kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Købmænd

VII — 3535

Larsen E Juul Nyborgv. 83 fil 819 Larsen E Laurits Høje Bøgev. 2 fi 478 Larsen ’ s H Chr. Eftf.ved H Svarer Chri ­ stensen Møllerg. 21 fil 281 Larsen Lars Ravnemøllev. 8 fi 829 Larsen N J Vestt rg. 64 fil 624 Larsen R Ø-Skolev. 15 fil 1544 Laursen Arne Willemoesv. 31 fi 147 Leonhard Margrethe Dronningholmsv. 11 fi565 Lund Aage Vesterg. 100 Lund Magda Vesterg. 32 fi 1256 Madsen Tharald Gerritsg. 7 fil 299 Mogensen Jobs. V Bagerg. 58 fil 145 (B) Mogensen M M Søholmsv. 19 $ 716 Nielsen Hans, Turn $ T 46 Nielsen Hermann Rodeledsv. 12 fil 724 Nielsen Holger C. Ture fil T 9 Nielsen J C Gerritsg. 35 fil 617 (B) Nielsen Jens Moller Set. Jørgens V. 14 $362 Nielsen Laurits Baagøes Allé 27 $ 1428 Nielsen Niels ved Alex VoigtNielsen&Elna Charlie Nielsen Søgaardsv. 11 $664 Nielsen N R Bellevuev. 10 fil 324 Olsen Anton Møllerg. 106 fi 178 (B) Pallisgaard N Chr. Mølmarksv. 29 fil 1690 * Petersen Christen J Strandhuse 33 fi) 1394 Petersen Elers Møllerg. 33 $ 5 (B) Petersen Hans Ørkildsg. 27 $ 1507 (B) Petersen Hans Osvald Nyborgv. 145 $ 574 Petersen Kai A Møllerg. 91 $ 1306 | Petersen Kaj Hybel Egensev. 13 fil 1800 Petersen N P Skatterg. 31 $ 181 Petersen Sigrid Christiansv. 15 fi) 475 Raahauge H P Valdemarsg. 12 $ 854 Rasmussen Bertha, Turø fi T 5 (B) Rasmussen Carl M Skovsbov. 2 $ 738 Rasmussen H Porthusv. 122 $ 357 Rasmussen Inger Højebøgev. 33 $1354 Rasmussen Johs. Ø-Skolev. 1 $ 564 Rasmussen M Nellemann GI. Skaarupv. 31 $H26 Rasmussen Rasmus Dronningholmsv. 14 $ Schlander A F Mølmarksv. 108 $ 734 Sivertsen Carl Set. Jørgens V. 64 $ 935 Sponholtz A Møllerg. 22 $ 483 Svendsen F Sundberg Dronningholmsv. 43 $1184 Svendsen ’ s John Eftf., J C Winkler Ger ­ ritsg. 19 fi 235 Thomsen Peder Odensev. 9 $ 1709 Toft Lauritz Øxenbjergv. 15 fil 116 Sæby : Borup ’ Th. $ 36 — Hansen Jacob $ 21 — Jakobsen Otto $54 — Jen ­ sen Chr. P $29 (B) — Johansen N C fi S8 — Lassen Henry $ 6 — Mikkelsen Brusen $49 — Petersen Børge $ 101 Sønderborg . Behn A ved H Blankschøn fi) 371 — Bladt C $ 939 — Brock Hans A $ 915 — Bruhn Jørgen Jørgensen fi 535 — Clausen Johs. $ 243 — Clausen Peter $ 377 — Danielsen Chr.fi 311 — Danielsen Hans O fi 709 — DegnC $421 — DegnHeinrich fi) 611 — DreesenPeter fi 490 — Feddersen A $ 433 — Hansen H C fi 184 — Hasselfeldt Christian fil 995 — Jacobsen Augustfi877 — Jepsen A fi 121 — Jepsen Chr. $ 1 03 — Jepsen M P fil 849 — Juhler Johan fi 21 — Jørgensen Karl J $ 319 — Kock Jørgen fi) 507 — Køhn Max $ 533 — Matzen Chr. $ 290 — Meier Johan fil 316 — Miang Chr. fi 17 — Moos Chresten $ 222 — Nielsen Jacob fi 724 — Nørgaard H P fi 646 — Petersen Asmus fi 717 — Pe ­ tersen Gerhard $ 570 — Petersen Pe ­ ter fi 263 — Quorp Nis P $ 434 — Scharbach H J $ 818 — Sothmann ’ s Fritz Enke fil 256 — Stromeier Otto fi 448 — Sønnichsen Peter $ 446 — Thalwitzer Norman $ 68 — Trane ­ kjer H $ 1024 — Wolff Waldemar $ 787 Poulsen K H Ny Pasop fi 981 Quist RE Strandv. 11 fi) 1075

Hylleholt Jean Kalundborgv. 15 $302 Jakobsen Josef Slotsg. 38 $ 280 Jensen Aksel Bjergfyg. 10 fi) 1376 Jensen Carl Slotsg. 51 $ 225 Jensen Chr., Landsgrav $ S 1322 Jensen Hjalmar Ns torv 1 fi 95(B) Jensen Kaj Sorøvej 27 $ 328 Jensen Karl Skælskorv. 64 fi) 691 Jensen Nicolaj Mariendals Allé 22 $ 1126 Jensen SvendAageSlots Allé 22A $ 1447 Jørgensen Henry Kalundborgv. 63 fil 1855 Jørgensen Jørgen Skælskorv. 96 $ 901 Jørgensen Kaj Østerbro $ 597 Jørgensen Laurits Elmev. 4 $ 734 Knudsen Kai V Kølbæk Valbyv. 31 $ 1423 Kolonialhuset, J Lomholt-Nielsen Bredeg. 15 fi 917 Kristjansson G K Strandv. 30 H $ 1481 Larsen Alfred Bredeg. 31 fil 599 Larsen ( !hr. M Banegaards PI. $ 238 Larsen Holg. Oehlenschlægersg. 14 $ 264 Larsen ’ s Lars Enke. Hellig Anders V. 22 $591 Larsen Otto Sorøvej 13 $ 1610 Larsen P Kalundborgv. 47 fi 519 Larsen Werner II Frueg. 29 fil 248 Larsen Willy Skovsog. 18 $ 1507 Lokkegaard Fr. Sorøvej 43 $ 426 Møller Oluf Herrestr. 18 fi 1026 Nielsen Chr. Vestervang 17 $1430 Nielsen Karl Slots Allé 6 fi! 1287 Nielsen Knud E Set. Jørgens G. 17 $ 1548 Nielsen Nielsine Kastaniev. 3 fi) 1613 Nielsen Sigvald S-^tationsv. 18 $ 1445 Olesen Rantzau Sorøvej fi 863 Olsen K A Kastaniev. 5 fi 961 Olsen Niels Nytorv 19 $ 1037 (B) Oxenbøll Karl O Grønlandsv. 2 fi 1070 Pedersen Herm. E A, Hans Tavsens G. 2 $466 Petersen Anton, Hans Petersen ’ s Eftf. Smedeg. 10 fi 25 (B) Petersen Axel, Landsgrav $ S 632 Petersen Egon Hellig Anders V. 15 fi 1208 Petersen H S-Stationsv. 11 fi 1477 Petersen Hans K Skovsog. 19 fil 622 Petersen M Absalonsg. 14 fil 1745 Petersen Th. Løveg. 32 fi 79 Petersson Adolf Slotsg 31 fil 1254 Poulsen Jul. Set. Mikkels G. 20 fi 576 Poulsen S H, Herluf Trolles V. 20 fi 573 Ramsing Laurids M Set. Mikkels G.ll$420 Rasmussen E Randleff Jernbaneg. 2 fi) 521 Rasmussen J Haagcn Skælskorv. 35 fi 1216 Rasmussen Knud L Frueg. 12 fi 1118 Rasmussen R Løveg. 65 fi 756 Rasmussen Rich. Mariév. 4 fil 1435 Rossing Chr. Smcdeg. 13 fil 295 S au Viggo Valbyv. 1 $364 Svendsen Peter Skovsøg. 6 fil 979 Sørensen Hans Frueg. 24 $ 563 Thomassen Thormod Herrestr. 16 fi 1595 Thygesen Olaf Smedeg.23 $ 235 Voetmann Ove Bredeg. 56 $ 1363 Slangerup: Johansen Alex. $ 154- Lar ­ sen O Chr. $ 105 (B) ^ or ø: Bjorn A fi 705 — Bruun P fi) 410 — Christensen Søren fil 51 & 146 (B) — Frendo ’ s Vald. Eftf. fil! 7 — Hansen H A ved Sven Hansen & Just Hansen fi 721, 38 & 41 (Bl - Hansen H C $453 — Hol- kjær F,FrederiKsberg $S323 — Jacobsen V Neergaard &GNeergaard Jacobsen$1&23 — JensenllPØ 279 — Jensen Olaf & Co.fi 6(B) — Kolonialhuset, Hansen & Larsen $626 — Larsen ’ s Hans FEftf.,Alfr. Olsen $ 306 — Larsen ’ s Niels Eftf., K Larsen fil 361 — Nielsen Oskar $602 — Nielst nOtto $36 — OlsenCharles$208 — PedersenChristen$579 — Wilhelmsen Viggo $ 287 (B) — Øster- gaard A $371 Stege: Andersen A $ 4240 — Balslev Viggo 5 $ 4264 — Brasen Chr., Lendemarke $ S4467 — Carøe HansF$4014,4015&4016 Stats $ 13 (B) — Grønager Rich. $4160 — Højland Aage fi 4151 — Jørgensen HBrandt $4460 — Lang Ernst E fil 4344 6 4345, Stats $ 17(B) — Larsen Marius $4432 — LarsenRobert$4353 — Mortensen

Hjalmar fi 4155 — Nielsen Frede $ 4434 — Nielsen Georg, Lendemarke $ S 4259 — Sidenius Chr. M fi 4563 — Svenninger Carl $ 4324 St or e Heddinge: Kjeldbøg P Chr. fi 181 — Liicklig Knudfi 101 (B) — Mon ­ drup Danielsen & Petersen $ 77 — Peter ­ sen H W $ 311 (B) — Richter Chr.fi 8 & 118 (B) Strue r: Christensen Chr. Astrup fi 98 — Eigaard Oscar $166 — Hansen II $ 192 — Henriksen M fil 171 — Hjelm Johs. Jp 48 — Jensen Carl fi) 282 — Jensm Marinus fi 61 (B) — Jensen Niels V $ 241 — Jensen ’ s TWSonner JD 8& 9 (B) — Johansen A Møller $ 222 — Josefsen P fil 117 — Mortensen A M j)238 — Nielsen Margrethe fi 369 — Pedersen Anthon fi 213 — Petersen I A fi 322 — Rauff Aage jl 278 — Roslev Aage $44 — Sleimann J $112 — Trud- søe Chr. fi) 376 Stubbekøbing: Bentzen A $1040 (B) — NielsenHemmin? j) 1103 — Pedersen Aage $ 1052 — Persson Hans $ 1157 — Petersen P W fi 1019 — Rasmussen EBroneé $ 1054 Svaneke : Holmgreen G C $69 — Holst P B $ 24 (B) - Kofoed Kay $ 74 — Koefoed Roland $ 106 — Lund Ludvig $ 14 — Schou Konrad fil 2 — Smidt Mo ­ gens $ 9 Svendborg: Andersen A C Vesterg. 6 $ 507 Andersen Chr. Bagerg. 49 $ 155 Andersen N C, Grønne Post $ 230 Andersen N Christian Fruerstuev. 7 $ 1578 Andersen Vilh. Danebrogsv. 7 $ 1159 Axelsen Orla Møllerg. 53 fi 1818 Baagø & Riber Møllerg. 36 $9 & 69 (B) Beck Rs. Vesterg. 47 $ 1453 Bøgeskov A Møllerg. 69 fi 1044 & 1244 Christensen Else Skovgaard Esthersv. 32 fil 1381 Christensen Tngvard Øksenbjergv. 21 $ 977 Dinesen Aksel. Turo $ T 65 Frahm Inghart Lundev. 20 $ 474 Haagensi n S Vesterg. 84 $ 761 Haastrup Elias Møllerg. 80 fil 70 & 332 (B) Hansen A J Glarmesterv. $ 1757 Hansøn Aksel Tolbodv. 3 $ 1262 Hansen Anders Porthusv. 48 $ 1278 Hansen C Vesterg. 103 fi) 652 Hansen Chr., Turo $ T 80 Hansen E Berendt Lundev. 50 fil 1355 Hansen Fanny Dronningemaen 12 $ 1607 Hansen G Nellemann Set. Jørgens V. 33 fil 1257 Hansen H I Bellevuev. 13 $ 546 Hansen H M Søgaardsv. 11 A fil 482 Hansen Julius Valdemarsg. 24 $ 96 Hansen Marius Nyborgv. 111 fi 314 Ha'nsen Sidenius Tvedv. 48 $ 275 (B) Hansen Sofie Set. Jørgens V. 11 fil 1586 Hansen Verner Ørkildsg. 14 fil 437 Henriksen H P, Ture $ T 10 Jacobsen Viggo Strandhuse 10 fil 880 Jensen A P Nyborgv. 16 fil 1253 Jensen Kail Étivard Vesterg 92 fil 1596 Jensen K V Egens ev. 42 $ 199 Jensen Wilh. Skatterg. 39 fil 97 Johansen H Brogade 37 fi) 1210 / Jæger Carl Egensev. 46 fil 843 Jørgensen Cornelius Eggertsv.Sl $ 1273 Jørgensen Johs Højebøgev. 66 fil 1435 Jørgensen J Wandall Tvedv. 31 fil 1541 Jørgensen LHavnepl. 5 fi) 476 Kleckers Aug. Kattesundet 5 fil 640 Knudsen K C Tvedv. 19 fil 1344 Knudsen Otto Ørkildsg. 53 fil 556 (B) Knudsen William Vesterg. 56 fil 204 I ! Kolonial-Magasinet ved Chr. Hansen Møl-1 . lerg. 48 $ 401 KolonialvarelageretFrederiksg. fil 366 Larsen A Bregnedalsv. 16 fi) 1659

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker