kraks vejviser 1940 handelskalender

VIi-3695

Mæglere

Fag-Register for Danmark Christophersen J Jelstrup Amalieg. 39 E £1 Cent. 7898 Privat gi Hellerup 205. Firma Hecksher <& Søn ’ s Fftf. Egmose Th. (Petersen, Møller & Hoppe) St. Annæ PI. 18 E £ Cent.l4£ 14153 Fabricius Daniel M (Holm & Wonsild) Amalieg. 36 E g] ★ C. 69 Hansen Herman ( Petersen, Møller & Hoppe) St. Annæ P1.18E# Cent.l4£*Cent.l4495 Hansen Krist. C, Niels Juels G.15 Kl £ Cent. 534 & 535 HECKSHER & SØN ’ s EFTF. [Indeha ­ ver edsv. Skibsmægler J Christophersen] Amalieg. 39 E g Cent. 7898 Stats gi 165 Henriksen A Amalieg. 39 E ® -AC. 4607, 13160 & 9287 Holm Jørgen & Co. [Jørgen Holm] Østerg. 1 E ★ C. 15411 Holm & Wonsild [V Th. Sass] Amalieg. 36 E £1 ★ Cent. 69 Stats £ 55 ___________ ___ I H O L M & WONSILD Edsvorne Skibsmæglere Partners: Skibsroder H. A. Hansen og edsv. Skibsmægler V. Th. Sass Amalieg. 36 K. - Tlf. * Cent. 69, Stats Tlf. 55 Telegramadr. „Holmsild 11 Dampskibs-Aktieselskabet „Myren “ Generalagenter for: Johnson Linien, Stockholm, ■ Rederiaktlebolaqet Nordstjernan. Holsø Sven Amalieg. 39 E ® C. 13160 & 9287 J ensen K (Holm & Wonsild) Amalieg. 36 E g! * C. 69 Moller Alfred (C K Hansen) Amalieg. 35 E ||*C. 72 Stats g) 13 Møller C & Søn [Hugo Moller] Nyhavn 10 E f Cent. 4893 & 12893 Nielsen Marius & Søn [M H Niolsen] Kalve ­ bod Brygge 4 13 g) ★ Cent. 12057 & 7758 Telegramadr. „Mariuson*. PETERSEN, MØLLER & HOPPE g ndehaver edsv. Skibsmægler Herman ansen] St. Annæ PI. 18 E ® Cent. 14 & ★ Cent. 14495 Stats gi 21 Toldbodkontor g ★ Cent. 9785 Telegramadr. „Hoppe “ Befragtning. Klarering. Dampskibs- & Hav ari-Agenter. Køb og Salg af Skibe. Sass V Th. (Holm & Wonsild) Amalieg. 36 E £ ★ C. 69 Stats £1 55 Schierbeck ’ s Chr. Eftf. [Th. Arnø] Amalieg. 41 E g Cent. 13109 & 13345 SchiøttN & Hochbrandt [Hjalmar Bruhn] Amalieg. 39 E gi ★ Cent. 16 & 198 Telegramadr. „Hochbrandt*. Skovgaard & Sieh [Edw. Sieh] Amalieg. 37 E £ *C. 14025 Stangebye & Hansen [Vilh. Hansen] Born- holmsg. 3 E g C. 1535 & 5836 Stryhn & Resmann [H Resmann] Amalieg. 36 É g) *C. 3996 Sørensen Ingvard (C K Hansen) Amalieg. 35 E $ ★ C. 72 Stats g 13 Werngren Asger Amalieg. 13 E £1 C. 16446 Winther Niels Amalieg. 35 E $ C- 14450 & 1504 Wonsild & Sen [Jørgen Wonsild] Amalieg. 39 E £1 ★ Cent. 8430 (5 Lin.) Stats £l 184 WONSILD & SØN Amaliegade 39 E Tlf. * Cent. 8430 (5 Lin.) Stats Tlf. 184 - Telegramadr. „Wonsiidson 11 Edsv. Skibsmæglere. Befragtning - Klarering. b. Varemæglere, autoriserede. Bang P J Rathsacksv. 4 V 1278y Broe Mogens Børsen Eg! ★ Cent.l099£9910 Broe Peter M Børsen E gi ★ C. 1099 & 9910

Frithiof Thejll Vesterbrog. 10 V. Tlf. Cent. 13916 & 13966 Dækningskøb og Tvangssalg alle Varer. Vurdering af Varer og Værdipapirer. Simmelhag £Holm [AW Simmelhag£ J W Ulrich] Nyhavn41 E gl Cent. 3055, 3270 £ 3281 Sorensen Aage Jagtv. 199 [0] £1 Cent. 4419 £ Ryv. 4253 Sorensen H Chr. £ Son [Eigill Houg] Ta- gensv. 242 |NV) gl Tg. 3828 Thejll Frithiof Vesterbrog. 10 S £ C. 13916 £ 13966 c. Vekselmæglere, autoriserede. Olsen Fritz Esmark St. Markus PI. 8 E ffl N 6834 Mæglere i Købstæderne. Autoriserede Mæglere er mærket [aut.]. Ved Firmaer og Personer, der ikke selv har Autorisation, er Navnet paa Autorisa ­ tionens Indehaver tilføjet efter Ordet aut. i den firkantede Parentes. Aabenraa: Cleemann P F [aut.] gl 182 £ 482 Aalborg: Jensen Chr. [aut.: Chr. Jensen og J B Han ­ sen] Nyhavnsg. 4 g 2256 £ 2257, Stats$40 Rechnitzer,Thomsen&Co. ’ s Eftf. [aut.: Nor ­ man H Hansen] Toldbodpi. gl 4120 (3 Linier), Stats gl 16 Telegramadr. „Maritime* . Utzon Jobs, [aut.] Nyhavnsg. 9 ® 2075 £ 2200, Stats £12 Telegramadr. „ Utzon*. Aarhus: Bergmann, Smith £ Co. [aut.: Axel Jensen] Mindet 18 gi 8040 (3 Lin.), Stats# 13 Telegramadr. „B er g smiths*. Christensen Rasmus [aut.] Hayien gi 149, Stats gi 99 Hassing Vigo [aut. Varemægler] Fredens T. 8 ® 5333 Hude Carl v. d. [aut.: H v. d. Hude]# 81 £82 Telegramadr. „Hude*. Agent for: Nordisk Skibsreder forening. Lloydsagent. British Vice-Consulate. Vicekonsulat for Portug al.Ekspeditions- forretning. A s s e ns: Børresen Jørgen M & T Broe [Alfr. Peder ­ sen & A Rønne-Lotz] Børsen E £1 Cent. 908 £2308 Eskildsen F S Amalieg. 24 E $ C. 4383 £ 12583 Eskildsen £ Søn [ J C Eskildsen] Amalieg. 24 E g C. 420 Falck Carl Johan, Peter Bangs V. 60 IE fl ★ Cent. 3831 Fich Viggo Vesterport E gi ★ Cent. 13188 Henriksen Jørgen £ H C Jørgensen [J Hen ­ riksen] Fiedericiag. 4 E £ By 7105 £ By 7135 Holm Georg, Ole Bruuns V. 1 Charlottl. g) Or. 692 Olsen Chr. A Amagerfælledv. 17 [S| g) Am.93 Ottesen £ Meyer [Th. Petersen £ Borge Poulsen] Børsen E gl Cent. 1219, 3571 £ 1206 Pedersen Alfr. (Firma Jørgen M Børresen £ T Broe) N-Søgade 41 E f By 3909 Petersen Georg Stage Strandboulevarden 9 [0] gl 0 9207 Ronne-Lotz A (Firma Jørgen M Børresen £ T Broe) Amicisv. 1 IV] £ V 2871x

Bandholm: Hovmand Alfr. [aut. : Gregers Hovmand og H C Hovmand] g 11 £ 41 Egernsund: Petersen R P [aut.] g 66 Esbjerg: Breinholt C [aut.: Ludvig Christensen] Havneg. 83 g) 56 £ 57, Stats #8 Lauritzen ’ s J Eftf. [aut.: Andreas Schmidt] Kirkeg. 1 g 3 £ 822 WintherNiels£Co. ’ sEftf.,Andr.Chr.Struck- mann [aut. : Andr. Chr. Struckmann] Ny Havn g 1616 Faaborg: NielsenP A [aut.] g 9 Fakse Ladeplads: Linde ’ s Otto Eftf. [aut.: MRasmussen] #11 Telegramadr. „Linde Fakseladeplads*. Fredericia: Brøchner-Mortensen J W [aut.] Prinsesseg. 95 g 87 £464 Frede rikshavn: Pedersen Nic. £ Co. [aut.] Nic. Pedersen og Jul. Christensen] g 902 (2 Lin.) Telegramadr. „Nicpcdersen^. Frederikssund : Holm A J [aut. : Amalie Kathrine Holm] gi 446 w Graasten: Nissen Frederik [aut.] g 35 Grenaa: Ringdal A II [aut.] gi 241 H ader slev: Hansen I C [aut. IC Hansen og PM Jensen] Havnen g 19 Telegramadr. „Malts and*. ■EE°b ro: Rørholm Chr. [aut.] ® 413 Holbæk: Fisker £ Bom [aut.: JørgenL Fisker og Svend A Bom] Hj. af Elegstr. £ Havnev. gl 166 £ 606 Horsens: Bech Wilh. Chr., [aut.: Aage Rasmussen] Havnen # 23,24 £ 34, Stats g) 5 Telegramadr. „Brokerbech* . Olesen ’ s Hans Eftf. Bjørn Finsen [aut.] Havnen 3 g) 45, Stats # 10 Kalundborg: Schultz JA [aut.] #4£ 601 Kerteminde: Jørgensen Niels g 251 Kolding: Gjørding A [aut.] Toldbodg. 12 g) 1810 £ 1811 Hansen Viggo E [aut.] Havnen g 27 £ 1727 Telegramadr. „Shipping*. Korsør: Jørgensen P £ Co. [aut.: J U Jepsen] gi 6 £ 666 Poulsen J [aut.] # 586 £ 587, Stats # 8 Kø g e: Muller Carl [aut.] g) 710 £ 1485 Sørensen A E V [aut.] ® 6 Lemvig: J ensen Lehmann [aut.] £1 208 pr ivat g) 208 LEHMANN JENSEN - LEMVIG Telegr.-Adr. „Lehmann “ - Tlf. 208 omst. til privat Tlf. 208 Eneste autoriserede Skibsmægler i Lemvig ________________ og Thyborøn. ______ _____ ' Løgstør: Odgaard Chr. S [aut.] gi 44 Mariager: Larsen PRudbeck ved V From Bartrumsen [aut.] # Cementcentralen 1 £ g Mariager 114 M id d e l fart : Sommer H[aut.] g 72 Nakskov : Andréa ’ s Casper Eftf.ved Half ­ dan Rasmussen [aut.] Havneg. 33 g 108, 408 £ 618, Stats g 7 Nielsen L C [aut.] Havneg. 45 g 12 Telegramadr. „Lalandia “ . RuteforbindelseN akskov -Kiel-Hamburg. Nyborg: WangRK[aut.] # 57 Nykøb i ng F.: "Manuardt&Tornøe [aut.: R E Frederiksen

Petersen] N-Havn gl 137 Telegradr. „Marquardt*. Nykøbing M. : Knakkergaard's F LEftf. [aut.: N C Peter ­ sen] g 16 Telegramadr.: „Knakkergaard*. I Agent for D. F. D. S.

Larsen Alfred [aut.] g 200 Telegramadr. „Shipping*.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker