kraks vejviser 1940 handelskalender

Pumper Myhrwold & RasmussenVibev. 7 [ nv ] j) C. 7824,4324 & Tg. 2030 __________ _____ MYHRWOLD & RASMUSSEN Ingeniører &. Maskinfabrikanter. „ROTAN “ Roterende Tandhjulspumper. Centrifugalpumper selvansugende og almindelige. Nørgaard Chr., Holger Danskes V. 42 [F] fl ★ Cent. 9793 - Lager af brugte Pumper. Rikko, Akts., Peder Skrams G. 17 K f C. 4699, 13559 & 13669 Sonesson Willi. & Co., Akts., NørreFarimagsg. 13 E f *C. 8363 Gothia Fødepumper. Aarhus: Dahl Brødrene, Akts., JydskAfdeling Gron- neg. 56 f 7000 (7 Lin.), Stats $ 28 Seest M, Jernstøberi & Maskinfabrik, Akts, f 9642 (2 Lin.) Brønderslev: Pedershaab Maskinfabrik, Akts. fl 450 (4Lin.) - Afd. i København: Fuglebakke- vej 108 ^ ★ C. 14066. Esbjerg: Hoffmann Carl B fl 296 & 2496 Specielt Sandpumper og Centrifugal ­ pumper af egen Konstruktion. Se u. Art. for Entreprenører. Ferritslev pr. Ullerslev: Vindmotorfabriken „Lykkegaard “ f F 16 Helsingør: Tvede Å, Akts.. I L Tvedes V. 1,3 fl 21 Pumper til dybe Brønde. Herning: Mortensen P f 257 Turbine-, Vand- & Ajlepumper. Holbæk: Holbæk Motorfabrik, Fr. Dahlgaard S-Banev. 15 fl 230 Hydria automatiske Pumper. Referencer : 4000 Anlæg leveret. Seu. Vandværksanlæg. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Horsens: Paasch & Larsen, Petersen, Akts. f) 207, 807 & 808 Vandværkspumpen „PaasclV Centrifugal- og Stempelpumper. Lem: Lem Pumpefabrik ved Brødr. Øllgaard Jen ­ sen fl 5] Fabrik af Pumper og Pumpedele. Odder: Ladegaard & Co., Akts, fl 34 & 215 Odense: Dansk Akkumulator- & Elektro - Motor- Fabrik, Akts, fl 1423 (4 Lin.) Telegr. „Ak- kumotor “ - Centrifugal- Stempel-ogPro ­ pelpumper for alle Formaal. Holbeck Basm.&Søn, Akts.f 24&99 (5 Lin.) Thrige Thomas B fl 273 (7 Lin.), Stats f 2 (2 Lin.) - Telegramadr. „Thrige “ . VINDMOTORFABRIKEN , LYKKEGAARD " FERRITSLEV Pr. ULLERSLEV ■pap. TELEFON FERRITSLEV 16 _ M PUMPER 1 “ ' ' ’ ] \ I ! j ANLÆG c ftørrelier ........... M0hl2000£t»r pr. JeJtund.

Fag-Register for Danmark

VII -3753

Pumper. Pumps — Pompes — Pumpen

Prøvekufferter.

Kobenhavn: Andersen&Holm,Akts., Petersborgv. 6 [ø] DC10300 Nye Prøvekasser i Løbet af faa Dage.

København: Aabye & Raahauge-Andersen Dagmarhus [v] 1, ★ c. 9872 CENTRIFUGALPUMPER

SKRUEPUMPER

Pudseklude. Wiping Bags — Chiffons å polir — Putzlappen København : Bentzen Carl Nordal Fanøg. 19-21 [0] f) Cent. 15418 Bruun Rasmus Nyhavn 49 SS ® Palæ 6856 x Jaster Peter, Akts., Vesterfælledv. 66 E fl C. 13099 & 13701 LEVIN JOSEPH & Co., Akts., Islands Brygge 35,37 [S] fl ★ C. 2411

BORERØRSPUMPER

Andreasen, Ulving & Bennike, Ingeniørforr. Trium Glentev. 71 [w] f ★ Cent. 13018

"TESIS IAA TLF * CENT. 13018

INGENIØR- FORRETNINGEN I FT I GLENTEVEJ 71

/®\

Specialfabrifc for #^V\CENTRIFUGAL- KØBENHAVN *7 PUMPER. Avnsø Olaf Sjdhavnen fl ★ Eva 5306 Dampf ødepumper. Dahl Brødr., Akts., Vesterbrog. 1 ® il ★ Cent. 6585 Dyhr Sv. Øresundsv. 140 [S] fl C. 8901 Hassenkamm Karl Reventlowsg.lOlV] f Cent. 13808 - Alle Pumpetyper. Ingeniør-Forretningen Standard Frederiks- & sundsv. 278 Brh. fl Bella 1886 Elektriske Pumpeanlæg, Dybvandspumper, Suge- & Tryk-Centrifugalpumper & Borerørscentrifugalpumper. Iron, Akts., Buddingev.347 Søborg f Søb.2062 SKIBSPUMPER STEMPELPUMPER CENTRIFUGALPUMPER __ ________ OLIEPUMPER _____________ Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. IRtøfc .. . o 11 •<> — Jensen Henrik Gullandsg. 24 [g] fl C. 13067 Johansen Brødr. A & O Vesterg? 16 Kl f ★ Cent. 8296 Kemp & Lauritzen V-Voldg.9 E f ★ C936 I Kruger I, Akt8.Christiansg.22Klf ★ Cent.4726 telefon : ISØBORG L2062J IRON BUDDINGEVEJ 347 SØBORG

Pudsemidler. Polish Manufacturers & Merchants — Fourn. pour polissage de métaux — Putzmittel (se tillige: Lædersværte og Lædercreme; Metalpudsemidler). Købe nhavn: Baade Finn S & Co. Ravnsborgg. 19(® Blauenfeldt&Tvede Svanev.3 iNVlfl C.1372 B lauenfeldt k T vede SVANEVEJ 3MY T ELEGR am AOR. ..EDEVT." TLF.CENT. 1372 „Red Star" Metalpudsecréme „Betol in ” hurtigpudsende Creme Knivpul ver . Bro M, kem. tekn. Fabrikker Danasv. 32 H fl Cent. 7208 Geolin Godthaabsv. 26 B IE fl Cent. 4348 Guilloteaux J L N-Farimagsgi 9A E $ C. 3155 Holger Danskes kemiske Fabiikker ved Ja ­ cob Hansen Vej leg. 4 ES $ Cent. 13108 IndianCream v. Th. Andersen Frederiks- sundsv. 213 Brh. fl Bella 452 Jettadam Amagerbrog.294-296fl ★ Cent.7318 & $805 - Pudsemidler til ethvertBrug. „Miss Quick “ . 1. Strandstr. 20 E $ C. 13001 & Palæ 3264 Raaschou P G, Bernh. Bangs Allé 22 (Fj fl Gh. 7451 - Aladdin-Metalpudsecrcme. Tokal v. H Bloch Haabets Allé 8 Brh. fl Bella 1302

FOR AFVANDINGS -

Pudsetvist. (se Tvist (Pudsetvist)).

Se tillige Eksport-Vejviser sidsti dett< Bind.

Pufsenge. (se Feltsenge).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker