kraks vejviser 1920 handelskalender

1

V 1■■ W-1

F

r^— -

' '*•*!*.dF£r??

KRAKS

VEJVISER

DANMARKS HANDELSSPEJL

1920

151. AARGANG • KRAK 58. AARGANG

2. B IND : H AND E LSK A LEND ER

KRAK

KRAKS FORLAG NYGADE 7, KJØBENHAVN.

Trykt hos 0. C. Olsen <&Co.

HOVED-uCLlOTPKF-T

v

INDHOLDSFORTEGNELSE

V

Vejledning i Brugen at de storre Afdelinger er meddelt foran hver af disse

(se de gronne Kartoner).

F ø r s t e B in d : A d r e s s e b o g .

- y -

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Vejviserens Kundskab efter det paagældende Afsnits Trykning.

(gule Blade)

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn...................

49

Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... Alfabetisk ordnede Artikler om offentlige og private Institutioner. Prak­ tiske Oplysninger om Forhold af almen Interesse. Afdeling III: Gade- og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER............................................................................................... Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de tilsvarende Administrationskredse. b) HUS-REGISTER.....................................................................................-........... Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Ejer, et Udvalg af Beboerne in. m. 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger og Privat-Per- soner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. Paa Person-Registrets sidste Blade en Liste over DØDE i det sidst for­ løbne Aar.

97

257

269

577

Afdeling V: Firma.-Register for Kjøbenhavn............. Uddrag al de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret.

1041

Afdeling VI: Provins-Register. Side a) SJÆLLAND med Møen, Samsø og Bornholm ................................................... 1153 b) LOLLAND-FALSTER................................................................................................. 1235 c) FYEN med Langeland, Æ røogTaasinge ............................................................ 1257 d) JYLLAND....................................................................................................................... 1311 Hver af disse fire Underafdelinger er delt i: 1. Forretninger (med Real- og Firma-Register), 2. Privat-Personer og 3. Større Gaarde.

Andet B ind : H ande lska lende r .

E m n e l i s t e til 2det Bind. O v e r s æ t t e l s e r fra Engelsk, Fransk, Tysk og Russisk af de

(gule Blade

vigtigste Fagoverskrifter. Danmarks G e s a n d t e r og K o n s u l e r i Udlandet.

Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................ 33 Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse — af den enkelte-Virksomheds Specialitet.

Afdeling VIII: Island (rødeB lade)................................

1473 1475

REAL-REGISTER............................................

FORRETNINGER.................................................................................... 1476 PRIVAT-PERSONER ................................................................................................. 1479 FAG-REGISTER........................................................................................................... 1481

Afdeling IX: Færøerne (røde Blade).................................................................. 1499 REAL-REGISTER........................................................................................ .'.............. 1501 FORRETNINGER........ ................................................................................................ 1501 PRIVAT PERSONER............................'...................... Z............................................ 1502 FAG-REGISTER........................................................................................................... 1503 Afdeling X: Sverige (biaa Blade) ................ v.......................... isoj Afdeling XI: Norge (orange Blade)......................... .. 1 ^ .................................. .. 1537 Afdeling XII: Udlandet................................ ............... 1553 Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

Forkortelser og Tegn.

store. under. ved eller von.

st. u. V- (i Gadenavn) Vanl. 0 - (i Gadenavn, Etager: Bb be

adm. Aktk. Akts.

= administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre. ■ Bagbygning. Beletage. Entresol eller Mezzanin.

Bp. Brh.

- Bopæl.

- Brønshøj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottenlund Postdistrikt. Chrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for. fg. - fungerende. fh. - forhenværende. FM. - Fortjenstmedaljen. Forr. - Forretning. Frdbg. - Frederiksberg. Frm. - Indregistreret Firma. GI. - Gammel. Haandv. - Haandværk. Hdl. - Handel. Hell. - Hellerup Postdistrikt. Hh. - Havehuset. Indeh. - Indehaver. K. - Kommandør af Dannebrog.

Havehus. Kælder. t Mellembygning. Stue. Sidebygning.

llll K Mb S Sb 1 2

1. Sal. 2. Sal. Ejer (Bopæl i Ejendommen).

* i Hus-lieg. ( ) i Hus-Reg. ( ) i Person-Reg.

Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms­ skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

g

- Telefon,

Kbhvn.

- Kjobenhavn.

g) Am. g Bell. gi Brh. g) By g Cent. gi Dmh. g) Gh.

- Telefon Amager, - Telefon Bellevue. - Telefon Brønshøj, - Telefon Byen. - Telefon Central, - Telefon Damhus,

kgl.

- kongelig.

KIpbg. Kmh. Kmjkr.

- Klampenborg Postdistrikt.

- Kammerherre.

- Kammerjunker. Krsthvn. - Kristianshavn. kst. - konstitueret. 1. - lille. MA.

- Telefon Godthåb, g Gjent. - Telefon Gjentofte. g Hell. - Telefon Helrup. g Mil. - Telefon Militær, g N - Telefon Nora. g Ordr. - Telefon Ordrup, g S - Telefon Sundby, g St. - Telefon Strand, g Sob. - Telefon Søborg. g Tg. - Telefon Taga. g V - Telefon Vester, g Vanl. - Telefon Vanløse, g Vb. - Telefon Valby, g 0 - Telefon Øbro. (S - Postdistrikt B. El - Postdistrikt C. IB - Postdistrikt F. E - Postdistrikt K. E - Postdistrikt L. DS) - Postdistrikt N. El - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. m - Postdistrikt V. @i - Postdistrikt 0.

- Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. - Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medlem af Folketinget.

MB.

MDS.

MF.

MfDR. MFK. MfæD. MGSK. MI&A.

- Medaljen for ædel Daad.

- Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité.

- Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget.

MSH. MVS. N- (1 Gadenavn) Prok. ps. R. RE. S- (i Gadenavn) SK. St. (i Gadenavn)

- Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Nørre eller Nordre. - Prokura. - pensioneret.

- Ridder af Dannebrog. - Ridder af Elefanten. - Sønder eller Søndre. - Storkors af Dannebrog. - Sankt.

K jøbenhavn, F re d e rik sb e rg , H ellerup og V illabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragør, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til P rov in sen .

EMNELISTE S til Afdeling VII, Fag-Register for Danmark. /

I Emnelisten er foruden en Fortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Angivelse af Sidetal tillige meddelt Henvisninger fra andre Fagbetegnelser, under hvilke man kunde tænke sig, at en Læser vilde søge Oplysninger i dette Register. Ligeledes er der henvist til Bind 1, hvor Oplysninger i dette paa særlig Maade supplerer Fag-Registret. I Emnelisten er endvidere paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag:

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter Havebrugsprodukter ^Isolerings- og Tætningsma­ teriale

Kontorartikler og -inventar Landbrugsmaskiner og -red­ skaber

Spinderier og Rebslagerier Sygeplej eartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Musik-Instrumenter Mølleriprodukter Olier- Ovne Produktforretninger Skibsrederier Skolemateriel Slagtf-riprodukter

Legetoj Maalere Mejeriprodukter

Metaller Motorer

An English translation of the most important trades, see page 11. Une traduction frangaisc des professions les plus importantcs, voir page 14. Eine deutsche Obersetzung der wichtigsten Fach-Oberschriften, siehe Seite 17. Pyccuitt nepeBom, raaBU’Iittunix'i. pyOpiiu^ npoMbiwioBaro peecTpa iraxofliiTcn bi . nanaji-fi BToporo tomu (ua 3eneubixi. JiiicTax-b).

z ■

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn - ' i I

V

y

I

Trykningen af Vejviseren er foregaaet som følger: Bind I.

23. December.

'

Emneliste (gule Blade) Tilføjelser Afd. I. Kort og Planer

23. December, fra 3. December til 6. fra 14. November til 28? fra 26. November til 15. fra 3. December til 17. fra 21. November til 26. fra 18. Oktober til 14.

December. November. December. December. November. November.

Afd. H. Real-Register for Kbhvn. Afd. III. Gade- og Hus-Register

Afd. IV. Person-Register Afd. V. Firma-Register Afd. VI. Provins-Register

Bind II.

Emneliste (gule Blade) Afd. VII. Fag-Register 9. Januar. fra 16. December til 9. Januar. Afd. VIH. og IX. Island og Færøerne fra 27. November til 2. December. Afd. X. Sverige fra 8. November til 12. November. , fra 10. November til 12. November. Afd. XI. Norge Afd. XII. Vdlandet fra 9. Januar til 10. Januar.

/

' i

&7.J

til Fag-Register for Danmark

Side Bandager............................. 138 (Bandager en gros) . . . . 138 Banker.................................. 138 (Artikler for Banker) . . . 161 Bankiers............................... 161 Barbercre og Frisører . . . . 163 (Barber- og Frisør-Artik­ ler) .................................. 165 Barbermaskiner................. 166 (Slibemaskiner for Barber­ blade) ............................... 166 Barnemøbler....................... 166 Barnevogne.......................... 166 (Artikler til Barnevogns- fabrikation). .................... 168 Barometre............................. 168 Bast (Raffla) en gros . . . . 168 Bastbaand............................. 168 Bastmaatter.......................... 168 Bedemænd............................. 168 Befragtningsagenter............ 169 Beg........................................ 171 Begravelsesbesørgelse . . . . 172 Belysning Acetylénbelysning............ 35 Automobilbelysning. . . . 77 Belysningsartikler............ 172 Benzin............................... 172 Garbid................................ 263 ElektriskeBelysningsanlæg 330 Elektriske Belysningsart. 330 Elektriske Lysinstallation 335 Gasglødelamper . . . . . . 445 Gasglødenet................... . 445 Gas- og Vandmestre. . . . 446 Glødenet............................ 460 Lampeglas....................... 721 Lamper ............................. 721 Lygter............................... 746 Lysekronor....................... 747 Lysestøbere og Stearinlys­ fabrikanter .................... 748 Metaltraadslamper............ 851 Petroleum.......................... 953 Skibslanterner................. 1070 Stearinlys........... .............. 1159 Sugegasværker og-gasanlæg 1170 Ben en gros.................. 172 Benzin.......................... 172 Benzinmotorer............ 173 Benzol . .............................. Beslagsmede............... 173 Besætningsartikler, se Sy-og 'Besætningsartikler . . . . 1177 Betonblandemaskinfer . . . . 173 Beton-Skibe. . . . . . . . . 174 Betonstøberier............ 174 (Artikler for Bo onstøbe- rier)................. 1 .............. 174 Biavlsredskaber . .<............ 174 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten til Biiid I Bijouterivarer. . . . 1 . . . . 174 Billarder og Billardartikler 175 Billedhuggere............\. . . . 175 Billedindramning. . . I . . . 176 Billedskærere. . . . . . 176 Billetfabrikker............\ . 176 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 1219 Billettrom ler....................... 177 Bindegarn en gros.............. 177 Biografteatre........... .. 178 (Artikler forBiografteatre) 178 Biscuit................................. 178 (Artikler for Biscuitfabr.) 179 Bistadefabrikker . . . . . . . 179 Bitter.. 180

173 ningfabrikker) ................. 216 Boxanlæg............................ 216 Brandallarmeringsapparater 216 B randforsikring................. 217 Brandsikre Døre . . . . . . . 221 Brandsikre Tankanlæg .. . 221 Brandslukningsapparater og -materiel......................... . 221 Brevordnere.............. .. .". . 222 Briketter...................... 222 Briller og Pincenez . . . . . 223 (Briller en gros). . . . . . 223 B rin t...................... . . 223 Broderi......................... .. 223 (Artikler f. Broderihandl.) 227 Brolægningsentreprenører. . 227 Broncestøberier................... 227 Brugsforeninger. . . . . . . . 227 (Artikler for Brugsfore- - n in g c r)................ 227 Bryggerier ............................ .227 (Bryggerier med Depot i Kjøbenhavn) . .................. 227 (Bryggeri-Anlæg og -Ar­ tikler) . . . . . . . . . . . . 229 Brænde......................... .. . . 229 Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. for. ; . .. . .1152 Brændevin. ' . . . . . . . . . . . ?30 Sidø Bjergningsentrepriser . . . . 180 Bladguld & Bladmetaller . . 180 Blikemballagefabrikker . . . 180 (Artikler f.Blikemballage- fabrikke*-) ......................... 182 (Blikcmballagemaskiner) . 182 Blikkenslagere ogSkiferdæk­ kere .................................. 182 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 185 Blikplader............................ 185 B likvarer.......................* . 185 Blodbudding....................... 186 Blodfoder............................. 186 Blodpræparater.................. 187 Blomster............................... 187 (Artikler for Blomster­ handlere) .......................... 192 Blomster, kunstige. . . . . . 193 Blomsterløg.......................... 193 B ruser.................................. 193 B ly........................................ 194 JJlJtlllLUl............................ JLilt (Artikler for Blyantfabrik­ ker) ; ............................... 194 Bly- og Kobbertækkere . . . 194 Blyplomber, se Plomber og Plombetænger................. 971 Blyrør . ................................ 194 Blystøberier............. . . . . 194 B læk..................................... 195 Bogbindere............................ 195 (Bogbinderi-Artikler og -Maskiner)....................... 198 Bogforlag............................ 199 Boghandlere.......................... 199 (Artikler for Boghandlere) 204 Bogholdcrianlæg................. 204 Boghvedegryn....................... 205 Bogtrykkerier. . ................. 205 • (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar).......................... 212 Bolte og Mottrikker............ 212 Bomuldsspinderier.............. 213 Bomuldsvæverier................. 214 (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) ............................... 215 Boraksfabrik....................... 215 Borde..................................... 215 Bouillonterninger................. 215 (Artikler for Bouillonter-

Side

Sido 35 35 35 35 825

Assurance (fortsat) Krigsforsikring . . . ? . . 688 Livsforsikring................. 742 Maskinforsikring............ 824 Pensionsforsikring . . . . 953 Ran- og Røveriforsikring 989 Rejsegodsforsikring. . . . 995 stormskadeforsikring. . . 1165 Sygeforsikring.................... 1178 So- ogTransportforsikring 1198 Tandplejeforsikring. . . . 1212 Ulykkesforsikring............ 1285 Vandkloset-Assurance. . . 1298 Vandskadeforsikring . . . 1299 Assuranceforretninger. . . . 66 A ttraps................................. 73 Auktionsforretninger . . . . 73 Auktionsmester, Autoriseret 74 Autogén-Svejseapparater . . 74 Autogénsvejsning............... 76 Autografi.............................. 76 Automater........................... 77 Automatforsikring.............. 77 Automathylstre.................... 77 Automobilauktioner............ 77 Automobilbelysning............ 77 Automobildragtnr.............. 77 Automobildroskckørsel og Automobiludlejning . . . . 78 Automobiler....................... 79 (Artikler f. Automobilfabr.) 90 Automobilforsikring............ 90 Automobilgarager............... 92 Automobilkarosserier . . . . 93 Automobilkøreskoler............ 94 Automobillakerere............... 94 Automobilreparation . . . . 94 Automobilringe.................... 97 Automobiltilbehør.............. 99 Automobiltransportforretning. 100 Avena-01............................. 100 Avisbureauer. . . .,............ 100 Aviser, 1. Dagblade............ 101 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m .................. 112 (Leverandører til Aviser og Tidsskrifter).............. 120 Avismakulatur , . . ........... 120 Avisudklip.......................... 120 Baadebyggerier.................... 120 (Baadebyggerier repræsen­ terede i Kjøbenhavn). . . 121 (Artikler for Baadebygge­ rier) ..................-.............. 122 Baad- og Færgefart............ 122 Baadmotorer....................... 122 Baand................................... 124 Badeanstalter. ..................... 124 (Søbadeanstalter)............ 124 (Artikler og Apparater for Badeanstalter).................. 125 Badeapparater.................... 125 Badeartikler . ..................... 125 Badehoteller, se Bade- og Sommerhoteller . . . . . . 125 Badeinstallering . . . . . . . 125 Badekar................................ 125 Badeovne............................ 125 Bade- og Sommerhoteller . . 125 Bade- og Somffierpensionater 129 Bagepulver . 7 .................... 129 Bagere........... ...................... 129 (Bageri-Artikler og-lnven* ta r ) ................................... 135 Bage- og Stegeovne . . . . . 137 Bal- og Selskabsmusik . . . 137 Bambusmøbler....................... 137 Bambusrør . . ..................... 138 Bananer, en. gros . . . . . . . 138

36 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 48 47 48 48

620 48 49 50

1053 53 53 53 54 54 54 56 56 57 58 58 59 ( 60

60 63 64

1219 64 64 65

53 66 77 90

217 286 317 348 358 445 449 458 505 522 542 543 554 568 612 686

4

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

Side

Side C ise le rer............................... 283 Clichéer........................ 283 (Art. forClicliéfabr.). . . 284 Cognac..................................... 286 Cokes, se K o k s ................... 638 Compound Lard, se Fedt en groB . . ............................ 367 Cotillonsartikler........... 286 Cykleassurance............... 286 Cyklelak........................... 286 Cyklelakering................. 286 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 286 Cykler, 2. Cykler engros. . 292 Cyklereparation........... 294 Cykleringe........................ 294 Cykletilbehor.................. 294 Cylinderolier.................. 295 Dagblade, se Aviser 1. . . . 101 Damefrisorinder, se Frise­ ring 1 ........................... 407 i/dHicniiuu.................. -uO Damekonfektion, se Konfek­ tion ..................................... 651 Damelinned............................ 296 Dameskræddere...................... 297 Dampkedelanlæg................... 297 (Artikler til Dampkedelan­ læg) ...................................... 298 Dampkøkkenanlæg............ 298 Dampmaskiner...................... 299 Dampmøller og andre større Handelsmøller................... 299 (Artikler for Dampmøller) 306 Dampskibsekspeditioner og Dampskibsselsk.................. 306 (Leverandører til Damp­ skibsselsk.) ......................... 312 Dampskorstene...................... 312 Dampstøderier...................... 312 Damptrom ler............... 312 Danseundervisning................ 312 D ekatorer............................... 313 Dekorationsmalere................ 313 Dekoratører............................ 313 Dekuporer............................... 313 Delikatessehandlere............. 314 Dentaldepoter................... 1 . 314 Dentister, se Tandteknikere 1212 D esinfektion............................ 314 Dieselmotorer......................... 315 D ig le r........................................ 316 Diner transportable, se Sel­ skabsanretninger............... 1053 Dispachører.............................. 316 Dragéfabrikker......................... 316 D rag ere..................................... 316 Drejebænke............................... 316 D re je re ..................................... 316 (Artikler for Drejere). . . 317 D rejl........................................... 317 D riftstabsforsikring................ 317 Drivhusanlæg............................ 318 D rivreipm e.............................. 318 D roger........................................ 320 D ruesirup............................ . 320 Duehandlere, se Fuglehand­ lere ..................................... 427 Dukker..................................... 320 D u plikatorer......................... 321 Duplikering............... 321 Dykkerarbejder...................... 321 Dynamoer.............................. 321 Dyrlæger .............................. 322 (Artikler for Dyrlæger) . 322 Dækkener, se Hestedækkener.................. 522 Kodækkener.................. 1 636 D æ k k etø j............................... 322 D ørgreb.................................. 322 D ørlukkere............................ 322 D ørplader............................... 322 E b o n it............... ' .................. 323 Eddike..................................... 323 (Artikler for Eddikefa­ brikker) ........................ , , 324 Egetræsmøbler...................... 324 Ejendomshandlere og Ejen- • domsmæglere...................... 324 Ejendomf^elskaber. . . . . . 328 1109 Svineslagterier.................. 1172 Ekspresbureauer, se Kiosker 623 Ekviperingshandlere, se Her­ reekvipering 1.................... 516 Elektricitetsmaalere og elek« triske Maaleinstrumenter, 329 Eksportslagterier, se 'Slagterier............ ...

Søle

Side

Brændsel B rik e tte r.............................. B ræ nd e............................. Brændselsforretninger. . . Brændselsolier................... Ild tændere ............................ Koks og Cinders................... 638 Kul........................................ 692 Petroleum.............................. 953 Trækul.................................. 1252 T ørv..................................... 1281 Brændselsolier........................ 231 Brødfabrikker ......................... 231 Brødskæremaskiner............ 232 B røndboring................’. . . 232 (Artikler for Brøndborere) 232 Brøndkarme og Bronddæks- le r .................................. 232 Brøndkuranstalter.......... 232 Buddingpulver................ 232 Budekspeditioner............. 233 Bugserselskaber............. 233 B untm agere................... 233 (Buntmagere en gros) . 235 (Buntmageriartikler) .. . 236 Buster, se Voksbuster. .. . 1334 Butiksinventar................ 236 Byggegrunde................... 236 B yg gry n.......................... 236 222 229 230 231 547 (Artikler for Byggrynsfa­ brikker) ............................... Bygningsartikler................... Bygningsreparationer . . . . Bælter en g ro s...................... Bærepinde............................... Bødkere................................... (Bødkeriartikler)................ B ø jler..................................... 254 Bølgeplader............................ 254 Børnehaver............................ 255 Børnekonfektion................... 255 B ørnem el.................. 257 B ørneudstyr......................... 257 Børstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere ......................... 257 Børstenbindervarer,2.Børste- vareudsalg.................. ; . 260 Børstenbindervarer,3.Børste- varer en gros..................... 260 (Raavarer f. Børstenbin- dcre) . . . ......................... 260 (Artikler f.Børstenbindere) 261 Borstetræfabrikker............... 262 Bøssemagere......................... 262 Cacaopulver, Fabr. og Import 262 Caféer................. .................. 263 Carbid..................................... 263 Carbolineum............................ 264 Carborundum.................. 264 Casei’n, se K asein ................ 610 C elluloid............................... 264 Celluloidvarer...................... 264 Cement..................................... 264 (Anlæg afCementfabrikker) 267 Cementfliser.......................... 267 Cementrør............................ . 267 Cementvarer......................./. 267 (Artikler for Cementvare- labrikation)......................... 270 Centralvarme, se Varme- og Ventilationsapparater og -anlæg.................................. 1301 Centrifuger, Fabr. og Import 271 Champagne........................... 271 Chaufførskoler, se Automo- bilkerebkoler ...................... 94 C h ev io t.................................. 271 Chlorcalcium......................... 271 Chokolade..................... 271 (Artikler og Maskiner til Chokoladefabr.)................ 273 Cichorie, se Kaffesurrogater 602 Cider........................................ 273 Cigaretter, Fabr. og Import. 274 (Artikler for Cigaretfa­ brikker).............................. 275 Cigarhandlere 275 (Cigarfabr., Agenturer og Import) . . . . . . ............. 280 (Artikler for Cigarfabr.) . 283 (Artikler for Cigarhand­ lere). . ................................ 282 Cigarkasser. . . . . . . . . . 283 (Artikler for Cigarkasse- fab r.)................................... 283 Cigarrør.................................. 283 Cikorie, se Kaffesurrogater. 602 Cinder3, se Koks og Cinders 638 238 238 251 251 251 252 254

Fisk og Fiskeriprodukter (fortsat) Konserves.............................. L a k s.................................... Muslinger............................... 884 Salterier.............................. 1037 Sardiner. . . ■f................... 1042 Sild en gros........................ 1057 Ø ste rs................................. 1354 Fiskeriartikler og-redskaber 383 Fiskeriselskaber...................... 385 F ittin g s ..................................... 385 Fjederklemmer, se Tøjklem­ mer ........................ 1269 Fjer og D u n ............................ 385 Fjer til Modepynt.................. 386 Fjerkræ en g r o s ............ 1 . 387 (Artikler for Fjerkræavl) 387 Flag........................................... 387 Flaskehylstre............................ 388 Flasker........................................ 388 F lin t........................................... 388 Fliser, se Cementfliser............................ 267 Gulvfliser............................... 497 Væglliser............................. 1336 Fluefangere............................. 388 (Art. til Fluefangere). . . 388 Flygler........................................ 388 Flytteekspeditioner................... 389 Flyvemaskiner og Flyvema­ skinetilbehør ...................... 391 Flyvning, se Luftrafik . . . 746 Fløde en gros......................... 392 F lø jl........................................ 392 Foderstoffer............................ 393 Fodlæger, se Ligtorneopera­ tørør ..................................... 735 Fodtøj, se Skotøj.................. 1082 Foerstoffcr............................... 398 Fonografer............................... 398 Forbindstoffer........................ 398 Forblyning.......................... 398 Forgyldere............................... 398 Forhyringsagenter, autorise­ rede .................................. 399 Forklæder............................... 399 F o rk o b rin g ........................... 399 Forlag, se Bogforlag........................... 199 K u n stfo rlag ...................... 703 Musikforlag........................ 880 Form essing............................ 399 Form stof................................. 399 Fornikling............................... 399 (Artikler f.Forniklingsanst.) 400 Forsikring, se Oversigten Assurance Forsølvning............................ 400 Fortinning............................... 400 Forvaltningsinstitutter. . . . 401 Fotografer............................... 401 Fotografiske Artikler . . . . 402 Fotolitograli........................... 405 Fragtmæ nd.............................. 405 Frimærkehandlere............... 406 Frisering................................. 407 , (Frisørartikler).................. 408 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ............................... 408 Frugt, 2. Frugt en gros. . 412 (Artikler for Frugthand­ lere) ..................................... 412 Frugtsaftfabrikkev........... 413 F ru g tv in e.......................... 413 Frø . . . . , ....................... 414 (Art. for Frøhandlere). . . 427 (Frørensningsmaskiner). . 427 Frøbelske A rtikler........... 427 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg....................... 683 Fuglebure.................... 427 Fuglefrø................... 427’ Fuglehandlere.............. 427 Fugleudstopning........ 427 Furageliandlere........... 427 (Furage en gros) . . . . . 428 656 721 Fustager....................... 428 Fyldepenne................. 428 Fyrvæ rkere................. 429 Fyrvæ rkerisager.................. 429 (Fyrværkerisager en gros) 429 Fysiske Apparater, se Instrumentmagere . . . . 567 Skolemateriel...................... 1081 Fæ gteinstitutter,................... 429 Fæsteforretningér. . . . . . . 429

Elektriske Belysningsanlæg. 330 Elektriske Belysningsartikler 330 Elektriske Kraftanlæg. . . . 333 Elektriske Lysskilte............ 334 Elektriske Ringeapparater . 334 (Elektriske Ringeapparater en gros)............................... 335 (Artikler til elektr. Ringc- ledninger)........................... 335 Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ................................. 335 Elektriske Strygejern . . . . 335 Elektriske Svejseapparater . 335 Elektrisk Lysinstallation . . 335 (Artikler f. Installatører) 341 (Elektriske Afbrydere og Automater, Fabr. for) . . 346 Elektromotorer...................... 346 (Artikler til Elektromo­ torer) .................................. 348 Elektromotorforsikring . . 348 E lektropletvarer.................. 348 Elektrotekniske Laboratorier 349 Elevatorer............................... 349 (Artikler til Elevatorer) . 349 Emaillebogstaver . . . . . . . 349 Emaillegods............................ 349 Emailleret Pladejernsgods. . 349 E inailleskilte........................ 350 Emblemer og Medailler. . . 350 Emissionsvirksomheder . . , 351 Engageringskontorer . . . . 351 (Se ogsaa Oversigten Ar­ bejdsanvisnings- og En- gageringskontoreri Emne­ listen til første Bind) Entreprenører........................ 351 (Artikler f. Entreprenører) 356 Erhvervsudygtighedsforsikring 358 E ssenser................................. 358 E tiketter.................................. 358 Etiketteringsmaskiner. . . . 359 E tu ie r .............................. 359 Fa^adepuds.................. *. . . 359 FaQaderensning..................... 359 Fajance..................................... 360 Fajanceovne............................ 360 Faner..................................... . 360 Fars, se Fiskefars . . . . . . 372 Farver og Farvevarer Anilinfarver .................... 48 C y k lelak ........................... 285 Farver, 1. Farvehandlere 360 Farver, 2. Farvefabrikker 361 Farver, 3. Farver, Imp. & en g r o s ..................... 362 (Art. for Farvehandlere og -fab rik k er).................. 363 Farveriartikler............ 365 F e rn is........................... ... . 369 Gulvfernis. . r ............ 497 Kitfabrikker . ................... 625 Kønrøg........................... 717 Lakfernis og Lakker . .. 720 Limkogerier og Lim en gros 736 Malerartikler............ ... 776 Pakfarver.................. ... . . 931 Skellak................................. 1058 Skibsbundfarve.................. 1058 Terpentinolie............... . 1225 T ubefarver.................. 1266 Farverier..................................... 363 (Farveriartikler)................... 365 Fedevarer . . , ......................... 366 Fedt en g r o s ............................ 367 Feltsenge..................................... 368 F e r n is ........................................ 369 Figurfabrikker, se G ipsere............................... 452 Kalipastavarer................... 605 F ile........................................... 369 Films....................................... 370 (Art. f. Filmsfabrikker) . 371 F iltd ø re .................................. 371 Filt og Filtvarer................... 371 Finansieringsvirksomheder . . 372 Finér og T ræ ......................... 372 Flak og Fiskeriprodukter Ansjoser.............................. Fiskeboller........................ 372 F isk e fa rs........................... 372 Fiskehandlere..................... 373 (Fisk en gros). . . . . . . . 376 (Art. for Fiskehandlere) 383 Gelatine................ .. , , , . 449 Kaviar............................... , 612 Klipfisk en gros 627 53

5

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

Side 524 Isolerings- og Tætningsmatc- 524 riale (fortsat) 524 Filt og Filtvarer............... 524 F o rm sto f............................ 524 Gips................ ..................... Gipspladev æ g g e ............... 525 Gummi-og Guttaperkavarer 499 525 Heste-, Ko- og Svinehaar 523 525 Ildfaste Materialier . . . . 547 Side 371 399 452 453 526 Isoleringsmateriale............ K itfabrikker...................... 526 Korkisolering. . . . . . . . 527 Molérsten . . . ................... 527 P ap ........................................ 539 Slormvoks. . ...................... 1165 540 Tagpap.................................. 1205 577 625 667 860 933 Risskaller, ......................... 1010 541 Tjære..................................... 1225 541 Tørvestrøelse og Tørveinol 1282 542 Isskabe..................................... 578 542 Isværker og iBoplag............ 579 449 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter................... 1149 J e r n ........................................ 579 59 (Jernagenturer). . . . . . . 583 Jern, gammelt, en gros . . . Jernbanemateriel................... 542 Jernbaneskinner.................. 542 JernbetonkoiiBlruktioner . . Jernbjæ lker............................ 542 Jerndøre, se Brandsikre Døre 221 Jernkonstruktioner................ 589 Jernkæder......................... . . 589 324 Jernrer..................................... 590 543 Jernsenge ............................... 590 543 Jernstøberier . ...................... 590 543 (Artiklor f. Jernstøberier) 594 Jernvinduer ............................ 594 543 Jern vitriol......................... 594 J e rn v æ rk ............................... 595 688 Jord- og- Betonarbejder . . . 595 543 Jordem ødre............................ 595 543 Juletræspynt en gros . . . . 595 543 Ju te v a re r................... 596 Juvolerere, se Guldsmede . . 491 584 585 586 586 589 715 Kabler og Ledningstraad . . (Artikler for Kabelfabrik- 544 ker) . ................................. 544 Kaffe, 1. Kaffeudsalg . . . . 544 Kaffe, 2. Kaffeiraportører og Kaffebrænderier............... (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . 177 (Anlæg af Kaffebrænderier) 602 505 Kaffeglasur............................ 602 596 597 597 598 546 601 Kaffesurrogater . . . ; . . . . (Artikler for Kaffesurro- 221 gatfabrikker)...................... 547 'Kagebagericr, se Konditorier 648 547 Kajakker og Kanoer............ 547 Kakao, se Cacaopulver. . . . Kakkelovne og Komfurer. . 547 547 Kakkelovnsrensning og 548 Kakkelovnspudsning. . . . 604 551 K akkelovnsrør..................... Kalipastavarer . . ! ............ 605 605 554 Kalksandstensfabrikker . . . (Anlæg af og Artikler for 606 555 Kalksandstensfabrikker) . 606 556 Kalkværker og Kalkværks- 563 kontorer............................... 606 565 (Kalkværksanlæg)............ 607 566 K allig rafi............................... Kam inovne............................ 607 607 335 Kamme og B ø r s te r ............ 608 566 Kammerjægere . ............... 608 554 605 544 544 547 Kaffeposer................ 602 602 603 603 262 603

Side

Side

Fødselshjælpersker, so Jor- demødre............................... Gadekoste............................... Gadetavleudlejning............... Galanterivarcr......................... Galosclier............................... (Anlæg af Galoscliefa- brikker)............................... Galvanisering......................... Galvaniske Elementer . . . . Galvanoplastik...................... Gamascher............................... Garderobeskabe...................... Gardindekorationer............ Gardiner.................................. Gardinstænger........................ G a rn ........................................ Gartnere.................................. (Artikler for Gartnere). . G arv erier............................... (Garverianlæg)................... (Garveri-Artikler og -Ma- skiner).................................. Gasapparater og Gasovne. . Gasautomatforsikring . . . . Gasbadeovne. ......................... Gasborde. . . . ' ...................... Gasglodelamper.................. Gasgiodene t ............................ G askom furer......................... G asm aalere............................ G asm otorer............................ Gas- og Vandmestre. . . . . Gasværksanlæg...................... Gelatine.................................. Gelændere............................... Genforsikringsselskaber. . . Gipsere..................................... (Gips en g ros)................... Gipspladevægge..................... Gitre, se Gelændere............ Glarmestre............................... (Glarmeslcrartikler). . . . Glas.x........................................ Glasblæsero............................ Glasbogstaver ......................... Glasforsikring......................... Glasgravører............................ G laslofter............................... Glasmaleri............................... Glasmontrer............................ G lasmosaik............................ Glasplakater............................ Glassandblæserier............... G lasskilte............................... Glasslibning. . 7 ................. G lastage.................................. Glasætsning . . . .’ ............... Glimmer............................. . Glober . . . ............................ G lycerin.................................. Gasglodelamper............... Jletaltraadslamper............ Glødenet........................... •. . Gobelinsvæverier.................. Godsekspeditioner............... Grafit........................................ Grammophoner og andre Ta- lem askiner........................ (Artikler til Grammopho­ ner og andre Talemaski- n e r ) ..................................... G ra n it..................................... Gravemaskiner..................... Gravgitre, se Gelændere. . . Gravmonumenter................... Gravorer................................. G rim er..................................... Grosserere............................... G ru s ........................................ Grøntsager, torrede , . . . . G uldlister............................... (Artikler for GuldliBtefa- brikker).............................. Guldsmede........................ ... . Guldtrækkere......................... Gulvbeklædning Bygningsartikler............... Cement . . . . . . . . . . . Cementlliser........................ Gulvbeklædning............... Gulvfliser........................... Gulvtæpper........................ Glødelamper, se

Gulvbeklædning (fortsat) 595 K o k osv arer....................... 429 L inoleum ........................... 429 Linotol................................. 430 Magnesit.............................. 431 Parketgulve........................ 431 Gulvklude............................... 432 Gulvtæppebankning............ 433 Gummi, gammelt.................. 433 (Maskiner for Gummivare- 433 fabr....................................... 433 Gummislanger........................ 433 se tillige Ilaveslanger. . . 433 Gummitjære............................ 434 Gyldenlæder........................... 441 Gymnastikapparater............ 442 Gymnastiske Institutter. . . 444 Gyngeheste.............................. Gyngestole............................... 444 Gær........................................... Gødning, kunstig.................. (Anlæg af og Maskiner 445 for Gødningsfabrikker). . 445 G ortlere................................. 445 (Artikler for Gortlere) . . 145 Ilaandboger, periodiske, se 445 Aarboger ............................ 446 H aarfarve.............................. 446 Ilaar og llaararbejde . . . . 446 Ilagelskadeforsikring............ 448 Ilalmpressor........................... 449 Halmvarer............................... 449 (Artikler f. Halmvarc- 449 fabr.).................................... 452 Halsbind................................. 452 Hammerværker..................... 453 Hamp........................................ 449 Handelsbøger........................... 453 Handelsgartnere, se Gartnere Handelskalendere, se 456 Aarboger ........................... 445 445 458 Haudolsundervisning............ 458 Handsker................................. (llandskemageriartikler),. Harmoniums, se Orgelhar- 459 moniums.............................. 459 Harpiks en gros..................... 459 H atte....................................... 459 (Ilattemageriartikler). . . 459 Havariagenter........................ 459 Havearkitekter..................... Ilavebrugsprodukter 460 Blomster.............................. 460 Blom sterhandlere............ Blomsterløg........................ Frugt en g r o s ............ '. . 460 Frugt- og Grønthandlere. F ro ....................................... 445 Gartnere.............................. 851 Grøntsager, tørrede . . . . 460 Honning.............................. 461 Hum le.................................. 461 Hvidkaal.............................. 461 Kartofler en gros............... Log....................................... 461 Planteskoler. . ................... Tørrerier.............................. Havebrugsskoler i ............... 461 Have- og Markredskaber . . 463 Havemøbler........................... 463 Haveslanger........................... 449 Havregryn, Fabr. & Import. (Artikl. f.IIavregrynsfabr.) Hegnsmateriale, se Indheg- 466 ning og Indhegningsmat. 466 H ejseapparater..................... 490 Ilektografer........................... 490 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . Herreekvipering, 2. Herre- 491 491 ekvipering en gros og Art. 491 f. Ilerreekviperingslidl. . . 459 459 460 460 463 465 496 Herrelingrfri ’en gros............ Herrelinned en g ro s............ 238 Herréunderbeklædning. . . . Hestedækkener..................... Hesteforsikringsselskaber . . 496 Hestehandlere........................ 497 Hesteklipning......................... 498 Heste-, Ko- og Svinehaar. . 264 267

Hestesko.................................. 637 Hesteskosom............................ 737 Hesteslagtere......................... 739 Hjemmebagerier. . . . . . . . 768 Hjulbore.................................. 943 (Artikler til Hjulbørfabri- ■

Terrazzo.............................. 1225 kation).................................. 431 Tæpper................................. 1268 Honning..................................

498 Honning, kunstig..................

498 (Artikler f. Ilonningfabr.) 526 Isolering.............•................. 576

499 Honningbrød og -kager , . .

433 Gummi- og Guttaperkavarer 499 Hospitals-Artikler og -In-

ventar .................................. 501 Hotel garnis........................... 501 H o te lle r.................................. 514 (Hotel-Artikler og-Inven- 501 tar). ..................................... 502 Huder og S k in d .................. 502 Hulsømforretninger............... 502 Humle ..................................... 502 Hunde ..................................... 502 Hundekiks............................... 502 Husblas, se Gelatine............ Husgerningskontorer, se Ar- 504 bejdsanvisnings- og Hus- 504 gerningskontorer............... 504 Husholdningsartikler, se Køk- kenudstyr............................ 35 Husholdningsskoler............... Huslejeforsikring............... •. 505 IIuslejligheds-Anvisnings- 505 kontorer.............................. Husmæglere, se Ejendoms- 505 handlere og Ejendoms- 505 mæglere............................... H ustelefoner........................ H v id ev arer........................ 506 Hvidkaal................................. 506' Hydrauniske Maskiner og 506 •Presser..............’ ............... 507 Hypotekforeninger,seKredit- 434 foren, og Hypotekforen. . Hypotekforsikring............... 35 Hærdning og Indsætning. . 507 Højesteretssagførere, se Sag- 508 H ø jsk o ler............................... Højtryksblæ sere................... Hønsefoder............................ 509 Høreapparater ..................... Hørkræmmere........................ 511 (Horkram en gros og Ar- 511 tikler for Horkræmmere) Bindegarn en gros............ 187 Halmvarer.................. ... 187 Ildfaste M aterialier............ Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater 408 og -materiel........................ 414 Ildtændere.............................. 434 Illustrationsbureauer . . . . 490 Ilt............ ................................. 525 (Iltfabrikker)...................... 541 Imprægnering........................ 543 Incasso, 4. Bank-Incasso . . Incasso, 2. Juridisk Incasso Incasso, 3. Incassationsbu- 967 re a u e r................................. Indbrudsforsikring............... Indhegning og Indhegnings- 513 materiale . . . i ............... 513 Ingeniører . . . . ' , ............... 514 (Raadgivende Ingeniører). 515 (Artikler for Ingeniører). 516 Insektpulver . . 2 ................ Installatører, se ' elektrisk ‘ Lysinstallation . ' ............... 555 516 Instrumentmagere ;............... 193 412 609 766 516 Invaliditetsforsikring . . . . Isenkramvarer, 1. Isenkram- m ere..................... \ . . . . 520 Isenkramvarer, 2. Isenkram 520 Isenkræmmere............ . . Isknusemaskiner................... Islandske Købmænd, se Køb- 522 mænd, islandske............... Ism askinC r........................... Isolerings- og Tætnlngsma- 523 Asbest................................. 523 Bygningsartikler. . . . . . 523 Ebonit. . . : . . . . . . . . 521 522 522 522 523 terlale 512 Høstbaand, se

502 Huer, se Kasketter og Huer 610 T an g ..................................... 1213

(Artikler f.Gas- ogVandm.) 448 Hagl..........................................

4.58 Vejvisere . . ' ...................... 1309 Hø og H a lm .........................

507 fø re re ........................... . . 1017 Jærn, se Je rn ......................... 579

1280 513

608 603 608 608 608 608 93 608 609 609 609 609 1328

516 (Musikinstrumenter en gros) 568 Kandestøbere..................... ; * Instrumentslibere,s(»liberier 1111 Kanoer, se Kajakker og Ka-

568 n o e r ..................................... K ao lin ..................................... 568 K ap o k fab rik ........................ K a p s le r................................. K a rb o lsy re .................. . 572 Karetmagere, se Vognfabri- 575 kanter og -forhandlere . . Karosserier, se Automobil- 713 karosserier........................ 576 Kartoffelmel........................... (Anlæg af Kartoffelniel- fabrikker)........................... 64 Kartofler en g r o s ............... 323 Kartonnage ............................ 238 Kartonartikler

(Artikler for Guldsmede) 493 Herrefrisering,se Frisering2 408 en gros og Artikler for

Guld- &” Sølvvarer en gros 494 Herrekonfektion en gros . .

(Artikler f. Gulvbeklædn.). ' 497 (H estestutteri)..................

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

6

Side Kravats................................. 685 (Artikler for Kravatsfa- brikker)............................ 686 Kreaturforsikringsselskaber. 686 Kreaturhandlere ogKreatur­ kommissionærer .............. 687 Kreatur- og Kødeksport. . . 687 Kreaturvaskemidler........... 688 Kreditforeninger og Hypo­ tekforeninger .................... 688 Kreosotolie......................... 688 K ridt.................................... 688 Krigsforsikring.................... 688 Kronometre......................... 689 Krudt.................................... 689 Krydderier............................ 689 Krydsfinér............................ 690 Kryolith............................... 690 Krolhaar............................... 690 Kufferter................... 690 Kuffertudlejning................. 691 Kuglelejer............................ 691 Kul....................................... 692 (Kulagenturer)................. 702 (Artikler for Kul- ogKoks- hand iere)............................ 703 Kulsyre..................................... 703 Kulsyremaalere.................... 703 Kulør, se Soya og Kulør. . 1136 Kunstauktioner....................... 703 Kunstdrejere......................... 703 (Kunstdrejerartikler en gros)............................. Kunstforlag............................ 703 Kunstgødning, se Gødning, kunstig............................... 502 Kunsthandlere (Malerier og Skulpturer)...................... 704 Kunsthandlere, forskellige . 706 (Artikler for Kunsthand­ lere) .................................. 707 Kunstige Blomster, se Blom­ ster, kunstige........... .. 193 Kunstindustriskoler........... 708 Kunstmalere......................... 708 (Rekvisitter f. Kunstma­ lere) .................................. 710 Kunstsager og Antikviteter 710 Kunstsmede......................... 710 Kunstvævning....................... 711 Kuranstalter, se Brøndkuranstalter........... 232 Sanatorier......................... 1039 Vandkuran8talter.............. 1299 Kursus.................................. 711 Kurvemagere....................... 711 (Kurvemagerarbejder en gros).................................. 712 (Raavarer for Kurvema­ gere) .................................. 712 Kurvemøbler......................... 712 Kuvertartikler.................... 713 Kværne......................... . . . 713 Købmænd, se Urtekræmmere 000 Købmænd, færøske.............. 713 Købmænd, islandske........... 713 Kød en gros.......................... 714 Kødekstrakt......................... 714 Kødkonserves....................... 714 Kødtørringsanlæg. . . . . . . 715 Køkkenudstyr, 1. Keikkenud- styrsforretninger. ’........... 715 Køkkenudstyr, 2. Køkkenud­ styr en g ro s .................... 716 Køleanlæg............................ 717 (Artikler til Køleanlæg) . 717 Kølehuse............................... 717 Kønrøg.................................. 717 Laaneforretninger................. 718 Laase..................................... 718 Laboratorier, analytisk-ke- .miske, se Kern. Laborato­ rier........... ........................ 620 Laboratorier, bakteriologiske 719 Laboratorier for Gærings­ fysiologi ............................ 719 (Laboratorieudstyr) . . . . 719 Laboratorium for mokanisk- tekniske Undersøgelser. . 719 L ak....................................... 719 Lakering............................... 719 Lakfernis og Lakker........... 720 Laklæderfabrik.................... 720 Lakrids en gros. . . . . . . . 720 L a k s .............................. 721 Lampeglas. . . . . . . . . . . 721 Lamper.................................. 721 Lampeskærme. .................... 721

Side Kompasser............................ 648 Kompressorer...................... 648 Konditorier...................... . 648 (Konditori-Artikler og -In­ ventar) ........... ............... 650 Konfektion......................... 651 (Konfektionsstoffer). . . . 653 (Artikler for Konfektions- fo r r.)...................... . . 653 Konfekturer, 1. Konfekture­ udsalg ............................... 653 Konfekturer, 2. Konfekture­ fabrikker ......................... 654 Konfekturer, 3. Ag. &en gros 656 (Artikler for Konfekture­ udsalg og -fabrikker) . . . 656 Konserves, 1. Udsalg . . . . 656 Konserves, 2. Fabrikker. . . 656 Konserves, 3. Agenturer & en g ro s ......................... . 659 (Art. og Maskiner f. Kon­ servesfabrikker) .............. 660 Konsistensfedt.................... 661 Kontorartikler og -inventar karbøger......................... 35 Billetfabrikker........... •. . 176 Blæk................................. 195 Boxanlæg............................ 216 Brandallarmeringsappara- t e r .................................. 216 Brandsikre Døre.............. 221 Brevordnere.................... 222 Butiksinventar................. 236 Duplikatorer.................... 321 Handelsbøger.................... 507 Hektografer...................... 516 Hustelefoner.................... 543 K artoteker....................... 610 Kassekontrolapparater . . 611 Kassekontrolbøger........... 612 Kautschukstempler . . . . 612 Kontorartikler................. 661 Kontorbøger....................... 662 Kontorinventar................. 662 Konvolutter...................... 667 Kopibøger......................... 667 Kopipresser og Kopima­ skiner............................... 667 Lak.................................... 719 Mangfoldiggørelsesappara­ ter.................................... 777 P a p ir ............................... 933 , Papirhandlere..................... 933 Pengeskabe ................ 948 P enne............................... 951 Protokoller....................... 976 Regnemaskiner................. 990 Regnskabsbøger .............. 993 Schapirografer................. 1046 Seglmærker....................... 1047 Signeter............................ 1056 Skrivemaskiner................. 1097 Skrivemaskinereparation. 1099 Skrivemaskinetilbehør , . 1099 Stempler............................ 1160 Tælleapparater................. 1267 Vejvisere.......................... 1309 Kontrolapparater................. 666 Kontrolbilletter. . . . . . . . 666 Kontrolforretninger............ 666 Konvolutter .......................... 667 (Artikler f. Konvolutfabr.) 667 Kopibøger............................ 667 Kopipresser og Kopimaski­ n e r........................... 667 Korkaffald............................ 667 Korkisolering 667 Korkvarcr................... 668 Korn, Imp. ogEksp............. 669 Kornkontrolører, se Kontrol­ forretninger....................... 666 Korntørrerier....................... 683 Korntørringsmaskiner og -anlæg................... •683 Korrespondancebureauer, se Telegranj- og Korrespon­ dancebureauer ................. 1224 KoVsetter............................... 683 (Artikler f. Korsetfabrik­ ker) .................................. 684 K o rt.................................... 684 Kortregistre, se Kartoteker. 610 Kostskoler. 684 Kradsuldsfabrikker.............. 685 Kranse, kunstige................. 685 (Artikler for Kornhand­ lere) ...................... '. . . . 683

Side

Side Kartoteker. .......................... 610 (Kartoteker en gros) . .. 610 Kasein . . . . ..................... 610 (Anlæg af ogArt. f. Kasein­ fabrikker) .......................... 610 Kasketter og Huer............ 610 Kassekontrolapparater .. . 611 (Artikler til Kassekon­ trolapparater) ................. 612 Kassekontrolbeger......... 612 Kautionsforsikring......... 612 Kautschukstempler......... 612 K aviar.......................t . 612 Kedelrensning................. 612 Kedelstensoplosningcr. . . . 612 Kem ikalier.................... 613 Kemiske Apparater............ 615 Kemiske Fabrikker .. . . 615 (Maskiner og Artikler f. kern. Fabrikker).............. 620 Kemiske Laboratorier, ana­ lytisk- ............................... 620 Keramik............................... 621 (Anlæg af og Artikler for Keramikfabr.)................. • 622 K ikkerter......................... 622 K ik s ................................. 622 Kina- og Japanvarer . . . . 622 K io sk er........................... 623 (Artikler for Kioskor) . . 624 Kirkeoffekter . . .................. 624 Kirkevin............................ 625 Kirurgiske Gummivarcr . . 625 Kitfabrikker ....................... 625 K jo lo r.............................. 625 Kjoletøjer......................... 625 Klamper............................ 626 Klasselotterikollektioner, se Lotterikollektioncr . . . . 744 Klaverer, se Pianoer............. 954 Klaviatur- og Mekanikfabrik 626 Klejnsmede, se Smede. . . . 1112 Klichéer, se Clichéor............. 283 K linikker......................... 626 (Artikler for Klinikker) . 627 Klinkero........................... 627 Klipfisk en g ro s ............. 627 K lister................... 627 Kloakrensning................ 627 Klokkestøbere................ 627 Klosetpapir................. . 627 Klosetter ............................. 627 Klude en g ro s .............. 628 Klæde, 1. Klædehandlere .. 629 Klæde, 2. Klædefabrikanter. 629 Klæde, 3. Klædeimport og -L agere...................... 632 (Artikler for Klædefabrik­ ker) .................................. 633 Klædesko...................... 633 Knalderter...................... 633 Knapper......................... 634 Kniplinger...................... 634 (Kniplinger en gros) . .. 634 Knive.............................. 634 Knivpoleringsmaskiner . . . 635 Knækkebrød................. 635 Kobber........................... 635 Kobberrør ............................ 635 Kobbersmede ....................... 635 Kobberstik . . . ................. 636 Kobberstikrestaurerere . .. 636 Kobbertrykkere.............. 636 Kobbertækkere, se Bly- og Kobbertækkere. . . . . . . 194 Kobbervarefabrikker........... 636 Kodækkenér. ....................... 636 Kogeapparater, se Gasapparater og Gasovne 445 Petroleumsapparater. . . . 953 Kogekoner. . .’ .............. 637 Kokosgarn............................ 637 Kokosvarer................... 637 Koks og Cinders, Fabr. og Import........................ 638 (Artikler for Koks- & Cin- dershandlere)............. 640 Kollektioner, se Lotterikol­ lektioner ......................... 744 Kolonial, 1. Kolonial engros 641 Kolonial, 2. Kolonial Agen­ turer .................................. 647 Kolonialhdl.,seUrtekræmmere 1292 Komfurer, se Kakkelovne og Komfurer........... ............. 603 Kommissionsforretninger, se Agentur- og Kommissions- ' fo rretn in g er...................... 36

703 Landbrugsmaskiner og-red­ skaber Ajlespredere........... 46 Bindegarn en gros.............. 177 Frørensningsmaskiner. . . 427 Gartnere, Artikler fo r. . . 441 Halmpresser.............. 505 Halmvarer................. 505 Hammerværker......... 506 Have- og Markredskaber 513 H julbøre.................. 524 Kværne.................... . . . 713 Landbrugsmaskiner. . . . 722 (Artikler til Landbrugs­ maskiner).......................... 730 Malkemaskiner................. 776 Motorplove.......................... 871 Plove og Plovgods.............. 971 Radsaamaskiner............... 985 Skovle................................. 1095 Tærskeværker................... 1268 Vindmotorer...................... 1319 Landbrugsskoler................. 730 Landinspektører. . '.............. 730 Landsretssagførere, se Sag­ førere ................................. 1018 Lanterner, se Skibslanterner 1070 Legetøj Barnemobler............... 166 D u k k er....................... 320 Frøbelske Artikler...... 427 Galanterivarer............ 430 Gyngeheste................. 502 Gyngestole................. 502 Kina- og Japanvarer .. . 622 Knalderter................. 633 Legetøj....................... 731 Legevogne.................... 732 M ask er......................... 800 Slæder og Kælker...... 1112 Sports- og Jagtrekvisitter 1149 Lejebiblioteker ................. 732 Lejetjenere. . . * ........... 732 Lerrør .................................. 732 Lervarer......................... 733 Levende Billeder........... 733 Leverpostej................... 733 Ligkistemagasiner........ 734 (Ligkister en gros) . . . . 735 Ligtorneoperatører........ 735 Ligtøj............................... 735 Likører............................ 735 (Artikler f.Likørfabrikker) 735 Limkogerier og Lim engros 736 Lingeri............................ 736 Linierere......................... 737 (Artikler for Linierere). . 737 Linnedvarer................... 737 Linoleum......................... 737 (Anlæg af og Art. forLi- noleumsfabr.)............. 739 (Artikler for Linoleums- paalægning)....................... 739 Linotol................................. 739 Liste- og Rundstokkefabrik- k er..................................... 739 Litografi, 1. Litografiske An­ stalter (Stentrykkerier). . 739 Litografi, 2. Litografer u.Sten- trykkeri............................ 741 Litografi, 3.LitografiskeTryk- sager leveres endvidere af: 741 (Artikler for Litografer) . 741 Livsforsikring..................... 742 Loddelamper...................... . 743 Lokomobiler........... ' . . . . . 743 Lokomotiver......................... 743 Lommetørklæder................. 744 Lotterikollektioncr. . . . . . 744 Ludpulver............................ 746 Luftrensnings-Anlæg og -Ap­ parater............................... 746 Luftringe............................... 746 Lufttrafik............................. 746 Luftværktøj......................... 746 L ygter.................................. 746 Lynafledere......................... 746 Lyng og Lyngprodukter— . 746 Lysbadeanstalter................. 747 Lysbilledapparater.............. 747 Lysbilleder............................ 747 Lysekroner............................ 747 Lysestøbero og Stearinlysfa­ brikanter ......................... 748 Lyskopiering......................... 748 (Apparater til Lyskopio- ring) . . . . . . 748 Lyskopipapir........................... 748

Made with FlippingBook - Online catalogs