kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3829 Larsen Niels, Akts. Valhøjv. 15 Valby jj) Cent. 4346 & 12546 - Fabrik for Skole ­ inventar og Gymnastikredskaber . Nyholm & Frederiksen, Akts., Amalieg. 34,36 IB I C. 633 & ★ C. 6833

Skoler for Børn

Fag-Register for Danmark Cantor I N-Voldg. 82 K f ★ Cent. 6406 &6410 Dansk Skjortekonfektion v. C H & Erik Braunstein Gothersg. 14D El I Palæ 3338 Dansk Skjorte- & Konfektionsindustri, R Scharfenberg Jyllingev. 6 Vanl. f> Da. 4971 Dyring V Admiralg. 28 Kl $ By 4150 Filtenborg Henrik Kompagnistr. 20 K >1 Cent. 4406 & 4469 Fabrik og en gros Lager af Herrelin ­ geri og Cravats. Skjortefabrik. . Gran Reinholdt Viktoriag.16 El ® ★ Cent. 7848 Hansen Albert Kontor & Lager og Fabrik: Starmount Biilowsv. 34 [V] I C. 3676,14076 & 8961. Hansen Axel Schønbergsg. 9 El I Eva 2567 Hochheim P Nørre brog. 54 E) I N 6154 Jensen CharlesW Sollerodg. 44 Hl I Tg. 3374y Lindhard J P & Co., Akts., Valkendorfsg. 16 El I ★ Cent. 71 Korsetafd. I C. 8591 Lyngby Skjortefabrik, E Nielsen Akts., Lyngby Hovedg. 84 A Lyngby $} Lyngby 1126 Nordisk Pyjamas- & Skjortefabr., Akts., Agersøg. 11 [ø] f Cent. 9064 Nærum Skjortefabrik,Akts., Niels Hemming- sensG. 9E I C. 4169 Schmitt Asger Dronningensg. 68 El I Am. 9091 & Am. 8458 - Skjortefabrik. Schneidelbach Louise Nørrebrog. 39 INI I N4211 Skjortefabr. Alba, Akts., Amalieg. 35 El I By. 3480 Skjortefabr. Dania ved Aage Jensen Dron ­ ningensg. 48 El I Su. 421 Skjortefabrik Sponer, Akts., Howitzv. 5,7(F] IC. 11895 & 10352 S kjort - en Skjortefabrik Stennie, Vald.Andersen Stru- enseg. 15A El I ★ N 7049 Torp Joh. L, Akts., De Danske Skjortefabr. BIaagaardsg. 23 El I C. 12220,12218 & 12947 Aalborg: Nordjysk Skjortefabrik ved Chr. A Christensen Jernbaneg. 14 $3275(2Lin.) Hillere d: Wodschow C I 991 H olstebro : Skjortefabrikken Harrow, Bernh. Nielsen $ 775 & 875 Odense: Andersen Viggo Ø-Stationsv. 36 f) 7863 Foss ’ O Fabriker, Akts, 1133 (2 Lin.) Kowald W Grønneg. 32 I 4149 Odense Konfektionsfabrik ved S A Leisner Vindeg. 14 I 4321 Randers : Randers Skjorte- og Kittelfabrik ved Sorine Sørensen Tebbestrupv. 16 I 2725 S ilkeborg: Skiorte-&Konfektionsfabriken Dera ved Otto Dethlefsen 1 528

Skoler for Børn. (se tillige Fagoverskrifterne Børnehaver og Kostskoler, samt i Afdeling V, Real-Re ­ gister for Kbhvn. under Statsskoler og for de kommunale Skolers Vedkommende under F rederiksberg kommunale Skolevæsen,Gj en- tofte kommunale Skolevæsen og Skolevæ ­ sen, Kbhvns). 1. Skoler med Gymnasium. Stats- og kommunale Gymnasieskoler Private Gymnasieskoler med Eksamensret. Private Gymnasieskoler uden Eksamensret 2. Andre Skoler. Fællesskoler. Drengeskoler. Pigeskoler. 1. Skoler med Gymnasium. Stats- og kommunale Gymnasie ­ skoler K øbenhavn: Aurehoj Gymnasium (tidl. Ingeborg Helms ’ Skole) Gersonsv.43 Hell.IHell.217 (Pige) Borgerdydskole, Vestre (tidl. Borgerdydsko ­ len i Helgolandsg.) Helgolandsg. 6 El I Cent. 5833 (Drenge) Borgerdydskole, Østre (tidl. Borgerdyd ­ skolen i Kbhvn.) Stockholmsg.59[ø] flCent. 6020 (Drenge) Christianshavns Gymnasium Prinsesseg. 35 E I Am. 5005 (Fælles) Efterslægtselskabets Gymnasium JakobDan- nefærds V. 3 El $ N 2888 (Drenge) Falkonergaardens Gymnasium (tidl. Dr.Prie- mes Vejs Gymnasium) Dr. Priemes V. 3 El I Eva 388 (Pige) Frederiksberg Gymnasium Hollænderv. 5 E) f V 8193 (Drenge) Gammel Hellerup Gymnasium (tidl. Helle ­ rup Gymnasium) Frederikkev. 10 Hell. I Hell. 758 (Drenge) Gjentofte Statsskole Dahlénsstr. 5 Gjentofte I Gjent. 1103 (Fælles) Holte Gymnasium Skolev.Holte j) Holte 696 (Fælles) Metropolitanskolen Struenseg.50 El j)N7263 (Drenge) Nørre Gymnasium (tidl. Karen Kjærs Skole) Gartnerg. 15 El I N 2806 (Pige) Ordrup Gymnasium Kirkev. 5, 7 Charlottl. I Ordr. 178 (Fælles) Rysensteen Gymnasium Tietgensg. 74 EJ I V 4311 (Pige) Sankt Jørgens Gymnasium (tidl. Henrik Madsen ’ s Skole) Filippav. 2,4 El I Cent. 9875 (Drenge) Sortedam Gymnasium (H Adlers Fælles ­ skole) Sortedamsdoss. 97 [ø] (Fælles) Statsgymnasiet Schneekloth ’ s Skole Værne- damsv. 13 A El I Cent. 8510 (Drenge) Statsskolen i Lyngby (tidl. Lyngby højere Almenskole) Buddingev. 50 Lyngby I Lyngby 289 (Fælles) Øregaard Gymnasium (tidl. Plockross ’ Skole) Gersonsv. 32 Hell. I Hell. 2826 (Fælles) Provinsen. Statsskoler: Rungsted Statsskole, Rung ­ sted Kyst I Rungsted 311, se endvidere (Katedralskoler eller Statsskoler) i Afd.IV u. Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Birkerød, Esbjerg, Haderslev, Hillerød, Horsens, Nykøbing F., Odense, Randers, Ribe, Ros ­ kilde, Rønne, Sorø, Struer, Svendborg, Sønderborg, Tønder og Viborg samt Kommunale højere Almenskoler: se u. Aaihus (Marselisborg Skole), Frede ­ ricia, Helsingør, Herning, Hjørring, Kol ­ ding, Maribo, Nakskov, Slagelse, Vejle og Vordingborg.

Amaliegade 34, 36 Tlf. Cent. 633 & ★ Cent. 6833

Philipson Ernst & Co. Vesterbrog. 98 El ® ★ C. 2552

Leverandør til Kommuner, Højskoler, Ungdomsskoler, Efterskoler, Friskoler, Landbrugsskoler, etc.

Richter V Vesterbrog. 2 C El I ★ Cent. 7112 Største Udvalg i Danmark af Skolekort og Billeder. Lysbilleder og Lysbilledapparater. Skandiopol, Akts. V-Voldg. 115 I By. 3836 Mod. Lysbilled- og Smalfilmsapp. Skolemateriel-Centralen, V Winther Fiol- str. 32 Kl I By 2863x Struers H chem.LaboratoriumSkinderg.38K ^ ★ Cent. 1402 herfra Omstilling t.alleAfd. bTRUER,g

Tabula danica Amalieg.3 K f C.202 & 11302

Det danske Tavlemateriale Robert Rasmussen

Amoliegade3 TIF. C.202 e .11302

Aalborg: Kragelund ’ sM Fabrikker 12300, Stats f 52 Aarhus: Dansk Skoleforlag ved Fru Anna Reimann Rasmussen Kystv. 37 fl 641 Jysk Skolematerielforretning ved Emil Hillerød: Instrumentfabriken Fysik ved Erik Weitz- mann Hostrupsv. 9 $ 1//20 Kolding: Borks Patenttavler v. N P Bork Laasbyg. 32 I 232 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Odense: Hansens Rasmus Boghandel Vesterg. 91 28 - Postkonto 7563. Silke borg: Aaboe Sørensen Chr. f 297 Nielsen Set. ClemensT. 6 f 146 Larsen Jobs. Sonderg. 7 JJ 5944 Zoologiske Præparater.

Skolemateriel.

København: Cato ’ sChr. Eftf. v. Edith Mortensen Frede- riksborgg. 54 El Centralforbundet for Sundheds- og Alkohol ­ undervisning, Forlaget, Paa Bjerget 34 iw| I Tg. 1599 Fabriken Delfin ved Vestergaard-Hansen Vodroffsv. 12 El I V 3387 Tavler for ethvert Formaal. Kollmorgen H GI. Kongev. 19 El I Eva 900 1 „

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker