kraks vejviser 1918 fagregister

Afdeling VII.

Fag-Register for Danmark.

Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandvær|(, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) med An­ givelse, i en betalt Tilføjelse, a f ’den enkelte Virksomheds Specialitet. I Begyndelsen af Registret findes en Fortegnelse over samtlige Fagoverskrifter 6amt en Oversættelse fra Engelsk, Fransk, Tysk og Russisk af en Hække Fagoverskrii ter. I Indholdsfortegnelsen. (paa, gule Blade foran i Bogen) er alle i dette Register optagne Fag opfort med Angivelse .af Sidetal, I

An English translation of the most important trades will be found at first of the part VII. Une traduction franeaise des professions les plus importantes se trouve au commencement de la partie VII. Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften ist am Anfang der Abteilung VII zu finden. PyccKiii nepeBo^t rjianirbftiunxi> pyfipum. npoMbicjioBaro peecTpa naxofliiTCfi m > nana.Tb oTfllijia VII.

KØBENHAVNS t KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN

KRAK8VEJVISER er fremlagt til gratis Afbenyttelse for Publikum i 1900 B u t ik k e r i Kjobenhavn, i 1 10O B u t ik k e r i Provinsen .

Fag-Registrets Overskrifter. Paa de gule Blade foran i Bogen findes Henvisning til Sidetal.

Acctylénbelysning. Acetyléndissous. Adressering. Afskrivningsbureauer se Ma- skinafskrivningsbureauer. Agentur- og Kommissionsfor­ retninger. Akkumulatorer. Akkumulatorsyre. Akvarier. Akvavit. Alabastvarer. Albums. Alkoholfri Drikke. Aluminium. Aluminiumsvarer. Amatør-Fotografiapparater. Ammoniak. Ammunition. Analytisk-kemiske Laborato­ rier sekemisko Laboratorier. Anilinfarver. Anlægsgartnere. Annoncebureauer. Anretninger i Hjemmet so Selskabsanretningcr i Hjem­ met. Ansigtspleje. Ansjoser. Ansvarsforsikring. Anthracenolie. Antikvarboghandlere. Antikvitetshandlere. Antikvitetsrestaurerere. » Apoteker (Apotekervarer en gros). (Apotek-Artikler og -Invon- tar). Arbojdsanvisnifigs- og Husger­ ningskontorer. Arbojdstøj. Arkitekter.

Automobilbelysning. Automobildragter. Automobildroskekørsel og Automobiludlcjning. Automobiler. (Artikler for Automobilfa­ brikker). Automobil forsikring. Automobilgarager. Automobilkaroeserier. Aiitoinølnlkørøskoler. Automobillakerero. Automobilreparation. Automobilringe. Automobiltilbehør. Avena-01. Avisbureauer. Aviser, 1. Dagblade, Aviser, 2. Ugeblade, Tidsskrif­ ter m. m. (Leverandører til Aviser og Tidsskrifter). Avismakulatur. Avisudklip. Baadebyggerier. (Artikler forBaadebyggerior). Band- og Færgefart. Baadmotorcr. Baand. Badeanstalter. (Søbadeanstalter). (Artikler og Apparater for Badeanstalter). Badeapparater. Badeartikler. Badehoteller se Bade- og Som- merhoteller. Badoinstallering. Badekar. Badeovne. Bade-og Sommerhoteller. Bade- og Sommerpensionater. Bagepulver. Bagere. (Bageri-Artikler og -Inven­ tar). Bage- og Stegeovne. Bal- og Selskabsmusik. Bambusmøbler. Bambusrør. Bananer en gros. Bandager. (Bandager en gros). Bankfer. (Artikler for Banker). Bankiers. Barberere og Frisører. (Barber-og Frisør-Artikler). Barbermaskiner. Barnemøblcr. Barnevogne. (Artikler til Barnevognsfa- brikation). Barometre. Bast (Raffia) en gros. Bastbaand. Bastmaatter. Bedemænd. Befragtningsagonter. Beg. Begravelsesbesørgolse. (Begravelsesselskaber se Re- al-Registret Belysningsartiklcr. Ben en gros. Benzin. Benzinmotorer. Benzol. Btslagsmede. Besætningsartikler se Sy- og Besætningsartikler. Betonhlnnriemaskiner. Betonskibsbyggeri. Betonstøherier. (Artikler for Betonstøberier). B;nvisredskaber. Bijouterivarer. Billarder og Billardartikler.

Billejærn. Billetforretninger se Teater­ billetter. Billettromler. Bindegarn en gros. Biografteatre. (Artikler for Biografteatre). Biscuit. Bistadefahrikker. Bitter. Bjergningsentrepriser. Blikemballagefabrikker. (Blikemballagemaskiner). Blikkenslagere og Skiferdæk- kere. (Artikler for Blikkenslagere og Skiferdækkere). Blikplader. Blikvarer. Blindhodsforsikring. Blodbudding. Blodfoder, Blomster. (Artikler for Blomsterhand­ lere). Blomster, kunstige. Blomsterløg. Bluser. Bly. Blyanter. (Artikler for Blyantfabrik­ ker). Bly og Kobberlækkcre. BlyplomlsT se Plomber og Plombestænger. Blystøberier. Blæk. Bogbindere. (Bogbirideri-Artikler og -Ma­ skiner). Bogforlag. Boghandlere. (Artikler for Boghandlere). Bogholderianlæg. Boghvedegryn. Bogtrykkerier. (Bogtrykkeri-Artikler og -In­ ventar). Bolte og Møttrikker. (Artikler f. Bolte- og Møttrik- fabr.). Bomuldsspinderier. (Anlæg al og Artikler for Bomuldsspinderier). Bomuldsvæverier. (Artikler for Bomuldsvæve- -rier). Boraxfabrik. Borde. Bouillonterninger. (Artikler for Bouillonterning- fabrikkor). Boxanlæg. Brandallarmeringsapparater. Brandforsikring. Brandsikre Døre. Brandsikre Tankanlæg. Brandslukningsapparator. Bremseklodser. ' Brevordnere. Briketter. Briller og Pincenez. Brint. Broderi. Brolægningsentreprcnør^f. \ (Artikler for Brugsforenin­ ger) \ Bryggerier. \ (Bryggeri-Anlæg og -Artik­ ler). \ Brænde. \ Brænderiartikler se Spritfa- \ brikker &Brændevinsbræn\ derier. Artikler for Drændevin. (Arfikler for Brændevins- brænderier). Brændselsforretninger. Brændselsolier. Broncestøberier. Brugsforeninger.

Damehatte. Damekonfektion »Konfektion Ibimelinned. Dameskræddere. Dameskrædderinder. Dampkedelanlæg. (Artikler til Dampkedelan- læg). Dampmaskiner. Dampmøder og andre større Handelsmøller. Dampskibsekspoditioner og -selsk. (Leverandører til Dampskibs- 6elsk ). Dampskorstene. Dampstøderier. Damptromler. Danseskoler. (Artikler til Dans). Dekatøror. Dekoratinnsbilledhuggere se Billedhuggere 2. Dekorationsmalere. Dekoratører. Dekupører. Delikatessehandlere. Dentaldepoter. Dentister se Tandteknikere. Desinfektion. Dieselmotorer. Digler. Diner transportable se Scl- ska-bsanretninger. Dispachører. Dissousgasfabrikkcr. Dragéfabrikker. Dragere. Drejebænke. Drejere. •> (Artikler for Drejere). Drejl. Driftstabsforsikring.- Drivremme. • Droger. Druesirup. Duehandlere so Fuglchandlere Dukker. Dynamoer. Dyrlæger. (Artikler for Dyrlæger). Dækkener so Hestedækkener. Dækketøj. Dørgreb. Dørlukkere. Dørplader, Ebonit. ■ Erjdikc. (Artikler for Eddikefabrik­ ker). Egctræsmøblefr. E ii'iidomsbandlero og -mæg­ lere. Hicndom«sc

Brodfabrikker. Brødskæremaskiner. Bioitdboring. (Artikler for Brøndborere). Brøndkai me og Brønddæksler. ilrøodkuranstalter. Btidriingpulvcr. Budekspeditioner. liuiiuuugøre. (Buntmagere en gros). (Buntmageriartiklcr). Buster so Konfektionsbuster og Voksbuster. Butiksinventar. Byggegrunde. Byggryn. Bygningsartikler. ’Bygningsreparationer. Bælter en gros. Bærepinde. Bødkere. (Bødkeriartikler). Bøjler. (ltaavarer f. Børstenbindcre). (Artikler f. Børstenbindere). Børstetræfabrikker. Bøssemagere. Cacaopulver, Fabr. og Import. Caféer. (Artikler for Caféer). Carbid. Carbolineum. Carborundum. Casein se Kasein. Celluloid. Cplluloidvarer. Cement. (Anlæg af Cementfabrikker). Cementfliser. Cementrør. Cemcntvarer. (Artik'er for Cemontvare- fabrikation). Centralvarme se Varme- og Vcntilationsapparatez & Anlæg. Centrifuger, Fabr. og Import. Champagne. Chaufførskoler se Automobil­ køreskoler. Cheviot. Chlorcalcium. Chokolade. (Artikler for Chokoladefabr.). Cichorio so Kaffesurrogater. Cider. Cigaretter, Fabr. og Import. (Artikler for Cigaretfabrik­ ker), Cigarhandlere. (Cisarfabr., Agenturer og Import). (Artikler for Cigarhandlere). Cigarkasser. (Artikler forCigarkassefabr.). Cigarrør, Cikorie se Kaffesurrogater. Cinders se Koks og Cinders. Bølgeplader. Børnehaver. Børnekonfektion. Børnemcl. Børneudstyr. Børtenbindervarer.

Ciselører. Clichéer. (Art. for Clichéfabr.). Cognac. Cokes se Koks.

Cotillonsartiklcr. Cyklenssurance. Cyklefittings. Cyklelak. Cyklelakering. Cykler. ■Cyklereparation. Cykleringe.

Autografi. Automater. Automathylstre. Antomobilanktioncr 92

Cykletilbehør. Cylinderolier. Dagblade se Aviser 1. Damcfrisørinder se Frisering 1.

Billedhuggere - Billedindramnjng, Billedskærere.

1458

Tandplejeforsikring Ulykkesforsikring

Elektropletvarer. Elektrotekniske Laboratorier. Elevatorer. (Artikler til Elevatorer). Emaillebogstavcr. Emaillegods. Emailleret Pladojærnsgods. Emailleskilte. Emblemer og Medailler. Emissionsbank. Engagoringskontorer. Entreprenører. (Artikler f. Entreprenører). Essenser. Etiketter. Etuier. Facadepuds. Facaderensning. Fajance. Fajanceovne. Faner. Fars so Fiskefars. Farver. (Art. for Farvehandlere). Farverier. (Farveriartikler.) Fedevarer. Fedt en gros. Feltsenge. Fernis. File. Films. (Art. f. Filmsfabrikker). Filtdøre. Filt og Filtvarer. Finér og Træ. Fiskcboller. Fiskefars. Fiskehandlere. (Fisk en gros). (Art. for Fiskehandlere). F isk erin rtik ler og -redskaber. Fiskeriselskaber. Fittings. Fjederklemmer seTøjklemmer. Fjer og Dun. Fjer til Modepynt. Fjerkræ en gros. (Artikler for Fjerkræavl). Flag. Fl'askehylstre. Flasker. Flint. Fliser se Cementfliser .Gulv- fliser og Vægfliser. Fluefangere. Flygler. Flytteekspeditioner. Flyvemaskiner og Flyve­ maskinetilbehør. Flødeeksport. Fløjl. Foderstoffer. Fodlæger so Ligto.rnooperatø. Ter. Fodtøi se Skotøj. (Artikler for Forgyldere). Forbyingsagenter, autori- serede. Forklæder. Forknbring. Forlag se Bogforlag. Kunst­ forlag og Musikforlag. Formessing. Fornikling. (Art’kler f. Forniklingsanst.). Forsikring se Foerstoffer. Fnnnnrrnfer. (Fonografnaale). Forbindstoffer. Forgvldere. Ansvarsforsikring Assurancebestyrere J\nto>nnhilfnr=ikring Blindhedsforsikring Brandforsikring Cyklenssurance Driftstabsfnrsikring Elektromotorforsikring Gasautoma tforsikring Genforsikring Glasforsikring Hagelskadeforsikring Hesteforsikring TTns'eioforeikring Hypotekforsikring Indbrurlsforsikring Invaliditetsforsikring Kantionsforsikring Kreaturfnrsikrlng M a-k:nfor«ikring Pensionsforsikring Ri n- og Røveriforsikring , Rejscgodsforsikriøg ' Stormskadeforsikring Sygeforsikring Sø- og Transportforsikring Kreditforsikring Krigsforsikring Livsforsikring

Kanoer se Kajakker og Kanoer. Kaolin. Kapokfabrik. Kapsler. Karbolsyre. Karetmagere so Vognfabri- kauter. Karosserier se Automobil- karosserier. Kartefabrik. Kartoffelmel. (Aulæg af Kartoffelmels­ fabrikker). Kartofler en gros. Kartonartikler. Kartoteker se Kortregistre. Kasein. (Anlæg af og Art. f. Kaseim- fabrikker). Kasketter og Huer. Kassekontrolapparater. (Artikler til Kassekontrol­ apparater). Kemiske Apparater. Kemiske Fabrikker. (Anlæg af og Art. f.kem. Fa­ brikker). Kemiske Laboratorier, analy- tisk- Keramik. Kikkerter. Kiks. Kina- og Japanvarer. Kiosker. (Artikler for Kiosker). Kirkeeffekter. Kirkevin. Kirurgiske Gummivarer. Kitfabrikker. Kjoler. K ioletøjer. Klasselotterikollcktioncr ser Lotterikollektioner. Klaver se Piano. Klaviatur- og Mekanikfabrik. Klipfisk en gros; Kloakrensning. Klnkkestøbere. Klosetpapir. Klnselter. Klude en gro«. Klæde. (Artikler for Klædefabrikker). Klædesko. Knalilerter. Knapper. Kniplinger. Knive. Knivpoleringsmaskiner. Knudestaal. Knækkebrød. Kobber. Kobberrør. Kobbersmede. Kobberstik. Knliherstikrestaurerere. Kobbertrykkero. Kobbertækkero se Bly- og Kobbertækkere. Kobbervarefabrikker. Kodækkener. Kogeapparnter se u. Gas og ej . Petroleum. Kogekoner. Knkoscarn. Koknsvarer. Koks og Cinders, Fabr. og Import. (Artikler for Koks- &Cindere- handlere). Kollektioner so Lottcrikollck- tioner. Kolonial, Agentur &en gros.. Komfurer se Kakkelovne og Komfurer. Kommissionsforretninger se Agentur- og Kommissions­ forretninger. Kompasser. Kompressorer. Konditorier. (KondHori-Artikler og -In­ ventar). Konfektion. (Konfektionsbnster). (Konfektionsstoffer.) Kassokontro1bøger. Kautionsforsikring. Kautschukstemplor. Kaviar. Kedelrensning. Kcdelstensopløsninger, Kemikalier. .Klejnsmede se Smede. Klichéer se Clichéer. Klinikker. (Artikler for Klinikker). Klinkere.

Gravører. Grimer. Grosserere. Grus. Grøntsager, tørrede. Guldlister. (Artikler for Guldlistefabrik­ ker). Guldsmede. (Artikler for Guldsmede). Guld-

Hustelefoner. (Artikler til Hustelefoner). Hverga-rn. Hvidevarer. llvidkaal. Hypotekforeninger se Kredit­ foreninger. Hypotekforsikring. Hø og Halm. Højesteretssagførere se Sag- føroro. Højskoler. Højtryksblæsere. Hønsefoder. Høreapparater. Hørkræmmere. (Hørkram en gros og Artik­ ler for Hørkræmmere). Høstbaand se Bindegarn og Jlalmvarer. ildfaste Materialier. Ildslukningsapparater se Brandslukningsapparater. Ildtændere. Ulustrationsbureauer. Ilt. Lmprægncring. Incasso 1ndbrudsforsikring. Indhegning og Indhegnings­ materiale. Ingeniører. (Raadgivende Ingeniører). (Artikler for Ingeniører), installatører se elektrisk Lys­ installation. In^trumentinagere. (Instrumenter, musikalske, en gros). Instrumentslibere seSliberier. Invaliditetsforsikring. Isenkræmmere. (Isenkram on gros og Artik­ ler for Isenkræmmere). Islandske Købmænd se Køb­ mænd, islandske. Ismaskiner. Isolering. Isoleringsmateriale. Isskabe. Isværker øg Isoplag. (Artikler for Isværker). Jagtrekvisitter se Sports- og Jafftrekvisitter. Japanvarer. Jern se Jærn. ■Tord- øg Betonarbejder. Jordemødre. Tnletræspynt cn'gros. Tutevarcr. bivelerere se Guldsmode. Jærn. (Jærr.agenturer). Jærn, gammelt, en gros. Jærnbanematericl. •Tærnbanoskinner. .Tærnbetnnkonstruktioner. Tærnhjælkcr. Jærndøre se Brandsikre Døre. Jærnkønstruktioncr. Jærnkædor. Jærnrør. .Tærnsenge. Jærn støberier. (Artikler f. Jærnstøberier). Tæmvinduer. ■Jærnvitriol. Jærnværk. Kabler og Ledningstraad. (Artikler ’for Kabelfabrik­ ker). Kaffe. (Inventar til Kaffeudsalg Øg Kaffebrænderier). (Anlæg af Kaffebrænderier). Kaffeglasur. - Kaffeposer. . Kaffesnrrocaier. (Artikler for Kaffcsurrogat- fabrikker). Kne-phag-ørier se Konditorier. Kajakker og Kanoer, ’fakaose Cacao. Kakkelovne og Komfurer. Kakkelovnsrensning og -puds­ ning. Kalksa ndrtensfnbrikker. (Anlæg af øg Artik’er for Kalksandstensfabrikker). Kalkværker og Kalkværkskop torer. (Kalkværksanlæg). Kalligrafi. Kamme og Børster. Kammerjægere. Kandestøbere. Kakkelovnsrør. Kalipastavarcr. Kalk. brændt. Kalkgipstage.

Vandkloset-Assurance Vandskadeforsikring. Forsølvning. Fortinning. Forvaltningsinstitutter. Folograier. fotografiske Artikler. Fotolitografi. Fra.gimænd og Paketter. Frimærkehandlere. Frwring. (Frisørartikler). Frugi. (Artikler for Frugthandlere). Frugtsaftfabrikker. Frugtvine. Frø. f rebelske Artikler. Frøtørringsmaskiner se Korntørringsmaskiner og -Anlæg. Fuglebure. Fuglefrø. Fuglchandlere. Fægtei nstitutter. Fæstoforretninger. Fødselshjælporsker se Jordo- mødro. Gadekoste. Gadetavleudlejning. Galanterivarer. G’ilnsrhcr. (Anlæg for Galoschefabrik- ker) Galvanisering. Galvaniske E'ementer. Galvanoplaslik. Gamascher. Garderobeskabe. Gardindekorationer. Gardiner. Gardinstænger. Garn. Gartnere. (Artikler for Gartnere). Garverier. (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner). Gasapparater og Gasovne. Gasutomatforsikring. Gasbadeovne. Gasborde. Gasglødelamper. Gasmaalcre. Gasmotorer. Gas-og Vandmestre. (Artikler f. Gas- og Vandm.). Gasværksanlæg. Gelændere. Genforsikringsselskaber. Gipsaf»tøbninger. Gipsere. (Gips en gros). Gipspladevægge. Giarmestre. (Olarmesterartikler.) Glas. Glasblæsere. (Artikler for Glasblæsere). Glasmontrer. Glasmosaik. Glasplakatcr. Glassandblæserier. Glasskilte. Glnssliberier. (Artikler for Glassliberier). Glastage. Glasætsning. Glober. Glycerin. Glødelamper se Gasglødelam­ per og Metaltraadslamper Glødenet. Gobelinsvæverier. Godsekspeditioner. Grafit. Grammophoner og andre Tale­ maskiner. (Artikler til Grammophoner og andre Talemaskiner). Granit. Gravemaskiner. ■Gravgitre se Gelændere. Gravmonumenter. Fugleudstopning. Furagchandlere. Fustager. Fyldepenne. Fyrværkere. Pv’værkerisager. (Fyrværkerisager en gros). Gasglødenet. Gaskomfurer. » Glasbogstaver. Glasforsikring Glasgravører. Glaslofter. Glasmaleri.

1459

Motorplove. , Motorskibssclskaber so Sejl­ og Motorskibsselskaber. Muleposer. Murermestre. (Artikler for Murere). Mursten se Teglværker og Tegl værkskontore-r. Musikalier. Musikdirigenter. Musikforlag. Mælkeforsyninger. Mælk, kondenseret. Mærkcplador se Skabeloner, døbelarkitekter. Møbelopbevaring. Møbelstel. Møbelstoffer og Portierer. .Møbeltransport. Møbler. (Artikler for Møbelfabr.). Møllebyggere. (Artikler for Møllebyggere). Møller. Møllesten. Mønstre. Mønstreindregistrering. Mørtel. Møttrikfabrikker sc Bolte- og Møttrikfabrikker. Naadlere. Naalemagere. Nagelsmede. Nattevagt. NaturaBehandlere. Nautiske Instrumenter. Navigationsskoler. Nodereoler og Nodestole. Nodestikker. Nodetryk kerier. Nysølvvarer. Oblater se Seglmærkor. Oleomargarin. Oliiemolorer so Dieselmotorer og Raaoliemotorcr. Oliemøller. (Oliemølleanlæg). Olieraffinaderier og -impor­ tører. (Artikler for Oliera'ffinaderi- rier og -importører). Olietøj. Oplysningsbureauer. Optiske Instrumenter. Opvarmning se Varme og Ven­ tilation. (Artikler for Ostehandlero). (Artikler for Ostefabrikker). Ostefarve. Osteløbe, (Artikler for Osteløbofabr.). Ovenlys. Overføringsbilleder. Overretssagførere se Sagførero. Ordensbaand. Orgelbyggere. Orgelharmoniums. Ost, Overstykker. Oversættelser. Ovnbyggere. Ovnrensning. Paalægsforretninger. (Paalægsskæremaskiner). Paketter se Fragtmænd og Paketter. Pakfarver. Pakhusforretningor. Pnkkassefn brikker. Pnkkeekspeditionorse Gods­ ekspeditioner. Palmer, kunstige. Palmin se Plantefedt. Pantelaaneresc Laaneforret- ninger. Pap. Papemballage. . Papir (Artikler for Papirhandlere). Papirposer. Fabr. og en gros. (Artikler for Papirposefabr.). Papmncbévarer. Papæsker se ASskefabrikker. Paraplyer og Parasoller. (Artikler for Paraplyfabr.). Parfumer. Parketgulvo. Parykker. Patent bureauer. x (Pa tentsa1gshnreaner). (Artikler for Patentbureauer). Patentstilladser. Pavilloner, transportable. Pelsvarpfarverier. Pelsvarer. Pengeskabe. Pengoskabsflytning. Musikinstrumenter. Musikundervisning. Mæglere. Mælkeeksport.

Læstefabrikker. (Maskiner f. Læstefabrikker). Løg. Løvetand so Kaffesurrogater. Maalere se Elektricitetsmaale- re, Gaamaalere, Vandmaa- lere. Maatter. J1adrasser. Majolikavarer. Makaroni én gros. Malerier. Malerirestaurerere. Malermestre. (Malerartikler). Malt. Maltkaffe. Maltpræparater. Manchetlinned en gros. Mangan Sulfat. Mangfoldiggørelsesapparatcr. Manicure. Manometre. Manufaktur. (Art kier for Manufaktur­ handlere). Marcipanmasse. Margarine. • (Anlæg af og Artikler for Margarinefabr.). (Raavarer f. Margarinefabr.). Markfrø. Markiser. - (Artikler for'Marbisefabr.) Marmor og Marmorvarer. Masker. Maskeradegarderober. Maskinafskrivningsbureaner. Maskiner. (Artikle-r f. Maskinfabr.). Maskiaforsikring. Maskinistskoler. Maskinolicr. Muskinpakninger. Maskinskrivningsburcauor se Maskinafskrivningsbureaner. Maskinsnedkerier og Sav­ værker. (Art. f. Maskinsnedkerier og Savværker). Massage. (Massageinstrumenter). Materialister og Farvehand­ lere (Artikler for Materialister). Meda iller se Emblemer og Mo- dailler. Mejerianlæg og Mojerimaski- ner. Mejerier. Mejerirekvisitter og -artikler. Mejerirevision. Mejeriskoler. Mejeri- og Transportspande. Mekanikere. Mel. Melassefoder. (Anl. af ok Mask. f. Melasse foderfabrikker). Menukort. Mcrskumsvarer. Messing. Messingplader. Messingrør. Meta I kapsler sc Kapsler. Metaller. Metaller, gamle, cn gros. Metallisering. Metalpudsemidler. Metalskilte. Melalslanger. Metnlstøberier. (Artikler for Metalstøberier) Metultraadslamper. Metaltraad varefabrikker. Metaltrykkericr. Metalvarefabrikker. (Artikler f. Metalvarefabr.). Mikroskoper. Militærartikler.’ ■ Mineralvande. ' (Art. for Mineralvanktsfatar.). Mjød. V Modeforretninger. 1 (Modevarer en gros). ( (Modevare-Agentur). \ Modejournaler. > 'fo/V'i^nedkerier. \ Molérsten. \ Moniorkonstruktioner. \ (Monierjærn). \ Monograintrykning. ' Mntorbaade Motorc.vklekøreskoler. 'fojborevkler. - (Motoreykletilbehør). (Motor-Sidevogne) Motorcykleringe. Motorer. (Art. for Motoifabr.). Motorolie.

Penne. Pensionater. ’ Pensionsforsikring. Pensler. Pergamentpapir.

Laboratorier, bakteriologiske, laboratorier for lUæringst- fysiologi. (Laboratorieudstyr), kuboratorium for inekanisk- tekniske Undersøgelser. Lak. Laklædorfabrik. Lakrids en gros. Laks. Lampeglas. Lamper. Lampeskærme. landbrugsmaskiner. (Artikler til Landbrugsmaski­ ner). Lakering. Lakfernis.

Konfekturer. (Artikler for Konfekturend- salg). (Artikler for Konfekture- fabrikker). Konserves. (Art. os Maskiner f. Konser­ vesfabrikker.) Kontorinventar. Kontrol billetter. Kontrolforretninger. Konvolutter. (Artikler f. Konvolutfabr.). Kopibøger. Kopipresser og Kopimaskiner. Korkaffald. Korkvarer. Korn, lmp. og Eksp. (Korntørringsapparater). Kornkontrolører se Kontrol­ forretninger. Korntørringsmaskiner og -Anlæg. Korrespondancebureauer se Telegram- og Korrespondaa- ceburcauer. Korsetter. (Artikler f. Korsotfabrikker). Kort. Kortregistre. Kostskoler. Kradsuldfabrikker. Kranse, kunstigo. Kravats. (Artikler for Kravatfabrik- kerf Kreaturforsikring Kreaturliaiidiere og Kreatur- kommissionærer. Kreatur- og Kødeksport. Kreaturvaskemidler. Kreditforeninger og Hypotek­ foreninger. Kreditforsikringsselskab. Kreosotolie. Kridt. Krigsforsikring. Kronometre. Krudt. , Kuffertudlejning. Kuglolcjer. Kul (Artikler for Kul- og Koks­ handlere). Kulsyre, Kulør se Soya og Kulør. Kunstauktioner. Kunstdrdiere. (Kunstdrejorartikler en gros). Kvnstforlag. Kunstgødning so Gødning, kunstig. Kunsthandlere, Malerier og Skulpturer. Kunsthandlere, forskellige. (Artikler for Kunsthandlere), Kunstige Blomster so Blom­ ster, kunstige. Kunstindustriskoler. Kunstmalere. (Rekvisitter f. Kunstmalere). Kunstsag r og Antikviteter. Kunstsmedo. Kunstvævning. Kuranstalter se Brøndku ran- stalter. Sanatorier og Vand­ kuranstalter. Kursus. Kurvemagere. (Kurvemagerarbejder en gros). (Raavarer for Kurvemagoro). Kurvr-møl.lnr Knvertartiklér. Kværne. Købmænd se Urtekræmmere. Købmænd, færøske. Købmænd, islandske. Kød en gros. Kødekstrakt. Kødkonserves. Kødtørringsanlæg. Køkkenudstyr. (Artikler f. Køkkenudstyrs­ forretninger). Køleanlæg. (Artikler for Køleanlæg). Kølehuse. Kønrøg. Laanoforretninger. Lflase, Latioratørier, anal.vtisk-kemi- 8ke se Kpm. Laboratorier. Konsistonsfcdt. Kontorartikler. Kontorbøger. Krydderier. Krydsfinér. Kryolith. •Krølhaar. Kufferter.

Persienner. Petroleum. Petroleumsapparater. Petroleumsmotorer. Petroleumsovne. Pianoer. (Artikler for Pianofabrikker), Pianola. Pianoreparation. Piano-Spilleapparater. Pianostemmere. Pianostole og -møbler. Pianotransport. Piber. Pibeslanger. Pimpsten. Piskefabrikanter. Plakater. Plantefedt. Plantemargarine. Planteskoler. Plisséforretninger. Pianostolo & -møbler. Plovgods. Porcelæn og Glas. Porcelænsfabrikker. (Anlæg hf og Artikler for Por­ celænsfabrikker). Porcelænsmaling. Porcelænsovne. Porteføljefabriknnter. Portiérer se Møbelstoffer og Portiérer. Possementmagere. Postkort cn gros. Presenninger. (Prosenninginprægning). Presser. Privafrestaumt^rer se 9el- skabsanretninger i Hjemmet. Propper, Proppeskæremaskiner. Prosnektkort. Protokoller. ' P’ægea nst alter. (Artikler for Prægoanstalter). Præstek ioler. Præstekraver. Præsfer. Prøvekufforter. Prøveposer. Pndsem'dler. Pnfsengose Feltsenge. Pumper. Punsch. Pølser. (Artikler & Maskiner fer Pølsefabrikation). Raajærn. Raaoliemotoreir. Ran tobakker. Rabitz-Værk. Radiotelegrafi. Radsaamaskiner. Rammelister. Rammer. (Artikler for Rammefabrik- ker). Ran- og Røveriforsikring. Ratin. Rebslagere. (Artikler for Rebslagere). Redning-b<]ier og -kranse. Redningskorps. Regnemaskiner. ' Regnfrakker. Regnskabsbøge^ Regnskabskyndige Tillids­ mand. Reklameartikler. Reklamebureauer. Reklameuddeling. Remmefab' ikker se Driviem- mefabrikker. Renimesmørelse. Remsamlere. Remskiver. Renholriningsanstalter. Reproduktionsanstalter. (Artikipr for Reproduktions­ anstalter). Restauratører. (Art for Restaurationer og Caféer). \ Revisorer. ’ihheovne. Rideetablissementer. (Artikler til Ridning). Ringeapparater se elektriske Ringeapparater. Rjaskalier. Rejseårtikler. Rejsebureauer. Rejsebøger. Rejseforening. Rejsegodsforsikring.

Landbrugsskoler. Landinspektører. Legetøj. lægevogne. Le.jebiblioteker. Lejetjenere. Lerrør. lærvarer. Levende Billoder. Leverpostej.

Ligkistemagasiner. (Ligkister en gros). (Artikler for Ligkistemaga- siner). Ligtorneoperatører. Ligtøj. Likører. Limkogcrier og Lim en gros. Lingcriforretninger. Linierere. (Artikler for Linierere). Liunttlvarer. Linoleum. (Anlæg af og Art. for Linolenmsfabr.) (Artikler for Linoloumspaa- lægning). I.inotol. Liste-ogRundstokkefabrikkor. (Artikler for Listo- og Rundstokkefabr.) Litografi. (Artikler for Litografer). lokomobiler. Lokomotiver. Lommetørklæder. Lotfcrikollektioner. Ludpulver. Luftreusningsappara.tcr. Luftringe. Luftværktøj. Lygter. Lynafledere. Lysbilledapparater. Lysbilleder. Lysekroner. Lysestøbere og Stearinlysfabr. Ly«kopipring. (Apparater til Lyskopiering). Ly.skupipapir. Lystryk. Læder. Lædersværte og Lædororfime. (Artikler for Lædersværte- fab^ikker). Lædø'-varer og Læderarbejder (Artikler f. Lædervarefabr.). Lægebureau. Læger. , (Artikler for Læger). Læger, som specielt giver sig af liled : (Aandssvagevæsen, Bade- og Vamlkure, Børnesygdom­ me, Fordøjclsessygdomme, Fødselshjælp, Hud- og Kønssygdomme, Kirurgi­ ske Sygdomme. Kvindesyg- domme. Massage, Modicin- ske Sygdomme, Mikrosko­ piske Undersøgelser, Nerve­ sygdomme, Ortliopædiske Sygdomme. Tandsygdom- mo. Undersøgelser og Be- hn.ndl'ng med Bøntgen- straaier. Øjensygdomme, Øre-, Næse-, og Ilalssyg­ domme, Homøopati). Lærere (i Bogholderi, Dans. Gymnastik og Fægtning, ITandelsvidenskab. Mate­ matik, Musik, Sang. Skriv­ ning, Sprog, Stenografi). Lærerinder (i Dans, Gymna­ stik, llaandnrlM’ide. Knip­ ling, Mncjk, Rnn„ gfcrjy. mng, Sløjd, Sprog, Steno­ grafi, Svømning). Lærred. Læseselskaber. Livsforsikring. Loddelamper.

(

1460

Udvandringsagenter. Ugeblade se Aviser 2. Uld, Import &Eksport. Uldspinderier. (Artikler for Uldspindericr). Ulykkesforsikring. Underbeklædning. Uniformer. Urfurniturer og Uro on gros. Urmagere. (Urmageriartikler). Urtekræmmere. (Artikler for Urtekræmmere). Vaabon. Vaffelfabrikker. Vagtbureauer. Valseværker.

Teaterforretninger. (Artikler for Teaterforret- ninger). Teater-, Koncert- og Varieté­ bureauer. Teglværker og Teglværkskon­ torer. (Artikler for Teglværker). Teglværksmaskiner. Tegnere og Tegnekontorer. Tegnerekvisitter. Tegneskoler. Tekstilfabrikker. (Artikler f. Tekstilfabrikker). Telefoner og Telefonanlæg. (Telefonmateriel). Tclcgralse(skaber. (Telegrafmateriel). Telegram- og Korrespondance- bureauer. Telte. Tennisbaneanlæg. Termometre. Terpentinolie. Terrakottavarer. Terrazzo. Tidsskrifter so Aviser 2. Tilskærerskoler. Tinvarer. Tjære. Tobakker og Cigarer, Fabr. og en gros. (Artikler for Tobaks- og Ci- garfabr.). Transmissioner. Transportanlæg. Transportforsikring se Sø- og Transportforsikring. Transportspande se Mejeri- og Transportspande. Trappestiger se Stiger. Trikotage. Trillebøre se Hjulbøre. Trykknapper so Knapper. Tryksager. Træbea bejdningsmaskiner. (Artikler til Træbearbejd­ ningsmaskiner). Træbrolægning. Træ.-og Finerhandlere. Træimprægnering se Impræg­ nering Trækonstruktioner. Trækul. Trælast og Tømmer. Træmasse. Træmærker. Trærosetter. Træsko. (Artikler f. Træskofabrikker). Træskoklamper. Træskoringc. Træskærerier se Savværker og Maskinsnedkerier. Træstuk. Træuld. Trævarer. Trøfler. Tubefarver. » Tuber. (Artikler for Tubefabrikker). Turbiner. Tvist og Tvistaffald. Tyveriforsikringsselskaber se Cyk:eassurancc og Indbruds- forsikringsselskaber. Tælleapparater. Tændstikker. Tæppefejomaskiner. Tæpper. Tærskeværker. Tætningslister. Tøjklemmer. (Artikler forTøjklemmefabr.). Tøjrensningsansta Iter. (Artikler for Tøjrensnings- anst.). Tøjsmede. Tømrermestre. (Artikler for Tømrere). Tøndebaand. Tønder. Tørelementer. (Artikler for Tøreloment- fabrikker). Tø’v. (Maskiner og Art. til Tørvefabrikation). Tørvestrøelse og Tørvemel. IJdlojningsforrotningcr. Toiletartikler. Toldklarerere. Tovvferk. Traadfletning. Traad og Traadstifter. Tran. Translatører.

Ristestænger. , Rom Rotte- og musedræbende Mid­ ler. ' Rugbrødsfabrikker so Brød­ fabrikker.

Skolæstefabrikker se Læste- fabrikker. Skorstensfejere. Skotøj. (Skomageriartikler). (fSkutø.ism'askiner og Art. for Skotøjsfabrikker). Skotøjscréine se Lædersværte og Lædercréme. Skovdistrikter. (Skovbrugsartikler). skovle. Skraatobakker. Skriftstøberier. (Artikler for Skriftstøberier). skrivemaskiner. Skrivemaskinereparation. Skrivemaskinetilbehør. skruer. Skræddere. (Skrædderiartikler). Skydedøre se Filtdøre. skærver. Skøjter, skorter en gros. Slagtere. psi.igierværktøj og Slagteri- maskiner). Slagterier. (Artikler for Slagterier). (Slagterianlæg). Sliberier. (Artikler for Sliberier). Slibestene. Slipsfabrikanter. (Art. f. Slipsfabrikanter). Slæder og Kælker. Sløjdarbejder. Sløjdskoler. Slør og Slørtyller. Smede. (Artikler for Smede). Smedegods. Smergelvaror. Sminkører. Smør. Smøreapparater. Smørfarve. (Artikler for Smørfarve- fabrikker). Smørrebrød. Snedkere. (Snedkeriartikler). Snus. Soda. Sofastcl. Soigneringsforretninger. Soide. Sommerhoteller se Bade- og Sommerbotcller. Soya og Kulør. Spaankurvo. •panskrør.og Spanskrørsvarer. Sparekasser. Spareselskab. Speditører. Spejlbelægning. Siwjlglas, Fahr. ogen gros. Spejlhandlere. SpejIpolering se Vinduespole­ ring. Spilleborde. :,iillekort. Spiseolie. Sportsdragter. Sports- og Jagtrekvisitter. Sporvejsskinner- se Staalskin- ner. Sporvogne. Sprit. 'Artikler for Spritfabrikker og Brændevinsbrænderier). Sprogundervisning. Sprængstoffer. Sprøjter og Sprøjteslanger. 'Ptindsefabrikker. Spøg og Skæmt se Cotillonsartikler. Staal. Staalbjælker. Staalrør. Staalskinner. Staalstøbegods. Staaltraadshegn seMetaltraad- varefabr.,Traadfletning,Ind­ hegning og Indhegningsma­ teriale. Staldvinduer. Stammen og Talefejl. . Staniol. Staver. Stearinlys. Stempelpapirudsalg. Stempler. (Artikler f.Stempelfabrikker).

Stenforretninger. Stenhuggerier. (Artikler for Stenhuggerier). (Stenhuggerværktøj). Stenknusere. Stenografer. Stenografiundervisning. Stentrykkerier so Litografi. Stentøj en gros. Stereotypi. Stiger. Stilladsforretninger se Patent­ stilladser. Stivelse. Stofiiandsker en gros. Stokkefabrikanter. Stole. (Artikler for Stolefabrikker). Stormskadeforsikring. Stormvoks en gros. Straahatte. Strikkemaskiner. (Artikler tilStrikkemaskiner). Strygeovne og Strygejærn. Strygepander og Strygeplader. Strygespaan. Strækmetal. Strømper en gros. Stukkaturfabrikanter. Styrtebadeapparateree Bade­ apparater. Støbegods. Støbesand. Støvsugning. (Støvsugemaskiner). Sugegasværker og -gasanlæg. Sukkerfabrikker og -raffinaderier. Sukkervarefabrikker. (Artikler og Maskiner for Sukkervarefabrikker). Suppeekstrakt. Svampe en gros. Svinehaar. Svine- &Kreaturmærker. Svineslagterier. (Anlæg af og Art. for Svine­ slagterier). Svineslagteriprodukter en gros. Svovlkulstof. Svovlsyre. (Artikler for Svovlsyrefa­ brikker). Sy- og Besætningsartikler. ' Sydfrugter cn gros. Sygeborde. 1 Sygeforsikring. Sygogymnastik so Massage. Sygekasser. , Sygeplejeartikler. Sygeplejebureauer. Syge- og Plejehjem. Sysrevogne. Syltetøj. Symaskiner. Syre. Syrevækkor. Sæber. (Artikler for Sæbefabrikker). Sække. Sækkemærkefabrikkcr. Sættemaskiner. Søbndeanstaltcr se Badean­ stalter. Søkort. Sø'yvarer. (Art. for Sølvvarefabrikker), Søm. Sø- og Transportforsikring. Sørgemagasiner. Tnarnure. æohtpffahri'k. Tagbeklædning. Tagforsikring. Tagvinduer. Taksametre. Taksatorer og Taksatricer. Talg. Taljer. Tandhiul. Tandlæger. (Artikler for Tandlæger). Tandplejeforsikring. Tandteknikere. Tang. Tapeter. Tanetserore Og Dekoratører. (Art. f. Tapetserere og Deko­ ratører). Tarmrenserier og!Tarmhand­ lere. Te. (Artikler for Tehandlere). Teaterbilletter. Tagpap. Tagsten.

Rugemaskiner. Rullegardiner. Ruller. Rundstokke. Rygsække. Røgede Varer.

Røgforbrænding. Røgfordrivning. Røghætter. Rør- og Traadpostanlæg. Rørvæv. (Art. og Maskiner for Rør- vævsfabr.). Røveriforsikring se Ran- og Røveriforsikring. Sadelmagere og Tapetserere. (Sadelmageriartikler). Sadler. Sagførere. Salpetersyre. Saltraffinadérier og -impor­ tører. Saltsyre. Sanatorier. Sandhandlere. Sandpapir. Sanitetsartiklcr. Sanitære Anlæg. Sardiner. Savværker. (Artikler for Savværker). Sejlgarn en gros. (Sejlgarnfabrik). Sejl- ou Flagmagere. (Artikler for Sejlmagere). Sejl- og-Motorskibsselskaber. Seler. Seletøjer. Seletøjsbeslag Seletøjsværte. Selskabsanretningcr i Hjem­ met. Selskabslokaler. Selskabsmusik se Bal- og Sel­ skabsmusik. Seminarier. Senge se Feltsenge og Jærn- senge. Sengetæpper. Sengeudstyr. Sennep. (Artikler f.Sennepsfabrikker). Septic Tanks. Signeter. Sigter. Sild en gros. Sildebensjærn. Schapirograf. Seglmærker. Sejldug. Skemaforlag. Skibsagenter. Skiftebefragtning se Befragt- aingsagenter og Mæglere. Skibsbrød. Skib-bundfarve. Skihsbyggeripr. (Skibsreparationor). (Skibsbygningsmateriel og Art. foi Skibsbyggerier). Skibsh.vpoteklaan. Skibsinventar. Sk’boklassifieering. Skibslantomer. Skibsmæglere se Mæglere. SkibSprOVianteringSfOrretnin- g e r. T, Skibsrederier se Dampskibs- eksp. og Dampskibsselska­ ber, Sejl- og Motorskibs- selkaber, Fiskeriselskaber. Skibsriggere. Skibssalgsbureauer. Skibssmede. Skifer. Skillerumsplader. Skilte- (Art. f. Skiltefabrikker). Skindbeklædning. , Silkevarer. Skabeloner. Skalleeksport. Skarnkasser. Skellak.

Vandfiltre. Vandglas.

Vandingsapparater. Vandklosetassurance. Vandklosetter. Vandkuranstalter. Vancimaalere. Vandrensningsapparater. Vandskadeforsikring,

Vandstandsviscre. Vandværksanlæg. Vanille.

Varemæglere so Mæglere. Varemærkeindregistrering. Varietéer. Varme- og Ventilationsappara- • ter og -anlæg. (Artikler til Varme- og Ven- tilationsapp. og -anlæg). Vaske. Vaskegryder og Vaskckedler- Vaskemaskiner. Vaskepulver. Vaske- og Rengøringsmidler. Vaskerianlæg. Vaskerier. (Artikler for Vaskorier). Vaskeskind. Vatfabrikker. W. C. se Vandklosetter. (Artikler for Veksclerore). Veksclmæglere so Mæglere. Ventilatorer. Whisky. Viktiialiebandlere. (Art. f. Viktualiehandlere). Vildt. (leverandører til Vildthand- Iere). * Vildtskind. Vindmotorer. Vinduosanlinere. Vinduesdekoration. Vinducsglas en gros. Vinduespolering. Vinduesudstyr. Vine. (Artikler for Vinhandlere). Vinstuer. Violinhyggere. Visitkort. Vognfabrikanter og -forhand­ lere. Vognfabrikntionsartikler. Vognfjedorfabrikker. Vognhjul. Vognlakerere. Vognmænd. Vognsmørelse. Voks. Voksbuster. Voksdug. Vridemaskiner. Vulkanisering. (Artikler for Vulkaniserings- anstalter). Vægbeklædning. Vægfliser. Vægte, Fabr. og Forhdl. Værktøj, Fabr. og Import. (Artikler for Værktøjs­ fabrikker). Værktøjsmaskiner. Væveripr. (Anlæg af og Art. for Væverier). Xylografi. Zinkplader. Zinkstøbere. Æg, Eksp. A Imp. Æggeblommer. Ægkasser. Æskefabrikker. (Æskeflabrikationsartik ler).' 01. Ølaftapningsanstalter. Østers. Vegetabilmargarino. Vej- og Kloakanlæg. Vejvisere. Vekselerero.

Skind, beredte. Sk'ndfarvning Skinker. Skiortetr. Skoler. (Skolemateriel).

1461 Trades Dictionary. Dry Vegetables — Grøntsager, tørrede Dye Works •— Farverier Eartlienware — Fajance Earthenware-Goods — Terrakottavarer Eggs — Æg Embroiderers — Broderihandlere Emigration Agents — Udvandringsagenter * Feathers & Eider Down — Fjer og Dun Files — File Fire Insurance Companies 1— Brandforsikrings­ selskaber Fishmongers — Fiskehandlere Flint Pebbles — Flint Florists — Blomsterhandlere Flour — Mel Forest Districts — Skovdistrikter Forwarding Agents — Speditører Fruit — Frugt Furniture — Møbler Furniture Removers & Depositories — Flytte­ ekspeditioner Gas and Electric Fittings — Belysningsartikler Gasfitters & Wator Companies — Gas- &Vand­ mestre Glass — Glas Glass Mosaic — Glasmosaik Glass Insuranco Companies selskaber Glass-Painters & Artists in stained Glass — Glasmaleri Glaziers — Giarmestre Gloves — Handsker Gold & Silver Articles, Wholesale — Guld- og Sølvvarer en gros Gold Wire Drawers — Guldtrækkere Goldsmiths & Jewellers — Guldsmede Granite — Granit Grocers — Urtekræmmere , Hair Dressing — Frisering Hats — Hatte Hemp, Flax & Coal Dealers — Hørkræmmere Herrings Wholesale — Sild en gros Horse-Dealers — Hestehandlere Hosiery — Trikotage Hotels — Hoteller * Hydropathic Establishments—Vandkuranstalter India Rubber & Gutta Percha Goods — Gummi- & Guttaperkavarer India Rubber Pneumatic Tyres — Luftringe Inquiry Offices — Oplysningsbureauer Instrument Makers, surgical, nautical, optical & musical — Instrumentmagere, kirurgiske, mekaniske, fysiske, optiske & musikalske Insurance Companies, Directors of —Assurance­ bestyrere Iron — Jærn Iron Foundries — Jærnstøberier Ironmongers — Isenkræmmere Ivory Turners — Kunstdrejere Joiners — Snedkere Joiners-Manufacturing & Saw Mills — Ma­ skinsnedkerier & Savværker Juvenile Tailorsfe Outfitters — Børnekonfektion Kitchen Furnishers & Fitters — Køkkenudstyr Laboratories for the Physiology of Fermen­ tation — Laboratorier for Gæringsfysiologi Lacquer — Lakfernis Glasforsikrings- Engineers — Ingeniører Engravers — Gravører Exchangers — Vekselerere Fancy Goods — Galanterivarer Furriers '■— Buntmagere Gårdeners — Gartnere Ladies Outfitters — Konfektion Ladios Tailors — Dameskræddere Lamps — Lamper ’ ’ Land-Surveyors — Landinspektører Last Makers — Læstefabrikker ' Laundries — Vadskerier , Lawycrs — Sagførere Leather —Læder Letter Files — Brevordnere Life Assurance Companies - selskaber Lifts — Elevatorer Linendrapers — Manufakturhandlere Litography — Litografi X Lottery Offices — Lotterikollektionøjr Machinerv Merchants — Maskinforhåndlere Machine Oil — Maskinolier Machine Straps — Drivremme Machinists — Maskinfabrikker Maltpreparations — Maltpræparater Maltsters — Maltfabrikker \ L^vsforsikrings-

Marble — Marmor Margarine Manufacturers —Margarinefabrikker Margarine, Wholesale — Margarine en gros Marine Insurance Gompanies — Sø- og Trans­ portforsikringsselskaber Masseurs & Masseuses — Massage Matches — Tændstikker Mechanists — Mekanikere Mercantile Schools — Handelsskoler Merchants — Grosserere Merchants, Faroe — Købmænd, færøske Merchants, Iceland — Købmænd, islandske Metal Goods, Manufacturers — Metalvarefa­ brikker Metalwirelamps — Metaltraadslamper Midwives — Jordemødre Milliners — Modeforretninger Mills — Dampmøller Minced Fish —Fiskefars Mineral Waters —Mineralvande Motor Cars — Automobiler Motor Car Accessories(Automobiltilbehør Motor Car Insurance Companies — Automo­ bilforsikring Motor Car Tyres — Automobilringe , Motors — Motorer Moulding Manufacturers — Liste & Rundstok- kefabrikker Musical Instruments — Musikinstrumenter Music Publishers — Musikforlag Music Séllers — Musikaliei Needle Makers — Naalemagert, Newspapers, Periodicals — Aviser, Dagblade, , Tidsskrifter Nurseries — Planteskoler Oil Cloth — Voksdug Oil Mills — Oliemøller Oil Motors — Raaoliemotorer Oil Refiners & Importers — Olie-Raffinaderier & Importører Oxygen — Dt Packing Case Makers — Pakkassefabrikker Painters — Malermestre Paper — Papir Paper Bag Manufacturers &Wholesale — Papir­ poser, Fabr. & en gros Paper Hangings — Tapeter Patent Offices — Patent-Bureauer Paviors — Brolægningsentreprenører Pavillons, transportable — Pavilloner, trans­ portable Pawnbrokers — Laancforretninger Peat — Torv Perambulators ■— Barnevogne Perfumes — Parfumer Petroleummotors — Petroleumsmotorer Photographers — Fotografer Physicians— Læger Pianofortes — Pianoer Pipes — Piber Plasterers — Gipsere_ Pork Butchers & Exporters — Svineslagterier Postage Stamp Dealers — Frimærkehandlere Poulterers — Vildthandlere Preserved Provisions — Konserves Printers — Bogtrykkerier Print Seliers — Kunsthandlere Provision Dealers — Viktualiehandlere Provisions, Wholesale — Fedevarer en gros Publishers — Bogforlag Railway Excursion Agencies — Rejsebureauer Railway Material — Jæmbanemateriel Refreshment Rooms — Restauratører Reinsurance Companies — Genforsikringssel­ skaber Rennet — Osteløbe Reproducing Establishments — Reproduktions­ anstalter Roofing Felt — Tagpap Rope Makers — Rebslagere Saddlers & Upholsterers — Sadelmagere & Tapetserere Safe Makers — Pengeskabe Sail & Flag Makers — Sejl & Flagmagere Sanatoriums — Sanatorier Sanitary Appliances — Sanitetsartikler Sanitary Supplies — Sygeplejeartikler ’ Sausagcs — Pølser Savings Banks — Sparekasser Scale & Weight Makers & Dealers — Vægte, Fabrikanter & Forhandlere Schools — Skoler Sculptors — Billedhuggere Sea-side Hotels — Badehoteller

Accident Insurance Companies — Ulykkesfor­ sikringsselskaber Adressing Offices — Adressering Advertising Agents — Annoncebureauer. Advertising Articles — Reklameartikler Advertising Offices — Reklamebureauer Agencies & Commission Merchants— Agentur- fe Kommissionsforretninger Agricultural Implements —Landbrugsmaskiner Agricultural Schools — Landbrugsskoler Aluminium Manufacturers — Aluminiumsvarer Antiquities, Dealers in — Antikvitetshandlere Asphalte Manufacturers & Contractors for Asphalte Paving — Asfalteringsvirksomheder Averagc Agents ■— Havariagenter Bakers — Bagere Bananas, Wholesale — Bananer en gros Banks — Banker Barbers &Hair Dressors —Barberere &Frisører Basket Makers —>Kurvemagere Beer — 01 Bicycles — Cykler Bird-Dealers — Fuglehandlere Boat & Barge Builders — Baadebyggerier Bolts, Nuts & Screws — Bolte & Møttrikker Bookbinders — Bogbindere Booksellers — Boghandlere Booksellers secondhand —Antikvarboghandlere Boots & Shoes — Skotøj Bottles — Flasker Bouillon-Cubes — Bouillontærninger Box Makers — Æskefabrikker Brass Foundries — Metalstøberior Braziers — Gørtlcrc Bread Manufacturers — Brødfabrikker Breweries — Bryggerier Brick Works — Teglværker Brick Making Machinery — Teglværksmaskiner Brokers — Mæglere Bronce Founders — Broncestobere Brush Makers — Børstenbindere Builders — Murermestro Building Material — Bygningsartikler Bulbs — Blomsterløg Burglary Insurance Companies — Indbrudsfor­ sikringsselskaber Butchers — Slagtere Butter — Smør Butter Color — Smørfarve Carmen — Vognmænd Carpenters — Tømrermestre Cattle Agents — Kreaturkommissionærer Cattlo&MeatExporters —Kreatur-fe Kødeksport Cattle Salesmcn — Kreaturhandlere Chair Manufacturers — Stolefabrikker Chartoring Agents — Befragtningsagenter Cheese — Ost Cheese Color — Ostefarve Chemical Works — Kemiske Fabrikker Chemists, Analytical — Kemiske Laboratorier, Analytisk- Cliemists & Druggists — Materialister Cliina & Glass — Porcelæn & Glas China Manufacturers — Porcelænsfabrikker Chinematographs — Biografteatre, Films Classification & Registration of Ships, Offices for — Skibsklassificeringsbureauer Cleaners — Tøjrensningsanstalter Clotli — Klæde Clothiers & Outfitters — Herreekvipering Coal — Kul Coffee — Kaffe Cokes & Cinders — Koks & Cinders Lolors — Farver onerete Manufacturers — Betonstøberier onfection — Sukkervarer Confectioners — Konditorier Coopers — Bødkere Coppersmiths - Kobbersmede Coik Goods -—• JCorkvarcr Corn-Import & Export _ Korn, Imp. & Credit Associations of Landlords — Kred eninger Curiosity-Dealers — Naturalieliandiere Custom House Agents — Toldklarerere Dairies — Mejerier Dentists — Tandlæger Dentists Material Makers — Dentaldepoter Dictating Machines — Diktermaskiner Diesel Motors — Dieselmotorer Domestic Schools — Husholdningsskoler Dress Makers — Dameskrædderinder Architects — Arkitekter Artists — Kunstmalere

1462

Seed Drille — Radsaamaskiner Seeds — Frø Servants Registry Offices — Fæsteforretninger Sewing Machines — Symaskiner Shells, Export of — Skalleeksport Ship BuiJders — Skibsbyggerier Ship Chandlers — Skibsprovianteringsforret­ ninger Ship Dealers — Skibssalgsbureaner Shipping Agents & Ship Owners —Dampskibs­ ekspeditioner & Dampskibsselskaber Shop Fitters — Butiksinventar Signboards — Skilte Smiths — Smede Soap — Sæbe Spirit & Brandy — Sprit Spring Clothes Pins — Tøjklemmer Stampers — Metaltrykkerier

Storage business — Pakhusforretninger Straw Hats — Straahatte Stucco Manufakturers — Stukkaturfabrikanter Sugar — Sukker Sulphuric Aeid — Svovlsyre

Type Foundries — Skriftstøberier Type Writing Machines — Skrivemaskiner Type Writing Offices — Maskinafskrivnings- bureauer Umbrellas &Parasols — Paraplyer &Parasoller Upholsterers & Decorators — Tapetserere & Dekoratører Waggon, Van &Cart Builders—Vognfabrikanter Water Closets —Vandklosetter, see also Klosetter Watch & Clock Material and Watches & Clocks Wholesale — Urfumiturer & Ure en gros Watch Makers — Urmagere Weavers — Væverier Veneer — Finér & Træ Veterinary Surgeons — Dyrlæger Window Blinds — Persienner & Rullegardiner see also Rullegardiner Vinegar — Eddike Wine — Vin Wood Carvers — Billedskærere Wood Ware — Trævarer Emigration, agents d’ — Udvandringsagenter Enseignes — Skilte Epiciers — Urtekræmmere Esprit de vin — Sprit Etiquettes de bois — Træmærker Expéditours — Speditører Faeroé, Marchands de produits de — Køb­ mænd, færøske Faience — Fajance Farce do poisson — Fiskofars Farine — Mel Fer — Jærn Fer, fonderies de — Jærnstøberier Ferblantiers &couvreurs en ardoise — Blikken­ Fleurs, march, de — Blomsterhandlere Fonderies de caractéres — Skriftstøberier Fonderies en bronze — Broncestøberier Fonderies en métaux — Metalstøberier Fondeurs en cuivre jaune — Gørtlere Foréts, districts des — Skovdistrikter Forgerons — Smede Formiers — Læstefabrikker Fromage — Ost Fruits — Frugt Gants — Handsker Garde-robes — Klosetter, voir aussi: Vandklø­ setter (water-closets) Géometres-experts — Landinspektører Gibier, march, de — Yildthandlere Grain, imp. & exp. — Korn, Imp & Exp. Graine — Frø Granit — Granit Graveurs — Gravører Harengs en gros — Sild en gros Horlogorie (fourn d') et montres en gros — Urfumiturer & Uro en gros Horlogers — Urmagere Hotels — Hoteller Huiles a graisser — Maskinolier Huile, rafflnage et imp. d’ — Olie- Raffinade­ rier & Importører Huilories — Oliemøller Hydropathie, établissements d’ — Vandkuran- stalter Iceland, Marchands do produits de — Køb­ mænd, islandske Imprimcries — Bogtrykkerier Imprimeries sur métaux — Metaltrykkerier Ingénieurs — Ingeniører Institutrices — Lærerinder Instruments agricoles — Landbrugsmaskiner Instruments de chirurgie, de mécanique, de,musi- que — Instrumentmagere Jardiniers — Gartnere Jardiniors (artistes) — Anlægsgartnere Journaux & revnes — Aviser, Dagblade & Tidsskrifter Kinématographcs — Biografteatre, Films Laboratoires de chimie —Kemiske Laboratorier, analytisk- Laboratoires pour la physiologie de fermen­ tation — Laboratorier for Gæringsfysiologi Laiteries — Mejerier Lampes — Lamper Lampes å filament métallique — Metaltraada- lamper Legumes secs — Grøntsager, tørrede slagere & Skiferdækkere Fischoires — Tøjklemmer Wooden-Labels — Træmærker Wooden-Rosettes — Trærosetter

Swine-Hair — Svinehaar Tablettes — Tabletfabr. .Tailors — Skræddere Tanneries — Garverier Teachers — Lærere & Lærerinder Tea — Te

Textilefabrics — Textilfabrikker Timber — Trælast & Tømmer Tinmen, Slaters & Tilers — Bikkenslagero & Skiferdækkere Tobacco & Cigar Manufacturers & Importers — Tobakker & Cigarer, Fabr. & Imp. Tobacconists — Cigarhandlere ToolMakers &Importers—Værktøj, Fabr. & Imp. Translations — Oversættelser Translators — Translatører Trimming Manufacturers — Possementmagere Turners — Drejere

Stamps — Stempler Stays — Korsetter Steam Engines — Dampmaskiner Steel — Staal Stone Masons — Stenhuggerier

Dictionnaire des professions.

Abattojrs de pores — Svineslagterier Acide sulfuriquo — Svovlsyre Acier — Staal Adresses, Bureaux des — Adressering Affréteurs — Befragtningsagontei Agences de commerce & commissioilaires en marchandises — Agentur- &Kommissionsfor­ retninger Aiguilliers — Naalemagere Allumettes — Tændstikker Aluminium, ouvrages en — Aluminiumsvarer Antiquaires — Antikvitetshandlere Architectes — Arkitekter Art, march, d’objets d’ — Kunsthandlere Articlos do réelame — Reklameartikler Articles sanitaires — Sanitetsartikler Ascenseurs — Elevatorer Asphalte & asphaltage — Asfalteringsvirksom­ heder Assurance, directeurs d’ — Assurancebestyrere Assurances contro lo bris des glaces — Glasfor­ sikringsselskaber Assurances contre les accidents — Ulykkes­ forsikringsselskaber Assurances contre le vol — Indbrudsforsik- ringsselskabor Assurances contre l’incendio — Brandforsik­ ringsselskaber Assurances des automobiles — Automobilfor- ' sikring Assurances maritimes — Sø- og Transport­ forsikringsselskaber Assurances sur la vie —Livsforsikringsselskaber Automobiles — Automobiler Automobiles, fournitures pour — Automobil­ tilbehør Automobiics.pneumatiquespour-Automobilringe Avarie, agents d’ — Havariagenter Avocats — Sagførere Bains de mer — Badehoteller Balances, fabr. et march, de — Vægte, Fabri­ kanter & Forhandlere Banans en gros — Bananer en gros Banques — Banker Barbiers — Barberere Bateaux &nacelles, constr. de —Baadebyggerier Bétail, commissionaires de — Kreaturkommis­ sionærer Bétail, march, de — Kreaturhandlere Bétail & viandes, exportateurs de — Kreatur- fe Kødeksport Bétonnage — Betonstøberier Beurre — Smør Biére — 01 Bijouterie de fantaisie — Galanterivarer Blanchisseries — Vadskerier Boltes, fabr. de — Æskefabrikker Bois, articles en — Trævarer Bois et bois de construction—Trælast&Tømmer Bois feuillards — Finér & Træ Bouchers — Slagtere Bouillon en cubes — Bouillontærninger Boulangers — Bagere Boulons et écrous —Bolte- & Møttrikker Bouteilles — Flasker Brasseries — Bryggerier Brevets d’invention (ag. de) —Patent-Bureauor Briques, machines &— Teglværksmaskiner Briquettes de charbon — Briketter

Broderies, march, de — Brodorihandlere Brossiers — Børstenbindere Bulbes.— Blomsterløg Café — Kaffe Caisses d'emballage,fabr.de—Pakkassefabrikker Caisses d’epargne — Sparekasser Caoutchouc &gutta-percha, articles en—Gummi- fe Guttaperkavarer Carossiers — Vognfabrikanter Carton-pierre — Tagpap Chaises, fabr. de — Stolefabrikker Changeurs de monn. et banquiers — Vekselerere Chapeaux — Hatte Chapeaux do paille— Straahatte Charbons — Kul Charcutorie en gros — Fedevarer en gros Charcutiers — Viktualiehandlere Charpentiers — Tømrermestre Chaudronniers — Kobbersmede Chaussure — Skotøj Chemins de fer, matériaux de — Jærnbane- materiel Chevaux, march, de — Hestehandlere Cigares, march, de — Cigarhandlere Classeurs de lettres — Brevordnere Classification de navires, bureaux de — Skibs­ klassificeringsbureauer Coffres-forts — Pengeskabe Coiffeurs — Frisering 2. Coiffeuses — Frisering 1. Cokes & Cinders — Koks & Cinders Conduites de gaz et d’eau, constr. de — Gas- fe Vandmestre Confection pour dames — Konfektion Confection pour enfants — Børnekonfektion Confection pour bommes — Herreekvipering Confiserics — Konditorier Confituros — Sukkervarer Conserves alimentaires — Konserves Constructeurs de navires — Skibsbyggerier Coquilles, exportateurs des — Skalleeksport Couturiéres — Dameskrædderinder Copie å la machine, bureaux de — Maskinaf- skrivningsbureauer Cordiers — Rebslagere Corsets — Korsetter Cotonneries — Bomuldsvævcrior Couleurs — Farver Couleur pour beurre — Smørfarve Couleur pour fromage — Ostefarve Courroies sans fin — Drivremme Courtiers — Mæglere Crédit mutuel, soc. de — Kreditforeninger Cuir — Læder Dégraissage — Tøjrensningsanstalter Déménagements, entrep. do—Flytteekspeditioner Dentistes — Tandlæger Dentistes, articles pour — Dentaldepoter Douane, déelaration de — Toldklarerere Drap — Klæde Droguistes — Materialister Duplicateurs — Duplikatorer Eaux minérales — Mineralvande Eclairage, articles d’ — Belysningsartikler Ecoles — Skoler Ecoles agricoles — Landbrugsskoler ■ / Ecoles commerciales — Handelsskoler/ Ecoles domestiques — Husholdningsskoler Editeurs — Bogforlag

Made with FlippingBook - Online catalogs