kraks vejviser 1940 handelskalender

Kostskoler

Fag-Register for Danmark

VII — 3504

N æstved: Herlufsholm ’ s Skole $ 708

Birkerød: Birkerød Statsskole $ 29 Bogø By: Wad ’ s Kostskole H B Kragh $ 9 Broager: Broager Kost- og Realskolej}184 Fuglebjærg: Hindholm kostskole ® 114 HINDHOLM KOSTSKOLE pr. Fuglebjærg mellem Sorø og Næstved TLF. FUGLEBJÆRG 114 Eksamensret til Præliminæreksamen. Kostelever - Drenge & Piger - mod ­ tages til alle Skolens Klasser. Program sendes. Grindsted: Grindsted Kost & Realskole $ 40 Haslev: Haslev Gymnasium fl 271 & 404 HASLEV - GYMNASIUM ( Jiosiskole )

HERLUFSHOLM

Mellemskole og Gymnasium (Nyspr. og mat.) Kontingent 1000 — 1200 Kr. aarlig. Program og Oplysninger rekvireres Inden 15. Maj hos Rektor Friis-Hansen Herlufsholm pr. Næstved.

Run g sted Kyst: Rungsted Statsskole $ Rungsted 311 Rønd e: Rønde Kursus $ 39 Silkeborg: „Kornmod 14 Kostskole f) 288 Præliminærkursus, Realskolo og Efterskole - Kostskole for ungo Mænd og Piger, Forstander Stig H Skole. Studenterkursus, l-aarige kursus til Polyteknisk Læreanstalt, Landbohøjskolen og Pharmaceutisk Læreanstalt Forstander Sejr Davidsen, cand. mag. Langs Tb. Skole, højere Almenskole, Fæl ­ lesskole, med Hjem for unge Piger. Rektor: Karen Linderstrom-Lang, tr. ll 1 / 2 -12 1 /4 D 235. Se endv. under Seminarier. Sorø- Akademietf 171 Tarm:

_ — £_1_ --------- --- . ? ’ KOSTELEVER rnx>cLia&es HL MELLEMSKOLEN REALKLASSEN o? GYMNASIET t oZ/e 3 %ehibv&er).

MODERATION INDROMMES _____ ISHI P.KÆSTEL ==

Vestjysk Gymnasium $ 27 ■

KOSTSKOLEN VESTJYSK ' GYMNASIUM TARM • TLF. 27

Kalundborg: Kalundborg Privatskole Lundev. 14 Kostskole for IJdlands-Danskes Børn. Forberedelses- og Mellemskoleunderv. for Piger og Drenge. — Filen Fokdal.

M MØRfc s SKOLE HILLERØD Smuk nymonteret Kostafd. for Piger (6 — 16 Aar) fra Ind- og Udland Realklasse — Mellemskole — Forberedelses ­ skole. Prospekt tilsendes. E og W Stenberdt Sommerferien Tit. Tisvilde 223 Holbæk: Stenhus Kostskole Stenhusv. J) 269 Se næste Spalte, øverst. H ol te: Holte Kostskole, Frederikslund Slot f 1306 H ø n g : Hong Gymnasium $ 47 Høng Gymnasium oprettet 1913 Statsanerkendt Kursus Kostelever modtages Forbereder paa 2 Aar til matematisk og nysproglig Studentereksamen. Begrænset Pensum. Eksamination paa Skolen af egne Lærere. Hel eller delvis Friplads efter Ansøgning. ____________________ -7 H. Mo nrad. Hong private Mellem- og Realskole $ 24

•- ’ T

r

Karise: Karise Kost- og Realskole $ 55

< _________ __ ______________________ Tølløse: • Tølløse Mellem-og Realskole ! 147 Tølløse Mellem- og Realskole Tif.147 Kostskolen Tølløse Slot tie 130

Kastrup: Kastrup Kost- og Real-Skole f 99j

TLF. KASTRUP 9 9 EKSAMENSBERETTIGET STATSUNDERSTØTTET. M . FRØLUND THOMSEN.

Eksamensberettiget Mellem- og Realskole. I Times Rejse fra København ad Nordvestbanen. Drenge oq Piger fra 7-Aars Alderen modt. som Kostelever. MARIE IIESSELDAHL - LOUISE IIØYER.

OG

Nykøbing M .: Nykøbing Mors Kost-& Realskole $ 464 x

Ølgod: ølgod Efterskole $ 56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker