels af en systematisk tilrettelagt fag ­ lig og almen Undervisning.

PROVINSKURSUS

etableres rundt om i Provinsen i Sam- raad med stedlige Organisationer som Specialkursus for de Haandværkere, hvis Forhold ikke tillader dem at søge Instituttets Dagkursus.

FÆLLESREPRÆSENTATIONENS HA AND VÆRKERKONSULTATION Adrs.: Teknologisk Institut yder Haandværkere i By og paa Land

Raad og Vejledning, saavel i Spørgsmaal af mekanisk eller kemisk teknisk Art som i Regnskabsspørgsmaal. Oplysninger om Dag-, Aften- og Pro ­ vinsundervisningen faaes paa Skole ­ afdelingens Kontor. Telefon fra 9-5 Central 8760, Lokal 24. Fra 1. Sept, til 31. Marts tillige fra 19^2 -20 V 2 Tlf. Central 53777.

Paa Teknologisk Instituts Forlag er udkommet en Række FA G B 0 G ER Fortegnelse med Priser faaes ved Hen ­ vendelse til Forlaget.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker