kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Kreaturhandlere og Kreatnrkommissionærer

VII — 3506

GRUNDEJERNES HYPOTEKFOR ­ ENING Amagert. 24 IH $ Cent. 2386 & 12708 Kontortid 10-3 Lørdag 10-12 Juni op Decbr. hver Dag 10-3. Husmandshypotek-Foreningen for Danmark N-Voldg. 16 E $ Cent. 9791 KREDITFORENINGEN AF EJERE af mindreEjendomme paaLandet i Østifterne (Østifternes Husmandskreditforening) Lakseg. 4 Hjørnet af Kongens Nytorv E $ ★ Cent. 7966 Postgiro-Konto Nr. 313. Kontortid 10-2. Yder Laan i mindre Ejendomme paa Landetog paaKøbstædernesMarkjorder. Foreningens Kasseobligationer nyder ubetinget Rentegaranti af den danske Stat indtil Kapitalens Tilbagebetaling . Kreditforeningen af Kommuner i Danmark Nytorv 3 E $ C. 13292 Postgiro Konto Nr. 459 Kontortid 10 — 2 (Lørdag 10 — 1). Udbetaling af Kupons og udtrukne Kasseobligationer samt Notering af Kasseobligationer sker i Privatbanken. KREDITFORENINGEN FOR INDU ­ STRIELLE EJENDOMME Vester- brog. 5 B [3 $ Cent. 7301 & 11972 Kontortid 10-2 Lørdag 10-12. KREDITKASSEN FOR HUSEJERNE I KBHVN.Raadhuspl.59E] $ Cent. 4996 Giver Laan i Ejendomme i Køben ­ havn, Frederiksberg og Gjentofte. Bevilgede Laan kan berigtiges til enhver Tid. Kontortid 11 - 3. KBHVNS HYPOTEK-FORENING V-Boulevard 13 El $ ★ Cent. 7209 Kontortid 10-2, Juni og December 10-3. KØBENHAVNS KREDITFORENING Gammeltorv 4 E $ ★ C. 7236 Postgiro Konto Nr. 1484 Bevilqede Laan kan beriqtiqes til en ­ hver Tid. ØSTIFTERNES HYPOTEK ­ FORENING Raadhuspl. 59 El $ ★ C. 9712 Kontortid 10-15, Lørdag 10-12. Juni og Decbr. 10-15. ØstiTternés Kreditforening Jarmers PI. 2 El $ ★ C. 8501 Se næste Spalte, øverst. Østifternes Land-Hypothekforening Gylden- løvesg. 3 El $ C. 5361 & 13953 Kontortid 10 — 3, Lørdag dog kun 10 — 12. Aalborg: Hypotekforen, f. Laan mod sekundær Prio ­ ritet i faste Ejendomme i Aalborg Nytorv 1 $570 Laan ydes kun i Aalborg By KREDITFORENINGEN AF EJERE AF MINDRE EJENDOMME PAA LANDET I JYLLAND Boulevarden 43 $ 3870 (3 Linier) Kontort. 9 — 4. Postgiro-Konto Nr. 5102- A arhus: CREDITFORENING, NY JYDSKE KJØBSTAD - $ 4046,4047 & 4048 Kontortid :9-3 i Terminsmaanederne 10-2 (Lørd lukkes Kl. 1) Se Real-Reg. f. Aar ­ hus i 1. BindSide 1719. JYDSK HYPOTHEKFORENING for Laan mod sekundær Prioritet i faste Ejen ­ domme i Købstæder og købstadlign. Byer i Jylland 1. Torv 6 $ 4536 Ekspedition : 10-3. Lørdag 10 — 1. Se Real-Reg. f. Aarhus i l.BindSide 1122 NY JYDSK LAND-HYPOTEKFORE ­ NING Østerg. 4$ 872A892 Ekspeditionstid 10 — 4.

Hurup: Sydthy ’ sKreatur-Eksportforening $ H9 nøjstruppr. Qd ense: Petersen Jul. $ O 1155 Høve pr. Asnæs: Holbæk Amts Kreatur ­ eksportforening $ A 80 Kolding: HesseldalErikCastenskjoldsv. 23 $ 1677 Kolding ExporL Kompagni, Akts. Jens Holms V. $1 657 K olding Exportmarked $ 621,622 & 643 Kolding Exportmarked KOLDING Tlf. 621, 622 & 643. Sydjydsk Kreatur-Eksportforening Havnen Kaldes gennem $ 643 Nakskov ; Hansen Carl Færgeland et $N220 Nykøbing F.: NykøbingF. offentlige Markedshal. Akts. $ 759 Nykøbing M.: MorsøEksportforening$81 N y sted: Christensen F C $ 1196 ' Odense: Fyens Stifts Andels-Eksportforening for Slagtekvæg Rugaardsv.2o$ 3210 Jensen Chr. & Chr. Hansen Rugaardsv. 60 $ 2967 Randers: Andels-Kreatureksportforenin- gen for Randers og Omegn Frederiks PI. 2 $929 Rasmussen Camillo Kærgade 59 $ 1351 R i n g s e bølle pr. Rødby : Danielsen Emil $ Rø 1005 Ringkøbing: VestjydskEksportforening $89 ’ Rønne: Bornholms Andels-Svineslagteri ’ s Kreaturafdeling $ 8 & 488 Skive: Skive Andels - Kreatureksportfor ­ ening $ 276 & 976 Thorgaard Chr. $ 733 Slagelse: wilhelmsenFrederik Valbyv.22 $714 Senderborg: Sønderborg Eksportstalde Thisted: Eksportforeningen Nordthy $587 Tønder: Nordslesvigs Kreatureksportfor ­ ening $ 179 Viborg: Viborg Andels- Kreatureksport- forening Slagteriv. $ 1188 Y dby : Ydby og Omegns Kreatureksportforening Kreditforeninger og Hypotekforeninger. Credit Banks & Mortgage Societies — Credits fonciers & sociétés hypothécaires — Kreditvereine und Hypo* tekenvereine København: CREDITKASSEN FOR LANDEJEN ­ DOMME I ØSTIFTERNE Anker Heegaards G. 4 El $ Cent. 9635 \ Omstilling til samtlige Direktion (privat) $ Cent. 9634 Kontortid 10-2 (Juni og Decb. 10-3) Postkonto Nr. 24. Yder for Tiden Laan til Rente 3 l / z , 4 og 4 ’ /2 °/o samt Grund ­ forbedringslaan til Rente %• Eksport, Opstaldning og Ekspedition af Kreaturer. Marked hver Tirsdag.

København (Fortsættelse): Madsen Johs. & N Lorentzen Arkonag.15 El $ Ve. 1321 Mauritzen ’ s Hans M Sønner Viktoriag. 28 [3 $ Cent. 2722 Møller L & H Rheinlænder Kødbyen Kvæg ­ torvet 9 E | V 3654 Nielsen Brødr. J & P Uplandsg. 12 [s] $ Am. 4177 y Nielsen Chr. Forhaabningsh. Allé 28 El $ Ve. 999v Nielsen Laurits Fensmarkg. 43 El $ N 5239 Nielsen O P Willemoesg. 19 [ø] $ 0 554y Normann-Hansen H, I E Ohlsens G. 3 [é] $ 0 6290 Petersen P Chr. & Børge Kødbyen Flæske- hallen21 El $ Eva 4597 Rasmussen Johs. Kødbyen Flæskehallen39EI $ Eva 3577 Roed Jens Kødbyen Flæskehallen 38 El $ Cent. 14058 Røgilds Osvald, Kødbyen Flæskehallen 4, 5 [vj $ Eva 553 Spendrup ’ s Emil Eftf. Carl Reichhardt Kvægtorv sg. 1 El $ Eva 1564 Stæhr Eduard Kødbyen Flæskehallen 9 El $Cent.4OO4 Sørensen Poul LauritzKødbyenFlæskehallen 39 El $ Eva 3131 Thomsen Chr.&Søn Kødbyen Kvægtorvet 33 El Kreatur- og Kødeksport. Cattle & Meat Exporters — Exportateure de bestiaux & de viandes — Vieh- und Fleisch-Export København: Hansen Brødr. „Trinitas “ Halmt. 5 EJ $ C. 14566 & Eva 3805 Hansen William Reventlowsg. 30 El $ C. 11765 Aabenraa: Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts, $ 264 & 265 Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri A / s TELF. 264 & 265 Eksport, Opstaldning og Ekspedition af Kreaturer. Ugentligt EKSPORTMARKED. Boyskov Jens $ 414 Aalborg: Hansen Jørgen Boulevarden 35 $ 925 Nordjydsk Andels Kreatur Eksportforening Kvægtorvet ® 3518 RahbeckChr. V inkel Allé4, Hasseris $ Aa3408 Aalestru p: Jepsen P$ 52 Nielsen Peter & Søn $ 119 Aarhus: Aarhus Eksportslagteri, Andels- selsk. Bruunsg. 46.48 $ 2016 Hansen Hans, Chr. Wærums G. 4 £ 2675 B rabrand: Søderstrøm P $ 245 E s b j erg: . Esbjerg Kreatur-Eksportstalde $ 2068 (3 Lin.), Stats $ 60, priv. $ 310 Telegramadr. „Markedskontoret" . Fedekvægs-Marked lwer Onsdag. Thomsen Laurits Østerg. 81 $ 962 Gimsingpr. Struer: Lundgaard & Co., Akts. $ S 211 & 311, Stats $ 7 Haderslev: Haderslev Exportstald Jomfrustien 44 $671 Holstebro: Holstebro Eksportmarked $ 397 & 545 Telegramadr. „Eksportmarked 11 . Horsens: Hansen Chr.,Trudvang $ H330 Kraul William Sønderbrog.19 $ 422

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker