kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Kortopklæbnin^

Kortopklæbning.

Aarhus: Nielsen Julius Sønderg. 11 $1 1093 Wohlert Kai Kawogaarden, Rosensg. 22 9600 (2 Lin.)

Geodætisk institut Proviantgaarden K'f) ’ ★ Cent. 16017 f - ---------------------------- —

København : Jacobsensfh. 0 Eftf.Linnésg.22Ef C.12515- Etablissement for Opklæbning og La ­ kering af Kort og Plakater. Rode ’ s Eftf.,J Skræm Brolæggerstr. 3 S $By 1096 - Kortopklæbning og Kortlakering

TLF. 9600 (2 LIN.)

KORSETTER

(GEODÆTISK INSTITUT PROVIANTGAARDEN K

Esbjerg: Tjørnehøj A Torveg. 12 fl 1201 Fredericia: Fredericia Korsetfabrik ved Fr. Studstrup Prinsesseg. 32 $ 422 ADDA Korsetter er landskendte.

Kortregistre, (se Kartoteker).

TELEFON 16 017 KORTSALGET I TLF. 16 017 LOKAL 12

Kostskoler.

Odense: Møller Chr. W ’ Vesterg. 54 f 6371

A s k ov pr. V ej en : Skolen for Overgangsalderen A 17 Asnæs: Asnæs Kost- og Realskole ffl 21

GENERALSTABSKORT

Artikler for Korsetfabrikker. København: Baandfabr. Danmark, Akts., Korsetbaands- fabr. Haabets Allé 8 Brh. j) Bella 1302 Fabrikken Ferm, Akts., Smalleg. 46 DØ ® Gh. 4264 Alle Slags Korsetstivere og Laase. Korset, Schytte, Madvigs Allé"3 S ® C. 12936 Longo, Leth & Co. Fréderiksbergg. 23 IB $ Cent. 8512 - Agentur. ~

TOPOGRAFISKE KORT

AUTOMOBILKORT m . m .

Jensen J S Kronprinsesseg. 54 El $ C. 1614 Kraks Kort over København, Udgiver Kraks Legat Nytorv 17 El ^1 ★ Cent. 308

3. Korsetter en gros.

K øbenhavn : Berthelsen Einar Krystalg. 6 El $ By 6520 Repr. for: The Warner Brothers Company, Hamborg. Duzaine Hansen Gothersg. 8 Kl U Cent. 6528 &6549 Kornerup Jørgen, Akts., Farverg. 6 IS f ★ Cent. 6881 au i KORSETTER STRØMPEHOLDERE . Nielsen Orla Taasingeg. 45 [Q] $ Ry. 3914 £ Frede ricia: Fredericia Ko. setfabrik ved Fr. Studstrup Prinsesseg. 32 $ 422 L JØRGEN KORNERUP A /s FARVERGADE 6 - TLF.CENT.6861 ' W

ASNÆS ST. ODSHERRED TLF. ASNÆS 21

KRAK 5 KORT OVER KØBENHAVN OG OMEGN

EKSAMENSBERETTIGET MELLEM-REALSKOLE. LET ADGANG TIL STRANDBADE.

Særlig heftet i Lommeformat. Let haandterlig paa aaben Gade. Indeholder: 7 Specialkort og 8 Kortskit ­ ser med fuldstændig Gade ­ fortegnelse, Oversigtskort, Sporvejs- og Færdselskort. Udkommeri Begyndelsen uf hvert Aar. Faas I alfe Boglader. I Pris 2 Kr.,

/ o & a .

.

f

AXEL BRIER.

Ba gsværd: Bagsværd Kostskole $ 65 BAGSVÆRD KOSTSKOLE

9

KRAK S VEJVISER bringer et udførligt KORT-MATER I ALE Se Emnelisten

Kortopklæbning so i Slutningen af detto Fag.

Københa vn: Gad GEC Boghdl. Vimmelskaftet 32 El J) Central 558,758 & 12295 Generalstabsk ort. Turistkort og Kontor-Vægkort.

paa gule Blade foran i Bind II.

Sven Haderup - Aage Grønnegaard.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker