kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Nykøbing M.: Algades Varehus ved Frede Pedersen g 335 — Berg Balthaser g 97 — Blaabjerg Vald. g 460 — Hornbak S g 115 — Mathiassen Brødr. ved ’ Aksel & Vilhelm Mathiassen g 50 — Nykøbing kontante Manufaktur ­ forretning v. Niels Jensen g 247 — Od- gaard H Sørensen g 460 — Smith ’ s Chr. J Sønner ved Johs. Jensen g 31 Nymindegab pr. Nørre Nebel: Høy Kristen g N N 69x Ny Solbjærg pr. Aarhu s: Bjerre A g S 10 Nørager: AndersenEjlifg 25 Nørre Halne pr. Vadum: Madsen Karen g N H 17 Nørre Kollemorten pr. Kollemorten: Mortensen Marie g K 10 Nørre Nebel: Bundgaard P g 24 Jessen IM g 11 Nørre Nissum pr. Lemvig: Johansen Johan g NN 52 N ørre Saltum: Olsen Karen g S 6 Wanting Karl G g S 9 Nørre Sned e: Engholm Ejler g 15 Nielsen Peter g 26 Nørresundby: Larsen ’ s Laurits Eftf., Gunnar Larsen g 1072 — Nielsen Marie g 1011 — Varemagasinet ved C Jensen g 2305 O d d e r: Bonnesen Svend g 68 — Christen ­ sen P W g 71 — Fabriksudsalgct, Carlo Hanseng 407 — Konkurrenten ved Orla Pontoppidan Christensen gl90 — Odder ny Kontantforr., V Andresen g4 — Rasmussen Rs. Maltha g 130 Oksbøl: Jensen Georg g 47 Sillesen A g 18 Overby pr. Juelsminde: Offersen Ka ­ thrine g As 13 Over Tandslet: HenningsenRg 7827 Ovtru p: Hansen Mads g 45 Ped ersen K E Møller g 20 Padborg: Hausmann I g 331 Petersen & Knudsen g 215 Pandrup; Grønfeldt Niels g 71 Langgaard Johannes g 66 Povlstrup pr. Vraa: Kristensen Benedikte g P 25 Præstbro St.; p r æstbro Manufakturforret ­ ning, Casper Jensen g 18 Søndergaard Einar g 2 Rabsted: JørgensenM g 4425 Rudebeck Jørgen g 4419 Rand ers: Andersen A Vamberg Torveg. 14g 318 Dan-Weibel C Torveg. 2 g 602 Flensborg Lager ved Thomas Roust Raad- hustorvet- 9 g 1074 Hansen ’ s Frederik Eftf. ved E Bundgaard Torveg. 21 g 457 Hansen Frode Brødreg. 4 g 3280 Hansen H C Kirkeg. 7 g 3381 Harder Knud Middelg. 4 g 30 Jensen Anders Torveg. 17 g 1355 Jørgensen Bolt, Søren Møllers G. 11 g 51 Kronslev K Brødreg. 1 g 2299 Lynbech Chr. Middelg. 6 g 445 Melgaard Frederik Middelg. 3 g 606 Møller Karl Raadhusstr. 2 g 2745 Skjødt& Jørgensen Torveg. 16 g 74 & 3074 Varehus Karl Koch Set. Mortens G. g 1242 Zacho Alfred Slotsg. 4,6 g 438 & 439 Ranum; Larsen Thomas g 22 Ribe: Andersen Jens g 53- — Brøn- dum Asger g 200 — Crome AGoldschmidt ’ s Uds., Johan Christensen g 31 — Flens ­ borg Lagers Udsalgi Ribe ved S Madsen g 225 — HansenCarlg 106 — KvistErik g239 — Quedens J H ved Peter Sørensen g 13 — Standard ved Kresten Nicolaisen Peter ­ sen g 325

Manufaktur 1 (Jylland) Horsens: Holst C F Sønderg. 45 $ 28

VII — 3616

Lindtner N P, Damernes Magasin Jern ­ baneg. 14 g 105 Schmidt Holger, Crome & Goldschmidt Adelg. 2 g 126 Stotz Carl Adelg. 4 g 124 Suurballe H K Helligkorsg. 7 g 301 Thomsen Holger Søgade 29 g 2018 Torntoft ’ s Johannes Kontantforretning Jernbaneg. 12 g 733 Østergades Varehus ved P J Schultz ’ Eftf. Østerg. 19 g 183 (2 Lin.) Kolin d: Bang Robert g 26 Liebmann Carl g 19 Thygesen & Ishøy g 46 Kragelund pr. Silkeborg: Lemvig: Bertelsen L C g 73 — Kontant ­ forretningen ved C A Koch g 29 — Mee- dom J P g 25 — Toft-Nielsen & Matthe- sen g 277 (2Lin.) — Vestergades Varehus, Maren Andersen g 97 Lendum pr. Sindal: Kæhlershøj Selma g L 30 Lime: Lime Manufakturhandel, Margrethe Overeraard g 16 Lindknud pr.Brørup: Karlsen Arne g L 21 Li ndved pr. Vejl e: Qlesen L P g L 62 Lunde J.: LauritsenN A g 20 Lunderskov: HansenH Th. g 23- Juhl Cg46 Løgten: Kontantforretningen ved JK Jo ­ hansen g 18 Løgstør: Aistrup J G g 79 — Faber Svend g 80 — Hansen E g 129 — Manufaktur- Union Chr. Neve ’ s Eftf., HolgerNeve g29 Løgumkloster: Hansen H M g 4 — Jen ­ sen Hans Clausen g 73 — Jiirgensen Elisa ­ beth g 168 — Jørgensen Andr. g 47 — Langwadt Conrad g 32 Løjt Kirkeby: Jensen Christian g 27 Løkken: Christensen Ejlert g 3 — Chri ­ stensen F g 15 — Kraedund lians g 21 — Røde Hus, Det, Bach Mortensen g 57 — Thon Bertha g 39 Lønstrup : Larsen Anna Larsen Dagmar g 10 Løsning ; Jørgensen Jul. g 39 Larsen Jens g 2 Malling: j en sen Christian g 9 W illadsen Carl g 43 Mariager: Fruensgaard L g 34 ^ ov: Søndergaard Johannes g 29 Mundelstrup: FrostChr. Munklinde pr. Bording : Troelsen P g Il skov lOy Møgeltønde r: Lorenzen Joh. Møldrup: Hansen Marie g 32 Iversen L g 63 Madsen Birgitte g 51 Mørke: Larsen Margrethe g 14 Sorensen Cbr. g 62 Nederby pr. Fur: Møller F K Bechmann gF32 Neder Hvam pr.Kellerup: Pedersen I g H 3 Nibe: Ejsing Ejnar g 28 — Larsen Th. g 101 — Toft Joh. g 37 — Wessel AVett ’ s Uds., Ove Johansen g 19 Nim tof te: Madsen Henry g 1 Rafn Otto g6 Nordborg: Helmer & Jørgensen g 102 — Skov N g 111 Nordenskov: p 0U ] S en g 12 Kors: Birk ’ s Manufakturforretning g 35 J ensen J ensine g K 30 Lan gaa: Sorensen Otto Langhol t: Glargaard A & M g 11 Lavrbjærg: Møller Ernst A g 17 Lem St.: Frøsig Henrik g 1

Horsens kontante Manufakturforr. ved Andreas Hansen, Indeh. Kirkemann & Hansen Jessensg. 9,11 g 537 &538 Horsens Tekstil-Lager, Akts. Sønder g, 10 g 61 & 62 Mathiasen M Sonderg. 18 g 775 Rix Harald Sønderg. 2 $373 & 374 Romlund Vilhelm Sønderg. 43 gi 1608 U. S. A. ved Jørgen A Lassen Sønderg. 51 g 776 Westend ved A & H Sørensen Vesterg. 36 g) 1580 Hov: Frandsen S P g 28 H o vedgaar d: Iversen Kristine g 36 Hoven pr. Tarm: KristensenMariegH25 H ovlb jærg pr. Lavrbjærg: Frandsen Chr.^,1 H 14 Humlum : p ou i sen J C g 25 Hundslund . Sørensen Johs.V g 12 Horu p: Kontantforretningen ved Anton Nielsen g) 107 — Magasin du Nord ved Chr. Hancke gi 41 Hvam: Jensen Chr. Nørgaard g 15 Hvidbjærg . Frederiksen Vilh. g 26 Koefoed Niels gi 23 & 91 Høj er: Feddersen P B g 80 — Petersen JensR g 12 Hejslev: Varehuset vedRHolm g 15 Hørby: Hørby Manufakturforretning,PPedersen g 9 Hørdum: Christensen Hans g 8 Ikast: Hast kontante Manufaktur- & Herreekviperingsforretning ved Harald Sø ­ rensen gi 111 — Korsholm P Mg 31 — Lar ­ sen Søstr. g) 78 Ingstrup: j eng en Jobs. Hadding g 20 Kollerup: Andersen Cath. g 38 — Christensen Fr. g 19 — Crome & Gold ­ schmidt ’ s Udsalg ved Kirstine Hansen g 33 — Jessen ’ s Peter Eftf., L Bay g 70 — Volsgaard J C g 81 Kibæk: Jensen H M g 23 Jensen Johannes g 70 KlakringJylL: AndersenK g 48 K larup: Sørensen Anton g 58 Klejtrup pr. Hob ro: j ør g en sen C gK29 Thorhauge Anton g 40 Kliple v: Qari Andr.H g 23 Klokkerholm : KlokkerholmManufaktur- forretning ved Anton Chemnitz g 32 Klovbor g: Christensen O & Søn g 36 Holst J g 26 Laursen Kirstine g 20 Petersen M g 38 Knebel: Pedersen Martin g 47 Koldby pr. Hørdum: j eiise n Joh.gK33 N ordentoft Chr. g K 39 Kolding : BarsøeJensHelligkorsg.22g 691 Ebbesen Georg Laasbyg. 5 g 503 Gode Køb, Det, ved Oscar Zimmermann Østerg. 2,4 g 623 Hansen Marie Sønderg. 3 g 1101 Henrichsen ’ s Chr. FT Eftf. ved Viggo E Nielsen Jernbaneg. 28 g 491 (2 Lin.) Knak ’ s Peter Eftf., CarlPetersen Østerg. 17 g 438 Jeb jærg: Brogaard L g 3 Jegindø pr. Hvid bjærg: Lauritsen J P g .1 11 Jellinge: Petersen Chr. gi 82 J e ^ s: Ebbesen Niels g 44 Steinbring J C g 35 Jerslev Jyll.: Iversen Agerbæk g 70 Jordrup: Bjerre-Andersen Peter g 63 Juelsminde: Jessen Peter g 43 Nielsen William g 46 Skaarup Harry g 29 Kaas: Q V e N g 4

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker