kraks vejviser 1940 handelskalender

Vil — 3823

Skibsfarve

Fag-Register for Danmark

Rasmussen Jørgen A Amalieg. 33 E g C. 1018 & Pa. 1618 - T gradr.„Jorgaras “ Repræsentant for The Red. HandCompositionsCo..London. Ioh. Rahtjen G. m. b. II., Hamburg. SÅDOLIN &HOL1WBLAD, Akts., Holm ­ blads?. 70 [S] g ★ Cent. 9519 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Weeke Poul & Co.Vodroffsv. 19 El g C. 2692 „Apexior No. 3 U . Weihe Aape. Skibsfarvefatrik Tinghojv. 158 Soborg g ★ Sob. 2308(2 Lin.) WEIOLIN SKIBSFARVER Dansk Fabrikat AAGE WEIHE Skibsfarvefabrik København - Søborg Tlf. ★ Søb. 2308 J2 Lin.) Fabrik i Frihavnen Telegramadr.: ,,Weiolin “ . Esbjerg: Byberg Werner Raun Esbjerg Havn g 456 Frede r i k s h a vn : Skibsbundfarve-Fabrikken „Neptun" ved A Larsen g 97 Specialitet : Kobber-Bundfarve. Skibsinventar. Ship Fnrniahers — Fournitures pour la marine — Schiffs-Inneneinrichtungen København: Berg & Larsen Nyhavn 53 E gCent.120 Telegramadr. „Berglarsen" Grundlagt 1794. Bjørch-Jenspn & Co. Herluf Trolles G. 20 Kl g Cent. 7262 fh . Engholm Carl Nyhavn 47 Kl g Cent. 1672 »Carl Engholm Nyhavn 47 Kl Tlf. Cent. 1672. Ankere, Kæder, Tovværk, Jern- & Staaltrosser. Lanterner, Kompasser etc. Lager af brugte Skibsinventarier. fh. Forbæch ’ s John Eftf. Islands PI. KJ g C 235 __________________________ fh. John Forbæch ’ s Eftf.

Berendsen Sophus, A/S., „Ørstedhus" V-Farimagsg 41 [v] g til Kontor ★ C. 8500 Boeg-Thomsen S, P Skrams G.7g^By 8809 Dyhr Sv. Øre>undsv 140 (S) g C. 8901 fh. Engholm Carl Nyhavn 47 K g Cent. 1672 Ankere og Kæder, Blokke.-.. Tovværk, Beg, Spiger, Sejldug og all Skibstakkel gods. Exide AKku'muIator Centralen, Akts., Scandiag. EJ g Cent. 8198 & 11348 Telegramadr. „ Chloridic u . Grønbech M J & Sønner A malieg. 9 Kl g ★ Cent. 342 Stat g 82 Telegramadr. „Grønbechs" Ankere og Kæder, Smedegods, Staalstøbegods, Kedelmateriale, Kedelrør. Hindenburg ’ s Eftf.. Wald. Larsen & O Staf ­ feldt Tømme ’ -. Træ- & Finérhdl. Rente- mesterv. 56 [ nv ] g Cent. 1627 & 6269 Alle Sorter Træ for Skibs- & Baadebygge- rier. Egekrumtræ. Mahognitræ. Teak. Eksport af Skibstræ. International Shipping Sen ice, Akts., A malieg. 8 Kl g ★ C. 3842 Kjersgaard S & Co. 1 Strandstr. 20 E g ★ Cent. 12388 (5 Linier) Lemvigh-MUller A C Kronprinsesseg. 26 E g C 10532 Paludan-Miiller O Amalieg. 28EgPalæ5921 Sca.ndinav an Steel & Shipping Agency ved A Lonberg-Holm Toldbodv. 40 E g ★ Cent. 14150 K olding: Juhl ’ s Jens Savværk g 492 Al Slags opskaaret Skibstræ. S v endborg: Huusfeldt R P, Turø g T 8 Jacobsen ’ s H J Skibsblokkefabrik g 589 Skibsfarve. Composition for Preventing Fouling on Ships ’ Bottoms — l'eintures sous-marines — Schiflsbodenfarben København: Andiesen Axel & Co., A/S, Strandg. Wilders Pl. El g C. 12099 - Færøsit. fh. Forbæch ’ s John Eftf. Islands Pl. g C235 HE V PEL ’ S J C SKIBSFARVE ­ FABRIK Amalieg. 8 OKI g ★ Cent. 3842 Efter Kontortid Portneren g Cent. 51891 Eneste fuldtud danske Specialfabrik for Patent-Farver. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette 'Bind. International Farvefabrik (Holzapfel), Akts. Øresundsv. 141 [s] g C. 5601 & Am. 1483 INTERNATIONAL FARVEFABRIK | (HOLZAPFEL) % Øresundsv. 141 (Bl Tlf. Cent. 5601

Svend borg: Andersen I Ring,Frederiks® ^268 Petersen Bredr., Ture $ T 48 Skibsværftet i Gamle Hestebauge, Sophus Weber, GI. Hestehauge g 858 Svendborg Skibsværft, Akts. g269& 1569, Stats gi 21 Aktieselskabet Svendborg Skibsværft SVENDBORG Telefon 269 &, 1569 Statstelefon 21 Telegramadr. „Flydedokken". Nybygninger og Reparationer. 2 Flydedokker Nr. I for Skibe indtil 32OOTons Ladeevne. - II - - - 1000 - Specialitet: Skibshjælpemaskiner. T h iste d : Thisted Skibsværft, Krogh & Christensen g 361 Toft pr Gra a sten: Toft Skibsværft,Carl Weiss & Sønner gi G 169u Troense: Jacobsen G g 7 Tyborøn pr. T.vborøn Havn: Thvborøn Skibsværft ved Hakon Petersen g T H 38 Vej le : Lindtner ’ sSkihsbvggerivedJ C Jep ­ sen Havnepi. 10 g 1736 JVestero Havn pr. Frederi kshavn : Dolmer O, Stats g Vesterø Havn 21 2. Udenlandske Skibsværfter repræsenterede i København. Beliard. Crighton & Co.. Antwerpen repr. v R< dkjær&TvedeT< ldbodv.5AK gC.l()637 Howaldtswerke A-G, Kiel repr.ved Rodkjær & Tvede Toldbodv. 5 A EJ g Cent. 10637 Krupp Fried., A/G. Germaniawerft Kiel Toldbodv. 28 H g Cent. 10036 Fried. Krupp % Germaniawerft Kiel Repræsenteret ved . Ingeniør ALLAN THIERRY Toldbodv. 28 K. Tlf. Cent. 10036 Telegramadr. „Kruppwerft “ . Skibsbygningsmateriel og . Artikler for Skibsbyggerier . Ship Builders ’ Materials A Sundries — Matériel et fournitures pour les chantiers do construction — Schiffsbaumatcrialien und Bedarfsartikel fdr SchiiTswerften Københa vn: Atlas-Werke, Havneg. 53 EJ g ★ Cent. 3724 ATLAS-WERKE, BREMEN. ATLAS

Islands PI. Kl Tlf. Cent. 235. Alle Skibsinventarier og Skibs ­ bygningsartikler paa Lager i stort Udvalg.

HANS BUCH &Co. HAVNEG.5J KBHVN.K. HF. * CENT.3W

Kl g ★ Cent. 12388 (5 Linier) Holeapfels Kobberbundfarve.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker