kraks vejviser 1922 handelsspejl

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1922 153. AARGANG . KRAK 60. AARGANG

2. B I N D : H AND E LSK A LEND ER

KRAK

KRAKS FORLAG NYTORV 17, KJØBENHAVN.

Trykt hos 0. C Olsen & Co.

Konen sr bi ,.... V A I.3 Y

4 o ? , + XX,: C

'PJL .2 /JY.IO INDHOLDSFORTEGNELSE

Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de grønne Kartoner).

F ø r s te B in d : A d ressebog .

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Vejviserens Kundskab efter de paagældende Afsnits Trykning.

(gule Blade)

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavns................. 49

Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... 97 Alfabetisk ordnede Artikler om offentlige og private Institutioner. Prak­ tiske Oplysninger om Forhold af almen Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER............................................................................................... 265 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse, hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER................................................................................................. 279 Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger og Privat-Per- soner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. Paa Person-Registrets sidste Blade en Liste over DØDE i det sidst for­ løbne Aar. 561

Afdeling V: Firma- og Aktieselskabs-Register

side for Kjøbenhavn.............................................. 1041

Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret.

Afdeling VI: Provins-Register. A. FORRETNINGER ............................................................................................ 1153 (byvis ordnede, med Real Register, Forretnings-Register og Firma-Register for hver By. Firma-Register for „Landet1). B. PRIVAT PERSONER........................................................................................ 1419 C. STØRRE GAARDE.......................................................................................... 1499 D. KOMMUNEFORTEGNELSE................................... 1525 Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne.......................................................................................... 1531

Andet B ind : H ande lska lende r .

E m n e lis te til 2det Bind. O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter. T

(gule Blade)

*

Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................ 33 Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Island (røde Blade)......................................... .................... 1473 Real-Register, Forretninger, Privat-Personer, Fag-Register.

Afdeling IX: Udlandet........................................................ Danmarks G e s a n d t e r og K o n su le r i Udlandet.

1521

Danske F o r e n in g e r i Udlandet. Fagvis ordnede F o r r e tn in g e r .

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionetas Skøn.

Forkortelser og Tegn.

= store. - under.

st. u.

adm. Aktk. Akts.

— administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

- ved eller von.

V.

V- (i Gadenavn)

Bp. Brh.

- Bopæl.

- Vester eller Vestre. - Vanløse Postdistrikt. - Øster eller Østre.

- Brønshøj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottenlund Postdistrikt. Ohrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for. fg. - fungerende. fh. - forhenværende. FM. - Fortjenstmedaljen. Forr. - Forretning. Frdbg. - Frederiksberg. Frm. - Indregistreret Firma. GI. - Gammel. Haandv. - Haandværk. Hdl. - Handel. Hell. - Hellerup Postdistrikt. Hh.' - Havehuset. Indeh. - Indehaver. K. - Kommandør af Dannebrog.

Vanl.

0 - (i Gadenavn)

Etager:

- Bagbygning. - Beletage.

Bb

be

- Entresol eller Mezzanin.

e

- Havehus. - Kælder.

Hh K Mb

- Mellembygning.

- Stue.

S

- Sidebygning.

Sb

1

- 1. Sal. - 2. Sal.

2

*

- Ejer (Bopæl i Ejendommen),

i Hus-Reg. i Hut-Reg. ( )

,

- Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms- skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). - Indehaver event. Medindehaver af det j Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

( )

i pemon-Reg.

Kbhvn.

- Kjøbenhavn. - kongelig. - Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

- Telefon.

1!

kgl.

Telefon Amager. Telefon Bellevue. Telefon Byen. Telefon Central. Telefon Damhus.

£ Am. £ Bell. £ By £ Cent. £ Dmh. £ Gh.

Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn.

- Klampenborg Postdistrikt.

kst.

Telefon Godthåb. £ Gjent. - Telefon Gjentofte. £ Hell. - Telefon Helrup. £ Mil. Telefon Militær. £ N Telefon Nora. £ Ordr. Telefon Ordrup. £ S Telefon Sundby. £ St. Telefon Strand. £ Søb. Telefon Søborg. £ Tg. Telefon Taga. £ V Telefon Vester. £ Vanl. Telefon Vanløse. £ Vb. Telefon Valby. £ 0 Telefon Øbro. E - Postdistrikt B. E - Postdistrikt C. El - Postdistrikt F. E - Postdistrikt K. E Postdistrikt L. El - Postdistrikt N. (S) Postdistrikt S. |5j - Postdistrikt Str. IS - Postdistrikt V. B3 - Postdistrikt 0.

1.

- lille.

MA.

- Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medaljen Ingenio et Årti. Medlem af Landstinget. - Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Medlem af Folketinget. - Medaljen for ædel Daad. - Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité.

MB.

MDS.

MF.

MfDR. MFK. MfæD. MGSK. MI&A.

ML.

MSH. MVS.

N- (1 Gadenavn) - Nørre eller Nordre. Prok. - Prokura. ps. - pensioneret. R. - Ridder af Dannebrog. RE. - ■Ridder af Elefanten. S- (i Gadenavn) - Sønder eller Søndre. SK. - Storkors af Dannebrog. S t (1 Gadenavn) - Sankt.

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og Villabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

EMNELISTE til Afdeling VII, Fag-Register for Danmark.

T. Emnelisten er foruden en Fortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Angivelse af Sidetal tillige meddelt Henvisninger l’ra andre Fagbetegnelser, under hvilke man kunde tænke sig, at en Læser vilde søge Oplysninger i dette Register. Ligeledes er der henvist .til Bind T, hvor Oplysninger i dette paa særlig Maade supplerer Fag-Registret. T Emnelisten er endvidere paa alfabetisk Plads indskudt folgenfle Oversigter over beslægtede Fag: Assurance Kontorartikler og -inventar Musik-Instrumenter Spinderier og Rebslagerier Belysning Landbrugsmaskiner og -redMølleriprodukter Sygeplejeartikler Brændsel skaber Olier Tobakker og Cigarer Farver dg Farvevarcr Legetøj Ovne Toiletartikler Fisk og Fiskeriprodukter Maalere Produktforretninger Trikotage Havebrugsprodukter Mejeriprodukter Skibsrederier Undervisning Isolerings- og TætningsmaMetaller Skolemateriel Væverier teriale Motorer Slagteriprodukter

An English translation of thc most important trades, sée page 10. Une traduction frangaise des professions les plus importantes, voir page 13. Einc deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-tiberschriften, siehe Seite 16. Pycciuii nepeBojti. rnaBH’feilmnxT, pyCpin«> npoMMCJioBaro peecTpa ijoxojuitch bt >Ha'ian'h Btoporo TOMa (na aenenbixi JincTaxt).

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn. * f \

_y

t

/

/

n i

11 1

I

Emneliste til Fag-Register for Danmark

Side Billedhuggere....................... 161 Billedindramning................. 162 Billedskærere....................... 162 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................ 1069 Billettromler . 5 ................. 163 Bindegarn en gros . . . . . . 163 Biografteatre.......................... 163 (Artikler forBiografteatre) 164 Biscuit..................................... 164 (Artikler for Biscuitfabr.) 164 Bistadefabrikker . .................. 165 Bitter................................ Bjergningsentrepriser . . . . 165 Blikemballagefabrikker . . . 165 (Artikler f.Blikemballage- fabrikker) ............................ 166 (Blikcmballagemaskiner) . 166 BlikkenslagereogSkiferdæk- k e re .................................. 166 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 170 Blikplader............................ 170 B likvarer............................ 170 Blodbudding 170 Blodfoder . . . .................... 170 Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................................... 171 Blomster, 2. Blomstergart­ nere . . . .......................... 174 Blomster, 3. Blomster, Im-, port og en gros . . . . . . 174 (Artikler for Blomster­ handlere) .............. .. 174, Blomster, kunstige ............... 175 Blomsterløg.......................... 175 B luser.................................. 175 B ly........................................ 176 • Blyanter............................... 176 Bly- og Kobbertækkere . . . 176 Blyplomber, ^e Plomber og Plombetænger................. 851 Blyrør.................................. 176 B læk.................................... 176 ' Blæsere......................... .. . 177 Bogbindere............................ 177 (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner) . . . . . . . . . 180 Bogforlag . . . . . . . . . . . 181 Boghandlere......................... 182 (Artikler for Boghandlere) 187 Bogholderianlæg . .,........... 187 Boghvedegryn...................... 189 Bogtrykkerier. . . ............... 189 (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar)......................... 196 Bolte og Mottrikker........... 196 Bomuldsgarn....................... 197 Bomuldsspinderier.............. 197 (Anlæg af ogArt. for Bom­ uldsspinderier) .............. i98 Bomuldsvæverier................. 198 . (Artikler for Bomuldsvæ- : 1 verior)............................... 200 Boraksfabrik ....................... 200 Borde.................................... • 200' Bouillonterninger................. 200 ' Boxanlæg . .,....................... 200 Brandallarmeringsapparater 201. Brandforsikring, llndenland- ske Selskaber.................... 201 Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber................. 203 Brandforsikring^ Repræsen­ tanter ..................................... 204 Brandsikre D øre................. 204 Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg........... jgø Brandslukningsapparater og -materiel............................ 205

Side Bade- og Sommerpensionater 118 Badesteder.............................. 119 Bagepulver.......................... 119 Bagere.................................. 119 (Bageri-Artikler og-Inven- ta r ) .................................. 125 Bage- og Stegeovne . . . . . 127 Bal- og Selskabsmusik . . . 127 Bambusmøbler.................... 128 Bambusrør.......................... 128 Bananer en gros................. 128 Bandager . '.......................... 128 (Bandager en gros) . . . . 128 Banker.................................. 129 (Artikler for Banker) . . . 150 Banker i U dlandet............ 1531 Bankiers. . . . .................... 151 Barberer og Friisører . . . . 152 (Barber- og Frisør-Artik­ ler) .................................. 154 Barbermaskiner................. 155 Barnemøbler . . . ................ 155 Barnevogne...................... . 155 (Artikler til Barnevogns- fabrikation)................. 157 Barometre...................... 157 Bast (Raffia) en gros'. . . . 157 Bastbaand....................... 157 Bastmaatter . . . .................. 157 Bedemænd. .......................... 157 Befragtningsagenter...... 158 Beg.................................. 159 Begravelsesbesørgelse. . . . 159 Begravelsesselskaber, se Real- Registret i Bind I Belysning Acetylénbelysning............ 33 Automobilbelysning. . . . 69 Belysningsartikler............... 159 Benzin.................................. 159 Carbid.................................. 243 Elektricitetsværker, se Bind I Afd. Il og Afd. VI ElektriskeBelysningsanlæg 305 Elektriske Belysningsart. 306 Elektriske Lysinstallation 310 Gasglødenet........... .. 404 Gas- og Vandmestre. . . . 404 Gasværker, se Bind I Afd. II og Afd. VI Glødenet............................ 417 Lampeglas....................... 652 Lamper............................ 652 Lampeskærme................. 652 Lygter............................... 673 Lysekroner ‘...................... 674 Lysestøbere og Stearinlys­ fabrikanter ....................... 674 Metaltraadslamper............ 758 Petroleum............................. 839 Skibslanterner. . . . . . . 934 Stearinlys.......................... 1015 "Sugegasværker og-gasanlæg 1026 Trappeautomater.............. 1091 Ben en gros............................ 159 Benzin........... ................ .. . 159 Benzin-Tankanlæg..... 160 Benzol......................... 160 Beslagsmede.............. 160 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1033 Betonblandemaskinor . . . . 160 Betonstøberier........... 161 (Artikler for Betonstøbp- rier) ..........................? . . 161 Biavlsredskaber . . . . . . . 161 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten til Bind I Bijouterivarer....................... 161 Billarder og Billardartikler 161

Side

Side

Assurance (fortsat) Indbrudsforsikring . . . . 504 Invaliditetsforsikring . . . 516 Kautionsforsikring . . . . 558 Kreaturforsikring........... 620 Krigsforsikring.............. 622 Livsforsikring................. 668 Luftfartforsikring........... 673 Maskinforsikring . ' . . . . 739 Pensionsforsikring . . . . 839 Ran- og Røveriforsikring ' 867 Rejseforsikring.............. 872 Rejsegodsforsikring. . . . 872- Stormskadeforsikring. . . 1021 Svineforsikring. . -SS. . 1028 Sygefoi^ikring. . . . . . . 1034 Sø- ogTransportforsikring 1051 Tandplejeforsikring. . . . 1062 Ulykkesforsikring............ 1129 Vandklosetassurance . . . 1142 Vandskadeforsikring . . . 1143 Assuranceforretninger. . . . 59 A ttraps................................. 65 Auktionsforretninger . . 65 Auktionsmester, Autoriseret 67 Autogén-Svejseapparater, . . 67 Autogénsvejsning............... 68 Autografi . x........................... 68 Automater.......................... 68 Automatforsikring.............. 68 Automathylstre.................... 68 Automobilauktioner . . . . . 68 Automobilbolysning............ 69 Automobildragter.............. 69 Automobildroskekorsel og Automobiludlejning . . . . 69 Automobiler, 1. Automobil- fabr.............................. .. . 69 Automobiler, 2. Automobil­ forhandlere ....................... 70 (Artikler f. Automobilfabr.) 78 Automobilforsikring............ 79 Automobilgarager............... 80 Automobilkarosserier . . . . 81 Automobilkøreskoler............ 81 Automobillakerere............... 82 Automobilolie, se Motorolie 774 Automobilreparation . . . . 83 Automobilringe.................... 87 Automobiitilbehor.............. 89 Automobiltransportforr.. . . 93 Avena-01............................. 93 Avisbureauer....................... 93 Aviser, 1. Dagblade............ 93 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m................... 105 (Leverandører til Aviser og Tidsskrifter).............. 113 Aviser i Udlandet............... 1530 Avismakulatur....................... 113 Avisudklip............................ 113 Baadebyggerier...................... 113 (Artikler for Baadebygge­ rier) ..................................... 114 Baad- og Færgefart............... 114 Baadmotorer.......................... 114 Baand...................................... 115 Badeanstalter.......................... 115 (Søbadeanstalter)............... 115 (Artikler og Apparater for Badeanstalter)................. 115 Badeapparater.................... 115 Badeartikler....................... 115 Badehoteller, se Bade- og .Sommerhoteller............... 116 Badeinstallering.................. 116 Badekar................................ 116 Badeovne............................. 116 Bade- og Sommerhoteller . . 116

Aarbøger.............................. Acetylénbelysning............... Acetyléndissoua................. 33 Adressebøger i Udlandet . . 1527 Adressering......................... 33 Advokater, Sagførere og In­ kassationsbureauer i Ud­ landet ................................ 1527 Afskrivningsbureauer, se Ma- skinafskrivningsbureauer. 722 Agentur- og Kommissionsfor­ retninger ........................... 34 Agentur- og Kommissions­ forretninger i Udlandet. . 1529 Akkumulatorer..................... 41 Akkumulatorsyre............... 42 Akvarier.............................. 42 Akvavit...........................• . . 42 Alabastvarer....................... 42 A lbums................... 42 Alkoholfri D rikke.............. 42 Aluminium.......................... 43 Aluminiumsvarer................. 43 Amatør-Fotografiapparater . 43 Ammoniak.......................... 43 Ammunition........................ 43 Analytisk-kemiske Labora­ torier, se Kemiske Labora­ torier ............................... 566 A nilinfarver............. 44 Ankere og Kæder . .. . t . 44 Anlægsgartnere.......... 44 Annoncebureauer....... 45 Annoncebureauer i Udlandet 1530 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i Hjemmet...................... 922 Ansigtspleje...................... 48 Ansjoser. . . ........................... 48 Ansvarsforsikring.......... 48 Antikvarboghandlere............. 48 Antikvitetshandlere............. 49 (Antikviteter en gros) . . 50 Antikvitetsrestaurerere . . . 50 A poteker......................... 50 (Apotekervarer en gros) . 52 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ................................ 52 Arbejdsanvisnings- og Hus- ’ gerningskontorer............. 53 Arbejdstøj...................... 54 Arkitekter........................ 54 (Artikler for Arkitekter) 57 Armaturforretninger............. 58 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer ............................ 1070 Asbest.................................. 58 Asfalt, 1. Asfalteringsvirk­ somheder ......................... 58 Asfalt, 2. Asfalt en gros. . 59 Assurance. Ansvarsforsikring........... 48 ÅBSuranceforretninger. . . 59 Automatforsikring........... .. 68 Automobilforsikring . . . 79 33 33

165

Brandforsikring................. 201 Cykleassurance.................... 264 Driftstabsforsikring. . . . 295 Elektromotorforsikring. . 323 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring ......................... 333 Gasautomatforsikring. . . 404 Genforsikring...................... 407 Glasforsikring................. 414 Hagelskadeforsikring . . . 458 Hesteforsikring................. 474 Huslejeforsikring............ 492 Hypotekforsikring............ 493

3

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

Side

Side 250

Side 298 299 299 299 300 300

Side

Farver og Farvevarer, F ern is.................. •. r^ob.M? Gulvfernis..............oMlr.nnhAP1 Kitfahrikker . . .,n . . [ 569 Kønrøg.....................-nlditi; Lakfernis og Lakk.^ii-Kj|J,.1,,0(,l6pl Limkogerier og Lijp;fl]n. grop, b662 Malerartikler . . Pakfarver.................. mibfitd Schellak . . . / Terpentinolie . . . .. j < , » Tubefarver . . . b .'A 'W J J Farverier... . . h.rBfl-Mn-r.niiP?® (Farveriartikler)f. Fedevarer.............. .. . Fedt en gros . . -.Hh-.inVifr.h'l)»f? Feltsenge...............,. ,.,?r 7 Muslinger. . Salterier. . .lOj);.n.q,IÅ. Sardiner. . . 916 Sild en gros. .d ,of, 5jMt0l03lH 9^ Østers •.•.■I<,nnriP,(1ioJsW FiskeriartikleroR^ fi® ] ^ Jli,l3.|l hiskeriselskab^^.^ lf, il(Rff)8f,,3b3 . F ittin g s.................: J[,om.,!,353 Fjederklemmer, se Tøjklem­ mer ......................... ovnjfob^P5 Fjer og Dun Fjer til Modepynt hjerkræ en g ro s.......... f ,L.f oj,3$4 ; (Artikler for F j e f ^ y f e lV, , | ^ . F askehylstre.. - / h lasker------ ........... A s m Æ . * !n t ........... fliser, se (9/ip;hrJojlybnib' -(^ Forhyringsagentef, a ^ ^ n ^ Vf(J!,, Forklæder . . . . . . . . .9.b b l1 |9g 6 ForkObringiJ1i.ul9,|4^ fl^.ji, , ;yllH^ 6 , Forlag, se d S S 5 s .• ■»•»•.»■Mi'ia.æ JVlusiKionag. 5 (Artikler'f.lMrinkling/Ånél^; ,3(56 Forsikring, sé i Emneliste-n:^’'^.. Oversigten Assurance’^'1’ Forsølvning-/ / / .’/V ir t- f ttf « ® ' Fortinning. . . . . . , ■ Flyvning, s e ^ f r « ^ . q ( -

Brevordnere......................... Briketter............................... Briller og Pincenez........... (Briller en gros).............. B rin t.................................... Broderi...................... .. Brolægningsentreprenører. . Broncestøberier.................... Brugsforeninger.................... Bryggerier............................ (Bryggerier med Depot i Kjøbenhavn) .................... (Bryggerimaskiner og -Ar­ tikler for Bryggerier) . . Brænde............................ .. . Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r........... Brændevin............................ Brændsel B rik etter......................... B rænde........... . .............. Brændselsforretninger. . . Brændselsolier................. Ildtændere ....................... Koks og Cinders.............. Kul..................................... Petroleum......................... Trækul............................... Tørv.................................. Brændselsolier.................... Brødfabrikker................. . Brødskæremaskiner........... Brøndboring....................... . (Artikler for Brøndborere) Brøndkarme og Brønddæks­ ler ..................................... Brøndkuranstalter.............. Buddingpulver.................... Budekspeditioner. ............... Bugserselskaber................. Buntmagere....................... (Buntmagere en gros) . . Buster, se Voksbuster. . . . Butiksinventar.................... Byggegrunde....................... Byggryn ................................ Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) . . .................... Bygningsartikler................. Bygningsreparationer . . . . Bælter en gros.................... Bærepinde....................« ... Bødkere................................ (Bødkeriartikler).............. B øjler................................... Bølgepap, se P a p .............. Bølgeplader. ' ....................... Børnehaver .......................... Børnekonfektion................. Børnemel ............................. Børneudstyr............... . . . Børstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere....................... Børstenbindervarer,2.Børste- vareudsalg....................... Børstenbindervarer,3.Børste- varer en gros.............. .. . (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ (Artikler f.Børstenbindere) Børstetræfabrikker.............. Bøssemagere....................... Cacaopulver, Fabr. og Import Caféer............. .................... (Artikler for Caféer) . . . Carbid................................... Carbolineum.......................... Carborundum....................... Casein, se K asein............... Celluloid............ i .............. Celluloidvarer.................... Cement.................................. (Anlæg afCementfabrikker) Cementfliser . . . . . . . . . Cementrør............................. Cementvarer........................ (Artikler for Cementvare- fabrikation)....................... Centralvarme, se Varme- og Ventilationsapparater og -anlæg............................... Centrifuger, Fabr. og Import Champagne......................... Champignons...................... Chanfførskoler, se Automo­ bilkøreskoler .................... Cheviot...............................

205

205 Chokolade, 1. Chokoladefa- 206 brikker .......................... 206 Chokolade, 2. Agenturer &1 206 (Artikler og Maskiner til 211 Chokoladefabr.)............... 206 en gros ............................. 252 D yrlæger............................ 300 211 Cichorie, se Kaffesurrogater 548 Dørgreb............................... 300 211 Cider..................................... 254 Dørlukkere......................... 3C0 211 Cigaretter, Fabr. og Import. 255 Dørplader............................ 300 (Artikler for Cigaretfa- 212 brikker)............................ 256 E bonit.................................. 301 Cigarhandlere..................... 256 Eddike, 1. Eddikefabrikker 301 213 (Cigarfabr., Agenturer og Eddike, 2. Import og en gros 302 214 Import)............................ 261 (Artikler for Eddikefa- (Artikler for Cigarhand- brikker)............................ 302 1010 lere)................................... 262 Egetræsmøbler.................... 302 215 Cigarkasser .......................... 262 Ejendomshandlere og Ejen- Cigarrør ............................... 262 domsmæglere.................... 302 205 Cikorie, se Kaffesurrogater. 548 Ejendomsselskaber.............. 304 214 Cinders, se Koks og Cinders 580 Eksport- og Importforretuin- 215 C iselerer............................. 262 ger i Udlandet.................. 1536 216 Clichéer............................... 262 Eksportslagterier, se 497 (Art. for Clichéfabr.). . . 264 Slagterier......................... 971 580 Coder ................................... 1534 Svineslagterier................. 1028 625 Cognac.................................. 264 Ekspresbureauer, se Kiosker 568 839 Cokes, se K o k s ............. . 580 Ekstrakter............................ 304 1101 Compound Lard, se Fedt en Ekviperingshandlere, se Her- 1126 g r o s ............................... 342 reekvipering 1.................. 468 216 Cotillonsartikler................. 264 Elektricitetsmaalere og elek- 216 Crown Corks....................... 264 triske Maaleinstrumenter. 305 217 Cykleassurance.................... 264 Elektricitetsværker i Køb- 217 Cyklelak............................... 265 stæder og større Stations- 217 Cyklelakering....................... 265 byer er opt. i Afd.VI foran Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 2G5 vedkommende Bys Forret- 217 Cykler, 2. Cykler en gros. . 271 ninger. — Elektricitets- 217 Cyklereparation................. 273 værker i Kbhvn., seAfd. IL 218 Cykleringe............................ 273 Elektriske Belysningsanlæg. 305 218 Cykletilbehor....................... 273 Elektriske Belysningsartikler 306 218 Cylinderolier....................... 275 Elektriske Kraftanlæg. . . . 308 218 Elektriske Lysskilte........... 309 219 Dagblade, se Aviser 1. . . . 93 Elektriske Ringeapparater . 309 1175 Damefrisorinder, se Frise- (Artikler til elektr. Ringe- 220 ring 1 ............................... 372 ledninger)......................... 310 220 Damehatte............................ 275 Elektriske Signal- og Ur- 220 Damekonfektion, se Konfek- an læ g ............................... 310 tio n .................................. 592 Elektriske Strygejern . . . . 310 222 Damelinned.......................... 275 Elektriske Svejseapparater . 310 222 Dameskræddere.................... 276 Elektrisk Isolationsmateriale 310 232 Dampkedelanlæg................. 276 Elektrisk Lysinstallation . . 310 232 (Artikler til Dampkedelan- (Artikler f. Installatører) 317 232 læg)................................... 277 (Elektriske Afbrydere og 233 Dampkøkkenanlæg........... 277 Automater, Fabr. for) . . 320 235 Dampmaskiner.................... 277 Elektromotorer.................... 320 235 Dampmøller og andre større (Artikler til Elektromo- 820 Ilandelsmøller................. 278 to re r)............................ . 323 235 (Artikler for Dampmøller) 285 Elektromotorforsikring . ., 323 235 Dampskibsekspeditionef og Elektropletvarer................. 323 235 Dampskibsselsk................ 285 Elektroteknisk Laboratorium 324 237 (Leverandører til Damp- Elevatorer............................ 324 237 skibsselsk.)....................... 289 Emaillebogstaver................. 324 Dampskibsekspeditioner & Emaillegods.......................... 324 238 Dampskibsselsk. i Udlandet 1536 Emailleret Pladejernsgods. . 324 Dampskorstene.................... 289 Emailleskilte...................... 324 240 1 Dampstøderier . .................. 289 Emblemer og Medailler. . . 325 Damptromler ....................... 290 Emissionsvirksomheder . . . 325 241 Dansoundervisning............... 290 Engageringsbureauer . . . . 325 Dekatører............................ 291 Engageringskontorer........... 325 241 Dekoratører.......................... 291 (Se ogsaa Oversigten Ar- 241 Dekstrin................................ 291 bejdsanvisnings- og En- 241 Dekupører............................ 291 gageringskontorer i Emne- 242 Delikatessehandlere........... 291 listen til første Bind) Dentaldepoter....................... 292 Entreprenører.................•. . 326 242 (Leverandører til Dental- Se ogsaa Losnings- &Last- 243 depoter)............................ 292 ningsentreprenorer. . . . 670 243 Dentister, se Tandteknikere 1062 (Artikler f. Entreprenører) 331 243 Desinfektion....................... 292 Erhvervsudygtighedsforsikring 333 244 Desinfektionsovne.............. 292 Essenser.................; . . . . 333 244 Destruktionsanstalter . . . . 292 (Artikler f.Essensfabrikker) 333 557 Dieselmotorer....................... 293 Etiketter.................1 . . . . 333 244 Diner transportable, se Sel- Etiketteringsmaskiner . . . . 334 244 skabsanretninger. . . . . . 922 E tu ie r.......................^. . . . 334 244 Dispachørør......................... 294 \ 246 Dragéfabrikker.................... 294 Faijadepuds.............. 1 . . . 334 246 D ragere............................... • 294 Fa$aderensning . . . . A. . . 334 247 Drejebænke.......................... 294 Fajance......................... y . . 335 247 D re je re ............................... 294 Fajanceovne.................Y . . 335 (Artikler for Drejere). . . 295 Faner............................ .\. . 335 250 D rejl..................................... 295 Farver og Farvevarer \ Driftstabsforsikring........... 295 Anilinfarver.............. \ 44 ) Drivhusanlæg........................ 295 C yklelak........... ............. 265 1144 Drivremme.......................... 296 Farver, 1. Farvehandlere 535 250 Droger.................................. 298 Farver, 2. Farvefabrikker 336 250 Druesirup............................ 298 Farver, 3. Farver, Imp. & 337 l e r e ......................... .. 388 (Art. for Farvehandlere og 81 Dukker. ............................... 298 -fabrikker)...................... 338 250 Dukkevogne. . 298 Farveriartikler. .............. 340 (Artikler for Dyrlæger) . 254 Dækketøj............................ Duplikering......................... 250 Dykkerarbejder.................... Dynamoer............................

i i

i <

I »

r r

K

-*

i

5

4-

4

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

Side Glasgravører......................... 415 Glaslofter............................ 415 Glasmaleri............................ 415 Glasmontrer......................... 415 Glasmosaik......................... 415 Glassandblæserier.............. 416 Glasskilte............................ 416 Glasslibning......................... 416 Glastage................... 416 Glasætsning......................... 416 Glimmer............................... 416 Glober.................................. 416 Glycerin............................... 416 Glødelamper, seMetaltraadsl. 758 Glødenet............................... 417 Gobelinsvæverier................. 417 Godsekspeditioner .«........... 417 Grafit.................................... 417 Grammophoner og andre Ta­ lemaskiner ...................... 417 (Artikler til Grammopho­ ner og andre Talemaski­ ner) .................................. 419 G ran it................................. 419 Gravemaskiner.................... 419 Gravgitre, se Gelændere. . . 407 Gravmonumenter................. 419 Gravører............................... 421 Grimer..................................*422 Grosserere.................... 422 G ru s............................. 446 Grøntsager, to rred e......... 446 Guldlister.................... 446 (Artikler for Guldlistefa- brikker).................... 446 Guldsmede.................... 446 (Artikler for Guldsmede) 449 Guld- & Sølvvarer en gros 449 Guldtrækkere............... 451 Gnlvbeklædning Bygningsartikler................. 222 Cement............................... 244 Cementtliser......................... 246 Gulvbeklædning.............. 451 (Artikler f. Gulvbeklædn.). 451 Gulvfliser......................... 451 Gulvtæpper......................... 452 Kokosvarcr ........................ 580 Linoleum............................ 664 Linotol.................................. 665 Magnesit........... 1'............. 691 Parketgulve...................... 831 Terrazzo............................ 1076 Tæpper............................... 1114 Gulvfernis............................... 451 Gulvklude . . .......................... 452 Gulvtæppebankning........... 452 Gummi Arabicum.................... 453 Gummi, gammelt.................... 453 Gummi- og Guttaperkavarer 453 (Art. og Maskiner for Guinmivarefabr.).... 454 Gummislanger.............. 454 se tillige Haveslanger. . . 466 Gummitjære................. 454 Gyldenlæder................. 454 Gymnastikapparater.............. 455 Gymnastiske Institutter. . . 455 Gyngeheste.................... 455 Gyngestole.................... 455 Gær............................... 455 Gødning, kunstig. . . . . . . 455 (Anlæg af og Maskiner for Gødningsfabrikker). . 458 Gørtlere....................... 458 (Artikler for Gørtlere) . . 458 Haandboger, periodiske, se Aarbøger......................... 33 Haarfarve.......................... 458 iHaar og Haararbejde . . . . 458 Hagelskadeforsikring........... 458 Hagl.......................................... 459 Halmpresser............................ 459 Halmvarer............................... 459 (Artikler f. Halmvare- fabi-.).................................... 459 Halsbind.................................. 459 Hammerværker...................... 459 Hamp.............................. Handelsbøger........................... 460 Handelsgartnere, se Gartnere 394 Handelskalendere, se Aarboger................... 33 Vejvisere...................... . 1151 Handelskompagnier med Fili­ aler i Udlandet . . . . . . . 460 Handelsundervisning, . . . . 460 •

459 mæglere ............................ 302 Hustelefoner...................... 493 Hvidevarer...................... 493 Hvidkaal............................... 498 Hydrauliske Maskiner og P resser............................. 493 Hypotekforeninger,seKredit- foren. øg Hypotekforen. . 621 Hypotekforsikring 493 Hængekøjer................i . . . 493 Hø og H a lm ........... .. , , . 493 Side Handsker.............................. 461 (Handskemageriartikler) . 461 Harmoniums, se Orgelhar­ moniums............................ 811 Harpiks en gros................... 461 H atte.................................... 462 (Ilattemageriartikler). . . 464 Havariagenter......................... 464 Havearkitekter.................... 165 Havebrugsprodukter Blomster............................ 171 Blomsterhandlere........... 171 Blomsterløg..................... 175 Champignons....................... 250 Frugt- og Grønthandlere. 374 Frugt en g r o s ................. 377 F ro ....................................... 378 Frøanalyse....................... 387 Gartnere............................... 394 Grøntsager, torrede . . . . 446 Honning............................... 476 Humle............................... 491 Hvidkaal............................... 493 Kartofler en gros................. 555 Log....................................... 690 Planteskoler...................... 846 Tørrerier............................ 1126 Havebrugsskoler.................... 465 Have- og Markredskaber . . 466 Havemøbler............................ 466 Haveslanger............................ 466 Havregryn, Fabr. & Import. 466 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 505 Hejseapparaler ....................... 467 Ilektografer............................ 468 Hermetik, se Konserves. . . 597 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 468 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Hcrreekviperingshdl. . . 473 Ilerrefriseringjse Frisering2 373 Herrekonfektion en gros . . 473 Herrelingeri en gros........... 474 Herreunderbeklædning. . . . 474 Hestedækkener.................... 474 Hesteforsikringsselskaber . . 474 Hestehandlere...................... 475 Ilesteklipning....................... 475 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 475 Hestesko............................... 475 Hesteskosom......................... 475 Hesteslagtere....................... 476 Hjemmebagerier.................... 476 Hjulbore............................... 476 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)............................... 476 Honning . . . ....................... 476 Honning, kunstig................. 476 Honningbrød og -kager . . . 476 Hospitals-Artikler og -In­ ventar........... ...................... 477 Hotel garnis............................ 477 H oteller.................................. 477 (Hotel-Artikler og -Inven­ tar)....................................... 489 Hoteller i Udlandet........... 1537 Huder og S k in d .................... 490 Huer, se Kasketter og Huer 557 Hulsømforretninger................. 491 Hum le.................................... 491 H unde.................................... 491 Hundekiks............................... 492 Husblas, se Gelatine........... 407 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer .............. 53 Husholdningsartikler, seKøk­ kenudstyr ......................... 646 Husholdningsskoler.............. 492 Huslejeforsikring................. 492 Huslejligheds-Anvisnings­ kontorer ............................ 492 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­

Side Forvaltningsinstitutter. . . . 367 Fotografer............................ 367 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske Artikler............................. 3G8 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende................. 370 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker ............................ 371 Fotografiske Artikler, 4. Agen­ turer & en gros.............. 371 Fotolitografi......................... 371 Fragtmæud............................ 372 Frimærkehandlere.............. 372 Frisering, 1. Damefrisering 372 Frisering, 2. Herrefrisering 373 (Frisorartikler)................. 374 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ............................ 374 Frugt, 2. Frugt en gros. . 377 (Artikler for Frugthand­ lere) ................................. 377 Frugtsaftfabrikker........ 377 Frugtvine...................... 378 F rø ................................. 378 (Art. for Frøhandlere). .. 387 (Frørensningsmaskiner). . 387 Frøanalyse....................... 387 Frotørringsmaskinér, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 617 Fuglebure . '......................... 387 Fuglefrø............................... 387 Fuglehandlero...................... 388 Fugleudstopning................. 388 Furagehandlere.................... 388 (Furage en g ro s )........... 388 Fustager............................... 388 . Fyldepenne......................... 388 Fyrværkere......................... 389 Fyrværkerisager................. 389 (Fyrværkerisager en gros) 389 Fysiske Apparater, se Instrumentmagere 2. . . . 515 Skolemateriel.................... 942 Fægteinstitutter.................... 390 Fæsteforretninger................. 390 Fødselshjælpersker, se Jor- domødre,...................... 541 Gadekoste...................... 390 Gadotavleudlejning........ 390 Galanterivarer................ 390 Galoscher................... 391 Galvanisering........... .. 392 Galvaniske Elementer . . . . 392 Galvanoplastik.............. 392 Gamascher...................... 392 Garderobeskabe............. 392 Gardindekorationer........... 392 Gardiner......................... 392 Gardinstænger................ 393 G arn .............................. 393 Gartnere......................... 394. (Artikler for Gartnere). . 400 G arverier...................... .. . 401 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)......................... 403 Gasapparater og Gasovne. . 403 Gasautomatforsikring . . . . 404 Gasbadeovne................... 404 Gasborde......................... 404 Gasglødenet................... 404 Gaskomfurer................. 404 Gasmaalere . . •.............. 404 Gasmotorer................... 404 Gas- og Vandmestre........... 404 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 406 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. VI i Real-Reg. for hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. seAfd. II. Gasværksanlæg.............. 407 Gelatine......................... 407 Gelændere...................... 407 Genforsikringsselskaber .. . 407 Gipsere............................ 409 (Gips en gros)........... 409 Gipspladevægge.............. 409 Gitre, se Gelændere . . . . . 407 Glarmestre............................>409 (Glarnlesterartlkler). .. . 412 G las............................... 412 G lasblæ sere...................... 414 Glasbogstaver...................... 444 Glasbøjerier . ..................... 414 Ulasforsikvipgr........................ 414

Side

Højesteretssagførere, se Sag­ førere ............................... 893 Højskoler............................ 494 Hønsefoder...................... . 494 Høreapparater.................... 494 Hørkræmmere...................... 495 (Horkram en gros og Ar­ tikler for Horkræmmere) 496 Høstbaand, se Bindegarn en gros........... 163 Halmvarer......................... 459. Ildfaste Materialier........... 496 Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater og -materiel......................... 205 Sprøjter ogSprøjteslanger. 1011 Ildtændere............................ 497 Illustrationsbureauer . . . . 497 Ilt............................................. 497 (Iltfabrikker)....................... 497 Imprægnering......................... 497 (Art. til Imprægnering). . 497 Incassationsbureauer i Ud­ landet ............................... 1527 Ineasso, 1. Bank-Incasso . . 498 Incasso, 2. Juridisk Ineasso 501 Ineasso, 3. Incassationsbu­ reauer ............................... 504 Indbrudsforsikring... 504 Indhegning og Indhegnings­ materiale ......................... 505 Industrielle Ovne, se Ovne 817 Ingeniører............................ 506 (Itaadgivende Ingeniører). 512 (Artikler for Ingeniører). 514 Insektpulver....................... 514 Installatører, se elektrisk Lysinstallation................. 310 Instrumentmagere.............. 515 (Musikinstrumenter en gros) 516 Instrumentslibere,seSlibcrier 971 Invaliditetsforsikring . . . . 516 Isenkramvarer, 1. Isenkræm­ mere ................................. 516 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. 520 Isknusemaskiner................. 523 Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske.............. 645 Ism askiner......................... 523 Isolerings- og Tætningsma­ teriale Asbest............................... 58 Bygningsartikler.............. 222 Ebonit............................... 301 Iilektr. Isolationsmateriale 310 Filt og Filtvarer.............. 345 Gips................................... 409 Gipspladevægge.............. 409 Gummi-ogGuttaperkavarer 453 Heste-, Ko- og Svinehaar 475 Ildfaste Materialier . . . . 496 Isolering............................ 523 Isoleringsmateriale........... 525 Kitfabrikker.................... 569 Korkisoloring.................... 604 Molérsten......................... 768 Pap.................................... 820 Stormvoks......................... 1021 Tagpap............................... 1055 Tang........................ 1063 Tjære................................. 1077 Tørvestrøelse og Tørvemel 1126 Isskabe.................................. 527 Isværker og Isoplag........... 527 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter................. 1008 J e r n ..................................... 527 (Jernagenturer)................. 531 Jern, gammelt, en gros . . . 531 Jernbanemateriel................. 532 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og VI. Jernbaneskinner................. 533 Jernbetonkonstruktioner . . 533 (Art. til Jernbetonkon« struktioner).................. 536 Jernbjælker 536 Jerndøre, se Brandsikre Døre 204 Jernkonstruktioner.............. 536 Jernkæder. ................. .. , . 536 Jernrør..................... 536 Jernsenge 537

5

EMNELISTE TIL FÅG-REGISTER

Side 642 643 217 1142 643 643 644 644 644 645 .645 1136 645 645 646 646 646 646 .646

Side Jernstøberier.................. 537 (Artikler f. Jernstøberier) 540 Jernvinduer..................... 541 Jernvitriol........................ 541 Jord- og Betonarbejder . . . 541 Jordemødre..................... 541 Juletræspynt en gros . . . . 542 Ju tev arer........................ 542 Juvelerere, se Guldsmede . . 446 Jærn, se Jern................... 527 Kabler og Ledningstraad . . 542 Kadaveranstalter,seBestruk- tionsanstalter............. 292 Kaffe, 1. Kaffeudsalg . . . . 543 Kaffe, 2. Kaffeimportører og Kaffebrænderier.......... 544 (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . 547 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ 548 Kaffeglasur......................... 548 Kaffeposer............................ 548 Kaffesurrogater.................... 548 Kagebagerier, se Konditorier 590 Kajakker og Kanoer........... 548 Kakao,se Cacaopulver. . . . 242 Kakkelovne og Komfurer. . 548 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. . . . 551 Kakkelovnsrør........... .. 552 Kalipastavarer.................... 552 Kalisalpeter.......................... 552 Kalk, brændt...................... 552 Kalksandstensfabrikker . . . 552 Kalkværker og Kalkværks­ kontorer............................ 552 (Kalkværksanlæg)........... 553 Kalligrafi............................ 553 Kaminovne.......................... 553 Kaminrammer....................... 554 Kamme og B ø rste r........... 554 Kammerjægere.................... 554 Kandestøbere....................... 554 Kanoer, se Kajakker og Ka­ noer .................................. 548 Kaolin.................................. 554 Kapokfabrik ....................... 554 K ap sler............................... 554 Karetmagere, se Vognfabri­ kanter og -forhandlere . . 1168 Karosserier, se Automobil­ karosserier ....................... 81 Kartebeslag................. . . . 555 Kartoffelmel......................... 555 Kartofler en g r o s .............. 555 K artonartikler.................... 556 Kartonnage .»....................... 556 Kartoteker............................ 556 (Kartoteker en gros) . . . 557 Kasein .................................. 557 (Anlæg af ogArt. f. Kasein­ fabrikker) ......................... 557 Kasketter og Huer.............. 557 Kassekontrolapparater . . . 558 (Artikler til Kassekon­ trolapparater) ................. 558 Kassekoutrolbøgcr.............. 558 Kautionsforsikring.............. 558 Kautschukstempler........... .. 558 K aviar................................. 558 Kcdelrensning....................... 558 Kedelstensopløsninger. . . . 559 Kedler.................................. 559 Kem ikalier......................... 559 Kemiske Apparater........... 561 Komiske Fabrikker . . . . 561 (Maskiner og Artikler f. kern. Fabrikker). ........... 565 Kemiske Laboratorier, ana­ lytisk- .................................. 566 Keramik........... ..................... 566 K ikkerter..................................567 K ik s ..................................... 567 Kina- og Japanvarer . . . . 567 K io sk er.................................. 568 (Artikler for Kiosker) . . 569 Kirkeeffekter......................... 569 Kirkevin.........................., . 569 Kirurgiske Gummivarer . . 569 K itfabrikker......................... 569 K jo ler..................................... 569 Kjoletøjer ............................... 570 Klamper.se Træskoklamper. 1110 Klasselotterikollektioner, so Lotterikollektioner . . . . 671 Klaverer, se Pianoer........... 840 Klaviatur- og Mekanikfabrik 570 Klejnsmede, se Smede. . . . 973

Side Klichéer, se Clichéer........... 262 K linikker............................ 570 (Artikler for Klinikker) . 571 Klinkere.............................. 571 Klipfisk en g ro s ................ 571 K lister................................. 571 Kloakrensning.................... 572 Klokkestøbere.................... 572 K lo setter............................ 572 Klude en g ro s .............. 572 Klæde, 1. Klædehandlere . . 573 Klæde, 2. Klædefabrikanter. 573 Klæde, 3. Klædeimport og -L agere...................... 575 (Artikler for Klædefabrik­ ker) ................................. 576 Klædesko...................... 576 Knalderter...................... 577 Knapper......................... 577 Kniplinger...................... 577 (Kniplinger en gros) .. . 577 Knive.............................. 577 Knivpoleringsmaskiner .. . 578 Knækkebrød................ 578 Kobber............................ 578 Kobberror...................... 578 Kobbersmede................. 578 Kobberstik................... 579 Kobberstikrestaurerere .. . 579 Kobbertrykkere.............. 579 Kobbertækkere, se Bly- og Kobbertækkere........... 176 Kobbervarefabrikker........... 579 Kodækkener................... 579 Kogeapparater, se Gasapparater og Gasovne 403 Petroleumsapparater. . . . 839 Kogekoner...................... 579 Kokosgarn............................ 580 Kokosvarer................... 580 Koks og Cinders, Fabr. og Import......................... 580 Kollektioner, se Lotterikol­ lektioner ......................... 671 Kolonial, 1. Kolonial engros 584 Kolonial, 2. Kolonial Agen­ turer ................................. 589 Kolonialhdl.,seUrtekræmmere 1136 Komfurer, se Kakkelovne og Komfurer......................... 548 Kommissionsforretninger, se Agentur- og Kommissions­ forretninger .................... 34 Kommissionsforretninger i U dlandet................ 1529 Kompasser............................... 590 Kompressorer......................... 590 Konditorier............................ 590 (Konditori-Artikler og -In­ ventar) ............................... 591 Konfektion............................ 592 (Konfektionsstoffer). . . . 594 Konfekturer, 1. Konfekture- udsalg ............................... 594 Konfekturer, 2. Konfekture­ fabrikker ......................... 595 Konfekturer, 3. Ag. ogen gros 597 (Artikler for Konfekture­ udsalg og -fabrikker) . . . 597 Konserves, 1. Udsalg . . . . 597 Konserves, 2. Fabrikker. . . 597 Konserves^ 3. Agonturer og en g ro s ............................ 599 (Art. og Maskiner f. Kon­ servesfabrikker) .............. 600 KoiiBistensfedt.................... 600 Kontorartikler og -Inventar Aarbøger......................... 33 Blæk................................. 176 Boxanlæg......................... 200 Brandallarmeringsappara- t e r ................................. 201 Brandsikre Bore.............. 204 Brevordnere.................... 205 Butiksinventar................. 220 Ilekstrin............................ 291 Buplikatorer................... 298 Handelsbøger................... 460 Hektografer...................... 468 Hustelefoner................... 493 K artoteker...................... 556 Kassekontrolapparater . . 558 Kassekontrolbøger........... 558 Kautschukstempler . . . . 558 Kontorartikler................. 600 Kontorbøger...................... 601 Kontorinventar................. 601 Konvolutter...................... 603

Side

Kunstsmede......................... Kunstvævning................... . Kuranstalter, se Brøndkuranstalt e r ........... Sanatorier......................... Vandkuranstalter.............. Kursus................................. Kurvemagére . . . .............. (Kurvemagerarbejder en gros)................................. (Raavarer for Kurvema­ gere) ........... ...................... Kurvemoblcr......................... Kuvertartikler................... Kværne................................. Købmænd i Kblivn., se Urte­ kræmmere ....................... Kobmænd iProvinsen, se Bind L Afd. VI. u. Forretninger Købmænd, færøske.............. Købmænd, islandske........... Kød- og Benmel . . . . . . . Kod en gros......................... Kødekstrakt......................... Kødkonserves...................... Køkkenudstyr, 1. Køkkenud- styrsforretninger.............. Køkkenudstyr, 2. Køkkenud­ styr en gros .................... Køleanlæg............................ (Artikler til Køleanlæg) . Kølehuse............................... Kønrøg.................................. Laaneforretninger................. Laase................................. .. Laboratorier, analytisk-kcmi- ske, se Kem. Laboratorier Laboratorier, bakteriologiske Laboratorier for Gærings­ fysiologi ............................ (Laboratorieudstyr) . . . . Laboratorium for mekanisk- tekniske Undersøgelser. . L ak....................................... Lakering........................... . (Artikler for Lakererier). Lakfernis og Lakker........... Lakrids en gros................... L a k s .................................... Lampeglas............................ Lamper................................. Lampeskærme...................... (Art. til Lampeskærme) . Landbrugsmaskiner og -red­ skaber Bindegarn en gros........... Frørensningsmaskiner. . . Gartnere, Artikler for . . . Halmpresser...................... Halmvarer......................... Hammerværker................. Have- og Markredskaber H julbøre.......................... Kværne............................. Landbrugsmaskiner . . . . (Artikler til Landbrugs­ maskiner) .......................... Malkemaskiner................. Motorplove...................... Plove og Plovgods........... Radsaamaskiner.............. Skovle................... Staldinventar.................... Sækkevogne...................... Tractors............................ Tærskeværker................. Vindmotorer.................... Landbrugsskoler................. Landinspektører. . . . . . . . Landsretssagførere, se Sag­ førere .............................. Lanterner, se Skibslanterner Lastautomobiludlejning, se Automobiltransportforretn. Legetøj Barnemøbler..................... B u k k er............................ ' Bukkevogne.................... Galanterivarer.................. Gyngeheste....................... Gyngestole....................... Kina- og Japanvarer . . . Knalderter................. .. . Legetøj............................. Legevogne................... M asker............................ Slæder og. Kælker........... Sports- og Jagtrekvisitter

Kontorartikler og -inventar (fortsat) Kopibøger......................... 604 Kopipresser og Kopima­ skiner............................... 604 Lak.................................... 650 Mangfoldiggørelsesappara­ ter.............................. . . 701 P a p ir ............................... 820 Pengeskabe...................... 835 Protokoller...................... 856 Regnemaskiner................. 868 Regnskabsboger .............. 871 Schapirografer . ............... 918 Seglmærker...................... 918 Signeter............................ 925 Skrivemaskiner................. 958 Skrivemaskinereparation. 960 Skrivemaskinetilbehør . . 960 Stempler............................ 1016 Tælleapparater . .................. 1114 Vejvisere......................... 1151 Kontrolapparater................. 603 Kontrolbilletter.................... 603 Kontrolforretninger........... 603 Konvolutter......................... 603 (Artikler f. Konvolutfabr.) 604 Kopibøger............................ 604 Kopipresser og Kopimaski­ ner .................................... 604 Korkaffald............................ 604 Korkbearbejdningsmaskiner 604 Korkisolering . . . . . . . . 604 Korkvarer............................ 604 Korn, Imp. og Eksp............ 605 Kornkontrolører, se Kontrol- forretninger...................... 603 Korntørrerier....................... 617 Korntørringsmaskiner »og -anlæg............................... 617 Korrespondancebureauer, se Telegram- og Korrespon­ dancebureauer ................. 1075 Korsetter................................. 617 (Artikler f. Korsetfabrik­ ker) .................................... 618 K o rt....................................... 618 Kortregistre, se Kartoteker. 556 Kostskoler........................ 618 Kradsuldsfabrikker.......... 619 K ra n e r............................ 619 Kranse, kunstige............. 619, Kravats............................. 620 (Artikler for Kravatsfa- brikker)........................ 620 Kreaturforsikringsselskaber. 620 Kreaturhandlere og Kreatur- kommissionærer .............. 621 Kreatur- og Kødeksport. . . 621 Kreditforeninger og Hypo-. tekforeninger................ . 621 K ridt.............................. 622 Krigsforsikring.............. 622 Kronometre . . .................... 622 Krudt.............................. 622 Krydderier...................... 622 Krydsfiner...................... 623 (Krydsfiner en gros). . . . 623 Kryolith......................... 623 Krølhaar......................... 623 Kufferter............................. ,. 623 (Art. for Kuffertfabr.) . . 624 Kuffertudlejning................. 624 Kuglelejer............................ 624 K ul....................................... 625 (Artikler for Kul- ogKoks- handlere) ................ 636 Kulsyre...................... '. . . . 637 Kulør, se Soya og Kulør . . 996 Kunstauktioner 637 Kunstdrejere........... i. . . . 637 (Kunstdrejerartikler. en gros)...................... . 637 Kunstforlag.................. . . 637 Kunstgødning, se Gødning, kunstig...................... \ . 455 Kunsthandlere (Malerienog Skulpturer)..............A . 637 Kunsthandlere, forskellige,. 638 (Artikler for Kunsthand­ lere) ................................. 639 Kunstige Blomster, se Blom­ ster, kunstige.................... 175 Kunstindustriskoler........... 640 Kunstmalere:...................... 640 (Rekvisitter f. Kunstma­ lere) ................................. 642 Kunstsager og Antikviteter 642

I i

912 *

1

648 648 648 648 648 648 649 566 650 650 650 650 650 651 651 651 651 651 652 652 652 652 163 387 400 459 459 459 466 476 645 652 656 700 774 851 864 957

4

i

i

1014 1049 1087 1115 1158

656 657 893 934 93

•i

.155 298 298 390 455 455 567 577 657 658 722 972 1008

Made with FlippingBook - Online catalogs