kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Læger, Anerkendte Speciallæger

VH — 3586

Aarhus: Holten' Cai (Indvend. Sygd., særlig Lunge-, Nyre- og Stofskiftesygd.) Kommunehospi ­ talet |l 5555 Tr. 13 1 / 2 A4: l / z undt. Onsdag og Lørdag. Jacobsen Aage Th. B (Indvend. Sygd., sær ­ lig Sukkersyge), Tage Hansens V. g) 6868 Kramer-Petersen (Medicinske Sygd., særlig Mave- og Tarmsygd.) St. Torv 1 $ 481 Konsultation 12-2 Privatklinik Lassen Otto (Brystsygdomme) Kommune ­ hospitalet D 5555 Munch-Andersen M (Indvend. Sygd., særlig Hjerte-, Blod- og Stofskiftesygd.) Park Allé 9 Kl. 12*/ 2 -2 $ 5012. Klinik: Set. Josefs Hospital Nielsen Holger E (Indvend. Sygd.) Amts ­ sygehuset J) 6868 Nørby Gregers (Indvend. Sygd., særlig Hjerte- og epidem. Sygd.)NyBanegaardsg. 45 D 3572 Esbjerg: Guldager Axel (Indvend. Sygd., særlig Hjerte-, Stofskifte- og Mavesygd.) Esbjerg Kommunes Sygehus $ 2626 Fredericia: Becker J V (Indvend. Sygd.) Vendersg. 26 f) 250 Hade rslev : Lassen Frida Frk. (Indvend. Sygd.) Jomfrustien 7 j) 182 Norn Mogens (Indvend. Sygd.. særlig Stof ­ skifte- og Fordøjelsessygd.) Hiort Loren ­ zens V. 19 J) 898 Haslev: Jacobson Carl (Indvend. Sygd., særlig Lungesygd.) $ 35 Helsinge r : Rud Einar (Indvend. Sygd., særligHjerte-, Blod- og Sukkersygdomme) Montebello $ 830 . H erning: Mogensen Erik (Indvend. Sygd., særlig Mave-, Tarm & Blodsygd.) $ 755 Hjørring: Folkmar EO (Indvend. Sygd.) $301 Holbæk: Hansen Thorvald (Indvend. Sygd., særlig Mave-, Tarm- ogHjertesygdomme)Nygade 8 D 1205 Mandag. Onsdag,FredagKl.l-2 l / 2 Thomsen Viggo (Indvend. Sygd.) Kaadhusv. 8 $540 Holstebro : J

Nyfeldt Aage (særl. Infektions-, Mave- og Blodsygd.) V-Boulevard 47 E D ★ C. 1920 Kons. Lørdag 1-4 Permin G E (Brystsygd.) St. Markus PI. 12 E D N 640 Petersen Otto V C E (Hjertesygdomme) Dr. med. Overlæge N-Farimagsg.13 ED By 7346(12-1 undt. Lord.) Polack Edmund (Indvend. Sygd., særlig Lever- Galdevejslidelser samt Stofskifte ­ sygd.) Frdbg. Allé 47 E $ V 7715 Portman A A(Indvend. Sygd.,særlig Hjerte-, Gigt- og Stofskiftesygd.) By torv 3 E $ Cent. 13026 Rosling E (Indvend. Sygd., særlig Hjerte-, Mave- og Tarmsygd.)NielsAndersens V.65 Hell, fi ★ Gjent. 1200 Rud Einar (Indvend. Sygd., særlig Hjerte-, Blodsygd. samt Sukkersyge) Overlæge Dr. med. V-Voldg. 7,9 E f *C. 2065 & 15192 Tr. Tirsd. & Lørd. 15-16 Ræder J C (Indv. Sygd. særligHjerte-,Nyre- og Stofskiftesygd.) Gammeltorv 10 Kl $ By 4591 Schiødte N (Indvend. Sygd.) Bredg. 77 E D Pa. 8217 Schultzer P (særlig Stofskifte-og Fordøjel- sessygd.) Overlæge Dr. med. Østerg. 18 E D ★ C. 11077 & 11247 Konsultation Mand., Onsd. & Fred. 14-15 Secher Knud (Indvend.Sygd., særlig Hjerte- og Lungesygd.) Prof. Dr. med. Overlæge Bispebjergv. Bispebjerg Hosp. [ nv ] f) Tg. 1257 Mand., Onsd., Fred. 15-16 Nytorv 3 E D Cent. 13026 Seemann H Dr. med. (Indvend. Sygd., særlig Stofskifte-, Blod- & Infektionssygd.) Gyl ­ denløvesg. 3 E f*C. 2012 Sjørslev N L (Indvend. Sygd.. særlig Lunge- & Brystsygd. og Hjertesygd.) Bredg. 43 Kl D Palæ 4304 Sonne Carl (Indvend.Sygd.), Prof. Dr. med. Fred. d. 5. V. 1 IH $ Cent. 7340 Træffes elter Aftale Stein Johan (Indvend.Sygd., særlig Bryst ­ sygd.) Dr. med. Strandv. 16 C El D Ry v - 4147 Strandgaard Julius (Brystsygdomme) Beringsv. 4 E) $ Fa. 755 Svensgaard Elisabeth Dr. med. (Indvend. Syed.) Konsultation: Rosenørns Allé 2 E ®N 1137 Trf. 15-16 undtagen Lørdag Thorsen Carl Overlæge (Mave- & Tarmsygd.) NielsJuelsG.llE DByl 181 Thune W Andersen Reservelæge Dr. med. Østerg. 18 E D ★ C. 11077 & 11247 Kon ­ sultation Mand., Onsd., Fred. 13-14 Tobiesen Fr. (Indvend. Sygd., særlig Bryst ­ sygd.) Dr. med. Østerbrog. 44 É D C. 6326 Warburg Erik Dr.med. Prof. v.Univ. Fred. d. 5. V. 3 El flCent. 4948 Konsult. Mand., Onsd. & Fred. 2-3 ’ /2 Winge Knud Overlæge Dr. med. (særli" Hjerte-, Lunge- ogBlodsygd.)Bredg. 3E D ★ C. 13178 Tirsd., Torsd., Lørd. li/ 2 -3 Vollmond Erik (Indv. Sygd., særl. Mave-, Tarm-og Stofskiftesygd.) N-Farimagsg.41 E | By. 6093 Wulff Ferd. (Indvend. Sygd. særl. Hjerte-, Mave- og Tarmsygd.) Niels Andersens V. 74 Hell, fl Ge. 3588 Wiirtzen CH (Indvend. Sygd.særlig Nerve ­ sygdomme) st. Kongensg.110 E j) Palæ 2329 ØigaardA (Hjertesygd.) V-Boulevard 4 E D ★ Cent. 1326 Aalborg: Gimsing Tage Amtssygehuset (Indvend. Sygd.) 1 5725 Jensen Jens Johs. (Indvend. Sygd.) v ester ­ bro 1 D 2009 Schiødt Erik (Indvend. Sygd.) Amtssyge ­ huset D 5725 Schwensen Carl (Indvend. Sygd. særlig Mave-, Tarm- og Hjertesygd.) GI. Over ­ lægebolig Kommunehospitalet $ 4850

København (Fortsættelse): Gram Chr. N J Overlæge Dr. med. (Indvend. Sygd. særlig Hjertesygd.) V-Boulevard 4 E $ ★ C. 1826 Bp. Østerled 7 ® Byvang 5008 Gram H C (Indv. Sygd.), Prof. Overlæge Dr. med. Bredg. 51 E f) C. 10880 Gregersen J P (Indvend. Sygd., særl. Mave- og Tarmsygd.) Amagert. 2 ED ★ C. 13738 Grut Aage Hummeltoftev. 155 Lyngby ® Fr. 6039 Hansborg Harald (Indvend. Sygd..særlig Mave-, Tarm- og Stof'skiftesygd.) Grif- fenfeldtsg. 42. 44 $ Cent. 4162 Hansen Karen Marie(lndvend.Sygd.)Dr. med.N-Farimagsg. 13 IH $ By. 7661 Hecht Johansen Axel Dr. med. Overlæge ved Finseninstitutets med. Afd. (særlig Mave- Tarm- og Stofskiftesygd.) Gyldenløvesg. 3 E f ★ C. 2012 Mandag, Onsdag & Fredag 2-4 Heckscher Hans Dr. med. (Indvend. Sygd., særl. Hjerte-, Lunge- og Stofskiftesygd.) Frederiksg. 10 E $ Palæ 3212 Heine Axel (Mave- & Tarmsygdomme) Ho- vedvagtsg. 8 E J) C. 6420 (ll 1 / 2 -13) Herborg G (Indvend. Sygd.) Peter Sabroes G. 22E$Ev. 5400 Holm Sigrid Afdelingslæge (Indvend. Sygd.) Bredg. 3 E j) ★ C. 13178 Konsultation Mand. & Fred. 2-3, Onsd. Hubschmann Aug. (Indvend. Sygd.) Biilovvsv. 2 E D Cent. 12044 HygeT V (Indvend. Sygd.,særl. Lunge-, Hjerte- & Stofskiftesygd.) Lyngby Hovedg. 37 Lyngby $ Lyngby 1190 Iversen Poul OverlægeDr.med. (Mave-Tarm sygd. Stofskifte- Nyresygd.) Bredg. 43 E X' Palæ 4304 Mand., Onsd. & Fred. 2-4. Jarlov Ejnar (Indvend. Sygd.,særligHjerte-, Lunge- & Stofskiftesygd.) Bredg. 3 Ef ★ Cent. 13178 Johannessen Arne (Indvend.Sygd.) Diakonis ­ sestiftelsen Peter BangsV. 1 [0 Jjl-fcC.823 Kemp S (Indvend. Sygdomme, særlig Mave- og Tarmsygd.) Dr. med. Overlæge ved Set Lukas Stiftelsen V-Voldg. 7, 9E ^ ★ Cent. 11883 Mandag, Onsdag og Fredag 2-3 (forudg. Aftale) Kjer Kaj (Indvend. Sygd., Mave-, Tarmsygd. og Sukkersyge) Lindev.2 E D V8312 Lange G (Indvend. Sygd., særlig Mave- og Tarmsygd.) Overlæge Dr. med. GI. Kon- gev. 150 E D Eva 2663 Konsultation 13-14 Lauritzen Marius (Indvend. Sygd.,særlig Sukkersyge) Stockholmsg. 23 [ø] D 0 3326 Lenstrup Ejnar (Indvend. Sygd.) N-Fari- magsg. 1 E D By 3504 Lundh Karl (Indvend. Sygd., særlig Bryst ­ syge!.) Strandv. 19 El $ Ryv. 56 Meulengracht E (Indv. Sygd.) Prof. Dr. med. Gyldenløvesg. 3 E J) ★ Cent. 2012 Meyer Benny (Indvend. Sygd.) Gothersg.141 E Cent. 5276 Moltke Otto (Indvend. Sygd., særl. Mave-, Tarm- og Stofskiftesygd.) Frederiksbergg. 1 A Kl a By 7788 Møller Eggert (Indvend. Sygd.,særl. Stofskifte-, Nyre- & Hjertesygd.) Østerg. 18 E f Pa. 6513 Nielsen Ejnar Vognmagerg. 71$ Palæ3087 & Palæ 4048 Dr. med. Specialist i intern Medicin Kons. Hverdage 2-3 Nielsen O Jul Afdelingslæge v Frdbg.neuro- log. Poliklinik (Indvend. Sygd.) Smalleg. 46 [0 ffi C. 1582 Tr. daglig undt. Torsd. & Lørd. Kl. lS ’ /a-W/? samt Fred. K1.18*/2-19 Nissen N I (Indvend. Sygd.) Falkoner Allé 19 El f Gh. 1202 Nissen V (Indvend. Sygd. særlig Hjerte-, Lunge- og Nyresygd.) Niels Brocks G. 4 E Konsultation 12-1 Norgaard Axel Dr. med. (Indvend. Sygd.) Konsultation Chr.d.9.G. 1 E f By 8166 Mand., Onsd. & Fred. 2-3Postkonto 229

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker