kraks vejviser 1940 handelskalender

Livsforsikring 1

VII — 3561

Fag-Register for Danmark

Aa rhus: Livsforsikringsselskabet„Jylland ” -gensidigt g 2080 _____________________________ Livsforsikringsselskabet „JYLLAND"- gensidigt. Aarhus

Statsanstalten for Livsforsikring Havneg. 23 Kl g ★ Cent. 608 r " > STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING Hovedkontor: HAVNEGADE 23 K. Tlf. ★ Cent. 608 Postkonto Nr. 1871 Hovedagenter i København: GL. KONGEVEJ 96 Grunth & Petersen Tlf.-fc Cent. 6260 ØSTERBROGADE 46 Akts. Jul. Heckscher Tlf. Cent. 1527 ANKER HEEGAARDSG. 1 Just Schou, jun. Tlf. Cent. 1671 AMAGERTORV 24 Johs. HansenA Wilken Tlf.Cent.5106 AMAGERBROGADE 30 K. B. Ørum-Hansen Tlf. Cent. 5330 NØRREBROGADE 34 Jørgen Kofod Tlf. Cent. 13865 STRANDVEJEN 173 Chr. Toft Tlf. Hell. 938 REPRÆSENTANTER OVERALT I PROVINSEN Aalborg: „Fremtiden, gensidig dansk Livsforsikrings ­ forening opr. 1886 “ Vesterbro 18 gi 6510 (6 Lin.) Postgiro-Konto Nr. 5113 FREMTIDEN GENSIDIG DANSK LIVSFOR ­ SIKRINGSFORENING OPR. 1686 Aage Mobeck Tlf. Cent. 2785 ØSTERGADE 35

Dansk Folkeforsikringsanstalt, Akts., Otto Mønsteds PI. 11 IY1 g *C- 2436

AKTIESELSKABET DANSK FOLKE FORSIKRINGSANSTALT Hovedkontor: Otto Nlonsteds PI. II Tlf.-fcCt.2436 Omstill, til Direktion og til samti. Kontorer Afdelingskontorer:

Repræsentanter over hele Landet. Formue ca. 7,5 Mill. Kr. Forsikringssum ca. 24,6Mill.Kr.

2. Udenlandske Selskaber der tegner nye Forsikringer.

København: Assicurazioni Generali, Akts., Italien Bred g. 32 Kl g ★ C. 2588 Phoenix Assurance Comp. . Ltd., Akts., London, st. Kongensg. 68 Kl g C. 1691 SVEA Brand- & Livsforsikr.-Aktiesel- skab Hovedkontor for Danmark Kong. Nyt. 22 Kl g ★ Cent. 10516 Thule, Livsforsikrings-Akts., Stockholm Amalieg. 4 Kl g C. 1612 & 13212 Utrecht, Hollandsk Livsforsikrings-Akts. Direktion for Danmark Raadhuspl. 2 & 4 KJ g C. 7751 & 7951 Victoria zu Berlin aim. Forsikr.-Akts., Gyl- denløvesg. 1 E g Cent. 9898

Amagerbrog. 23 Nørrebrog. 124.. GI. Kongev. 85 Østerbrog. 38..

Amager 5352 Nora 3227 Vester 9831 Obro 1028

Oprettet 22 Maj 1896.

Ikraftværende Forsikrings ­ bestand pr. ’ /i 1939 456.630 Policer. Samlet Forsikringssum pr. Vi 1939 ca. 276 Mill. Kr. Samlede Aktiver pr. Vi 1939 ca. 123 Vz Mill. Kr. Se endvidere Real-Registret Side 2511.

3. Repræsentanter.

København: Grunth & Petersen GI. Kongev. 96 IB g ★ C. 6260 - Kontortid 9-17, Lørdag 9-15 Hansen Jobs. & Wilken Amagert. 24 Kl g ★ Cent. 5006 & 5106

DANSK UNION, LIVSFORSIK ­ RINGS-SELSKABET (Gensidigt) Kampmannsg.2 9558 FREMTIDEN, LIVSFORSIKRINGS ­ KALENDEREN (Agenturvirksomhed) Holm. Kan. 16 Kl g ★ C. 1928 HAFNIA, DET FORENEDE DANSKE LIVSFORSIKRINGS-AKTS., Holm. Kan. 9 Kl g ★ Cent.1890 Kontortid 9-4. Postgiro Konto Nr. 400. Livsforsikringsselskabet „Jylland" - gensi ­ digt, Generalagentur ved Otto Hansen Østerbrog. 106 |g] g Cent. 6082 Livs-& Genforsikringsselskabet Dana, Akts., Hambrosg. 6 E g ★ Cent. 9078 Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 st. Kongensg. 128 Kl g ★ Cent. 2860 Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Nye Danske af 1864, Forsikringsaktieselska ­ bet Stormg. 2-6 DS g ★ Cent. 642

hovedagentur for STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING TLF. ★ CENTRAL.5006 £.5106 JOHS.HANSEN & WILKEN AMAGERTORV 2 A 0 Ørum-Hansen K B. Amagerbrog. 30 [g] g C. 5330 & Am. 8343

VESTERBRO 1 Q AALBORG TELEFON 6 510 (6 LIN.) POSTGI RO-KONTO 5113

FORSIKRINGSAKTIESELSKAfiET NYE DANSKE af 1864

Loddemidler.

STATSANERKENDT STATSKO NTRO LERET

Køben havn: Boeg-Thomsen S, PSkrams G.7g ★ By 8809 Emil Otto ’ s Loddemidler. Dan-Jensen B Amicisv. 1 E g Eva 4884 „Tinol “ og „Fluitin* Loddemidler.

lerafTorsik-rtJig. Jrtgcn. QenKdigJteeL. U1 Høv»dkonfor:STORMG.2-6 E TLF. C. 642 PENSIONSFORSIKRINGSANSTAL ­ TEN, Akts., IIaminerensg.6Efl-A'C/7809 SKANDINAVIA, Forsikrings-Aktie ­ selskabet Kong. Nyt. 6 OS gi ★ C. 9316 Telegramadr. „Reassurance* Kjøbenli.

Generalagenlur /or København BRUUN & IRVING FREDERIKSBERGG.23 ’ K TlF. BY 4780 i BY 8101.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker