kraks vejviser 1922 provinsregister

Afdeling V I .

Provins-Register

A. Forretninger. Indeholder for Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Kar­ ton) en alfabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder inden for Handel, Haandvserk og Industri, et Firma- og Aktieselskabs-Register, samt forskellige Oplysninger om hver énkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatte­ procent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. I de Tilfælde, hvor man kender Oprindelsen til Byens Favn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Kort findes ved Byerne Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Helsingør, Horsens, Odense, Randers og Vejle. Et Firma- og Aktieselskabs-Register over Virksomheder, der har Hjemsted uden tor Byerne, findes under Overskriften „L a n d e t i dette Afsnits Slutning. B. Privat-Personer. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. C. Større Gaarde. Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 150,000 Kr. og der­ over eller af anden Grund frembydende særlig Interesse, med Oplysninger om Gaardens Størrelse, Vurdering til Ejendoms­ skyld, dens Ejer, Forpagter m. m. D. Kommunefortegnelse. 1. Købstæder. 2 Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner.

Tillæg: Færøerne (Real-Register, Forretninger og Privat-Personer).

En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker