kraks vejviser 1918 fagregister

Afdeling VII.

Fag-Register for Danmark.

Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandvær|(, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark (særlig detailleret for Hovedstadens Vedkommende) med An­ givelse, i en betalt Tilføjelse, a f ’den enkelte Virksomheds Specialitet. I Begyndelsen af Registret findes en Fortegnelse over samtlige Fagoverskrifter 6amt en Oversættelse fra Engelsk, Fransk, Tysk og Russisk af en Hække Fagoverskrii ter. I Indholdsfortegnelsen. (paa, gule Blade foran i Bogen) er alle i dette Register optagne Fag opfort med Angivelse .af Sidetal, I

An English translation of the most important trades will be found at first of the part VII. Une traduction franeaise des professions les plus importantes se trouve au commencement de la partie VII. Eine deutsche Ubersetzung der wichtigsten Fach-Uberschriften ist am Anfang der Abteilung VII zu finden. PyccKiii nepeBo^t rjianirbftiunxi> pyfipum. npoMbicjioBaro peecTpa naxofliiTCfi m > nana.Tb oTfllijia VII.

Made with FlippingBook - Online catalogs