kraks vejviser 1940 handelskalender

Isoleringsmateriale Odense (Fortsættelse): Odense Korkisolering og ny Korkvarefabrik, Akts. Overg. 14 g 1735 (3 Lin.) Alt i Isoleringsmaterialer. Petersen ’ s N Trælastforretning, Akts. Vesterg. 96 g 1050 (2 Lin.) Masonite. Pindstrup: Pindstrup Mosebrug g 13 & 18 Tørvestrøelse - Tørvemel. Silkeborg: NielsenH Reimar (AHøyersTrælasthandel) g 90,91, 92 &93 Se Ann. u. Trælast og Tømmer. Skive: " sk I vehus asfalt , og tagpap . FABRIK g 944 (2 Lin.) Asfaltisoleringer til Bygningsbrug. Exøanderede Korkisoleringsplader. Sorø: Teknisk Korkindustri, Akts, g 629 (3 Lin.) Taastrup ; getocel, Akts. g 150 Trold hede: Troldhede Pladeindustri, Akts. g 10 V e j 1 e : Andersen ’ s Johan Trælastforr., Akts. g 72 Kiselgurfabrikken Ran-Dan Havneg. 22 g 68 & 69 Vej le Trælast- og Kulkompagni, Akts. Havr.eg . 22 g 68 & 69, Stats g 13 Østengaard ’ s Kiselgurværk v. Holger Chri ­ stensen & Co., Interessentsk. Vesterg. 6 g 1915 Isskabe. Ice Safes — Glaciéres — EisschrAnke København: EVERCOLD DANSK KØLEINDU ­ STRI, A/S., Godthaabsv. 156 (Eg*Cent 8133 Se Annoncen under Køleanlæg. Krystalisværket, Akts.,Finsensv.9g -fcC6292 Pedersen N P &Søn GI. Jernbanev. 41 Valby g Vb. 172

Fag-Register for Danmark

VII -3436

Jern.

Isværker og Isoplag.

Iron — Fer — Eisen Artiklor for Jernhandlere, Jemagenturer se i Slutningen af dette Fag.

København : Danske Kølehus Cold Stores, Det, Akts., Midlertidig Kontor V-Boulevard 4 CØ g C. 15516 - Fra 1ste Maj Islands Brygge 42 [S] g ★ (7. 16743. Holte Krystalisværk Søbakkev. 30 Holte g ★ Holte 72 Krystalisværket, Akts., Finsensv. 9 E g ★ Cent. 6292 Krystalis I =og== Iskøleskabe Kbhvns Isforsyning, Akts., Finsensv. 9 Dfl ★ C. 1199 & 9387 Aalborg: Aalborg Is Kompagni, H P Christiansen Teglgaardshavnen g 50 Aalborg Krystal-Is Depot ved V Glerup Nytorv 16 g 5213 Aarhus: Aarhus Iskompagni, Viborgv. 29 g 8610 Aarhus Krystalis, N C Kjeldsen Randersv. ft 27 g 1337 Isfabrikken Godtbaab Annag. 4,6 g 8888 (4 Lin.) Es bj erg: Esbjerg Klarisværk, Akts. Ny Havn g 2010 Sørensen Claus g 355 HAARDFROSSEN KLARIS leveres i Banevogn fra Skagen', H/RTSHALSoo THYBORØN ESBJERG- fl fsVest/ydsk Krystal-Isværk, Tlf. 66. SKAGEN: f/s Skagens Isværk, Statstelefon- 23B- FREDERIKSHAVN: *fs Frederikshavns Isvcerk, T/f.443. HIRTSHALS: "/s Hirtshals I S værk , Te lefon: 70. THYBORØN: "/s Thyborøn Isvcerk, Telefon-. 3. Vestjydsk Kry stal-Isværk,"Akts. 'NyjHavn ^66 ' i 1 rederikshavn: Frederikshavns Isværk, Akts. g 443 Gr en aa: Qrenaa H avn sjs vær leved N A Hansen & Co., Interessentsk.' g 415 Hirtshals: Hirtshals Isværk.g 70 Holbæk: ~ Holbæk Krysitalisværk'Vesterg. 6 U g 97 Nørresundby Isværk,'Jobs. ’ Andersen 5530 Oden se: Astrup Isopiag ved I Jensen Vagtelv. g 572 & 2828 Randers: Jensen SSénnelsg. 20 g 2467 Ringkøbing : .RingkøbingIsværk, Akts. g>43 R ann e: BornholmsKrystalisværkg.216&599 Skagen: S kagens Isværk, Akts. Stats g 238 Tyborøn: Thyborøn Isværk, Akts.,Ty boron Havn g 3

København : Andersen & Maare V-Søgade 52 [ø g C. 12532 - Armco Jern. Bach Chr., Herluf Trolles G. 3 El g By 7677 Staalfjedertraad, Klavertraad. Bererdsen Sophus. A/S., „ Ørstedhus “ V- Farimagsg. 41 00 g til Kontor ★ Cent5500 gtilLagerCent.2245 & 11245 Edstrand Bredr., Ak ‘ s., Aldersrog.39[N]g^C. 10812 BRØDR. ED5TRAND ALDERSROGADE 39 E) . < TLF. ★ C. 10812 | TELEGR.»EDSTRANDEISEN« JERN — STAAL PLADER Grønbech M J & Sønner Amalieg.9Eg-ArCent. 342 Sta ts g 82 M J Grønbech & Sønner Amaliegade 9 København K. Tlf.-fc Cent. 342 Statstlf. 82 Telegramadr. „Grønbechs*. Lagerplads: Sydhavnsgade 26 Tlf. Cent. I6942 Leverer fra Lager og Værk alle gang ­ bare Dimensioner JERN, STAAL og PLADER. Staalstøbegods, Staalrør, Smedegods. Repræsentanter for Brukskoncernens Værker Fagerstaverken - Dannemoraverken Klosterverken - Horndalverken Forsbackaverken Høgh Christian & Co. Biilowsv. 50B ® g Cent. 1427 7 Jernkontoret, Akts., N-Voldg. 30-32 El f ★ C. 8606 Akts. Jernkontoret N-Voldg. 30-32 1E flt*Cent.86O6 Telegramadr. „Jernkontoret “ . Lager af Jern — Staal — Plader Bofors- Værktøjs- Konstruktions- og 1 -Hurtigstaal Engelsk rustfrit Staa l. ____ Koch Axel K B ( K och Magnusson & Co. Eftf.) V-Boulevard 9 E g By 369 LEMVIGH-MOLLER & 1WUNCK, Akts., Vesterg.16 [Kl g-fcC.525 Statsgl25 Telegramadr. „Jern*. /Tudvigsen M V st. Kongensg. 72 EJgifcC. 8154 - Blankt i Baand, Stænger og Bør. Muller Rich., Akts., Raadmandsg. 55 USg-ArC. HT STAALBJÆLKER .

72 'PPederfen s. Sén GL. JERNBANEVEJ 41 VALBY

TELEFON VALBY 172 POSTKONTO 25709 ISSKfiBC i alle Størrelsa*' FORES STADIG PAA LAGER. HOSPITALER, BRYGGERIER, DAMPSKIBS* SELSKABER m m .

PRISFORTEGNELSE PAA FORLANGENDE

FABRIKATION AF PERFOREREDE PLADER. Udstansede Nlasseartikler. Rahr Chr. C & Co.,Kampmannsg. 4 E g ★ Cent. 7181 Telegramadr. „Crdhr “

Jagtrekvisitter. (se Sports- og Jagtrekvisitter).

t, køkkenborde , an ­ retterværelser oy SPISEKA/ARE ------------------ --------------------- ----- 4

Japanvarer. (se Kina- og Japanvaror)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker