kraks vejviser 1921 fagregister

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1921

152. AARGANG • KRAK 59. AARGANG

2. B IN D : H A N D E L S K A L E N D E R

/

KRAKS FORLAG NYGADE 7, KJØBENHAVN.

Trykt hos 0. C Olsen & Co.

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN INDHOLDSFORTEGNELSE

Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de gronne Kartoner).

F ø r s t e B ind : A d re sseb og .

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Vejviserens Kundskab efter ‘ de paagældende Afsnits Trykning.

(gule Blade)

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... 49 Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... 97 Alfabetisk ordnede Artikler om offentlige og private Institutioner. Prak­ tiske Oplysninger om Forhold af almen Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER......... ’..................................................................................... 259 Alfabetisk Fortegnelse over-Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administralionskredse, hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.................................................................................................. 273

Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. in. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne.

Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger og Privat-Per- soner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. 577 Paa Person-Registrets sidste Blade en Liste over DØDE i det sidst for­ løbne Aar. r

Afdeling V: Firma- og Aktieselskabs-Register

side for Kjøbenhavn.............................................. ion

Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret.

Afdeling VI: Provins-Register. a) SJÆLLAND med Møen, Samsø og Rornholm.......................... '................... 1153 b) LOLLAND-FALSTER............... ' ....................................................................... 1237 c) FYEN med Langeland, Ærø og Taasinge .................................................... 1259 d) JYLLAND med de sønderjydske Landsdele.................................................. 1315 Hver af disse fire Underafdelinger er delt i: 1. Forretninger (med Real- samt Firma- og Aktieselskabs-Register), 2. Privat-Personer og 3. Større Gaarde.

Andet Bind: Handelskalender.

E m n e lis te til 2det Bind. 1 O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Russisk af de t (gule Blade) vigtigste Fagoverskrifter. j Afdeling VII: Fag-Register tor Danmark...... ............... 33 Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den enkelte Virksomheds Specialitet. Afdeling VIII: Island (røde Blade).............................................................. 1473 Real-Register, Forretninger, Privat Personer, Fag-Register. Afdeling IX: Færøerne (røde Blade)....................................... isos Real-Register, Forretninger, Privat-Personer, Fag-Register.

Afdeling X: Udlandet

1521

i Udlandet.

Danmarks G e s a n d t e r og K o n su le r Fagvis ordnede F o r r e tn in g e r .

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Forkortelser og Tegn.

st.

— store.

adm. Aktk. Akts.

= administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

under.

u. V.

ved eller von.

V-

Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre.

- Bopæl.

Bp. Brh.

(i Gadenavn) Vanl. 0 - (i Gadenavn)

- Bronshøj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottenlund Postdistrikt.

Chrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for.

Etager:

Bagbygning.

Bb

Beletage.

be

Entresol eller Mezzanin.

e

Havehus. Kælder.

_

Hh K Mb

- fungerende. - forhenværende. - Fortj enstmedalj en. - Forretning. - Frederiksberg. - Indregistreret Firma.'

fg. fh.

Mellembygning.

s

Stue.

FM. Forr.

Sidebygning.

Sb

1. Sal. 2. Sal.

Frdbg.

1 2

Frm.

«

* i Hus-Reg. ( ) i Hus-Reg.

- Gammel. - Haandværk.

Ejer (Bopæl i Ejendommen). Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms­ skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid. Telefon.

GI.

Haandv.

- Handel.

Hdl. Hell.

- Hellerup Postdistrikt.

( )

- Havehuset. - Indehaver.

Hh.

i Person* Reg.

Indeh.

- Kommandør af Dannebrog.

K.

- Kjøbenhavn. - kongelig. - Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

Kbhvn.

Telefon Amager. Telefon Bellevue. Telefon Brønshøj. Telefon Byen. Telefon Central. Telefon Damhus.

Am.

kgl.

t Bell. S Brh. $ By $ Cent. XI Dmb.

- Klampenborg Postdistrikt.

Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn.

kst.

$ Gh. Telefon Godthåb. K Gjent. - Telefon Gjentofte. f Ilell. - Telefon Ilelrup. $ Mil. Telefon Militær. D N Telefon Nora. $1 Ordr. Telefon Ordrup. i s Telefon Sundby. D st. Telefon Strand. $ Søb. Telefon Soborg. f Tg. Telefon Taga. D V Telefon Vester. j} Vanl. Telefon Vanløse. i vb. Telefon Valby. s ø Telefon Øbro. E Postdistrikt B. E Postdistrikt C. E Postdistrikt F. El Postdistrikt K. E Postdistrikt L. El Postdistrikt N. E Postdistrikt S. Postdistrikt Str. m Postdistrikt V. E Postdistrikt 0.

- lille.

1.

MA.

- Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. * Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget. - Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Medlem af Folketinget. - Medaljen for ædel Daad. - Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité.

MB.

MDS.

MF.

MfDR. MFK. MfæD. MGSK. MI&A.

ML.

MSH. MVS.

N- (i Gadenavn) - Nørre eller Nordre. Prok. - Prokura. ps. - pensioneret. R. Ridder af Dannebrog. RB. - Ridder af Elefanten. S- (i Gadenavn) Sønder eller Søndre. SK. Storkors af Dannebrog. St. (i Gndenavn) - Sankt.

/

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og V illabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragor, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

• z

EMNELISTE til Afdeling VII, Fag-Register for Danmark. I Emnelisten er foruden en Fortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Angivelse af Sidetal tillige meddelt Henvisninger fra andre Fagbetegnelser, under hvilke man. kunde tænke sig, at en Læser vilde søge Oplysninger i detle Register. Ligeledes er der henvist til Bind I, hvor Oplysninger i dette paa særlig Maade supplerer Fag-Registret. \ • I Emnelisten er endvidere paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag:, Assurance Kontorartikler og -inventar Musik-Instrumenter Spinderier og Rebslagerier Belysning Landbrugsmaskiner og -red- Molleriprodukter c ' Sygeplej eartikler Brøndsel skaber Olier Tobakker og Cigarer Farver og Farvevarer Legetoj /i Ovne Toiletartikler Fisk og Fiskeriprodukter Maalere Produktforretninger Trikotage Havebrugsprodukter Mejeriprodukter Skibsrederier Undervisning Isolerings- og Tætningsma- Metaller Skolemateriel Væverier teriale

Motorer

Slagteriprodukter

1

■'i- important trades, see page 10.

/

"

An English translation of the most

Une traduction frangaise des professions les plus importantes, voir page 13. Eine deutschc Ubersetzung der >vichtigsten Fach-Uberschriften, siehe Seite 16. Pyccidii nepeBogi. rflaBHhiiunix'i. pyGpinn. npoMucnoBaro peecTpa naxojøiTcn bi > nanan-h BToporo tomq (ua aenenbixT. nucTaxi.);

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

i

t

i

>

\

i

i

Emneliste til Fag-Register for Danmark

Side .Bagepulver.......................... 132 Bagere.................................. 132 (Bageri-Artikler og-Inven- ta r ) ...................... 138 Bage- og Stegeovne............ 141 Bal- og Selskabsmusik . . . 141 Bambusmøbler.................... 141 Bambusror................. ’ ■• • . 141 Bananer en gros................. 141 Bandager............................ 141 (Bandager en gros) . . . . 142 Banker...................... 142 H(Artikler for Banker). . . 165 Banker i U dlandet............ 1532 Bankiers............................... 165 Barberer og Frisører . . . . 167 (Barber- og Frisør-Artik­ ler) .................................. 169 Barbermaskiner................. 169 Barnemøbler....................... 169 Barnesenge.......................... 170 Barnevogne......................... 170 (Artikler til Barnevogns- fabrikation)................ 172 BarometVe............................. 172 Bast (Ral'fia) on gros . . . . 172 Bastbaand............................ 172 Bastmaatter.......................... 172 Bedcmænd............................ 172 Bofragtningsagenter........... 172 Beg....................................... 175 Begravelsesbesørgelse . . . . 175 Begravelsesselskaber,se Bcal- Registret i Bind I Belysning Acetylenbelysning........... 35 Automobilbelysning . . . . 76 Belysningsartikler. . . . . . 175 Benzin........................ . . 176 Carbid............................... 268 Elektricitetsværker, se Bind I Afd. II og Afd. VI ElektriskeBolysningsanlæg 336 Elektriske Belysningsart. 336 Elektriske Lysinstallation 342 Gasglødenet....................... 453 Gas- og Vandmestre. . . . 453 Gasværker, se Bind I Afd. II og Afd. VI Glødenet............................ 466 Lampeglas....................... 729 Lamper............................ 729 Lampeskærme................. 729 Lygter. . , . ....................... 753 Lysekroner....................... 753 Lysestøbere og Stearinlys^ fabrikanter.................... 754 Metaltraadslamper............ 847 Petroleum.......................... 942 Skibslanterner................. 1051 Stearinlys.......................... 1142 Sugegasværkerog-gasanlæg 1153 Ben on gros........... .............. 176 Benzin.................................. 176 Benzinmotorer................... 176 Benzinpumper.................... 176 Benzol.............. • ................. 177 Bcslagsmcde....................... 177 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 1161 Bctonblandemaskiner . . . . 177' Beton-Skibe............................ 178 Betonstøberier....................... 178 (Artikler for Betonstøbe- rier) . . '. ............................. 178 Biavlsredskaber.................... 178 Biblioteker, se Oversigten i

Sido

Side 178 179 179 180 180 1200 180 180 181 182 182 183 183 183 183 184 186 186 186 189 189 189 190 190 190 195 195 195 196 196 196 197 197 198 955 198 198 198 202 202 203 208 208 210 210 217 218 219 219 219' 219 221 221 221 22? 222 223 223 226 227 227 227 228 228 228 229

(

Side 35

Bijouterivarer....................... Billarder og Billardarlikler Billedhuggere....................... Billedindramning................. Billedskærere....................... Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................ Billettrom ler....................... ’Bindegarn en gros.............. Biografteatre....................... (Artikler forBiografteatre) Biscuit.................................. (Artikler for Biscuitfabr.) Bistadefabrikker . ............... Bitter..................................... Bjergningsentrepriser . . . . Blikemballagefabrikker . . . (Artikler f. Blikemballage- fabrikke’) ......................... (Blikemballagemaskiner) . Blikkenslagere ogSkiferdæk­ kere .................................. (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . Blikplader............................ B lik v arer............................ Blodbudding ....................... Blodl'odcr............................ Blomster, 1. Blomsterhand­ lere ................. Blomster, 2. Blomstergart­ nere .................................. Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros .............. (Artikler for Blomster­ handlere) . . . . ; ........... Blomster, kunstige.............. Blomstcrløg......................... Bluser .................................. B ly........................................ Blyanter ............................... Bly- og Kobbertækkere . . . Blyplombcr, se Plomber og Plombetænger .,.............. Blyrø r.................................. Blæk.................................... Bogbindere............................ (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner) . . .,.............. Bogforlag............................ Boghandlere......................... (Artikler for Boghandlere) Bogholderianlæg................. Boghvedegryn................... .. Bogtrykkerier...................... (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar)......................... Bolte og Møttrikker........... Bomuldsgarn....................... Bomuldsspinderier........... .. (Anlæg af og Art. for Bom­ uldsspinderier) .............. Bomuldsvæverier................. (Artikler for Bomuldsvæ- v e r i e r ) ........... Boraksfabrik...................... Borde.................................... Bouillonterninger................. Boxanlæg............................ Brandallarineringsapparatcr Brandforsikring................. Brandsikre D øre........... .. . Brandsikre Tankanlæg . . . Brandslukningsapparater og -materiel............................ Brevordnere ......................... Briketter............................... Briller og l’incenez........... (Briller en gros).............. B rint...................... ...............

Assurance (fortsat) Huslejeforsikring . . . . Ilypotekforsikring............ Indbrudsforsikring . . . . Invaliditetsforsikring. . . Kautionsforsikring . . . . Kreaturforsikring........... Krigsforsikring.............. Livsforsikring................. Luftfartforsikring........... Maskinforsikring........... Pensionsforsikring . . . . 941 Ran- og Røveriforsikring 973 Rejseforsikring*.............. 979 Réjsegodsforsikring. . . . 979 Stormskadeforsikring. . . .1147 Svineforsikring.............. 1355 Sygeforsikring. . . . . . . 1162 Sø- og Transportforsikring 1182 Tandplejeforsikring. . . . 1194 Ulykkesforsikring........... 1268 Vandklosctassurance . . . 1281 Vandskadeforsikring . . . 1282 Assuranceforretninger. . . . 65 A ttraps................................. 72 Auktionsforretninger . . . . 72 Auktionsmester, Autoriseret Autogén-Svojseapparater . . 73 73 Autogénsvejsni ng . . . . . . 74 Autograft.............................. 550 551 561 575 620 693 695 748 752 826 Automatfersikring.............. Automathylstre. . . . . . . . Automobilauktioner . . . . . Automobilbelysning........... Automobildragtnr.............. Automobildroskekørsel og Automobiludlcjning . . . . Automobiler, 1. Automobil- fabr.................................... Automobiler, 2. Automobil- forhandlere. .................... 77 (Artikler f. Automobilfabr.) 89 Automobilforsikring............ 91 Automobilgarager............... 92 Automobilkarosserier . . . . 92 Automobilkøreskoler............ 94 Automobillakerere............/ 95 Automobilreparation . . . . 95 Automobilringe.................... 99 Automobiltilbehør.............. 102 Automobiltransportforr.. . . 105 Avena-01............................. 105 Avisbureauer....................... 105 Aviser, 1. Dagblade............ Aviser, 2. Ugeblade, Tids- 105 skrifter m. m................... (Leverandører til Aviser 117 og Tidsskrifter) . . . . > . 124 Aviser i Udlandet.............. 1531 Avismakulatur..................... 124 Avisudklip........... .............. 124 76 77 Baadebyggerier.................... (Artikler for Baadebygge- rier)......................... .. Baad- og Færgefart........... Baadmotorer ....................... ’ Baand................................... Badeanstalter....................... (Søbadeanstalter)............ Badeapparater.................... Badeartikler . . . ............... Badehoteller, sé Bade- og Sommerhoteller............... Badeinstallering.................. Badekar ................................ Badeovne ............................. Bade- og Sommer-hoteller. . 128 Bade- og Sommerpensionater 132 125 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 128 75 '75 75

Aarbeger................... Acetylénbelysning........... . Acetyléndissous................. 35 Adresseboger i Udlandet . . 1527 Adressering.............. .. 35 Advokater, Sagførere og Id­ kassationsbureauer i Ud­ landet ................................ 1527 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivning8burcauer. 807 Agentur- og Kommissionsfor­ retninger . . . .................. 36 Agentur- og Kommissions­ forretninger i Udlandet. . 1529 Akkumulatorel*................. . 46 Akkumulatorsyre......... 46 Akvarier..............................\ . 46 Akvavit........................ 46 Alabastvarer................. 46 Albums . ' . ................. 46 Alkoholfri D rikke......... 46 Aluminium.................... 47 Aluminiumsovertræk . . . . 47 Aluminiumsvarer............ 47 Amatør-Fotografiapparater . 47 Ammoniak..................... 47 Ammunition.................. 47 Aualytisk-kemiske Labora- > torier, se kemiske Labora­ torier . .,......................... 630 Anilinf^rver........................... 48 Ankere og Kæder.................. 48 Anlægsgartnere . . . . . . . . 48 Annoncebureauer................... 49 Annoncebureauer i Udlandet 1530 Anretninger i Hjemmet, se Selskabsanretninger i H jemmet................ 1035 Ansigtspleje.......................... 53 Ansjoser.............................„ 53 Ansvarsforsikring.............. 53 Antliracenolie.....................-. 53 Antikvarboghandlere, . . . . 53 Antikvitetshandlere . . . . . 54 (Antikviteter en gros) . . 56 Antifcvitctsrcstaurerere ; . . 56 A poteker...................... 56 (Apotekervarer en gros) . 57 i (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................ 58 Arbejdsanvisnings- og IIus- gerningskontorcr . . . . . 59 Arbejdstøj ........................ 59 Arkitekter. ............... 60 (Artikler for Arkitekter) 63 Armaturforretninger. . . . . 63 Artistagenturer, se Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer ............................ 1201 Asbest'.................................. 63 Asfalt, 1. Asfalteringsvirk­ somhed ............................. 64 Asfalt, 2. Asfalt en. gros. . 65 35 Assurance. Ansvarsforsikring............ Assuranceforretninger. . . 65 Automatforsikring............ . 75 Automobilforsikring . . .' 91 Brandforsikring............... 223 Cykleassurance................. 292 Driftstabsforsikring. . . . 324 Elektromotorforsikring. . 356 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring ......................... 368 . Gasautomatforsikring. . . 453 Genforsikring?................. 456 Glasforsikring . . . . . . . 465 Hagelskadeforsikring . . . 512 . Uesteforsikring................. 531 53

75’ 76 76 76

EMNELISTE T i t FAG-REGISTER

S

Side 229 Chokolade, 2. Agenturer & Side 232 en gros ............................. 279 D yrlæger.............................. 329 Kønrøg............................... 725 232 (Artikler og Maskiner til ~ (Artikler for Dyrlæger) . 329 Lakfernis og Lakker . . . 728 • 233 Chokoladefabr.)............... 280 Dækketøj............................ 329 Limkogerier og Lim en gros 742 233 Cicliorie, se Kaffesurrogater 609 Dørgreb ............................... 330 Malerartikler................... 782 Cider......................... .. . . . 280 Dørlukkere......................... 330 Pakfarver . . . . . . . . . . 918 ' 233 Cigaretter, Fabr. og Import. 280 Dørplader............................ 330 Schellak............................ 1029 233 (Artikler for Cigaretfa- Ebonit................. ............... 330 Skibsbundfarve................. 1040 brikker)............................ 282 Eddike, 1. Eddikefabrikker 330 Terpentinolie................... 1206 233 Cigarhandlere..................... (Cigarfabr., Agenturer og 283 Eddike, 2. Import og en gros (Artikler for Eddikefa- 332 Tubefarver...................... Farverier......................... . . 1250 373 234 Import)............................ 288 brikker)............................ 332 (Farveriartikler).............. 376 235 (Artikler for Cigarfabr.). (Artikler for Cigarhand- 290 Egetræsmøbler.................... Ejendomshandlere og Ejen- 332 Fedevarer ............................ Fedt en gros ....................... 376 377 Side Dynamoer......................... .. Sido 329 Farver og Farvevarer (fortsat)

Broderi.................................. (Artiklpr f. Broderihandl.) Brolægningsentreprenører. . Broncestøberier.................... Brugsforeninger.................... (Artikler for Brugsfore­ ninger) ...................... . Bryggerier . .......................... (Bryggerier med Depot i Kjøbenliavn).................... (Bryggeri-Anlæg og -Ar­ tikler) ............................... Brænde................................. Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. fo r........... Brændevin............................ Brændsel B rik etter......................... B rænde.........................? . Brændselsforretninger. . . Brændselsolier................. Ildtændere.................. \ . Koks og Cinders. . . . . . . Kul..................................... Petroleum......................... Trækul............................ .. Tørv.................................. Brændselsolier....................■ Brødfabrikker.................... Brødskæromaskiner........... Brøndboring . . . . . . . . . (Artikler for Brøndborere) Brøndkarme og Bronddæks- lor................. ..... .............. Brøndkuraustaltcr.............. Buddingpulver.................... Budekspeditioner................. Bugserselskaber................. Buntmagere....................... (Buntmagere en gros) . . Buster, se Voksbuster. . . . Butiksinventar.................... Byggegrunde....................... ' Byggryn ................................ Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................ Bygningsartikler................. Bygningsreparationer . . . . Bælter en gros.................... Bær'epinde............................ Bødkere. .*.......................... (Bødkeriartikler).............. B øjler................................... Bølgepap, se P a p .............. Bølgcplader.......................... Børnehaver ....................... Børnekonfektion............ Børnemel.............. i . . Borneudstyr . . . . . . . ' Borstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere .............. Børstenbindervarer,2.Børstc- vareudsalg....................... Børstenbindervarer,3.Bør'ste- varer en gros.............. ; (Raavarcr f. Børstenbin­ dere) .............................. (Artikler f.Børsteflbindere) Børstetræfabrikker.............. Bøssemagere....................... Cacaopulver, Fabr. og Import Caféer.................... .. (Artikler for (Caféer) . . Carbid............................... ... Carbolineum. . . .................. Carborundum . .,................. “Win, se K asein.............. Celluloid......................... . Celluloidvarer.................... Cement. (Anlæg afCementfabrikker) Cementfliser........................ Cementrør............ t ............. benjentvarer.......................

378 379 379 459 379

1135 lere)................................... 236 Cigarkasser.......................... (Artikler for Cigarkasse- 228 l'abr.)................................ 235 Cikorio, se Kaffesurrogater. Cinders, se Koks og Cinders 236 237 C iselerer............................. 555 Clichéer............................... 647 (Art. for Clichél'abr.). . . 942 Cognac................................. Cokes, so K o k s ................. Compound Lard, se Fedt en g r o s ............................... 238 Crépepapir.......................... 238 Cykleåssurance.................... 239 Cyklelak ............................... Cyklelakering...................... 239 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 239 Cykler, 2. Cykler en gros. . 239 Cyklereparation................. 239 Cykleringe............................ 239 Cykletilbehør...................... 241 Cylinderolier...................... 1237 1264 237 Dagblade, se Aviser 1. . . . 242 Damefrisørinder, se Frise- 212 ring .1 ............................... Damehattc............................ Damekonfektion, se Konl’ck- tio n .................................. Damelinned.......................... 256 Dameskræddere.................. Dampkedelanlæk................. (Artikler til Dampkedelan- 259 læg)................................... 259 Dampkøkkenanlæg........... 920 Dampmaskiner.................... 259 Dampmøller og andre større 259 Ilandelsmøller 243 244 256 256 256 262 Dampskibsselsk................ (Leverandører til Damp- 262 skibssclsk.)....................... Dampskibsekspeditioner & 265 Danseundervisning............... 266 Debatører............................ 266 Dekoratører. ....................... 266 Dekuporer............................ Delikatessehandlere........... 266 Dentaldepoter. . . ............... 268 Desinfektion....................... 268 Dieselmotorer.......................

290 domsmæglere.................... 290 Ejendomsselskaber.............. Eksport- og Importforretniu-

332 Feltsenge............................... 335 F e rn is.................................. Fiber. ..................................

290 ger i Udlandet.................. 1540 Figurfabrikker, se

609 Eksportslagteri er, se

Gipsere ............................

647 Slagterier . .-.................... 1091 Kalipastavarcr................. 613 290 Svineslagterier................. 1155, File......................... .. 290 Ekspresbureauer, se Kiosker 632 Films........................* . . . . 380

(Art. f. Filmsfabrikker) . 381 525 F iltd ø re............................ .. 381 Filt og Filtvarer................. 381 335 Finansieringsvirksomheder . Finér og Træ ....................... Fisk og Fiskeriprodukter 381 381 Ansjoser............................ 53 Fiskeboller...................... F iskefars......................... 382 Fiskehandlere.................... 382 (Fisk en gros). . . . . . . 385

292 Ekviperingshandlere, se Her- 292 Elektricitetsmaalere og elck- triske Maaleinstrumenter. Elektricitetsværker i Køb­ stæder og større Stations- 292 vedkommende Bys Forret- 292 ningcr. — Elektricitets- 292 værkeriKbhvn.,scAfd. IL 293 Elektriske Belysningsanlæg. 299 Elektriske Kraftanlæg. . . . 647 377 301 (Elektriske Ringeapparater 302 en gros)........... ................. 302 (Artikler til elektr. Ringe-' 101 Elektriske Signal- og Ur- an læ g ......................... .. . 413 Elektriske Strygejern . . . . 303 Elektriske Svejseapparater . Elektrisk Lysinstallation . . (Artikler f. Installatører) (Elektriske Afbrydere og 304 Automater, Fabr. for) . . Elektromotorer.............. k. . (Artikler til Elektromo- 304 306 torer) . . . ....................... 306 Elektromotorforsikring . . 306 Eloktropletvarer................. 306 Elevatorer............................ 660 303

699 Coder ................................... 1538 reekvipering 1..................

237 Cotillonsartikler................. . 292 byer er opt. i Afd.VI foran

382 ,

336 340

293 Elektriske Belysningsartiklor , 336 (Art. f. Fiskehandlere) . . Gelatine................. . . . 389 456 301 Elektriske Ringeapparater . 341 Klipfisk en gros.............. 636 341 Kaviar........... ...................

239 (For Cyklehandlere). . . . 301 Elektriske Lysskilte...........

620 666 878

Konserves......................... 341 L ak s................................. 729

Muslinger................. ..

1317 242

ledninger)...................... .. 341 Salterier........... , ............. 1020

Sardiner............................ 1026 342 Sild en gros. . . . •...........: 1038 342 Ø sters............................... 342 Fiskeriartikler og -redskaber 389 342 Fiskeriselskaber . . . . . . . 391 349 F ittin g s............................... Fjederklemmer, se Tøjklem- 391 354 Fjer og D u n ...................... Fjer til Modepynt.............. 356 Fjerkræ en g ro s................. 356 (Artikler for Fjerkræavl) 393 356 Flag....................................... 353 1253

S92\ 393 - 393 ’ 393 - 394 .

Elektrotekniske Laboratorier 357 Flaskehylstre...................... 394 260 (Artikler for Dampmøller) 314 (Artikler til Elevatorer) . 357 F lin t.................................... 394 262 Dampskibsekspeditioner og Emaillebogstaver................. 358 Fliser, se’ 357 Flasker.................................

271 504 1318

314 Emaillegods.......................... Emailleret Pladejernsgods. .

Cementfliser...................... Gulvfliser................ . . . Fluefangere......................

358 358 358 359

319

Emblemer og Medailler. . . 394 , 265 . Dampskibsselsk. i Udlandet 1540 Émissionsvirksomheder . . . 359 Flygler .................................. 395 Dampskorstene................. .. 319 Engageringsbureauer . . . . 359 Flytteekspeditioner.............. 395 265 Dampstoderier.................... Damptromler................. . . . 319 319 Engageringskontorer........... (Se ogsaa Oversigten Ar- 359 Flyvemaskiner og Flyvema- skinctilbehør.................... 398

Flyvning, se Lufttrafik . . . Fløde en gros...................... 398 (Art. f. Flødefabrikker). . 399 Foderstoffer...................... .. 399 753 399

319 bejdsanvisningg- og En- 320 gagerings kontorer i Emne- 320 listen til første Bind) 321 Entreprenører....................... 321 Se ogsaa Losnings- &Last- ningsentreprenører. . . .

359 F lø jl..................................... 750 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 368 Fodlæger, se Ligtorneopera- 368 torer........... ......................

321 322

268 Dentister, se Tandteknikere 1194 (Artikler f. Entreprenører) Erhvervsudygtighedsforsikring 365

404

322 Essenser............................... 741 269 D ig ler........... ....................... 323 (Artiklerf.Essensfabrikker) 368 Fodtøj, se Skotøj........... -. . 1062 269 Diner transportable, se Sel- Etiketter............................... 368 Foerstoffer............................ 405 618 skabsanretninger. '........... 1035 Etiketteringsmaskiner . . . . 369 Fonografer................ 405, ; 269 Dispacliører......................... 323 Etuier ‘ .................................. 369 Forbindstoffer...................... 405 • 269 Donkrafte............................. 1540 Fa§adepuds ......................... 369 Forblyning.......................... 405 269 Dragéfabrikker.............. ?. . 323 FaQaderpnsning.................... 369 Forgyldere............................ 405 271 D ragere.............. 323 Fade. ................................... 369 Forhyringsagenter, autorise- 271 Drejebænke......................... 323 Fajance.' ............................... 369 redo ............................... 406 272 D re je re ............................... 323 Fajanceovne.......................... 369 Forklæder . . ....................... >406 . 272 (Artikler for Drejere). . . D rejl..................................... 324 324 Faner. . i ............................ Farver og Farvevarer 370 Forkobring......................... Forlag, se 406

i.v’Ijkler for Cementyare- labrikation)....................... walvarme, se Varme- og ^W a ti onsapparater og Centrifuger, Fabr. og Import aufførskoler, se Automo- „.oilkoreskoler . Cheviot .............. Cblorcalcium ’ *

324 A nilinfarrer....................

276 Driftstabsforsikring........... Drivremme......................... 1283 Droger.................................. 276 Druesirup...................... 277 Duehandlere, se Fuglehand- l e r e .................................. 94 Dukker. . ............................ 277 Dukkevogne. ........................ 277 Duplikatorer...................... Duplikering . . . . i . . . . . 277 Dykketarbejder....................

48 Bogforlag........... .. . . . 292 K unstforlag....................

202 712 875 406 407

Drivhusanlæg........................ 325 Cyklelak ' .........................

325 Farver, 1. Farvehandlere 370 Musikforlag...................... 327 Farver, 2. Farvefabrikker 371 Formessing................... 328 Farver, 3. Farver, Imp. & Fornikling. .......................... 406

en gros ............................ (Art. for Farvehandlere og

372 (Artikler f.Forniklingsanst.) Forsikring, se i Emnelisten 376 Forsølvning......................... 379 Fortinning. .......................... 504 Forvaltningsinstitutter. . . . 408 . 633 Fotografer. . . . . . . . . . . 408 407. • 407

434

328 -fabrikker) . . . . . .». . , 373 Oversigten Assurance 328 Farveriartikler.................

328 F ern is............................... 329 Gulvfernis......................... 329 K itfabrikker....................

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

4

Side Glasmaleri......................... . 465 Glasmontrer................... 465 Glasmosaik......................... 465 Glasplakater......................... 465 Glassandblæserier.............. 465 Glasskilte............................ 465 Glasslibning.......................... 466 Glastage............................... 466 Glasætsning.......................... 466 Glimmer............................... 466 Glober.................................. 466 Glycerin............................... 466 Glødelamper, seMetaltraadsl. 847 Glødenet................ 466 Gobelinsvæverier................. 467 Godsekspeditioner.............. 467 Grafit.................................... 467 Grammophoner og andre Ta­ lemaskiner . . .1.............. 467 (Artikler til Grammopho­ ner og andre Talemaski­ ner) .................................. 469 Granit . ................................' 469 Gravemaskiner................ . 469 Gravgitre.se Gelændere. . . 456 Gravmonumenter........... 469 Gravører......................... .. . 471 Grimer............................ 472 Grosserere...................... 472 Grus . . ............................... 49.7 Grøntsager, tø rred e........... 497 Guldlister...................... 497 (Artikler for Guldlistefa­ brikker) ............................... 498 Guldsmede...................... 498 (Artikler for Guldsmede) 500 Guld- & Sølvvarer en gros 501 Guldtrækkere................. 503 Gnlvbeklædning Bygningsartikler........ 244 Gement...................... 269 Cementlliser................ 271 Gulvbeklædning........ 503 (Artikler f.Gulvbeklædn.). 504 Gulvfliser................... 504 Gulvtæpper................ 505 Kokosvarer............... 647 Linoleum................... 743 Linotol......................... 745 Magnesit...................... 774 Parketgulve-............................ 933 Terrazzo. .......................... 1207 Tæpper......................... 1252 Gulvfernis....................... 504 Gulvklude...................... 504 Gulvtæppebankning........... 504 Gummi Arabieum. 506 Gummi, gammelt........... 506 Gummi- og Guttaperkavarer 506 (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.)...... 507 Gummislanger................. 508 se tillige Haveslanger. . . 523 Gummitjære............................. 508 Gyldenlædcr............................ 508 Gymnastikapparater...... 508 Gymnastiske Institutter. . . 508 Gyngeheste...................... 509 Gyngestole....................... 509 Gær................................ Gødning, kun stig .......... 509 (Anlæg af og Maskiner for Gødningsfabrikker) . . 511 Gørtlere......................... 511 (Artikler for Gørtlere) . . 512 Haandbøger, periodiske, se Aarboger . . . . . . . . . . 35 Haarfarve...................... 512 Haar og Haararbejde . . . . 512 Hagelskadeforsikring........... 512 Hagl.................................. 512 Halmpresser.................... 512 Halmvarer......................... (Artikler f. Ilalmvare- fabr.)............................ 513 Halsbind......................... 513 Hammerværker . . . . . . . . 513 Hamp............................... 513 Handelsbøger................... 514 Handelsgartnere, se Gartnere 441 Handelskalendere, se Aarbøger . . . . . . . . . . 35 Vejvisere.......................... 1292 Handelskompagnier med Fili­ aler i Udlandet.............. 514 Handelsundervisning. . . . 514 Handsker............................... 516 (Haudskemageriartikler) . 517

Side

Side

Side Højtryksblæsere................. 552 Hønsefoder...................... . 552 Høreapparater.............. '. . 552 Horkræmmere........... .. . . . 553 (Horkram en gros og Ar­ tikler for Hørkræmmere) 554 Høstbaand, se t Bindegarn en gros........... 180 Halmvarer......................... 512 Ildfaste Materialier........... Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater og -materiel...................... Ildtændere............................ Illustrationsbureauer . . . . Ilt...................... ................... (Iltfabrikker).................... Imprægnering...................... (Art. til Imprægnering). . Incassationsbureauer i Ud­ landet ............................... Incasso, 1. Bank-Incasso . . Incasso, 2. Juridisk' Incasso Incasso, 3. Incassationsbu­ reauer ............................... Indbrudsforsikring.............. Indhegning og Indhegnings­ materiale ......................... Ingenior i r ............................ (Raadgivende Ingeniører). (Artikler for Ingeniører). Insektpulver....................... Installatører, se elektrisk Lysinstallation................. Instrumentmagere . . . . . . (Musikinstrument er en gros) Instrumentslibere,seSliberier Invaliditetsforsikring . . . . Isenkramvarer, 1. Isenkræm­ mere .................................. Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. Isknusemaskiner................. Islandske Købmænd, se Køb­ mænd, islandske.............. Ismaskiner . . . . . . . . . . Isolerings- og Tætningsinn- terlale Asbest............................... Bygningsartikler.............. Ebonit............................... Fiber ................................ Filt og Filtvarer.............. Gips................................... Gipspladevægge.............. Gummi-ogGuttaperkavarer Heste-, Ko- og Svinehaar Ildfaste Materialier . . . . Isolering............................ Isoleringsmateriale........... K itfabrikker.................... Korkisolering................ . Molérsten......................... Pap...................... ............. Stormvoks. . . ................. Tagpap............................... Tang................................. Tjære. . . .......................... Tørvestrøelse og Tørvemel Isskabe.................................. Isværker og Isoplag........... Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter................. J e r n ..................................... (Jernagenturer)................. Jern, gammelt, en gros . . . Jernbanemateriel.............. .. Jernbaneselskaber i l)an-’ mark, se Bind I: Afd. II og VI. Jernbaneselskaber i Udlån- . d e t .................................. Jernbaneskinner................. Jernbetonkonstruktioner . . (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) .................. Jernbjælker......................... Jerndøre, se Brandsikre Døre Jernemballage. . . . . . . . . Jernfade............................... Jernkonstruktioner.............. Jernkæder............................ Jernrør, .............. .............. Jernsenge . .......................... 227 555 555 555 555 555 1527 556 559 561 561 562 564 570 573 573 342 573 575 1093 575 575 721 582 1132 586 590 590 592 1544 593 593 596 596 226 596 596 596 596 596 597 63 244 330 379 381 459 459 506 532 554 583 584 633 674 856 920 1147 1187 1194 1207 1265 585 586 554

Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske Artikler............................. 409 Fotografiske Artikler, 2. An­ dro Handlende........... . . 412 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker ............................ 412 Fotografiske Artikler, 4. Agen­ turer & en gros.............. 412 Fotolitografi......................... 413 , Fragtmænd............................ 413 Frimærkehandlere.............. 413 Frisering, 1. Damefrisering 413 Frisering, 2. Herrefrisering 415 (Frisørartikler)................. 415 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ............................ 415 Frugt, 2. Frugt en gros. . 418 (Artikler for Frugthand­ lere) .................... i . . . . 419 Frugtsaftfabrikker. . . . . . . 419 (Art. f. Frugtsaftfabr.). . 419 Frugtvine............................ 420 F rø .............................. 420 (Art. for Frøhandlere). . . 433 (Frørensningsma8kiner). . 433 Frøtørringsmaskiner, se •Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 691 Fuglebure............................ 434 Fuglefrø.............................. 434 Fuglehandlere....................... 434 Fugleudstopning................. 434 Furagehandlere.................... 434 (Furage en g ro s )........... 434 Fustager............................... 434 Fyldepenne......................... 434 Fyrværkere......................... 435 Fyrværkerisa g e r................. 436 (Fyrværkerisager en gros) 436 Fysiske Apparater, se Instrumentmagere 2. . . . 574 Skolemateriel.................... 1061 Fægteinstitutter.................... 436 Fæsteforretninger................. 436 Fødselshjælpcrsker, so Jor­ demødre ............................ 602 Gadekoste....................< . . 436 Gadetavleudlojning.............. 436 Galanterivarer....................... 436 Galoscher................ 438 Galvanisering....................... 438 Galvaniske Elementer . . . . 439 Galvanoplastik.................... 439 Gamasclier............................ 439 Garderobeskabe.................... 439 Gardindekorationer........... 439 Gardiner . ; ......................... 439 Gardinstænger....................... 440 Garn . .................................. 440 Gartnere............................... 441 (Artikler for Gartnere). . 447 G arverier........... ............... 448 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)............................... 451 Gasapparater og Gasovne. . 452 Gasautomatforsikring . . . . 453 Gasbadeovne.......................... 453 Gasborde............................... 453 Gasglødenet.......................... 453 Gaskomfurer....................... 453 Gasmaalere.......................... 453 Gasmotorer......................... 453 Gas- og Vandmestre........... 453 i(Artikler f.Gas-ogVandm.) 455 Gasværker i Købstæder og større Stationsbyer er opt. i Afd. VI i Real-Reg. for hver enkelt By. — Gas­ værker i Kbhvn. seAfd. II. Gasværksanlæg.................... 455 Gelatine............................... 456 Gelændere............................ 456 Genforsikringsselskaber . . . 456 Gipsere.................................. 459 (Gips en gros)................. 459 Gipspladevægge.................... 459 Gitre, sC Gelændere........... 456 Glarmestre...................... 460 (Glarmesterartikler). . . . 462 Glas............................... • 462 Glasblæsere.............. .. • • • 464 Glasbogstaver.............. 464 G lasbøjerier.................. 464 Gl’asforsikring....................• 465 Glasgravører. 465 Glaslofter...................... 465

509 tar)..................................... 547 Hoteller i Udlandet........... 1543 Huder og S k in d ................. 548 Huer, se Kasketter og Huer 619 Hulsømforretninger........... .. 549 Hum le.................................. 550 H unde.................................. 550 Hundekiks. . . .................... 550 Husblas, se Gelatine........... 456 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus­ gerningskontorer .............. 59 Husholdningsartikler, seKøk­ kenudstyr .......................... 722 Husholdningsskoler.............. 550 Huslejeforsikring................. 550 Huslejligheds-Anvisnings­ kontorer. . ....................... 550 Husmæglere, se Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ............................. 392 Hustelefoner....................... 551 H videvarer....................... 551 Hvidkaal............................... 551 Hydrauliske Maskiner og Presser............................. 551 Hypotekforeninger,scKredit- foren. og Hypotekforen. . 695 Hypotekforsikring.............. 551 Hængekøjer. . . . . . . . . . 551 Hø og H a lm .............. .. . . 551 Højesteretssagførere, se Sag­ førere' . i .......................... 1003 Højskoler , 552 Harmoniums, se Orgelhar- ’moniums...................... 911 •Harpiks en gros.............. 517 Hatte............................... 517 (Hattemageriartikler) . .. 520 navariagenter................. 520 Havearkitekter.............. 521 Havebrugsprodukter Blomster...................... 190 Blomsterhandlere........... 190 Blomsterløg................ 196 Frugt- og Grønthandlere. 415 Frugt en g r o s ........... 418 F rø .............................. 420 Gartnere...................... .. . 44] ’ Grøntsager, tørrede . . . . 497 Honning...................... 534 Humle...................... 550 Hvidkaal. . . ................... 551 Kartofler en gros........ 617 Løg.............................. 772 Planteskoler................. 95l Tørrerier...................... 1264 Havebrugsskoler........... 521 Ilave- og Markredskaber . 521 Havemøbler........... .. 522 Haveslanger................... 523 Havregryn, Fabr. & Import. 523 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 562 Hejseapparater.............. 524 Hektografer.....................* . 525 Hermetik, se Konserves. .. 665 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 525 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering en gros og Art. f. Ilerreekviperingshdl. . . 529 Herrefrisering,se Frisering2 415 Herrekonfektion en gros . . 529 Herrelingeri en gros............ 530 Herrelinned en gros............ 531 Herreunderbeklædning. . . . 531 Hestedækkener.................... ’531 Hesteforsikringsselskaber . . 531 Hestehandlere....................... 531 Hesteklipning....................... 532 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 532 Hestesko................................ 532 Ilesteskosøm.......................... 532 Hesteslagtere................... . 532 Hjemmebagerier.................... 533 Hjulbøre............................... 533 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)............................... 533 Honning . ............................. 534 Honning, kunstig................. 534 Honningbrød og -kager . . . 534 Hospitals-Artikler og -In­ ventar ............................... 534 Hotel garnis................. .. . . 535 H oteller............................... 535 (Hotel-Artikler og -Inven-

5*79 582

512

. 5

EMNELISTE TIL FAG -REG ISTER

>.

Side

Side

Side 718 718 719

Side

Kunstsager og Antikviteter K unstsm ede............................. 674 Kunstvævning..........................

Je rn stø b e rie r.......................... (Artikler f. Jernstøberier) Jern v in d u er................... ... Jernv itrio l............. ... Jord- og Betonarbejder . . . Jordemødre . . . .................... Juletræspynt en gros . . . . J u te v a r e r ................................ Juvelerere, se Guldsmede . . Jæ rn, se J e rn .......................... Kabler og Ledningstraad . . K adaveranstalter................... Kaffe, 1. Kaffeudsalg . . . . Kaffe, 2. Raffeimportorer og K affebræ nderier................ (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebræiulericr). . . . (Anlæg af Kaffebrænderier) Kaffeglasur............................. K affeposer................................ K affesurrogater. . ; . . . . . . Kagebagerier, se Konditorier Kajakker og K anoer............. Kakao, se Cacaopulver. . . . Kakkelovne og K om furer. . Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. . . . K ak kelo v n srø r....................... K alip astav are r....................... K alisalpeter.............................. Kalk, b ræ n d t.......................... Kalksandstensfabrikker . . . (Anlæg af og A rtikler for Kalksandstensfabrikker) . Kalkværker og Kalkværks­ kontorer................................ (Kalkværksanlæg) . . . . . K a llig ra fi................................ Kaminovne . . . .................... Kamme og B ø r s t e r ............. K am m erjæ gere....................... K andestøbere.......................... Kanoer, se Kajakker og Ka­ noer ....................................... K a o lin ....................................... K a p o k fa b rik .......................... K a p s le r .................................... \ K a rb o ls y re ................... ... Karetmagere, se Vognfabri­ kanter og -forhandlere . . Karosserier, so Automobil­ karosserier .......................... Kartoffelmel............................. (Anlæg af Kartoffelmel- fab rikk er)............................. Kartofler en groB . . . . . . K a rto n a rtik le r....................... K arto nn ag e.............................. K artoteker.......................... (K artoteker en gros) . . K asein .................................... (Anlæg af ogArt. f. Kasein* fabrikker)............................. K asketter og H u e r................ Kassekontrolapparater . . . (A rtikler til Kassekon­ trolapparater) ................... K assekontrolbøger................ K autionsforsikring................ K autschukstem pler. . . . . '. K aviar . . . . Kedelrensning. . , . ’ \ . Kedelstensoplosninger K em ik a lie r.................’ ‘ Kemiske Apparater ’ ’ ' ’ ’ Kemiske Fabrikker . . (Maskiner og A rtikler f ’ kem. F abrik k er)................ Kemiske taboratorier, ana­ lytisk- .................................... K eram ik .................................... K ik k e rte r................................. K i k s .......................................... Kina- og Japanvarer . . . . K io s k e r ............. ' .................... (A rtikler for Kiosker) . . K irkeeffekter.......................... Kirurgiske Gummivarer . . K itfa b rik k e r.......................... K jo le r ................... ................... K jo letø jer................................ K lam per.................................... Klasselotterikollektioner, se Lotterikollektioner . . . . Klaverer, se Pianoer............. Klaviatur- og Mekanikfabrik Klejnsmede, se Smede. . . . Klichéer, so Clichéer.............

597 K linikker . . . . . . ............. 601 (A rtikler for Klinikker) . 601 K lin k ere................................... 602 Klipfisk en g r o s ................... 602 K lis te r...................................... 602 K lo ak ren sn in g ....................... 603 K lo k k estø b ere................... ... 603 K lo se tp ap ir............................. 498 K lo s e tte r ................................ 586 Klude en gros ....................... 603 K læ b esto ffer.......................... 604 Klæde, 1. Klædehandlere . . 604 Klæde, 2. Klædefabrikanter. Klæde, 3. Klædeimport og -L a g e re ................................ (A rtikler for Klædefabrik- 608 ker) . ................................ 609 K læ d e sk o ................................ 609 K nalderter................................ 609 K n ap p er................................... 609 K niplinger................................ 658 (Kniplinger en gros) . . . 610 K nive.......................; ............... 266 Knivpoleringsmaskiner . . . 610 K n æ k k e b rø d .......................... K obber...................................... 613 K obberror................................ 613 Kobbersmede . . . . . . . . . 613 K o b b e rstik ............................. 613 Kobberstikrestaurerere . . . 613 K obbertrykkere....................... •614 Kobbertækkere, se Bly- og Kobbertækkere................... 614 Kobbervarcfabrikker............. Kodækkenor............................. 614 Kogeapparater, se 605 615 Petroleumsapparater. . . . 615 Kogekoner................................ 616 K okosgarn................................ 616 Kokosvarer ............................. Koks og Cinders, Fabr. og Im port................................... Kollektioner, so Lotterikol- 616 . le k tio n e r ............................. 616 610 616 Kolonial, 2. Kolonial Agen- 616 turer ...................................... 1311 Komfurer, se Kakkelovne og K om fu rer............................. 92 Kommissionsforretninger, se 616 Agentur- og Kommissions- fo rre tn in g e r....................... 617 Kompasser................................ 617 K om pressorer.......................... 618 K o n d ito rier............................. 618 (Konditori-Artikler og -In- 618 v e n ta r ) ................................ K o n fe k tio n ............................. 619 (Konfektionsstoffer). . . . 619 Konfekturer, 1. Konfekture- 619 u d sa lg ................................... Konfekturer, 2. Konfekture­ fabrikker ................... ... 620 620 ■(Artikler for Konfekture- 620 udsalg og -fabrikker) . . . 620 Konserves, 1. Udsalg . . . . 620 Konserves, 2. Fabrikker. . . 620 Konserves, 3. Agenturer og 621 en gros ................................ 624 (Art. og Maskiner f. Kon- 624 servesfabrikker)................ K o n sisten sfedt...................... Kontorartikler og-lnventar 629 B læ k ...................................... 630 Boxanlæg ............................. 631 Brandållarmeringsappara- t e r ...................................... Brandsikre D øre................ 632 Brevordnere . . . . . . . . 633 B utiksinventar................... 633 D u p lik ato rer...................... 633 H andelsbøger. . . . . . . . 633 H ektografer......................... 634 H u stelefo n er...................... 634 K a rto te k e r......................... 634 Kassekontrolapparater . . K assekontrolbøger............. Kautschukstempler . . . . 750 617 617 630 Aarbøger 631 631

635 Kontorartikler og -inventar

635 (fortsat)

636 K onvolutter...................... ... 636 - Kopibøger............................. 636 Kopipresser og Kopima- skiner................................... 636 L ak ......................................... 636 Mangfoldiggørelsesappara- ter......................................... 637 P a p i r ................................... 638 Pengeskabe.......................... 636 636 639 Regnem askiner................... Regnskabsbøger ................ S chapirografer................... 641 638 Protokoller . ' .............

674 Kuranstalter) se

239

B røndkuranstalter.............

674 Sanatorier............................. 1022 727 Vandkuranstalter................ 1281 K u rsu s...................................... 719 783 K urvem agere.......................... 719 921 (Kurvemagerarbejder en 937 g ro s)...................................... 961 (Raavarer for Kurvema- 975 g ere).......................' . . . . . 720 720

Kurvemøbler. .......................... Kuvcrtartikler . >...................

720 721 721

977 1029

Seglmærker.......................... 1029 Kværne....................................... 642 S ig n eter................................ 1038 Købmænd i Kbhvn., se Urte- 642 Skrivemaskiner................... 1079 k ræ m m ere........................... 1275 643 Skrivem askinereparation. 1081 Købmænd i Provinsen, se Bind I. Afd. VI. u. Forretninger 643 Skrivemaskinetilbehør . . 1081 644 Stempler................................ 1142 Købmænd, færøske................ 721 644 Tæ lleapparater................... 1251 Købmænd, islandsko. . . . ; 721 644 V ejv isere............................. 1292 Kød- og B enm el.................... 722

673 Kod en gros............................. 673 K ødekstrakt............................. 673 K ødkonserves.......................... 674 Køkkenudstyr, 1. Køkkenud- 674 styrsforretninger................ 674 Køkkenudstyr, 2. Køkkenud- styr en g r o s ....................... 674 K øleanlæ g................... 674 (A rtikler til Køleanlæg)'. 674 Kølehuse. . . ' . . . . . . . . . 674 Kønrøg................................ ... . 675 Laaneforretninger................... 676 L aase.......................................... Laboratorier, analytisk-kemi- 691 ske, se Kem. Laboratorier 691 Laboratorier, bakteriologisko 727 Laboratorier for Gærings- 691 fysiologi................................ 727 722 722 722 724 724 725 725 725 725 726 630 (Laboratorieudstyr) . . . . Laboratorium for mekanisk­ tekniske Undersøgelser. . 691 L a k ............................................. L akering................................ . 692 L aklæ derfabrik....................... 618 Lakrids en gros................ ... . 692 L a k s .......................................... 693 Lam peglas................................ 693 Lam per...................................... 693 Lampeskærme.......................... 693 (Art. til Lampeskærme) . Landbrugsmaskiner og -red­ skaber 693 Bindegarn en gros. . . ■. . Frørensningsmaskiner. . . 694 Gartnere, Artikler f o r . . . 694 Halmpresser......................... Halmvarer............................. 695 Hammerværker.................... 730 693 695 Hjulbøre . . ....................... 695 K væ rne................................. Landbrugsmaskiner . . . . (A rtikler til Landbrugs- 696 m askiner)............................. 697 Malkemaskiner................... 697 M otorplove.......................... 697 Plove og Plovgods............. 697 R adsaam askiner................. 698 Skovle................................... 1078'^ 698 Sæ kkevogne....................... 1179' 698 T ractors................................ 1221 699 T æ rsk evæ rk er.................... 1252 j 721 696 696 730!? 736 : 782 : 865 i 955 f 970 H V indm otorer....................... L andbrugsskoler................... 712 Landinspektører...................... 712 førere ................................ . 1003 712 Lanterner, se Skibslanterner 1051- Legetøj Barnemøbler. . ................. 712 D u k k e r ................................ Dukkevogne ....................... 509 G alanterivarer..................... G yngeheste.......................... 713 G yngestole.......................... 714 Kina- og Japanvarer . . . Knalderter . ....................... 716 L eg etø j................................. Legevogne............................. M a sk e r................................. 716 Slæder og Kælker.............. 1094 716 Sports- og Jagtrekvisitter 1132 L ejebiblioteker...................... 738 718 Lejetjenere................................ 169 328 328 i 436 : 509 ; 631 643 736 196 738 806: 738 ‘ 722 ; .727 . 727'*. 727 727 728 728 728 " 729 729 . 729 g 729 - 180 ' 433 , 447 512'" 512 ■ 513 y 533 : 712 1301 i 736 i 736- " •• '1 712

644 K ontrolapparater................... 645 K ontrolbilletter............. . . . 645 Kontrolforretninger . . . . . 645 K onvolutter............................. 645 (A rtikler f. Konvolutfabr.) 645 K opibøger................................ 646 Kopipresser og Kopimaski- 646 n e r .......................................... K orkaffald................................ 198 Korkbearbejdningsmaskiner 646 Korkisolering . . . . . . . . 646 K o rk v arer................................ Korn, Imp. og Eksp.............. 1 942 forretninger.......................... 646 K orntørrerier.......................... 647 Korntørringsmaskiner og 647 -anlæg’................................... Korrespondancebureauer, se Telegram- og Korrespon- danceburcauer ................... 750 K orsetter................................... 647 K ostskoler................................ 610 K radsuldsfabrikker................ K r a n e r .................................... Kranse, kunstige................... 36 K ravats...................................... (Artikler for Kravatsfa- b rik k er)................... 657 Kreaturforsikringsselskaber. 658 Kreaturhandlere og K reatur- 658 komm issionæ rer................ K reatur-' og Kødeksport. . . 659 Kreditforeninger og Hypo- 660 tekforeninger................... ’. K rid t......................................... 662 K rigsforsikring................T . K ronom etre............................. K rudt......................................... 663 Krydsfinér . . . '...................... 665 K ry o lith ................................... 665 K rølhaar................................... 665 K ufferter................................... (Art. for Kuffertfabr.) . . 668 K uffertudlejning................... K uglelejer................................ 669 K u l............................................. 669 (A rtikler for Kul- og Koks- h a n d le re )............................. 35 Kulsyre...................................... 222 K unstauktioner...................... K u n sttlrejere.......................... en gros)t....................................... 227 K unstforlag............................. 242 Kunstgødning, se Gødning, k u n stig ................................. 514 Kunsthandlere (Malerier og 525 S k u lp tu rer).......................... 551 Kunsthandlere, forskellige . 618 (A rtikler for Kunsthand- 619 lere) ...................................... Kunstige Blomster, se Blom­ ster, kunstige................... ... 223 226 (KuÅstdrejerartikler 328- 620 620 657 K o rt...........................................

615 Gasapparater og Gasovno 452 Kornkontrolører, se Kontrol-

1206

616 Kolonial, 1. Kolonial engros 650 * (Artikler f. Korsetfabrik-

k e r ) ...................................... ■ 692 Lakfernis og Lakker. . . . .

Kolonialhdl.,seUrtekræmmere 1275 Kortregistre, se Kartoteker.

Kommissionsforretninger i U d la n d e t............................. 1529

662 K reo so to lie............................. .695 Have- og Markredskaber 521 .

620 K onfekturer,3. Ag. ogen gros 665 K rydderier................................

198 Kulør, se Soya og K u le r. . 1119 Landsretssagførere, se Sag-

942 K læbestoffer.......................... 638 K u n stindustriskoler.............

669 Kunstm alere............................. 670 (Rekvisitter f. Kunstma- .670 le r e ) ......................................

634 K o n to rartik ler................... 1094 Kontorbøger................... 290 Kontorinventar. . . . . . .

Made with FlippingBook HTML5