kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Laase

VII — 3541

Chubb&Son,London Sesam Laase Service, Arne Paulsen Koldingg. 14 E g 0 1733 Staalvindue-Centralen Chr. d. 9. G. 8 E g Cent. 971 & 5971 Suhr Frederik Helgolandsg. 4 EJ g V 2766 Fabrik for Nøgler til Yalelaase.

Laaneforretninger.

København : Assistenshuset Nybrog. 2 E 7432 B) Nørrebro". 176 [H $ Tg. 536, C)Ama- gerbrog. 85 [S] j) Am. 2832, E) Vesterbrog. 83 IS $ V 3511, F) Sorøg. 4 EJ $ 08538, G) Griilenfeldtsg.45 IH j) N 5068, H ) Allég.37[F] $ Gh. 8834, J) Fælledv. 19 El » N 8322, K) Istedg. 142 [v] g) Eva 1358, L)Dronnin- gensg. 48 E $ Su. 835, M) Strandboule ­ varden 151 0 $ Tr. 716 Bøtkcr Carl Rantzausg. 44 [H g! N 1139v Clausen C A Valdemarsg. 4 E) g) V 7445 Dan Anna Westend 8 El g) V 9049x Dreyer J J Tullinsg. 1 El g) V 7423 Edel Johanne Nansensg. 40 E gi By 5011,y Hansen Ellen Birkeg. 24 IH $ No. 6134 Hansen H C P Monterg. 4 É Hougaard N V Godthaabsv. 47 ® Johansen I CFHolmbladsg. 42 [S] Knudsen H V Borgerg. 142 E g) Palæ 2818 Nielsen N Allersg. 4 IH f Tg. 2698y Poulsen S Th. Nørrebrog. 219 IH Sørensen Arne M Kingosg. 1 EJ f) V 6532y Varnes Rasmus Nansensg. 32 [KJ g) By. 3279

9Zy Østergade 3 (dl Cttontor & dabrik. Øs tergade 26 TLF. ★ C.354 (5Ledn.) z *C.8593&*C.8594 Omst t/i a//e Afd POSTGIRO-KONTO Nr 54.

Hillerød: Lyno Laase Industri v.C Lyno

FRYDENDALSV. 4 0 TLF. CENTRAL 4067 ROOMS ANALVTISK-KEMISKoc BAKTERIOLOGISK LABORATORIUM Dons ’ R analytisk-kemisk og bakteriologisk Laboratorium Frydendalsv.4® gCent.4067 S J Jorgensen ’ s Alfred gæringsfysiologiske Labo ­ ratorium Frydendalsv. 30 Elg Cent. 1735 Alfred Jørgensens gæringsfysiologiske Laboratorium Frydendalsvej 30 København V. Telef. Cent. 1735 • Telegramadr. H Zymotecnlc l * Oprettet 1881 Kemisk-analytisk Afdeling. Loft ’ S H analytisk kemiske Laboratorium Rosenørns Allé 4.® g C. 14256 H LOFT forhen Loft og Holbo analytisk-kemiske, bakteriologiske, tekniske Laboratorium IS Aars Erfaring. Kemiske Analyser Bakteriologiske Undersøgelser Udarbejdelse af Recepter og Præparater Raad og Vejledning Fabrikationskontrol Eksperimentelt Arbejde for Industrien Rosenørns Allé 4 V. Tlf. C. 14256 Laboratorier, analytisk-kemiske. Analytical-chemical Laboratories — Laboratories analytiques-chimiques — Analytisch-chemische Laboratorien (se tillige Kemiske Laboratorier) . København: Detlefsen & Meyer ’ s anaLkem. Laboratorium Gjentofteg. 6 Gjentofte g Gjent. 181

*

Laase. Locks — Serrures — Schlosser

København : Aabner alle Laase ved Elith Christian Emil Poulsen Strandv. 6B [ØJ gi Ry v. 2846 Amager Nøglefræseri & Sliberi v. Chr. Jør ­ gensen, SørenNordbysAllé 20 gi Am. 6847

^ jujc L.^K o ^ i & s I cg , ØRNEVEJ 69 k'BUVN.NV TLF. ★ CENTRAL 16940

Chubb & Son, Staalvindue-Centraleu Chr. d. 9. G. 8 E $ Cent. 971 & 5971 Dittmann ’ s Halfdan Eftf. ved Claes T Gram ­ mens Antonig. 7 [KJ gi By 4060 Lips ’ Laase. ERICHSEN L V Nørrebrog.55IH g ★ Cent. 9248 Hanson John R Ny Østerg. 3 E | ★ C. 354, ★ C. 8593 & * C. 8594 Se næste Spalte, øverst. Haug H C Jenag. 24 O g) ★ C. 8076 Fabrik for Laase. Koreska Rud. Ørnev. 69 ®v] g ★ C. 16940 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Se næste Spalte, liederst. Kbhvns Laasefabrik, K M Christensen, Rosengaarden 14 Kl $ ★ Cent. 11211 Laasefabriken Oval, J Hjort Rentemesterv. 45 I nv ] g Tg. 5825 Alt i Laase. Dansk Arbejde. Nierich Alf.R Kompagnistr. 22 DS gBy6009 , .Zeiss lkon “ Sikkerhedslaase. Nordisk Laase Industri, Akts., Roskildev. 33 Valby g Vb. 2457 Nørgaard H I, HenrikRungsG. 5 IH gN6091 Ruko, Den danske Sikkerhedslaas Ørnev. 69 |W] g ★ C. 16940

X

Dansk. Dahird. LÅASE e^24. edue/L Opgave. SYSTEMER ■^irvafuMie/L., ^€iH^Lnvg-&isgstenve/L

Nordisk Bryggeri-Kontrol Akts., Frihavnen Manufakturhuset |ø] g Palæ 2336 Stats prøveanstalten Amager Boulevard 108 Elg Cent. 5338 & 11638

i

i

i

STATSPRØVEANSTALTEN

daas e -mad. cadu&ntcJsis le 6f^pxxA/un^

$

Se Bekendtgørelsen under Labora ­ torier for mek..-tehn.'Undersøgelsen

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker