kraks vejviser 1940 handelskalender

Læger, Anerkendte Speciallæger

Fag-Regisler for Danmark

VII — 3585

Medieinske Sygdomme. Den parentetiske Tilføjelse angiver det Syg- domsomraade, i hvilket Paagældende er aner ­ kendt som Speciallæge. København : Alsted Gunnar (særlig Mave-, Tarm- og Blodsygdomme) Østerc. 27 Kl I C. 6207 Dr. med. 1ste Reservelæge ved Frederiks ­ berg Hospital. Tirsdag,Torsdag og Lørdag Kl. 15V 2 -17. Andersen M Siggaardflndvend. Sygd., særlig Hjertesygdomme) Niels Andersens V. Amtssygehuset Hell. j[l * Gjent. 1200 Andersen Troels Thune (Indvend. Sygd., særlig Mave- & Tarmsygd.) V-Voldg. 7,9 E f* C. 11883 Andersen W Thune (Indvend. Sygd.) Østerg. 18 KI I * C. 11077 & 11247 Averhoff W II (Indvend. Sygd., særlig Lungesygd.) Amagerbrog.16 É IAm.2803 Bang Ole Reservelæge, Dr. med. ( Medicinske Sygdomme, spec. Hjerte- og Blodsygd.) Mand., Onsd. & Fred. 3-4, Østerg. 18 Kl I * C. 11077 & 11247 Bolig Ø-Søgade 20 Kl f By. 3814 Bang Sophus (Indvendige Sygd.) Professor* Østerg. 180 1*0.11077& 11247 Kl. 13 - 14 Privat JJGjent. 2286 Bech Vagn (Indvend. Sygd., særlig Hjerte- & Stofskiftesygd.) Gyldenløvesg. 4 Kl I By 3066 Begtrup Erik Dr. med. (Stofskifte- og For- døjelsessygd.) Holm.Kan. 40 Kl f By 3736 Kl.l-3Bp. Steenwinkelsv. 12 E I C. 2610 KIinikf.ligg.Ptt.Sortedamsdoss.83IC.4736 Bierring Einar Vognmagerg. 7 Kl ® Palæ 3087 & Palæ 4048 Bjering T Ø-Søgade 20 Kl I By. 7827 Borgbjærg Axel (Mave- og Tarmsygdomme) Dr. med. N-Voldg. 29 Kl f By 616 Konsult. 13-14 1 /a Privatklinik Fuglebakkev. 56 E I Gh.2418 Christensen Olinc(Indvend.Sygd.,særl.Mave- Tarm- & Stofskiftesygd.) Bredg. 49 Kl I By 4625 Christiansen Johanne Ostenfeld (Indvend. Sygd.,særlig Mave-&Tarmsygd.)Amagert. 27 Kl I Cent. 8220 Christiansen Max (Indvend. Sygd., særlig Lunge-, Hjerte- og Nyresygd.) Vesterbrog. 175 E f V 3940 Christiansen Tage (Indvend. Sygd., særlig Mave- og Tarmsygd.) Bredg. 3 Kl ® ★ C. 13178 Christoffersen N R (Indvend. Sygd.) Over ­ læge Dr. med. V-Voldg. 8 E ® By 3854 Konsult. Bp. Rathsacksv. 25 E I Eva 88 Clemmesen Svend Dr. med (Indvend. Sygd.) Amagert. 2 Kl j) By 3395 Overlæge v. Kommunehosp. Fys. Kl. Kon3. Tirsd. & Torsd. 14 ‘ / 2 -15V 2 Eldahl Arnold (med. Sygd.) H C Ørsteds V. 34 E f Ev. 1570 Engelbreth-Holm Vilh. (Indvend. Sygd., særlig Brystsygd.) Østerbrog. 142 El I 0 2570 Faber Knud Prof. Dr. med. Bredg. 43 Kl I Palæ 4304 Tirsd. & Torsd. Kl. 1 — 2, Lørdag efter Aftale Fløystrup G (Indvend. Sypd., særlig Hjerte- og Lungesygd.) Dr.med.Bredg. 73BIPaIæ 3748 (1- 2 & — Lord. undt. — 5 — 5 ‘ / 2 ) Frederiksen J Ad. (Indvend. Sygd., særlig Tuberkulose) Ved Linde vangen 4 E f Gh. 6729 Freudenthal Ahlmann (Indvend. Sygd.)Peter Bangs V. 61 E f Gh. 2290 Friis-Møller V (Indvend.Sygd., særl. For ­ døjelses- og Blodsygd.) Overlæge Frede- riksborgg. 31 Kl $ By 6123 Konsultation 3-5.

Brun A Raadhuspl. 45 E I Palæ 6793 Canariis-Christensen Marie Frøken Kons. Ftederiksbergg. 1A Kl ® Palæ 5448 Ti. T. L. 1-2. O. 6-7 Bp. Amagerbrog. 18 2 [S] Am. 3867 Damm P N Dr. med. Jarmersg. 2 E | By. 6377 Kons. Mand ., Onsd. & Fred. 14-15 De vantier H C V-Voldg. 7,9E f * Cent. 11883 Eriksen Karl, Dalgas Boulevard 59 El $ Gh. 4398 Falbing Niels Overlæge Platanv. 5 E I C. 6134 Felding Svend Jarmersg. 2 E $ By 6377 Flensborg Immanuela Frøken Vesterbrog.94 E V 7025 Træffes 12-13 Freudenthal Poul Overlæge Dr. med. Nytorv C. 13026 & 13027 Kl. 1 — 2 Privatklinik, Bolig H C Ørsteds V.52A E f No. 7721 Gram AnneMaiieØsterg.lSKl I*C.11077 & 11247 Guldberg Erik, Juliane Maries V. 16 (øl flj N 7620 GøthgenEW FemteJuniPl. 3 El j) Fa. 1203 Dr. med. Ass. Kirurg v. Diakonissest. Hverdage 14'/ 2 — 15'/ 2 - Hartmann I P Dr. med. Overlæge Dronn. Tværg. 6 E f Cent. 8503 Hauch E Prof. Overlæge Dr. med. Juliane Maries V. 8 [øl Cent. 7799 Horn Oscar Dr. med. Amagert. 29 Kl fiCent. 5088 Jensen Fr. Gotthelf Dantes PI. 33 E ® Cent. 1777 Kjærgaard S Dr. med. Juliane Maries V. 6 [0] I Cent. 4183 Krøll Toni Frue Raadhuspl.45E flPalæ3983 Træffes Kl. 13-14 Patienter modtages paa Privatklinik. Lauritzen A G Vesterbrog. 57E ICent.8233 Lehmann Karl Strandv. 9 [ø] $ Ry. 1411 le Maire M, N-Farimagsg. 15 IKI $ Cent.8162 JÆoesgaard Jørgen N-Fasanv. 51 El * C. 1912 Møller Otto Frdbg. Allé 42A E $ C. 7712 NeermannNielsDr.med.Allég.25EIGh.6871 Nielsen Johs. Frdbg. Allé 51 E ® Eva 35 Fra 1. April Halls Alle 1 Kons. M. O. F. 13*/ 2 -15 og efter Aftale Nielsen Michael Dr. med. Konsultation i Kvindesygdomme V-Voldg. 7 E daglig Kl. W/a-lO ’ /z undt. Lørdag $ * C. 2065 & 15192 Nyeborg Otto Bredg. 70 Kl I Palæ 4130 Privatklinik Kons. Mand., Onsd. & Fred. •2-3 og efter Aftale. Bp. Bøgev. 2 Hell. ff) Hell. 2030 Rydberg Erik Prof. Dr. med. Juliane Maries V. 18 El I N 6060 Thomsen Einar Prof.Dr. med.0sterbrog.40[ø] f 0 1106 Tofte Axel Gyldenløvesg.3E I * Cent.2012 Wanscher Emil V, N-Farimagsg. 41 Kl I Cent. 4712 Vernin" Peter Vodroffsv.50 B EICent.3620 W ulff Hans, Niels Andersens V. 65 Hell. J) * Ge. 1200 Zachariae Poul Amagerbrog.31 [S] ][lAm.l549 Aalborg: Moller Harald Urbansg. fl 279 Aarhus: Madsen Valdemar Kommunehospitalet D 5555 Olsen Axel Fødselsanstalten 2233 & 3003 Steenberg E M Østerg. 30 $ 1595 Brønde rsle v: Pedersen Thorvald D 151 Esbjerg: Svenningsen O K Finsensg. 23 f) 2236 F rederikssund: Scheibel O H f 144

Roskilde: Bierring Knud $ 2301 Skanderborg: Ottosen David f 440 i ve: Als-Nielsen A I 115 Sø nderborg: Lester W jfl 308 Petersen Ekkert 2020 Thisted: Bspersen Geert $ 432 Vallø : Muller Henning fl 5 Vejl e : Fjeldborg Paul f 248

Lungetuberkulose.

Køben havn : Andersen Karen Marie Vestbanev. 17 Valby ®Vb 1121 Cold Sigurd, Carl Nielsens Allé Øresunds- hosp. (0] D Ryv. 1428 Fredet iksen J Ad. Ved Lindevangen 4 El I Gh. 6729 Freudenthal Ahlmann, Peter Bangs V. 610 f Gh. 2290 Frøik Andreas E H st Mølle V.7 [s] ISu.386 Holm Sigrid Afdelingslæge Bredg. 3 Kl $ ★ C. 13178 Konsultation Mand. & Fred. 2-3, Onsd. 3'I 2 -4 X I 2 Hyge T V Lyngby Hovedg. 37 Lyngby $ Lyngby 1190 Licht HH de Fine Danas PI. 10 E I C. 9958 Rischel A Østerg. 27 Kl $ Palæ 5118 Rottensten Anker Hellerupv. 15 Hell, ffl Hell. 6745 Strandgaard Julius Berinesv. 4 El j|) Fa. 755 Torning Kjeld Dr. med. Raadhuspl. 45 E | By 8259 Winge Knud Overlæge Dr. med. Bredg. 3 [Kl I *C. 13178 Tiisd., Torsd., Lord. l ’ / 2 -3 A abe n raa : Hammer Kai I 120 Aalborg: Hansen Christian Richard Amts ­ sygehuset Isager Karsten Amtssygehuset $ 5725 A aru P : Stub-Christensen Vilhelm H fl 193 Boserup pr. Roskilde: Johnstad-Pedersen M |R 1809 Faksinge Sa natorium pr. Præstø: Rahbek J Chr. PI 49 — — — — — Grejs pr. Grejsdal: Paludan Julius ® Grejsdal 70 Haslev: Jacobson Carl I 35 H j ørrin g ; Helsted Kai f 140 Holbæk: Hansen Thorvald Diget 4 ffl 1205 Kolding: Mårtensson Arthur. Julemærke ­ sanatoriet D K 628 Kr a b b e s l i o 1 m pr. Sk i v e : Bindslev Georg IS 179 Nakkebølle Sanatorium pr. Faaborg: Hi Ims Tage I F 273 Næstved: Sondergaard Karl 1 1239 Odense: Seidelin A Fisketorvet 9 j) 2652 Tuxen G É Klareg. 7 I 6548 Randers: Quaade K V Vesterg. 281 59 bteenstrup J O P Resen Middelg. 2 B $ 762 Rosk ilde: Lindegaard Nielsen OlufAmts- sygehuset Rudkøbing . Wedel-Brandt O £ 46 Ny^ Pedersen Ellen Fik. |17 • Silkeborg: Begtrup-Hansen Th. 153 Slagelse: Schambye Grethe Schweizerpi. 6 1228 Spangsbjærg pr. Esbjerg: Lorenzen John Nis I E 857 Stubbekøbing; Mathiesen Holger JP 1048 Voj I of jord Sanatorium pr. Vejle: Gravesen Johannes Overlæge Dr. med. f Stovby 9 & 16

Herning: TølbøllEiner $46 H o Istebr o : Juul Anders JJ790 Nyborg: Holm Erik $ 901 9 d d er: Lambrethsen Johannes I 47 Odense: Bjerre Hans Amtssygehuset Kiihnel Poul Amtssygehuset J} 102 . II 75

Geill Torben (Indvend. Sygd., særl. Hjerte-, Nyre- og Stofskiftesygd.) Østerg. 18 Kl ® ★ C. 11077 & 11247 II 75

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker