kraks vejviser 1940 handelskalender

Skabeloner

VII — 3821 2. Silkevarer en gros.

Fag-Register for Danmark

København : Andersen Vilhelm Vimmelskaftet 47 E i Cent. 15372 Claussen Villiam Sortedamsdoss. 79 [ø] D Cent 14095 Dansk Silkebaandsindustri, Akts.,Uplandsg. 54 (S) j) C. 1141 Dansk Silkeindustri J de la Porte Uplandsg. 54 [S] $ C. 1141 F abrikation af Silkebaandog Silkestoffer Dansk Silke Textil ved Louis Nielsen Tor- denskjoldsg. 23 Kl fl Palæ 6128 Halby & Schjelderup ’ s Eftf., Akts., Vimmel ­ skaftet 39 Kl D ★ Cent 2619 & 4137 Hartz & Jøns Farverg. 17 E Si Cent. 3912 & By 3877 Havemann Joh. Vesterbrog. 74,76 & 78 El D Cent. 15898 & 4262 - Postkonto 74 Koch Thorkild, Peder Skrams G. 14 El} Palæ 800 Nordisk Silkeimport, Alfred Egelund Østerg. 40 Kl j) C. 15912 & 3462 OLESEN C, Akts. ,HøjbroP1.4K]f ★ Cent. 5885 Pahl Hermann , Akts., Købmagerg.62, 64 E Cent. 283,288 & 289 PetersenRudolph,Akts.Vimmelskaftet 47 KJ fra Marts: Holsteinsg. 40 [ø] $ C. 11930 Petersen Stella & Co. Bredg. 10 Kl D Pa. 3530 & Pa. 7686 - Eneforhandling af: Parachute (Faldskærmssilke). Rasmussen Anker Amagert. 33 E $ By 3055 S erlev Jul. Knabrostr. 1AK1 i ★ C. 5343 Silkeimport Akts., Hovedvagtsg. 8 Kl ® Cent. 11678 & Palæ 3130 Silkevæveriet Lyon, Akts., Teglholmsg. 2 E j} Cent. 4720 (Dir. Ing. Krebs) Fabrikation af Silkestoffer. Skandinavisk Silkefabrik, Akts., Bispev. I I nv I & Ta. 5008 & Ta. 5052 Vejle: CHRISTENSEN OSWALD „France" Fredericiav. 30 D 1085 Omst. til Priv. Silkevarer en gros. Fabrikation af Bru ­ deslør, Tørklæder, Bysch m. m.

Skabeloner.

Sikkerhedsgashaner.

København : Adelgades Mærkepladefabr. v. Lars Jensen & A Freudendal Adelg. 50 E £} Palæ 2002 Hanson John R Ny Østerg. 3 E ® ★ C. 354, ★ C. 8593 & *0.8594 Sammensætlige Mærkeplader. Kbhvns Skiltefabrik Knabrostr. 9 Kl $ *0693 Mattat C P Klosterstr. 10 j} C 4286 & By 3434 Mogensen H H Ravnsborgg. 13 [NI £}N6050 Nye Danske Stempelfabrik ved Johs. Birk ­ mose Kronprinsensg. 10 E S} Cent. 9557 & By 6883 Odense: Chablonfabriken Danmark ved Th. Thrue Nielsen Nørrebro 84 $ 76(51

Odense; Wiegardt Aug. Hjallesev. 245 Gas-Sikkerhedshaner

til Køkkenbrug

Approberet af Odense Gasværk Hanen lukker for Gassen, naar Slangen falder af.

Sild en gros. Herrings, wholeealo — IIarenge en gro« — Heringe, Grosehandlungen Sild, saltede.

København : Bertram Vald. Mitchellsg. 14 O |) Palæ 7430 Birch Jørgen & Co. Strandg. 27 C E ® *C. 7981 Dahl Jacob Gullandsg. 24 [S] J} Cent. 2367 Fish & Herring Export Co. Akts. Ny Kon- gensg. 20 [V] f Pa. 2238 Glertsen J Chr. Strandg.27B E|)C. 6503 & Henriques & Zøylner ’ s Eftf., ved Jul. E Jør ­ gensen Nyhavn 63 E £1 ★ C. 7426 & 1643 K K K K, Akts., Strandg. 48 E $ ★ C. 472 LYKKEBERGP Teglgaardstr. 5 E $ ★ Cent. 8070 Telegramadr. „Lykkeper “ Spegesild og Kryddersild i alle gang ­ bare Kvaliteter. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Hind. Wesche Oskar Strandg.8E $ ★ Cent. 163 Hasle: Hasle Fiskesalgsforening $ 109 Neksø: Fiskernes Salgsforening $ 199 Røn ne: Fiskesalgsforeningen Sydhavn 761 & 598 Fersk, røget og saltet Sild, Torsk og Laks. Svaneke: Svaneke og Christiansø's Fiske-Salgsfor ­ ening $ 113 Norsk Fedsild og Islandssild. Telegramadr. : „Sildgiertsen* .

Skarnkasser.

København : Andersen Ch.Absalonsgade46E f C. 2447& 12274 Kbhvns Skamkassefabrik, Evald Nielsen Vesterfælledv. 66 E $ C. 2387

Skemaforlag.

København: Barfod Olaf O & Co., Akts.,GyIdenløvesg. 10 Kl £i*C.3424 Telegramadr.„Papirbarfod" Forlag og Hovedforhandling af alle autoriserede Skemaer.

Skibsagenter. Ship Agent« — Agence« maritime« — Schiffsagenturen (se tillige Mæglere). København : Bendix E A & Co. Amalieg. 28 E $ C. 4342 Christensen Alfred Amalieg. 43 E f ★ Cent. 221 - Telegramadr. „Alfred*. Danish Shipping & Warehousing Company, Akts., St. Annæ PI. 26 E f *C. 402 & Palæ 4322x HANSEN C K Amalieg. 35 E £ *C. 72 Stats K 1 13 Se u. Dampskibsekspeditioner. Aarh us: AarhusShippingCompanySkolegyde4®9150 Evensen A &Co., Akts. Mindet 26 $ 509, priv. j} 9321 - Telegramadr. „Shtpeven*. Jensen J Gotfred Mindebrog. 2 f) 4311 (2 Lin.) - Telegr. Adr. „Ilauta*. Helsingør: Marstrand ’ s K F Eftf.Strandg. 69, 71 & 27 & 427, Stats D 5 Schierbeck ’ s Chr. senere Eftf. St andg. 69, 71 j) 46, Stats H 5 Hundested: RasmussenR fl 200 NykøbingS. ; ø rs ted A S f 253 &314

Singels. (se: Grus ; Stenforretninger).

Silkevarer. Silk Goods — Soieries — Seidonwaren (se tillige Manufakturvarer). 1. Silkovareudsalg. 2. Silkevarer en gros. 1. Silkovareudsalg.

Sirener.

København : Dansk Signal-Industri, A/S, Raadmandsg. 13 El > ★ Cent. 14605 /

København : Krogh & Dahl ’ s Eftf. ved Adley Kanstrup Frederiksbergg. 26 Kl $ C. 6971 & 6839 Specialforr. i Silkevarer og uldne Kjolestoffer. Real Silk Hosiery Mills, Inc. Generalagentur for Skandinavien ved Erik S HeniusPalæg. 4 E f ★ Cent. 13579 Silkehuset, forhen I R Schjelderup ’ s Eftf. & K G Halby, Akts., Vimmelskaftet 39 Kl £) ★ Cent. 2619

København: Ludvigsen C Thyge & Co., Ryesg. 19-21 IH $ C. 1149 & 11855 - Direkte Import af engelske og amerikanske Varer. Salg i hele Tønder, Kannistre ogDaaser.

Skibsbefragtning. (se: B ef ragtningsagenter ; Mæglere).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker