kraks vejviser 1933 provinsregister

Vejviseren indeholder de bedste og nøjagtigste Adresser i hele Landet.

Afdeling IV.

A. Forretninger. Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Navn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Helsingør, Hjørring, Holbæk, Horsens, Kolding, Nakskov, Nykjøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Vejle og Viborg, Ved Aarhus og Odense tillige Sporvejskort. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Privat-Adresser. Alfabetisk Fortegnelse over 18,000 Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets An ­ vendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Jan. 1932 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer ni. ra. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. Tillæg: Færøerne. Kort, Real-Register, Forretninger og Privat-Adresser. [Fag-Register for Færøerne findes i Slutningen af Afdeling VII 2. Bind). Grønland. Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

I over 2000 Butikker Landet over, paa alle større Postkontorer, Biblioteker, Forenings ­ lokaler, Hoteller, Caféer samt alle Færger og Rutebaade er KRAK 3 VEJVIS E\R fremlagt til Publikums gratis Afbenyttelse.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger er opfort by vi s. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig ­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde ­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den kan søges, thi der, og kun der, finder man de Tilføjelser, der angiver dens særlige Specialitet. Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register under Overskriften Landet (for hver enkelt Branche)« B. Privat-Adresser. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for Kjøbenhavn (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje ­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods ­ kontorer. Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med en Henvisning til* de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaaidens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse. 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, dor før Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa ­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be ­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle

Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er . fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at lette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde,'kamlet under Hovedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den aim. Vurdering pr. l.Jan. 1932 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der horer Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms ­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener), Bopæl, Postadresse og Telefon. 11) Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling etc. I Afsnittets Slutning er opfort nogle Gaarde, der ikke bærer noget særligt Navn. D. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post ­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1930. I Be ­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Nøgle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse. (Paa Kraks Forlag udkommer desuden „Kraks Landsby-For ­ tegnelse", en Fortegnelse over 9000 Landsbyer o. lign. Bebyggelser samt større Gaarde med Sogn, Kommune og Postadresse).

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 169 Byer. Købstæderne er betegnet med en ♦ Et Kort over Danmark, hvorpaa nedennævnte Byer er opført, findes i Eksport-Kalenderen sidst i 2. Bind.

* Aabenraa *Aakirkeby ♦Aalborg Aalestrup *Aarhus Aars Aarup ♦Allinge

Fanø Farsø Faxe Faxe Ladeplads Fjerri tslev Fredensborg ♦Fredericia ♦Frederikshavn ♦Frederikssund ♦Frederiksværk Gilleleje Give Gjeriev Glamsbjeig

Helsinge ♦Helsingør ♦Herning ♦Hillerød ♦Hjørring ♦Hobro ♦Holbæk ♦Holstebro Holsted Hornbæk Hornslet ♦Horsens

♦Lemvig Lunderskov ♦Løgstør Løgumkloster Løkken ♦Mariager ♦Maribo Marstal ♦Middelfart ♦Nakskov ♦Nyborg ♦Nykjøbing F. ♦Nykjøbing M. ♦Nykjøbing S. ♦Nysted ♦Næstved Nørre Aaby ♦Nørre Sundby Odder ♦Odense ♦Nexø ♦Nibe Nordborg

Ringe ♦Ringkjøbing ♦ Ringsted ♦Roskilde Roslev ♦Rudkjøbing Ry ♦Rødby Rødding Rødekro Redkjærsbro Rønde ♦Rønne Samsø ♦Sandvig ♦Saxkjøbing ♦Silkeborg Sindal ♦Skagen ♦Skanderborg ♦Skive ♦Skjelskør Skjern Skjørping Skærbæk ♦Slagelse Slangerup

♦Stege ♦Storehedinge ♦Struer ♦Stubbekjøbing ♦Svaneke ♦Svendborg ♦Sæby ♦Sønderborg Taastrup Tarm ♦Thisted Tinglev Toftlund Tølløse ♦Tønder

Arden Asnæs ♦Assens Augustenborg Ballerup Birkerød Bjerringbro ♦Bogense Brabrand Bramminge Brande Broager Brædstrup ♦Brønderslev Brørup Christiansfeld Dronninglund ♦Ebeltoft Ejby

Hundested Hurup Hvalsø Højer Høng Hørsholm Ikast Jyderup ♦Kallundborg Kjellerup ♦Kjerteminde ♦Kjøge ♦Kolding Korinth ♦Korsør Langaa

Glostrup Graasten Gramby ♦Grenaa Grindsted Gudhjem ♦Haderslev Hadsten Hadsund Hals Hammel ♦Hasle

Tørring Ulfborg Vamdrup

♦Varde Vejen ♦Vejle ♦ Viborg

Vinderup Vojens ♦Vordingborg Vraa ♦Ærøeskjøbing Ølgod

Otterup Padborg ♦Præstø ♦Randers ♦Ribe

Haslev Hedehusene

♦Sorø

♦Esbjerg ♦Faaborg

Afdeling IV. Provins-Register. A. Forretninger.

B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. Tillæg: Færoerne. Grønland. A. Forretninger.

Forretninger i de 169 Købstæder og købstadlignende Bebyggelser, der er medtaget i dette Register, er optaget under vedkommende Fag- Overskrift i Afdeling VII, Fag-Register for Danmark, under „B. Købstæderne**; Forretninger uden for disse Byer under „C. Landet 11 . Aabenraa. (Oprindelig Opneraa, Aa ved den i Kong Valdemars Jordebog nævnte Opnor, d. e. aaben Or, gruset Strandbred.) (Aabenraa Amtsraadskr.) Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 8 l / 4 Time. Skatteprocent 1932-33: 4, 80 (Lig ­ ningsprocent: 7,5). Sognepræster: E N J Juhler $ 151 (danske Menighed); C Ludvig- sen $ 502 (Set. Jørgens Menig ­ hed); Provst II P M Bade $219 . (tyske Menighed).

Statsbanerne: 10. Trafiksektions og 15. Banesektions Kontorer. Nærmere se i Afd. V, Artiklen Statsbaner. Statsskolen. Rektor: 1 Mogensen, R. Sønderjyllands Højspændings ­ værk $ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Toldkamret $ 279. Toldforvalter: J S Hansen. Tuberkulosehospitalet $ 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham ­ mer. Turistforening, Aabenraa. For ­ mand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Vandværket $ 75 (kommunalt). Vejer og Maaler: N L Wissing $550.

mindre Kornelevator. Jernbane ­ spor, elektrisk Belysning og Vand ­ ledninger fra Byens Vandværk overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formånd : Borg ­ mester Holger Fink, R. Havneingenior : Cand. polyt. J Ram boj, R. Indbyggerantal 1930:8,817 (1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation $ 110 Stations ­ forst.: ................. Kommunekontorerne $14,16 & 18. Konsuler: Litauen: J P Top,Vicekonsul $54. Norge: J M Hansen, Vicekonsul $ 244. Tyskland : Dr. Hans Kiiline, Gene ­ ra Ikonsul $ 276. Ka*mner: P V Fallesen $ 14, 16 & 18. • Købstadrettigheder : De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Aar 1335. Landsbibliotek, Det sønderjydske (Centralbibliotek) $ 566. stiftet 1921. 25,096 Bind. Bibliotekar: | Jakob Petersen. Depot af Vejvisere til Under ­ visningsbrug. Museum, Aabenraa Amts, stiftet 1901, indeholder Oldtidslevnin ­ ger og Folkeminder fra Aaben ­ raa Amt. Leder: Amtslæge, Dr. med. & cliir. M Michelsen, R. Mægler, autoriseret: P F Cleemann $ 182 & 482. Bestalling 20. Febr. 1925. Nordslesvigske Folkehank, Den, Akts. $6,7 & 53, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder: Gene ­ ralkonsul, Dr. Hans Kiihne. Politimester i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup (undt. Bed- sted)og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk(68 Politikr.): O'SFribert $ 315. Postkontor $ 136. Postmester: P N Ellerbek. ’ Set. Ansgar Klinik $ 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektor : II Fritsche $ 14, 16 & 18, priv. $ 536. Skattemyndighedernes Vurde ­ ring: Ejendomsskyld: 27.143 Mill. Kr.; Formue: 21,31 Mill. Kr.; Indkomst: 8,375 Miil. Kr.

Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordsfosvig), stiftet 10. Okt. 1880 i Aabenraa. Formand: fh. Minister II P Haussen, K. FM. Næstformand : Kapt. C C Fischer, R. DM. Sekretær og Kasserer: Bibliote ­ kar Jakob Petersen $ 566. Stads- og Havneingenior: Cand. polyt. Jørgen Ramhøj, R. $ 14, 16 & 18.

Amtmand over Aabénraa-Sønder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, R. DM. $ 37 & 336. Amtsforvalter: C M Madsen, fg. $ 342. Amtslandinspektør : K II Krarup $ 239. Amtslæge: Dr. med. & cliir. Mads Michelsen, R. $ 132. Amtsraadssekretær : J cb Cornett $ ^2. Amtsskolekonsulent, se u. Sonder ­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: A Ipsen. Amtsvandlobsinspektor: NKlintø, Rodekro. Amtsvejinspektor: Cand. polyt. Knud Stromming $ 568. Automobil Klub, Kongelig Dansk. Adresse : Skibbroen 8, Aaben ­ raa $ 82 & 83. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. $ 14, 16 & 18, priv. $ 19- Byraadssekretær : J Christensen *$ 14, 16 & 18. Dommer i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup og Rise Her ­ reder samt 3 Sogne af Lund ­ tofte Herred og Varnæs Birk (92. Retskreds): CAndersen $272. Elektricitetsforsyningen, (kom ­ munal) $ 90 sker fra Sønder ­ jyllands Højspændingsværk (se delle). Fabrikinspektor » for Aabenraa- kredsen : K Lyne Petersen,R . $ 166. Folkeregisterkontoret $ 16. Foreningen for Kunstog Ilnnnd- værk for Nordslesvig. Formand : Arkitekt Jep Fink $ 91. Gasværket (kommunalt) $ 75. Handelsbanken i Aabenraa, Fi ­ lial afAkts.Kbhvns Handelsbank, (9-12, 2-4, Lord. 9-1) $ 401, 402 & 403. Forretningsfører: Find Andersen. Kontorer i Bolderslev, Bovrup, Felsted, Hellevad og Hjordkjær. IlandeJstoreningen. Formand : Borgmester Holger Fink $ 19. Havnen har en Dybde af indtil 7,5 m. B ilværkslængde ca. 1500 ni. ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord øg Ind ­ sejling er fyrbelyst. To moderne Kullosseanlæg, en stor og en Pfi

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Aktiebryggeri Selskab $ 11 . . . Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 455 Post ­ konto 14388 ................................................ Aabenraa Auto-Service og Handel ved II Paulsen $ 562 ............................................. Aabenraa Avis $ 259 Postkonto 35530 . . Aabenraa Badeanstalt $ 493 ...................... Aabenraa Brugsforening $ 368 ................... Aabenraa Central-Dampvaskeri, Holger Ja ­ cobsen $ 461 ............................................. Aabenraa Dampvaskeri ved II Biermann $ 514 ........................................................... Aabenraa Eddikefabrik $ 6OPostkonto7183 Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts. $ 261 & 265 ..................................... Aabenraa Hakkelse- & Halmvareforretning, C Thorning $ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. $ 143 Post ­ konto 6763 ........... ....................................... Aabenraa Kulkompagni, Akts. $ 218 & 220 Postkonto 15591 4 .................................... Aabenraa ’ Ladestation, Terkel 1 Petersen $ 742 .................... 1 ...................................... Aabenraa Margaripefabrik ved Brodr. Thol- strup $ 469 ................................................ Aabenraa Maskinfabrik ved Anders Jensen $ 520 ................. 1 .................................. Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. $ 88 ............ •, .................................. Aabenraa Motormølle,\N Nielsen $ 194. Aabenraa Møbellager, (M Christensen jun. Postkonto 12583 ........................................ Aabenraa Nethandel, Jens Jørgensen . . . . Aabenraa Pælomuslinge Vksport, Andreas Nielsen $ 340 ................. .......................... Aabenraa Rederi-Aktieselskab $ 182. . . • Aabenraa Social-Dcmokrat $ 161 .............. Aabenraa Vulkaniseringsanstalt $ 431 • • • Aabenraa.Ægeksport, Indehaver H J Chri ­ stoffersen $ 788. . .................................... Agger J F $ 72 ..........................................

Se Fagregistret under Bryggerier

Svineslagterier Automobilrep. Aviser Badeanstalter Brugsforeninger

Vaskerier Vaskerier Eddikefabrikker (Kreatur- og Kødeksport, ( Slagterier

Kaffe en gr., Imp. & Ag Kul, Kulimportører

Ladestationer Margarinefabr.

1

Maskinfabrikker Motorer Møller Møbel udsalg Fiskeriart. og -redskaber Muslinger Damp- og Motorskibsselsk. Aviser Vulkanisering Æg Købmænd

Provins-Register — Forretninger

IV — 1522

Aabenraa

Se Fagregistret under Assuranceforr. Elektr. Lysinstall. Købmænd Cykleudsalg Gartnera

Forretningsnavn og Adresse Andersen A P $ 308 .................................. Andersen & Meyer ’ s Eftf., Otto Larsen f 530 Andersen M P $ 416 .................................. Andersen Niels $ 278 Postkonto 11264 . . Andersen Sigfred $351 ............................ Andersen & Zastrozny $ 663 ............. . . Anderson James $ 228 ............................... Andresen C $ 332 & 333 Postkonto 6209 Antonsen M Riis $ 304 ............................... Apenrader Bank,Akts. $242 Postkontolll90 Auto-Motor ved Jørg. M Hansen $ 244 Postkonto 6158 ........................................... Back-Sørensen N $ 744 ............................. Beck Heinr. $ 305 ..................................... Bernhardt Chr. $ 319 .................................. Bertelsen Hans $ 17 Postkonto 11485. , . Beyer Hans $ 73 Postkonto 11378 ........... Bilcentralen $ 107 ....................................... Birck Boy $ 762 .......................................... Birck M C $ 45 .......................................... Bjerring C A $ 491 .................................... Blaase Carl $ 331 ....................................... Bock Hans II $ 64 ...................................... Boeck Holger Overretssagf. $ 555 ........... Boje William $ 142 ..................................... Bojesen ’ s Harald Bo Boghandel $ 352 Post ­ konto 6276 .................................................. Brink Ingvardt $ 538 Postkonto 19694. . Brink Johann ............................................... Brink Rud. $ 184 ....................................... Callesen C E | 561 .................................... Carstens Friedrich $ 587 ............................ Carstens II $ 339 ....................................... Caspersen Brødr. $ 556 ............................ Ceres Korn- & Foderstofforretning, Akts. $ 21 & 22 ............................................... Christensen Anna $ 590 ............................ Christensen Chr. & Co., Automobilforret ­ ning, Kommanditselsk. $ 124 & 464, Post ­ konto 18235 ................................................ Christensen P $ 165 .................................. m Christiansen & Witt, Akts. $ 29 & 588. Cimbria Tømmerhandel, Akts. $ 26 & 119 Postkonto 16846 ....................................... Clausen A $ 117 .......................................... Clausen C $ 215 .......................................... Clausen & Co. $ 120 Postkonto 5369 . . . Clausen E $ 594 .......................................... Clausen ’ s l Enko, C C Clausen $ 357. . . Clausen P ..................................................... Clausen Peter $ 31 .............. ■. ................... Clausen Peter $ 596 .................................. Cleemann Andr. $ 101 ............................... Cleemann P F $ 182 & 482 ...................... Cornett Knud J $ 231 ............................... Cramer N Chr. $ 495 ........... ................... Danielsen C $ 321 ....................................... Uanielsen Carlline $ 226 ............................ ' Dansk Glødelampefabrik, Akts. $ 266. . . I ’ ansk Ma.skinoplag, Akts.® 244 Postkonto 6080 .............................................................. Dansk Paaliængsvogn-Fabrik, Akts. $ 299. Dansk Radium-Therapie (Radium Officinet) ved Jens Schrøder $ 117 Postkonto 18313. . Dethleffsen Herm. G, Akts. $ 288 Post ­ konto 8129 ................................................ Dethlefsen D $ 292 .................................... Diederichsen Fr. $ 585 ............................... Dooso Aug. $ 559 ........................................ Drews Poul $ 517 ..................................... Ehlers li $ 373 ........... .... ’ . . . . . Ewald Soren P $ 214 Postkonto 8832. ’ . ’ . ’ Faaborg C J f 153 & 154 ...................... Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) ’ $ ’ 225 Postkonto 6155 .......................................... Fabian Paul $ 221 .................... Falck J N .................................. Fink Holger & Co. $ 19 ............................ Fink Jep $ 91 Postkonto 5925 ........... ' Flensborg-Egernsund og Sønderborg Damp- skihsselsk. $ 28 .......................................... Fohlmann P $ 749 .................................... Folkelijem $ 257 ........................................ Forenede Dampskibsselskab, Det, $ 182& 482 Fredenshøj Teglværk ved C E Føste $ 127 Frey Hans P ............................................. Friis Adolf $ 589 ........................................ Frost J $ 69 Postkonto 6250 .................... Frøkontoret ved Hans M Michelsen $ 147 X1

Se Fagregistret under Agentur- og Kommissionsf. Gødning, kunstig

Forretningsnavn og Adresse Gude P Hansen $ 761 .• ............................ Gødnings Salgskontoret, Akts. $ 80 ... . HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank $ 401, 402 & 403 (9-12 og 2-4, Lord. 9-1). Telegr. „Handelsbank** Postkonto Nr. 6825 . . . Hansen Claus F $ 172 .............. .. Hansen Hans $ 496 Postkonto 11092 . . . Hansen Hans ........... , ................................. Hansen Hans L $ 52 & 552 Postkonto 6417 Hansen Lorenz $ 424 .................................. Hansen'Lorenz jun. $ 138 & 139 ........... Hansen Max $ 434 Postkonto 15214. . . . Hansen Oscar $ 196 Postkonto 8560 . . . Hansen Richard $ 224 ............................... Hansen Rudolf $ 254 .................................. Hansen & Speckhahn $ 371 ...................... Hansen & Veit $ 162 & 163 Postkonto 6369 ............................................................. Hartmann & Hammerich Landsretssagf. $ 565 Postkonto 6697 .................................... Haas Carl $ 104 ............................... ' ! . . . Heidemann C $ 82 & 83 Postkonto 6638 Hejmdal $ 32, 33, 330 & 430 Postkonto 36432 ........................................................ Hejmdal ’ s Trykkeri $ 32 & 33 ................. HerreHus Central ved AndreasPetersen$176 Herzog W $ 489 .......................................... Hoffgaard, Akts. $ 5 ................................. Hofmann W ................................................ Horwitz & Kattentid (A/S De Danske Ci ­ gar- & Tobaksfabrikker) $ 523 Postkonto 7345 ........................................................... Hotel Royal $ 2 ........................................ Hotel Stadt Teater $ 353 ......................... Høffner Brødr. $ 413 .................................. Hoffner Fritz $ 269 .................................... Irma $ 129 ................................................... Iskremfabriken $ 137 ............ .- .............. Itzke Johannes $ 786 .................................. IverBen ’ s Carl Enke $ 122 ......................... Jacobsen Chr. $ 135 Postkonto 7059 . . .{ Jacobsen Chr. $ 356 ................................... - Jacobsen J P, Th. Jacobsen $ 362 Post. konto 12064 .......................................... . Jacobsen Paul $ 480 .................................. Janns B $ 539 ............................................. Jansson ’ s Broderimagasin $ 457 .............. Japsen G $ 389 .......................................... Jenne Max $ 134 Postkonto 12884 ........... JENSEN AA BRINK & AA LORENTZEN Landsretssagf.$401&444 Postkonto 36666 Jensen B ...................................................... Jensen ’ s Brdr. Byggeforretning $ 369 Post ­ konto 37884 ....-» ................................ Jensen II $ 233 .......................................... 'Jensen Jes P $ 44 ...................................... Jensen J M $ 355 Postkonto 36342 .... Jensen Kai $ 68 ........................................... Jensen Karsten $ 419 ............................... Jensen & Larsen $ 506 ............................... Jensen Peter $ 290 ................................. .. Jepsen Christian $ 446 ............................... Jessen Peter $ 76 & 598 Postkonto 6711 . Johannsen M F $ 167 ............................... Johnson Eduard $ 253 ............................... Jubl N C $ 412 .......................................... Jungermann H $ 415 .................................. Jørgensen Jørgen $ 667 ............................ Jørgensen P E $ 179 .................................. Kebies Arthur $ 743 .................................. Kiosken, P Blume $ 322. ... . .......... Kirkebye ’ s A W Filial $ 463 & 668 . . . Kjær Emil $ 249 ........................................ Kjær J $ 746 ................................................ Kjær Johan $ 764 .................................... . . Klingner Hans $ 532 ............................... Knaebel R $ 410 ........................................ Knud.-en Jørgen M $ 240 ............................ Kraft Hans $ 432 ........................................ Kraft ’ s P Enke $ 284 ............................... Kristensen K K $ 543 ............................... Kroner ’ s Eftf., S P Schmidt $ 450 .... Kurtzweil C $ 130 .................................... Køhier Hermann $ 291 ............................. Lauritzen Chr. Hyldahl $ 513 .................... Lund J Th. $ 642 . . . < ......................... Lund ’ s M T Eftf., J Bojsen $ 521 Post ­ konto 35740 ............................................. Lycke Kirstine $ 268. . x .......................... Lutzhøft II $ 428. . .................................. Madgen C $ 388. .Z .................................. Madsen Hans Max $ 283 ........................ . Madsen N (Svane-Apotek) $ 199 & 200 Post ­ konto 6208 .................................................

Entreprenører Ladestationer Jern Maskinsnedkerier Banker Automobilforhdl. Guldsmede Maskinfabrikker Murermestre

Banker, Incasso Bagere

Kolonial en gros Automobilforhdl. { Købmænd, Kolonial en gr.. Kaffe en gros, Imp. & Ag. Elektr. Lysinstall. Isenkræmmere Skotøj en gr. Bageri- Art. og -Inventar Elektr. Lysinstall. Arkitekter Manufakturhdl. (Agentur- og Kommissions- | forr., Foderstoffer. Korn I Sagførere Gartnere, Blomsterhdl. Petroleum Aviser Bogtrykkerier Herreekviperingshdl. Vinhandlere Manufakturhdl. Lædervareudsalg ^Tobakker og Cigarer ) (Kbhvn.) Fløde Is Snedkere Stenhuggerier Gartnere, Blomster, Im ­ port & en gros Ilei reekviperingshdl. Farverier Bagere Malermestre Broderihandlere Uldspinderier Kemikalier Sagførere, Incasso Købmænd Bygmestre Konditorier Købmænd (Automobilforhdl., Auto- i mobiltilbchør Købmænd Smede Snedkero Malermestre Pianoforhdl. Manufakturhdl. Farverier Agentur- og Kommissionsf. Købmænd Snedkere , Købmænd Kiosker Sydfrugter on gr. (Kbhvn.) Købmænd Sæbeudsalg Købmænd Automobilreparation Bagere Købmænd Gartnere Gartnere Ingeniører Kakkelovne og Komfurer Isenkræmmere Automobilkørsel 2 Automobilkørsel 2 • Fiskehandlere Kohinænd Hoteller Hoteller Købmænd Frugt en gros Smørhandlere Malermestre Fajanceovne

Assuranceforr. Maskinforhdl. Automobilkørsel 1 Manufakturhdl. Vinhandlere Agentur-og Kommissionsf. Maskinforhdl. Smede Sagførere Bogtrykkerier Boghandlere, Bogbindere Mobeludsalg Skræddere Flytteforretninger Købmænd Bagere Gartnere Agentur-og Kommission sf. Korn Købmænd Trælast- og Tømmerhdl. Agentur- og Kommissionsf. Malermestre, Farvehdl. Damp- og Motorskihbselsk. Bagere Købmænd Urmagere Manufakturlidl. Fotografer Skibsprovianteringsforr. Mæglere Skomagere Revision (Kolonial en gros, Mel, ( Agenturer & en gros Broderihdl. (Glødelamper, Metaltraads- | lamper (Maskinforhdl., Landbrugs- | mask. (Forhdl.) Paahængsvogne Radium Præparater Vinhandlere Tømrermestre . Bagere Bagere Bygmestre Materi alhdl. Agentur-ogKommissionsf. Bræiidselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Møbeludsalg Malermestre Jern Arkitekter Damp -og Motorskibsselsk. Cykleudsalg Hoteller Dampskibsekspeditioner Automobilforhdl.

. Købmænd Christiansen F C $ 483 Postkonto 13789 Skomagere . ......................... — . Kul

Teglværker Cykleudsalg Murermestre Boghandlere

Hjemmebagerier Patentbureauer Røgerier Bagere Apoteker

Frø GHdehTcF Eftf., W Vollertsen $ 748 . . Læderhdl. Goeg Anton $ .............................................. Agentur-og Kommissionsf. Grand Hotel $ 92 & 93 ............................. hoteller Gude C L| 324 ................... ' ....................... Manufakturvarer en gros

Aabenraa

Provins-Register — Forretninger Forretningsnavn og Adresse Magasin du Nord ved Andersen & Christi ­ ansen $ 105 & 405 .................................. MajsogKraftfoderTmport, Akts. 4 385 & 395 Postkonto 37955 ....................................... Marcussen & Søn $ 350 ............................ Martesen Thomas $ 103 ............................ Matthies Hermann $ 310 ............................ Matthieson Matthias $ 96 ......................... Missions-Hotellet $ 370 ............................ Missionshotellet Danmark 4 24 ................. Moldt Chr. $ 156 .................................... Mortensen Chr. $ 504 ............................... Moschall C, Indehaver Catharina Zutter- meister ...................................................... Munck-Peterscn K $ 747 .......................... Munkelt Karl $ 581 ................................ •. Muller August $ 347 ............................... .. Miinchow Ludwig Adler v. $ 727 Postkonto 15729 ................................................ ' ... Maker Rich. $ 518 ..................................... Mellor' ’ ” * Nielsen ’ s Andreas Fiskeeksport $ 340 Post ­ konto 16417 ................................................. Nielsen Anton $ 327 .................................. Nielsen C Borregaard $ 595 Postkonto 15534 ........................................................... Chr. J .............................................. Ferd. $ 494 .................................. IT P 488 Postkonto 9978 . . . . Niels A 4 528 ............................... Niels A jr. $ 665 .......................... Peter ........... - .................................. Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen Nielsen Nissen Hans $ 421 Postkonto 15622. . . . Nissen J II $ 409 ........................................ Nissen Jiirgen L $ 295 ............................... Nordschleswigsche Zeitung, Akts. $ 20, 553 & 554 Postkonto 16113 .................... Aviser Paulsen Johs. $ 50 I ’ ostkonto 6400 .... Pedersen Axel $ 781 ........... .. .................... Pedersen Peter $ 510 ............................... Petersen Asmus S $ 25 Postkonto 17410 Petersen Chr. $515 ....................................... Petersen Hans $ 377. .................................. Petersen Marcus .......................................... Petersen ’ s M C Bogtrykkeri $ 549 ............ Petersen P Fr. $ 302 ................................... Petersen Robert $ 202 ............................... Pott n Chr. $ 486 ..................................... Poulsen Hans $ 586 .................................. Poulsen Peder Chr. $ 417 ......................... Preisler & Wiese $ 311 Postkonto 9141. . Preuss Aug. $ 345 ........................................ Rasmussen Aug. $ 408 Postkonto 16146. . Rasmussen M Castenskjold $ 227 Post ­ konto 15535 ............................................. Rederi M Jcbsen, Akts. $ 9 ....................... Ricken & Co. $ 281 Postkonto 12947 .... Riedel Carsten $ 477 ................................... Ries Hans $ 23 .......................................... Rode Carl $ 260 .......................................... Rosenvoid C F $ 116 .................................. R.issen S $ 597 ........................................... Riidenauer L $ 157 .................................... Salomonsen Anton $ 271 ............................ Schmidt Carl J $ 66 ................................... Schmidt J A $ 354 Postkonto 19754 . . . Schmidt Nis $ 580 Postkonto 37020 .... Schmidt W Landsretssagf. & G Rosen ­ stand $ 51 & 751 Postkonto 17002. . . . Schmidt \V P $ 360 .................... .............. Schultz F $ 512 ........................................... Schøtt Jens $ 470 ........................................ Singer Co. Symaskine Akts Postkonto 28013 Skau ’ s Peter Enke $ 317 ............................ Skov II $ 548 ............................................. Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67 Postkonto 6227 ........................................ Staugaard Christian $ 198 .......................... Stehr Karl Friederich $ 606y ................. Strandhotel Ostseebad, Lensnak $ 188 . . Senderjydsk Elektro, Jensen & Lansen $ 475 Postkonto 18175 ............................... Sonderjydsk Fodcrtdandingsfabrik $ 381 & 391 Postkonto 36781 .................................. Sonderjydsk Frøforsyning, Akts. $ 47 Post ­ konto 8324 ................................................... Sonderjydsk Mejer'forretning ved P Peter ­ sen $ 87 .................................................... .. Caroline $ 741 Herlev $ 267 . Søren .............. Fritz $ 168 . , H $ 507 ... . Akts, Moller Møller Morck Nedell Nordslesvigske Folkebank, Den, $ 6, 7 & 53 Postkonto 6201 . . Nyemand II $ 222 .................... Olesen ’ s Olo Fiskerøgeri $ 789.

Se Fagregistret under { Handels- oglndustriselska- ber, Sodafabrikker Hjemmebagerier (Elektr. Lysinstall., Blik- ( kenslagere Arkitekter Konditorier Urmagere Flytteforretninger Urmagere Læderhandlere Bygningsart., Jern Købmænd Urmagere (Frø, Agentur-og Kommis- I sionsforr. Korn Skomagere Agentur- og Kommissionsf. Giarmestre og Glarmagere. Skræddere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Vaabenhdl.,Symaskineuds. Bagere Manufakturhdl. (Murermestre, Jernbeton- | konstruktioner,Bygmestre Snedkere (Jern, Trælast- og Tøm- ( merlidl. Boghandlere Flytteforretninger Papirhdl. Automobilforhdl. Købmænd Redningskorps

Forretningsnavn og Adresse Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. $ 381 &391 Postkonto 6769 ...............................

Se Fagregistret under Manufakturhdl.

Chr. Porcelænshdl. Johanne $ 527. . Johs. $ 540 .... S M $ 466 ... .

Sorensen Sorensen Sørensen Sørensen

Foderstoffer Orgelbyggere Murermestre Elektr. Lysinstall. Malermestre

Thaysen P $ 205 .......................................... Thomsen ’ s Eftf., C A Lassen .................... Thomsen Th. $ 152 .................................... Thorsmark N ......................... ...................... Tondering P, Indeh. J M Mahler $ 3 Post ­ konto 6292 ................................................... Top J P $ 54 Postkonto 7041 ................. Tyroli P $ 150 ............................................. Tøgesen Jacob P ....................................... Tøgesen J & Co. $ 82 & 83 Postkonto 6638 Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. $ 85 & 86 Postkonto 6156 .......................... Walther Knud $ 208 .................................. Vandenhertz I $ 442 Postkonto 7194. . . Wangsgaard M C $ 426 ............................. Warnecke C $ 509 ..................................... Weber Fr. Landsretssagf. & Notar $ 57. . Weber H jun. $ 178 .................................. Weber Hans sen. $ 108 .................... • • • Weidc A C $ 125 ........................................ Westphal A $ 503 ........................................ Viereck Peter $ 180 .................................... Willroth ’ s Friedr. Enke $ 234 ................. Voetmann J J $ 1 & 201 ...................... Wohlenberg Ludwig $ 229 Postkonto 13464 Work Peter $ 204 ...................................... Voss Paul $ 542 ........................................... Wæver Svend $ 8 & 359 Postkonto 16988 Zetterquist Jes $ 282 .................................. Zone Redningskorpset $ 359 & 8 ..............

Hoteller Hoteller f Agentur- ogKommissionsf. (Kolonial en gr. Maskinfabr. Broderihandlere Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg

Materiaihdl. Blikkenslagere Læderhdl. Malermestre

Skomagere Købmænd Fotografer

Fisk en gros Manufakturhdl. 1 Mejerirekvisitter og I -artikler Skræddere Købmænd Elektr. Lysinstall. Farvehdl., Malermestre Arkitekter Maskinforhdl. Bagere Maskinsnedkerier Bagere

Indregistrerede Firmaer. So 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark.

Banker Bagere Røgerier Isenkræmmere Automobillakererc Bagere Bageri-Artikler Smede Bogtrykkerier Huder og Skind Malermestre Smede Bagere Bygmestre Entreprenører Skomagere Guldsmede Skomagere ,

Aakirkeby. (By ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa) (Bornholms Amt)

Kommunekasserer: Ludv. Sas- sersen. Kæmner: F Jensen. Købstadrettigheder : Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor $ 41. Postmester: II J Hansen. Skattemyndighedernes Vurde- dering: Ejendomsskyld : 5, 7 Mill. Kr.; Formue: 5, 0 Mill. Kr.; Ind ­ komst: 0, 9 4 Mill. Kr. Skatteprocent 1932-33 : 7, 27 (Lig­ ningsprocent: 11, 2 ). Sognepræst: II M Erichsen $ 103- Sygehuset $73, Læge: Vagn Nis ­ sen. Valgmenighedspræst: K LH Jes ­ persen $ 80. Vandværket (kommunalt),anl.l907.

Aakirkeby Bank, Akts. $ 46, st. 1901. Kontortid 10-12 og 2-4, Lørd. endv. 4-5, Aktiekapital: 300,000 Kr. Reservefonds: 275,000 Kr. Direktion: N Nissen-Peter- sen; II J Jensen; A P Henriksen. Borgmester: Bankdir. N Nissen- Petersen $ 2. Dommer, se u. Nexø. Elektricitetsværket (kommunalt) $ 72, anl. 1909. Haandværker- og Industrifor ­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. . Formand: Malerm. S Ipsen $ 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif ­ tet l.Okt. 1923. Formand: Ma ­ teriaihdl. P Simonsen $ 10. Indbyggerantal 1930:1,504 (1801: 455; 1901: 1,176). Jernbanestation $ 21. Stations ­ forstander: Chr. Andersen.

Møbeludsalg Møbeludsalg

Damp- og Motorskibsselsk. Herrekonfektion en gros Gartnere Korn Guldsmede Sadelmagere Terrazzo (Blikkenslagere, Gas- ( Vandm. Modeforretninger og

c orretningsnavn og Adresse Aakirkeby Afholdshjem $ 116 ................. Aakirkeby Bank,Akts. $46 Postkonto 17599 AakirkebyBoghandel vedHenryAndersen$5 Postkonto 7862 ........................................ Aakirkeby Bogtrykkeri $ 5 ....................... Aakirkeby Brugsforening $ 43 ................. Aakirkeby Bryggeri, M Madsen $ 98 . . . Aakirkeby Cementstøberi ved Niels An ­ dersen $ 65 ........... .................................... AakirkebyManufakturlidl., JK Faarbæk $24 Postkonto 8111. ........................................ Aakirkeby Materiaihdl. v. p Simonsen .$ 10 Postkonto 8190 . . . , ............................. Aakirkeby Skæreri ved\ E Andersen $ 9 Aakirkeby Sæbebus ved Ghr. Larsen $ 119 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind $ 94 Andersen Albert $ 65 ............................... Andersen E$9 ........................................... Andersen J $ 109 ....................................... Andersen Otto $ 140 .................................. Andreasen M $ .......................................... Bech H J $ ............................................... Becher V $ 38 .............................................

Købmænd Købmænd Mekanikere

Se Fagregistret under Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier (Cementvarer,Murermestre, ( Tagstensfabr. Manufakturhdl. Sygeplejeart., Materiaihdl. Savværker Sæbeudsalg Herréekviporingshdl. Murermestre Tømrermestre Skræddere Automobilkørsel 1

Sagførere Købmænd Bygmestre Købmænd Symaskineuds. (Kbhvn.)

Bagere Bagere Sparekasser Købmænd Gartnere

Bade- og Sommerhoteller Elektromek. Værksteder I Korn, Foderstoffer, Blod- l foder Fro (Mejerirokvisitter og | -artikler,Smøreksportører

Snedkere Snedkere Smede

Provins-Register — Forretninger Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: Johannes Vogelius, R. DM. £ 4466, Kont. £ 1171. Kriminaldommer: Aage Lund- steen, Kont. £ 3680. Elektricitetsværket (kommunalt), £ 298 er anlagt 1909. Bestyrer: K Reinholdtsen. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle £ 848. Fodfolket. Af 3. Regiment (se Viborg): 9. Bataillon (Linie), Chef: Oberst- løjtn. H Bennike, R.DM. Forsørgelsesinspektør: M Dau ­ gaard £ 130. Fremtiden, gensidig dansk Livsfor ­ sikringsforening, oprettet 1886, Bispensg. 16 Aalborg £ 1247 & 5247, Stats £ 38. Postgiro- Konto Nr. 5113. Den 31. Dec. 1931 var Forenin ­ gens Bamlede Aktiver 18,302,048 Kr. 08 Ø.ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 81,116,805 Kr. 27 0. Overretssagfører H Repsdorph, R., Kjobenhavn, Formand for Foreningen. Direktion: A C Chri ­ stensen,adm.,og R P Hegelund.R. Kontorchef: A V Schaarup. Aktuar: J A V Hartvig. Garnisonssygehus, Skovbakken £ 325. Chef: Overlæge E Oliva- rius, R. Gasværket, £ 59 anl, 1853 af Det danske Gaskompagni, udvidet og ombygget i 1928, i 1911 over ­ navnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker5, 5 til 7, 5 m, i det østre Havnebassin 6, 3 m, i Teglgaardshavn 4, 7 m, i Skibsbyggerliavnen 4 m, i Baa- dehavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Vod Havnen lindes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tilligo Isbryder), Vandpaafyldningsste- dcr, rigelige Proviantbeholdnin ­ ger, Maskinværksted, Ophalings- beddinger for Skibe indtil 70 m og 1000 Tons Egenvægt, 1 Tor ­ dok for Skibe indtil 110 m Længde, 20 Tons Svingkran. Los ­ ning og Lastning besorges ved Havnearbejderne efter fasfe, mo- derate Takster. I Havnens Nær ­ hed Post- og Telegrafstation. 5 Lodser. Over Hals Barre er der : • uddybet et Lob med 7, 5 m Vanddybde. Uddybes for Tiden indtil 8, 5 m. Udenfor Barren Fyr- taarn ined Station for Hals Lod ­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal ­ borg er der Ledefyr. Havneingeniør: Cand. polyt. Povl Mygind; kst., ; Kontor Nvhavnsg. 12 £ 20931 :i priv. £ 3169. Havnefdged ? ’ PCMølbach, Kon tor Nyhnviisg*. , '12£ “ .!7i;7.priv.£ 2750. Historisk Sn'mTiind for Aalborg 'N ^Ijæver Ludv. N Hedelund, R., Åalliorg Hypothekforcnih^én for Laan mod ■ sekundær Pribritet i faste Ejen- ' ‘ doiitnTC'j 'Aalbør^,'Nytorv l£ 570; stiftet 11. Sept. LH95. • 1 Udlaan pr.- >| 4 1932: 9(189,947 Kr. (»20. Reservefond : 798,4^2 K r. . 53 ø v.! ;> ' Konti'olkdmftéénø Férinil. : Ovrt- rét'sBagf. Jacob •ifiissvibdlcbp R. ; ■ tadhi. ■ Direktør: 11 O Verret s sagf. ■ Kn'u-d ’ Griiittvald/ ' L'bvi/'diii' .IndhyggemnW 193- < 44,852(1'801: "5,679 ;C19O1: ; ’ 61,457)0 med Før- stædor: 57,41'1 (Aalborg: e|- Ved : BVo'er øver!-IiimfjdrdeA forbundet med Købstaden Nørre -Sundby, 6' l se- ; dMihø)."ii'i

IV — 1524

^^(MrøUiingsnavn, og Adresse Bornholms (I^andbo-Spare- og Laanekasse Bornholms Valsemølle, Akts, £ 39 PostkontaJ.Q^b^to,,;.:). .............................. J)am .. t ................................. Dam Johannes £ 200 Postkonto 8480 . . • Dam M P Cigarhdl. . ' Eilertsen Marie $ 37. , ............. ................... Engel Niels £ 60 .PQstljdhto 8215 ...... Eriksen A. O 9 . ft «"«"«"«" ••<••• Frostegaard Skæreri, Julius Andersen £78x Gjessing C I A £ 19 ... . j , Hammer N ............................. Hansen .E. £ 262.. ., f , . . Hansen Eivind £ Hansen Janus £ 44,. . ............................. Hansen^ J q J is ,,£ ,76 .Post^onto 8303. . . . Hansen Julius £ 9^.,, i .j . 8Ci)

Se Fagregistret under

banken i Hobro fl 464. Kontor ­ tid 10-12 og 2-4; Dijkontoban- ken i Løgstør £ 158. Kontortid 10-1 og 3-4; Skørping Bank £l 11, Kontortid 9i/ 2 -12 og 2-4. Aalborg Haandværkerforenlng, stiftet 1848, Østeraag.27 $ 2. For ­ mand: Fabrikant L March, R.jjl 26. Aalborg Handelsforening af 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole ­ sen, R. £ 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Kobmandslaug af 1431. Adr.Bispensg. 1 £1 235. For ­ mand: Konsul, Grosserer A Abel, R., Næstformand: Konsul Magnus Muller, Kasserer: Køb ­ mand P Weno. Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op ­ ført 1898 — 99 af Kommunen. Overdyrlæge: E Aagerup ® 575, priv. f 95. Aalborg Portland - Cement - Fa ­ brik, £ 2173, Stats £l 10, Tele- gramadr. „Cementfab. u stiftet 1889 som Aktieselskab. Virksom ­ heden paabegyndt 1891. Aktieka ­ pitalen, der oprindelig ud ­ gjorde 800,000 Kr., er nu 4,800,000 Kr. Den aarlige Pro ­ duktion af Cement, der op ­ rindelig var beregnet til ca. 120,000Tonder, udgør nu ca. 2 Mil ­ lioner Tønder. Fabrikken produ ­ cerer ogsaa Velo-Cement samt Moler-Cement. Fabrikken har eget Vandværk, egen elektrisk Kraft- og Lysstation, egen Udskib ­ ningshavn samt Arbejderboliger. Den beskæftiger ca. 650 Arbej ­ dere. Adm.Direktør:ABoeck-Han- sen. R. Aalborg Portland-Cement- Fabrik ’ s Havn har en Dybde ved Broerne af 5-7, 6 in. Ved Eksport ­ broen Vandslangø fra Vandværk. Ved alle Broer Sporvoj og elek ­ trisk Lys. Losning af Kul fore- gaar med elektrisk Kulkran med Griber. Til Fabrikkep'Tiører et Anlæg for Slemning 'dg Tørring af Kridt til teknisk 'Brug med en Produktion paa" ca. 10000 Tons tørt Kridt ’ om ’ Aaret. Afstand fra Kbhvn. pr. Jernbane: 11 Timer. ‘ 1 r " ' Amtmand (Stiftamtmand) over Aal ­ borg Amt og Stift: j'Berner, R. $ 423 & 429. 7 ’ ' ■•• Amtsforvalter': NP Jensen,R.Jj i 20. Amtslæge: E,Tli; Malling £ 353. Amtsraadssøkrefier :" Cand? jur. ’ K Bache £ 4 2 9- , -f-m i 7 AmtssygehusetvHdbtdT.' £ 1484. Overlæger: '1>ri'•njefl. :;- ^h.- Eiken (kir. Afi ; g[' l ^tift: PkuP Oldenburg, R Borgmester: PoBtbudfyrniairø M Jorgensen £ 132'2,'£ 2201.. Brand- og Bolmliisjiekxor : Arki ­ tekt Gunnar. Stådipo 5508. Broingeniør: CRfidi jidlVt. Ivar Ty- bjerg ’ £ : ■'tv'- '■< BygningsinspektofatiSf atens. Kgl. Bygningsinspektør i Arkitekt, Ei ­ nar Packness, R. ■" Bygningsinspektør: E.L Poulsen £ 332. nmmml'/l . Bvraadssekretær : E Schiøler £ Domkirken (Budolil KirkcV flæv- jj ’ és '•første 1 ,' 1 Ghii'g 1 ' ) 1-399. Spi- ret, efter Model .if dbt'tidl; Raadi Jmstaarn iKbhvn.,opførtes (777 — 80, Kirkens sidste omf^ttehdd Ré- • stauration fapdt StM 1899 — l'9(h) (li ” 'Rampniahh)?-1. <'( 1 m-f :-:o<;-Y--mmé:,: trith • |

.Sparekasser (Møller, Dampmøller, Mel, ( Agenturer & en gros Bagere . Bagere, Biscuitfabr., Kiks

Manufakturhdl. Manufakturhdl. Smede Savværker Købmænd, Kul Malermestre Skomagere

. . . Mekanikere '. Murermestre

. Manufakturhdl.

$ .»j,., .?. QvvuvjKuji.-.-j/igglÉetikræmmere

JIJf '' T (Køb ’ rhaend, Trælast- i Djuuiiiæuu iicri t

*'•' < r Og . Møll'e'rimask. og -anlæg | i'ømjn ’ érhdl., Kul ll ^i . g “ (Kiil/j'bdérafoffer, Korn " - 1 BrJends^sforr. Urmagerk '•> J - . ' (Hårmestre og (Havmagere Bade- ' og Soinmerhoteller ’

: •krinuft,kfii¥^di , , Cil > . Malernieslre' ' / >• Sm'ørhAmfløre-'- .... .Skomagen*

J.-æio,

Jensen C. F.£ 24.9, "5; ’ ^ • . ; ; Jensen Chr. £ 100 .. .

?? .... Snedkere^ i , 1, nncmfaoV • n .Urmagere . Maskinfabrikker' 'p l9 l J ® . . ’ . Materntésijrj!' ‘ ' -»«• . lo >ITJ> i v bn'-jvrt pvwVZ bo i tsinpiotiaX t

. ... . .....

•.»

Jensen Clir.

Jensen HI li J?6 ,Pos(kontd ’ 65315 \ f . . / irifabm c J ayirpti Ove il 97v 1,1 ! t ' 1 ‘ nt rme ’ str^ ! ’ £ 2 ,2. . . ensen

Jensen Villiam : £. ? Jembanehotéilét £'27 '. Johansen C , . Kann ’ s Hotel $ "12 .'

• ; ; • •

k 1 ? : Ffotoller 6 '

ouq S

"''7. . . .'. Købmænd 2 ? ,J . éfeomagei-é _ ?*-** Jl l%iedkere Larsen Chr. & Son £1 118 i .■....; . .m Stenhuggerier xr :. k .:A sr.ihofiradBlikkenslagere ........... . ..i.-,.' MalptjmesHPj OOO/.i ■-;.) ■ ’ !.. . Me jdahl ■ I b 1 ]] £l flOOnBftsthoåltix) 38441.. • Kjøller H ..................... .^ntnil . „ w „ Kofoed Carl ® 30 Postkonto 3S547, . Kofoed Hans $ 122 .......................... ■KoToea~P"A"3rrnr.-. ” Kofoed P M j 58 Postkonto 8086. . Larson Axel ................... v<"b Larsen Chr. ® 267 . * X . . . . .?. r - - - -------------- -- •. Lind V £ 99 Lund J' D i 57 { ‘ .Uf u i>lr Lundberg V £ 185 ......... Lyster H Cig^dl-J L- n, Jin/( . rk <. Madsen Åjidr. £ ISO.ri -vjhnleJovi* 'itadséft^iéiS . . Købniæml;..:) .-jo .............................

. . . Gartnere, Blomstcrhdl. . . . Isenkræmmere A Bogtrykkerier

. . m i,. < 0 . ,rh - . ’ -i WQ-i reekviperings),idl. . , ø^ g M^b.od Jtmr , Artikler. 2 j t , ? (Qykleudsalg, AriV'BMVM 1 ’ 'A'- ’ iX.rep. / a' ;i jf ^ktræ/Jdere,.,. i, t yM^kipfo ( rhdL,. BJ , ., Snedkere . ' MalerøMtr & %.. ^v^ker.., A . ) ..; ! . ij ...^ )1H . . Snédker& ( ,(>j j,. ( -t ;)i | lyiv I hjj ;« ' i j-.zrr.l- Jrøsøjna . . o,;.,]! Vognfab.frjpg -furLdl. 1 . Ovkleudsalg , ( ,gj • f< H ; ,W4re^?fce A I5h •: mu«?kr ( ædd?vo.. { j - • .01 lOTUg|lbflii Eiektr. LysinstaTl Købmænd .>.! a« Gi A -8 J if! s n n .* r> •- :-IA ’ (I 10 I

Møller Joks. . . ” . . ■Møller Johs i; N ?r II!«' • • JJlH ’ i-lh • • u Moller Peter.f. 232.. . Niélsen'Andri & 85,,;.,. Nielsen Astai£> .59. , -i). .Nielsen Emil,® 169. . Nielsen ' II '(Ti)r. , jfl ? ‘ H . Nielsen J, f 214 ‘ Pos'tkoiito ’ 81^3 Nierseh M"!; ’ 1 . ''; .■■. j ’ .^'5'1 ; Ny Mølle,' UP Johnåeii , 'j !: TO . t?' Nygaard A P |l 89 ................... ■ . . Rasiiuhséh :KnMs7v^'K'. ............. .■ Smidt ’ s Gunnar Eftf., Elkjær Tarp ® 35 Sonne E £l 55 Postkonto 8174 .7 7 “ . . . • SvéW(M» , A3Jftlo|lU7452 Svendsen Einar ................ ... ’ -3i Svendsen <£r«Aaljy / | i250j. Svendsen Peter £1 56. . . . . ‘ ; Sorensen S Sagif(«pr..Npxfl gi

/ ftMeS

'

.

'

’ Kontortø" ‘

Aakirkeby hv

, ,. -

,

Thomsen-feRn-.. >1242' id.

. .".ii '?

.....

ØsterbySBI„ t; 22„,a., : w . s ; E -, S ,^.., [ ' ’ "'lni|re8i'strétbåo VlbmiiaK.'" So 2. Bind: Afdeling VI Finna-J^ lAkji^selsiKa^^Re^j 6 ; 111 !.b? 1

j n

oT

ITt

01 Aalborg. 1 ’ (Aalborg ’ A'-mtV';

by ■saotniR s ,v .lb;Hcn< t j.;U ’ ... 0018 ......... J? Im il.-: •; ) 0'17 .BUjfoU'JH'i A fåoeciMans "^ Ola i ’ Nielsen? i bniti l'li'J b ' ” AMviovu, ,

ugiGjtiM e kfi9L.)fqø3Y 8

njktBt/l

.-il .. ’ b if eg n i'i o q i vx' a ;iX, 465,522 Kr. Bankraadets Formand : Direktør »7 [ ? r 10, stiftets Sept!1854. Kon 1 Ord, > 3 253 lj 2532,2553 &1231 4 ^Wsf 56. Aktie- ,Soli

IC " t '

ltobert

Filialer : Diskentq^ianken l DroTi- iiinglurid'Å M KWorti'd ‘ 10,-12 og 2-5; 'Di^ofitpiAnkeu' i jlaM- sund I" 4k\4pK(o^fid ‘ >^2i

1 . °s 2 - 1 .; .

Provins-Register — Forretninger

IV — 1525

Teatret, Jernbaneg..9, ll,opf. 1878. Teknisk Skole, Danmarksg.ll£961. Aftenskole for alle Haandvær- kerfag. Aftenlige Kursus for Installatører. Dagskoler for Byg- ningshaandv., Malere, Møbel- Snedkere og Maskinkonstruktø- rer. Maskinistskole. BestyrelsensFormand : Snedkerm. J Nielsen. Forstander: Oberstløj tn. O C Rosted-Løvgreen, R. DM. Toldkamret £ 3215. Toldinspek ­ tør: E II F Sihm, R. Turistforening, Aalborg, stiftet 1912. Formand: Oberst IIC Han ­ sen, K. DM. Udskrivningsvæsenet. 5. Kreds. (Viborg Amt, med Undt. af de Dele af Amtet, der henhører u. 4. Udskrivningskr. (se Aarhus), Ringkjøbing, Thisted, Aalborg og Hjørring Amter samt Købstaden Hobro). Kontor:Nyhavnsg.9 £638. Udskrivningschef samt Møn ­ stringsbestyrer for Aalborg Køb ­ stad: Oberstløj tn. O Bølck, R. DM. Vagt: D F V S. Aalborg Natte ­ vagt. Tilsynsførende: Politifuldm. A Carstensen; Direktør S Mayntz- husen £ 4838. Repr. af Vagt ­ mester J Østergaard Jensen. Vandværket (kommunalt), £ 85. anlagt 1854. Bestyrer : A Jensen. Vejer, Maaler og Vrager: Vilh. Asmussen £ 387. Vejgaard Apotek £ 4413, opr. 1923. indehaver: TI C A Klocker.

Skattemyndighedernes Vurde ­ ring: Ejendomsskyld: 183, t 6 7 Mill. Kr.; Formue: 7.9,895 Mill. Kr.; Indkomst: 41, 551 Mill. Kr. Skatteprocent 1932 — 33: 7, 7 (Lig ­ ningsprocent: 12, o). Slottet, en Rest af det gamle Aal- borglius, der var opført af Chri ­ stian III, er nu Bolig for Stift ­ amtmanden. Sognepræster : - Stiftsprovst P Barsøe, R. DM. £ ’ 2358 (Domkirken). - J I Soetmann £ 1476 (Vor Frue K.). - S C C Søbye £ 1772 (Vor Frel ­ sers K.). - ASP Bang £ 3600 (Ansgars K.). Sparekasse, AalborgBys ogOmegns, stiftet 12. Maj 1824, Østeraag. 12, £ 57 & 1157, Direktion £ 3508. Kontortid 10 — 1, Tirsd., Lord", og Markedsd. til Kl. P/ 2 samt hver Efterm. 4-6. Stadsingeniør: Cand. polyt. II Ko­ fod £ 78 & 3235, priv. £ 1692. Statsadvokatur, l.jydske, £ 2772 & 1923. Hertil henhører: Aalborg, Hjør ­ ring, Thisted og Randers Amter samt en Del af Viborg Amt. Statsadvokat; Svenné Schmidt. Medhjælper for Statsadvokaten: S A Schaldemo8e Nielsen, kst. Fuldmægtig: C E Skouby. Statsbanerne: 6. Trafiksektions og 10. Banesektions Kontorer. Nær ­ mere, se Afd. V., Artiklen Statsb. Stiftskasserer: Amtsfuldm. P Jcls- bo, kst.

Jernbaneselskab, Aalborg — Had ­ sund. Formand: Byraadsmedl. M C Willumsen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Aalborg — Hvalpsund. Formand: Byraadsmedl. M C Willumsen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. KM Kjær. - Fjerritslev — Nørresundby — Fre ­ derikshavn. Formand: Byraads ­ medl. MC Willumsen. Driftsbe ­ styrer : Cand. polyt. K M Kjær. Banernes £ 4203 & 4204. Jernbanestationer: D. S. B. £ 206. Stationsforst.: J P' Jensen-Ege- berg. Privatbanerne £ 4203 & 4204. Stationsforst. : Jean Dupont. Kamillianerklinik, Kastetv. 1 £ - 728. Overlæge: E Olivarius, R. Katedralskolen, Saxog., £ 3211, stiftet 1554; Rektor: Th. C Thors. Kommunale Administration: Kom ­ munaldirektør: Ths. Thomsen £ 1714, priv. 5! 1318. Ko'nmunebogholder: JAbildgaard £ 496, priv. g 4381. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 £ 2478, 2479 & 1911. Overlæger : Harald Moller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Schwensen (me ­ dicinsk Afd.). Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice- konsul £ 1177 (10 —12, 2 — 4). Brasilien: Alfredo Dias de Melbo, Konsul. N Kragh, Vicekonsul £ 332. Czekoslovakiet: Alb. Abel, IL, Vicekonsul £ 53. Estland: K E M Marcussen, Vi ­ cekonsul £ 27. Finland : J Heidemann, Vicekonsul £ 30. 1- rankrig: Chr. Cloos, K. DM., Fre ­ derikshavn £ L^O, Konsul ar ­ agent. Grækenland : Henning .Tensen, Vicekonsul § 76 & 2076. Letland: O Klingenberg, Vice ­ konsul £ 51 & 52. Nedorlandene : F Madsen, Vice­ konsul £ 27. » Norge: P E Riitzebcck, Vicekon ­ sul £ Polen: Kaj Kragelund, Konsul £ 2300, Stats KJ 52. Portugal: N Ravnkilde-Larsen, Vicekonsul £ 200 & 291. Spanien: Magnus Muller, Vice ­ konsul £ 97. Storbritannien: E Carus-Wilson, Vicekonsul £ 105. Sverrig: A F Olsen, Vicekonsul £ 24. Tyskland: - Chr. Sommer Larsen, Konsul £ 20. Ostrig: Dr. G Bremmer, Konsul £ 2317 (10 — 2, 3 — 4). Kreditforeningen af Ejere af min ­ dre Ejendomme paa Landet i Jylland, Boulevarden 43, stiftet 1880 £ 3870 & 3871, Kontortid 9 — 4. Postgiro-Konto Nr. 5102. Pr. 31. Marts 1932 : 110,806 Laan; Hovedstol; 433,637,450 Kr.; Rest ­ gæld: 403,134,087 Kr. 18 0.; Reserve- og Administrationsfond: 17,093,106 Kr. 10 0.; indskrevne Kasseobligationer:lO7,433,56oKr. Repræsentantskabets Formand : N Fisker, MF., Almind; Næstfor ­ mand: Husejer Anthon Nielsen, Norup. Direktion: Justitsr. Ludv. Petersen, adm.; Husejer Hans Jensen, IL, Hurup, Formand; Johannes Andersen, Bjerringbro; Knud PJensen, Ry; N Kristian- ■ sen, Sparkjær. Kontorchef : Joh. Christensen, IL; Kasserer: P Lau ­ ritsen; Bogholder: C Chr. Chri ­ stensen. Kohstndrettlgheder: Byen fik sin ældste Stadsret 1342, men næv­ nes allerede i det 11. Aarh. Lnndbosparekaasen i Aalborg, Nytorv 10 £ 217 & 218, stiftet 21. Okt. 1885. Kontortid Kl. 10 — 1 og 4 — 6, Tirsd., Lord, og Markedsdage 10 — l'/ 2 og 4 — 6.

Sparernes indskudte Kapital: ca. 27 Mill. Kr. Reservefond : ca. 1,932,000 Kr. Garantikapital: ca. 550,000 Kr. Bestyrelse : Direktør P Bisgaard, Formand, Partikulier Chr. A Thorn, DM., Næstformand, samt Gaardejerne K G Sørensen, I Laur ­ sen og Poul Sogaard. Bogholder: E Madsen., Landmandsbanken 0-Aagadel9, 21 £ 25, 389, 809, 1358 & 2925, Stats £ 14. Landsbibliotek, Det nordjydske (Centralbibliotek) £ 2349, stif ­ tet 1895. 36,000 Bind. Bibliotekar: Age Petersson. Museet, £ 310 Algade 48, er opfort 1878 — 79 og 1893 og indeholder en Kunstafd. og en historisk Afd. Mæglere, autoriserede: - John Balle Hansen, Kongensg. 10 £ 2256 & 2257, Stats £ 40, Bestalling Marts 1929. - Chr. Jensen, Kongensg. 10 £2256 & 2257, Stats £ 40. Bestalling Marts 1909. - Jobs. Utzon, Nyhavnsg. 9 £ 2075& 2200, Stats £ 2. Bestalling 17. Jan. 1912. Nationalbankens Filial, Jernbaneg. 4, aaben 10 — 3 £ 11 & 3063. Filialdirektør: O C J Anker ­ stjerne Sørensen. Bogholder: A Jessien. Kasserer: A Fabiansen. Revisor; KontorchefMolbak Kri ­ stensen. Nordjysk Bank, Akts., Ilj. af GI. Torv og Østcraagade £ 3301, 3302 & 3303, Stats £ 42, Tele- gramadr. „Nordbank “ , stiftet 1916. Nævningekreds, Nordjydske. Hertil henhører: Aalborg Amt, Hjørring Amt samt Kjetterup- Gjøtterup, Kollerup, Hjortdal, Klim-Thorup, Vust, Tømmerby- Lild og Øslos-Vesløs-Arup Sogne- raadskredse af Thisted Amt. Tingsted: Aalborg. Aarsliste-Udval gets Formd. : Stift ­ amtmand J A Berner, R. Politimester i Aalborg Købstad samt Aalborg Birk og Fleskum Herred (48. Politikr.) : C L Bach £ 3223, priv. £ 5524. Portland-Cementfabrikken Dan ­ mark, Akts., £ 1922 & 1942, Stats £ 49, Telegramadr. „Ce ­ menta 11 . Fabrikken anlagt 1896-97, Virksomheden begyndt 1897-98. Overgik til Aktieselskab 11. Fobr. 1899. Aktiekapital: 1 Mill. Kr. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K. DM., Kbhvn. Adm. Direktør: Ingenior F Sinidth. Portland -Cementfabriken Nor ­ den £ 560 & 561, Stats £ 22, stif ­ tet som Aktieselskab Nov. 1898, Virksomheden paabegyndt 1901. Aktiekapital : 2,000,000 Kr. Aarl. Produktion: ca.900,000 Tdr. FortrinligEksportbeliggenhed, 7m Vanddybde ved egen Pier. Bestyrelsens Formand: Ingeniør Dr. techn. Poul Larsen, K.DM., Kbhvn. Adm. Direktør: Cand. ' polyt. Axel V Jensen. Prokurister: N Fredskilde og Ingeniør Cand. polyt. II Steen- strup. Postkontor £ 1340 & 1360. Post ­ mester: .J P P Gottlieb, IL Post-og Telegrafvæsenets 4. Over- inspektorat (Nordjylland ), Nord f. 3. Distrikt (se u. Aarhus). Kontor Aalborg £ 2895. Overpostinspektør : Cand. jur. N P Teisen, R. DM. Reberbane Apotek, Reberbansg.25 £ 3813, grundlagt 1918. Inde ­ haver: Fr. S Gamst. Ritzaus Bureau ’ s Filial £ 1260 & 2567, Stats £ 33.

Forretningsnavn og Adresse Aagaard A C Hansen Hadsundv. 56, Vej- gaard £ 4943 .............................................. Aalborg Amts Andels-Smørsalgsforening Jyllandsg. £ 92, Stats £ 61 .................... Aalborg Amtstidende Østeraag. 15 £ 901, 902, 903, 904, 905 & 906, Stats £ 23 Postkonto 1033.3 ........................................ Aalborg. Auto Flytteforretning, P Moller Louiseg. 5 £ 479 ........................................ Aalborg Autogarager ved H Mortensen Dannobrogsg. 43 £ 4020 ......................... Aalborg Automobilhandel ved Henneberg Nielsen GI. Torv 3 £ 3900 ....................... Automobilforhdl. AalborgAutomobil-Kompagni, Rantzausg.19 £ 1818 ........................................................ Automobilkørse) 1 Aalborg Auto-Service, Hartvig Abildgaard Nytorv 12 £ 2884 ..................................... Automobilrep. Aalborg Bilslagteri ved Indius Pedersen i Automobilophugning, Au- Østerbro 68, 70 £ 1451 ............................ | tomobiltilbelior Aalborg Bogholderi og Revisionskontor v. C Sørensen Prinsensg. 28 £ 898 .............. Revision AALBORG BOLIG-MONTERING, AKTS. Bispensg. 3 £ 799 ....................................... ; Møbeludsalg Aalborg Bugserselskab ved Jacob Nielsen & Co., Maren Turis G. 12 £ 1265, 2856 & 4265, Stats £ 28 ................................... Bugserselskaber Aalborg Bygningsartikkelhandel ved C A Torp Boulevarden 10 £ 3826 .................... Bygningsartikler AALBORG BYS OG OMEGNS SPAREKASSE Østeraag. 12 £ 57 & 1157 & Direktion £ 3508. Postkonto 35333 Kontortid 10 — 1, Tirsdag, Lørdag og Markedsdage til Kl. l ’ / a samt hver Efterm. fra Kl. 4 — 6. Oprettet 12. Maj 1824. Filial : Vejgaard ved Aalborg .................... Sparekasser Aalborg Cementvarefabrik ved Chr. Larsen Ø-Sundbyv. £ 3783. .................... Cementvarer Aalborg Corset Magasin ved Edel Svendsen Gravensg. 11 £ 4060 - ,.................................. Korsetudsalg Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn ­ deri, R Pedersen Nørreg. 16 £ 1325 . . , Sennep, Kaffebrænderier Aalborg Dampvaskeri Fredericiag. 13 & 15 (Farverier, Tøjrensnings- £ 239 (3 Lin.) Postkonto 8739 ............ | anst.,Vaskerier,Plisséforr. AALBORG DISKONTOBANK, AKTS. GI. Torv 10 £ 2530, 2531, 2632, 2553 & 1231, Stats £ 56 Kontortid 10 — -3 og 5 — 6 Post ­ konto 6988. Stiftet 1854 .......................... Aalborg Divan- & Madrasfabrik ved J Mo ­ gensen Danmarksg. 55 £ 2710 ................. Madrasser Aalborg Drivremmefabrik ved N J Nielsen Jfr. Ane G. 9 £ 1676 ............................... Dnvremmefabr. A alborg Dukke- og Baby Magasin ved Hen ­ riette Worsaa Østeraag. 3 £ 1936 Se Fagregistret under Købmænd Smøreksportører Aviser, Bogtrykkerier Flytteforretninger I Automobilgarager, Olier, mineralske, Forhdl., Ben ­ zindepoter [Banker, Incasso Se tillige Eksport-Kalen ­ der sidst i 2. Bind.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online