kraks vejviser 1904

Vejviser for; Kjøbenhavn og Frederiksberg m 1904.

Udgivet af OVE KRAK.

5. • Kontor: Linnésgade 22 aabent Kl. 9 — 3. • Telefon 5205. • ' '

Kjøbenhavn. Trykt hos O. C. Olsen & Co.

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER HOVEDBIBLIOTEKET LÆSESALEN INDHOLDSFORTEGNELSE.

Side 3. Kort og Planer indeholder Kort over Kjobenhavn og Omegn, ialt 18 Tavler, Kort over Droskekredse og Valgkredse, Planer over Teatrene og over Ministerialbygningen, Raadhuset, Postgaarden m. m., se den særlige Indholdsfortegnelse næste Side. 57. Kjøbenhavns Kommunes Byggegrunde og andre Byggegrunde. 90. Kjøbenhavnske Fortidsfund, historisk Afhandling af Dr. pliil. W. Mollerup, Direktør ved Nationalmuseets 2den Afdeling. 97. Real-Register indeholder i leksikalsk Form Oplysninger om saadanne Institutioner og Forhold, som det maa antages at Publikum i det daglige Liv hyppig kan have Brug for. Man linder sig lettest tilrette i Registret ved at benytte den i Be ­ gyndelsen af Registret meddelte Oversigt og Gruppering ; i denne lindes Overskrifterne til Artiklerne ordnede sy ­ stematisk, saaledes at alt vedrørende Forhold af samme Natur er samlet i samme Gruppe, og det Bogstav, under hvilket man skal søge den paagældende Artikel, er fremhævet. Oplysningerne er hovedsagelig tilvejebragte ved velvillig Meddelelse fra vedkommende Institutioner, men Redaktionen bestemmer i hvilken Form og i hvilket Omfang Optagelsen finder Sted; der optages intet for Betaling i denne Afdeling. Gade-Register er en skematisk Fortegnelse over alle Gaders Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Sogn, Valgkreds, Poli- x tikreds, Fattigdistrikt, Alderdomsforsorgelseskreds samt Brevporto (om 5 Øre eller 10 Øre). Hus-Register indeholder en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer og Forretninger. Ved en Del Gadenavne lindes en kort Oplysning om Navnets Oprindelse. Hvor Husejeren bor i Ejendommen er en * anbragt ved hans Navn; hvis han ikke bor der, er hans Navn an­ ført i Par en th es. Ejendommens Matrikel-Nr. er anført i en Parenthes ved Siden af Husnumret. Bb betyder: Bagbygning; Sb : Sidebygning; Mb : Mellembygning; Ilh: Havehuset; K : Kælderen og ’ 8 ; Stuen. Gadeskitserne angiver ved hvilken Gade Numrene begynder og ved hvilke Numre Sidegaden udgaar samt Be ­ liggenheden af forskellige offentlige Bygninger og Institutioner. En Pil viser Syd og Nord. I Slutningen af Registret findes de Udenbys Distrikter (Charlottenlund, Dragør? Gjentofte, Holte, Kastrup, Lyngby o. s. v., ordnede efter Postdistrikt. Hellerups Veje og-Alléer er ordnede ind mellem Kjobenhavn og Frederiksbergs Gader. Person-Register er en Fortagnelse over Personer og Firmaer, ordnede strængt alfabetisk efter Efternavnet, Personer af samme Navn er indbyrdes ordnede efter deres Titel eller Stillings Bogstavorden. Etagen er betegnet ved et, lille Tal eller Bogstav ved Gadenumret, nemlig for Kælderen K . Stueetagen s , Entresal og Mezzanin °, Isto Sal '. o. s. v., Sidebygning Sb , Mellembygningen Mb , Bagbygningen ,!b og Havehuset Hh. Postkresene er betegnede ved [K], ffl, Eli El, (01, (E, ID Lygten, | b ] Banegaareen, §] Sundbyerne og Std Strandvejen. Telefonerne er betegnede ved foran Nummeret samt for Amager Am., Brønshøj Brh., Enghavevej Engh., Godthaab Gh., Strandvejen St., Tagensvej Tg., Valby Vb., Vanløse Vanl. og Østerbro 0. De udenbys Telefoner: Dragør, Ordrup, Hellerup, Bellevue, Lyngby, Gjentofte, Glostrup, Kastrup anføres kun med deres Nr. uden Angivelse af Centralens Navn. Medlem af Folketinget er betegnet MF, af Landstinget ML, af Borgerrepræsentationen MB, af Viden ­ skabernes Selskab MVS, Ridder af Elefanten RE, Storkors SK, Kommandør af Dannebrog K, Ridder af Dannebrog R, Dannebrogsmand DM, Fortjenstmedalje FM, Medalje for ædel Daad Mfæd, Medalje for druknedes Redning MfDR. Fag-Register indledes med en fuldstændig Indholdsfortegnelse samt en fransk og en engelsk Indholdsfortegnelse over de vigtigste Fag. Fagregistret redigeres efter følgende Principper: For at blive optaget under et Fag, er det^ ikke tilstrækkeligt at have taget det dertil svarende Borger ­ skab, men Forretningen maa faktisk udøves. En Forretning kan som Regel kun optages under en enkelt kag ­ gruppe; saaledes vil en kemisk Fabrik alene blive indfort blandt „Kemiske Fabrikker “ og ikke under Blæk, Parfume etc.; en Grosserer-Forretning i Manufakturvarer optages kun under Grosserere. Firma-Register udarbejdes efter de officielle Bekendtgørelser om Anmeldelsen til Handelsregistrene (kun anmeldte maer optages). 1) for Kjobenhavn, Frederiksberg og Omegn. 2) for Købstæderne og Landet. 201. 209. 545. 891. 1073. Fir

Love og Bekendtgjørelser af almen Interesse vedtagne i Tidsrummet^ 31 /™ 1902 — 31 /io 1903. Sagførere i Købstæderne og paa Landet, der paatager sig Inkassationer og andre juridiske Forretninger. Afrivningsblanketter til Anmeldelse om Bopælsforandring. Tilføjelser og Rettelser, der er komne til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt.

1170. 1171.

Regler for Optagelse i Kjøbenhavns Vejviser samt anden Vejledning findes paa et af de grønne Kartonblade.

En Fortegnelse over Oplysninger, der er indkomne for sent, og over mulige Rettelser udgaar i Januar og udleveres gratis. For eventuelle Følger af Fejl, som trods al anvendt Omhu mulig er indløbne i Vejviseren, fralægger Redaktionen sig ethvert Ansvar.

1904

KRAK

Eftertryk forbydes .

KJOBENHAVN FREDERIKSBERG - GJENTOFTE

Kort og Planer \ samt Avertissementer.

Amatørfotografen v. Enna ............................................... Side 11 „Aux petits fours" v. L Jacobsen, Konditori ................ — 49 Baadfarten paa Lyngby-,Fure- og Vejle- So ................ — 35 Baltzersen Wm., Smedeværksted, Maskinfabr ................. — 19 „Berlingske-Tidende" ........................................................ — 11 Bloch II Chr., Murermester .............................................. — 28 Boldklubben af 1893 .......................................................... — 25 Briinnich Joh. Bogbinder, Æskefabr ................................ — 19 Burmeister & Wain Maskin- og Skibsbyggeri .......... — 54-55 Billow -Larssen Ag., I ’ apæskeforretning ............................ — 12 Byggegrunde. Casino ............................................................................. _ 50 Christensen Chr., Instrumentmager ................................ — 46 Dagmar Teatret .................. " ...................................... _ 51 Dahlmann Brødrene F & L, Hof-Sadelmagere ............ — 41 Damp-Korkvarefabrikken Danmark .............................. — 17 Dampmøllen Overg. o. V. 30 ...................................... ... 11 Dansk Arbejderbank ............................................ ... 53 Danske Eddikebryggerier De v. C. Lange ................ — 17 Danske Gaskompagni, Det ......................................... . . — 7 Dansk Rejsebureau ...................................................... _ 33 Dansk Reproduktionsanstalt ........................................... _ 31 De store Ildebrande i Kbhvn. 1728 og 1795 . — 47 Droskekrcdso . ................ . “ .......... — 39 Elementfabrikken „Dania" Galvaniske Elementer .. — 20 Ex portforen ingen ............................................................. _ 23 Felumb, Emil, Pianofabrik .......................................... • ... 9 Fich ’ s Johan Eftf., Gross, i Jærn og Staal ................ 56 Folketeatret ................................................................. 52 Haugsted Ove, Sped i tor .................................................. 42 Ilendrikscn, Brødrene, Maskin- og Motorfabrik ........ — 2G Henze, Brodr., Bolte- og Mottrik Fabr ...................... — 21 Husfaderens og Husmoderens Regnskabsboger ved A Miiller, Slagelse .................. ' .................................. — 41 Jensen, Frantz, Ingeniør ............................................... — 13 Jensen, Regner, Fotograf ............................................... — 27 Jenssen, Chr. Murermester ........... . — 17 Jørgensen, Alfred, Laboratorium for Gæringsfysiologi — 15 Jørgensen, Fr. O, Metalvarefabr .................................... — 11 Kastrup Bank, Kastrup ................................................. — 29 Kastrup-Lund, Traktørsted, Kastrup ............................ — 29 Kbhvns. Metaltraadvarefabr., M. Siegler .................... — 38 Kjøbenhavns Raadhus ............................................ — 45 Kommunehospitalet ......................... — 43 Kgl. Teater ................................................................... — 48 Kjøbenhavns Kommune . Tesch C A Tomrerm. ... Bang Axel, Overretssagf Jensen H C & Son . ... Side 57, 58, 59, (iO .............. '. — GI ................ — 62 ................ - 63

Kort over Kjøbenhavn med Omegn. (Postdistrikterne er betegnede ved Skravering, de omgivende Partier er skitserede) ....................................... SI Oversigtskort Side 4, Yderhavn med Frihavn Side 6, Postdistrikt K Side 8, El Side 10, [S Side 12, [v] Side 14, l EI Side 16, O Side 18, EJ Side 20, U2 (Utterslev,Brønshøj)Side22, E j Side 24, Bu) Side 26, Valby Side 27, (HJ Side 28. Hell. Side30, Char- lottcnlund Side32, Dyrehaven Side 34, Gjentoftc- Jægersborg Side 36. Krarup, Carl, Toldklarerer .............................................. Kriiger, A. F., & Co., Gross ............................................ Korting Gebr., Teknisk Bureau .................................... Laanekasse, den lille ..................................................... Larsen, Georg, Kastrup, ............................................... Larsen Hans & Jørgen, Entreprenorforr., Stenh. ... Larsen, H. P., Værktøjsfabrik ..................... .. ............. Livsforsikringsselskabet „Standard" . _ ........................ Madsen Olaf C, Glaslager, Sandblæseri ...; .............. Mansfeld-Bullner & Lassen, Brama Livs-Elixir .......... Ministerialbygningen, Stuen .............................. Ministerialbygninge n 1. Sal ................................ Mæhl, Brodr. Skrædder-Etabl ......................................... Moller, G. W., Kjobmand, Kastrup ... .................... Nordisk Kalle Kompagni ................................................ Nyrop ’ s Camillus, Etabi ................................................... Nørrebros Teater .................................................... Olsen, Ludvig, Gross., Tømmerhdl .................. Pedersen, N. P., Isskabefabr ............................. Petersen-Hinrichsen, Arkitekt, Tomrerm. . . Petersen & Steenstrup, Musikinstrumenter .. Philipsen & Ko., litografisk Etabi ................... Porcelænsfabrik, den kgl .................................... Postgaarden ............................................ Raadhusbibliotek ................................................... Ramsing. Chr., Ingeniør .................................... Rosenborgsamlingen .......................................... Rostrup, N. P., Ligkistemag ............................. Samvirkende Mejerier, De ................................ Schadtlers Sygekasse ...................... ................ Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn ........ Suenson, Otto & Ko, Gross., Vin og Cigarer Svendborg Bryghus ......................................................... Timm, Brodrene I. & O., Vand og Gasmesterforr. .. Tobaksplanten .................................................................. Tofto ’ s Harald, kartografiske Institut .......................... Toldboden ......................................................... . Træcompagniet ................................................................. Valgkredse ................................................................ .'. Vang, Andreas, Ingeniør ............ .. .. Willrodt s C. D. II. Eftf., F. F. Frantzen, Mobelfabr. Zinn, Adolph, Kul, Kokes og Brænde ........................

1904

7

fe

fe

Hvilken Belysning skal jeg bruge og hvad er billigst

fe

i

fe

i $

i &

fe

fe

fe

fe

fe fe

fe fe

En elektrisk Glødelampe paa 16 Normallys koster 2 Øre i Timen. En Gasglødelampe paa 80 Normallys koster l G /io Øre i Timen, naar Gasforbruget saettes'Jil 4 Kubikfod og Prisen paa Gas er beregnet til 4 Kr. pr. 1000 Kubikfod.

fe fe

fe fe

At Gasforbruget ikke er regnet for lavt og Lysstyrken for boj ses deraf, at der fremstilles Glødenæt, som med et Gasforbrug af 3 l /2 Kubikfod giver 90 Nor ­ mallys.

fe

fe fe

Af det ovenanførte ser man let Forholdet; et Eksempel vil belyse det yderligere.

10,000 Kubikfod Gas a 4 Kr. pr. 1000 Kubikfod vil, da 4 Kubikfod Gas giver 80 Normallys, give 200,000 Normal ­ lys og koste Kr. 40 Elektricitet giver 16 Normallys for 2 øre, altsaa vil 200,000 Normallys koste Kr. 250. Endvidere er Indlæg af elektrisk Lys be ­ tydelig dyrere end Gasindlæg.

b

fe

fe ir.* ko fe fe

fe fe

fe

Imod disse Kendsgerninger er det af forsvindende Betydning, at Glødelamper ombyttes gratis, me ­ dens nye Næt maa betales. Med Hensyn til Farefrihed og Paalidelighed staar Gas fuldt paa Højde med elektrisk Lys. Adskillige større Ildebrande i de senere Aar skyldes elektrisk Kortslutning. Om nogen ødelæggende Virkning ved Gasbelysning kan man næppe tale nu til Dags. Dels bruger man med Glødenæt ikke saa megen Gas som tidligere med aabne Brændere, dels er Forbrændingen med Glødenætsbrændere fuldstændig og hertil kommer, at der n.u leveres en overordentlig vel renset Gas. Om en virkelig Konkurrence fra det elektriske Lys kan der næppe nogen Sinde blive Tale. Faktum er: Gas er billigere end Elektricitet. ' \

fe fe

fe fe

fe

fe fe

■rens sidste Side.

KRAK.

Eftertryk forbydes.

T oldklar eringer besørges hurtigst og billigst af

Spedition. Godstransport.

Kjobenliavn — Liibeck. jobcnliavn — Stockholm. -Got/'borer. Expedition for de regelmæssige Damp- skibslinier:

Carl Krarup -- Amaliegade 31. \ 1964 og 767 Pjece

Gods expederes til alle større Pladser i Verden.

1

Eftertryk forbydes

Olaf C. Madsen, Mikkelbryggersgade 3 (ved Frederiksberggade). Glaslager i Frihavnen. - Sandblæser!. Generalagentur for: Société anonyme des Glaces Nationales Beiges (Belgiens største Spejlglasfabrik). Se Avertissement Vejviserens sidste Side.

Telegram-Adresse : „Ocmad “ .

Telefon 667.

V

y c

$ .

1904.

sesf

De danske Kongers kronologiske , , Samlingen e, ” R — »org Slof, lste Juni til 81te Oktober . . . ]<1. 10 _ 3 1ste November til 31te Marts { Tirsdag og Fredaæ Kl io o I Sondag KJ. n_ 2 1 April og Maj .......................... 1 Mandag Onsdag og Fredag Kl 11 o l Sondag Kl. 1O — 3,z ” 11 Billetter faas ved Indgangen.

Samling.

A

OTTO SUENSON & Co., HolbergSgade 2 K. Telefon 482,

HOVEDOPLÅG AF HOBRO MALTEXTRAKT-ØL. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOPPOOOO EMIL FELUMB 5 PIANOER anbefales for deres Soliditet, Prisbillighed og smukke Tone. PRISBELØNNINGER: Paris 1818. Hædersdiplom 1879. Medaille Malmø 1881. Kjøbenhavn 1888. Sølvmedaille Helsingør 189b. Medaille paa Verdensudstillingen i Chicago 1893. Sølvmedallie i Malmø 1896. 1872. — VESTERGADE Nr. 20. — Kjøbenhavn K. Telf. 751. oooooooooo ooooo QQQQQO o QO o Q ooooooooo QQOO oooooooooooooooooocoooooooooooooooooo

C

1

Pilestræde 17, Hj. af Silkegade.

i

Iste Klasses engelsk Skræderi.

1904

10

KRISTI

bRONL

MvlS TIAN SU AVN S -

fælled

SERUMTHERAPEUTISK INST

postdistrikt C

E v ÆRFA øri ^

1:13,000

Meter

400

Alen.

i .

■ i

j

100 200 300 400 500 600 700 800 900 TALLENE I HAVNEN ANGIVE DYBDEN I FOD

KRAK.

Eftertryk forbydes

1904.

Formaling af sil Slags Sæd, Knusning Og Rensning af Havre og Mais. DAMPMØLLEN OVERGADEN OVEN VANDET ; 3<>. Max Mtillertz.

Fabrikation af groft Rugmel, Halvsigtemel, « Rugsigtemel i prima Kvaliteter. KÆais til Hestefoder. DAMPMØLLEN OVERGADEN OVEN VANDET 30. Max Mi'illerlz.

f

1749.

1904.

(15(>» ^latqnug), itbltommct ’ Ijbn? JSøgncbag, 2 (Bange Saglig. 2Iffenat>tfcii ubgaat bm ©fteunibbagen og bliber affenbt til "»PrøVtiiflttie faint HMailDct meb be famine 5(ften afgaacnbc jernbanetog. iDtotømavifen inbebolbev font SuVblement til 2lftenavijen SJlebbelelier, ber ere inblpbne efter benne« Slutning etc. etc. ofl blanbt 2Ibertigfementerne alle retslige ^Bcffctibt^jørclfer for bde Sanbet ^iVcrficfcnicntcr optaget efter en laV SCc^t, og paa ®runb af 'blabet? ftore ltbbrebdfe og Sæfes freb#/ feer omfatter alle Stænber, tomme be til ben n lin i ubct tfle Ru itbffa b, font tilfigteg. betalingen for Sivers iLéfemtnter fra nbenbpc# aflræveS paa en let og befvem SJlaabe. Bmatør-Bpparatet

er ikke blot et fornøjeligt og underholdende Instrument for Ungdommen, , men et instruktivt og nyttigt Redskab for alle intelligente Mennesker. Vort Katalog omfatter Apparater — baade ganske billige og dyrere — hvormed virkelig kunstneriske Resultater kan opnaas. Forlang Katalog. Amatør-Fotografen ved Enna Telefon 19074. y 47, Vimmelskaftet 47 (Bernina). 112168

pr. 0. Jørgensen, jiyi

r i

Metalvarefabrik,

Mstalstøberi

fy

44, Sankt Annægade 44, København^ C. Leverandør til Burmeister & Wains Maskin- & Skibsbyggeri. Haner, Ventiler og al Armatur for Gas, Vand, Damp og Bryggeri samt Skibsartikler i bedste Metal og fineste Udførelse. Støbning i alle Metaller. Mine hvide Metaller, „Excelsior", anbefales som enestaaende.

12

1904.

— Telefon 24029 ----- ----- AG. BULOWLARSSEN Fapæskeforretning Peder Skramsgade 7. *• * Emballage-, Lager-, Butiks- og Hatteæsker m. m. Nyeste Maskiner, billigste Priser.

1904.

13

Fhilipsexi & Co. (Indehavere af Firmaet Chr. J. Tauber & Søn).

Lithegrafisk Stabl.,

& Stentrykkeri,

Telefon Nr. 1132, Telefon Nr. 1132. anbefaler sig særlig lil D Hrr. Arkitekter og Ingenieurer med A li l og rafi af Bygnings- VesterbrOgade 27,

Tegninger i stort Formal, saavel paa Papir som Lærred. Udvalg, Skille, Reklameplakater og Etiketter i Sort og Assistance staar lil Raadighed.

Prøver forefindes i stort Farvetryk , Kunst ner i sk

Cudvig Olsen. TØMMERHANDLER.

VESTERBROGADE 26. KØBENHAVN B. Havnebygningstømmer, Sveller, Telegraf- og Telefonpæle, Tømmer & Flanker i alle Dimensioner, Egetømmer saavel Krumtømmer som Ret ­ tømmer i alle Dimensioner, saavel indenlandsk som udenlandsk Eg, Tømmer, Flanker & Breeder af Fitch Fine etc. etc. Endvidere Repræsentant for: The Glacier Anti Friction Metal Co., Ltd., New York. Bedste existerende Lager Metal for Lokomotiver, elektriske Sporvogne, Jern ­ banevogne, Dampskibe etc. Særligt anvendeligt i hurtiggaaende Maskiner saasom Træbearbejdningsmaskiner, Turbiner, Dynamoer, Motorer etc. Anker Elektricitets Aktiengesell. m. b. H. Leipzig-Lindenau. Bue- og Flammebuelamper (med alt Tilbehør) for ensrettet og Vexel-Strøm.' .. Messrs H. Charlton & Co-, Gateshead, Newcastle on Tyne. Fabrikanter af alle Arter Skibsankere. Leverandører til den engelske Flaade m. m.

14

FORSOGS

-LABORAT.

IADEGAAROEN

^røSlAvT«

R v E J

S T E R B R 0

Gl-CARLSBERG

POSTDISTRIKT V L-13,000

W0SAI.Sk ’ -

NGSEL

- — ^, 0 M eter Too^eo^goo Alen

JOKKE G.

------------- KOMMUNEGRÆNSE

Eftertryk forbyd

1904.

<)

LIVSFORSIKRINGS-AKTIESELSKABET STANDARD« B esttrei . se for S kandinavien : Overpræsident F. Oldenburg (K 1 ., Formand. ils. Ekscellcnec, Viceadmiral N. F. |RE* SK ’ , DM). Etatsraad, Grosserer Claus L. Smidt Medlem af Kjøbenhavns Handelsbanks Bc- styrclsesraad. 0. A. Kaae, adm. Direktør. DM.), Havn (K 2 ), Formue .............. Aarlig Indtægt. . Udbetalte Forsik ­ rings-Summer . Bonus, tilskrevet Policerne 399 127 H ovedkontor for S kandinavien : Kongens Nytorv 6 (Selskabets Ejendtm). over 192 Mill. Kr. 24 -

Nye Forsikrings former.

Fordelagtige Forsikrings ­ betingelser.

Forlang Prospekt.

Forlang Prospekt.

POSTDISTRIKT E 1:15,000 ~ ’ i i Meter 300 400

500 600 700 800 900 kommunegrænse

L* CO U~R~? vrj

GRUNDTV I GSVE J

y O LL N

FREDS BO. Al'-E-

FREDERIKSBERG K.

FREDERIKSBERG

ASSISTENTSKIRKEGAAR

vF sT t-RBR OGJ

KRAK

Eftertryk forbydes

17 1904. Nordre Fasan vej Nr. 50 og 52 beliggende vis å-vis Frederiksberg ny Hospital samt Sporvognsholdepi., 25 Alen tilbage for Gaden, smuk foranliggende Have. Facaden ligger solrigt og frit med glimrende Udsigt over Egnen og det smukke Hospital-Haveanlæg. Til April Flyttedag 1904 bliver herfra at udleje 10 3-Værelsers Lejligheder med Pige ­ kammer, stor Karnap, Altan, W. C. m. m. fra 450 til 500 og 10 3-Værelser fra 330 til 360 Kr. Guldborgvej Nr- 13 og 15, Facaden er solrig og frit beliggende med god Udsigt til Frederiksberg Have og Slot, proper og hyggelig Gaard. Til April 1904 bliver herfra at udleje 20 3-Væ- relsers Lejligheder med og uden Karnap og Balkon fra 320 til 350 Kr. anvises af Ejeren Murermester Chr. Jenssen, Nordre Fasan vej Nr. 52 J .

Største Fabrik og Cager af €ddike i alle Kvaliteter. Spec.: Heidelberg Eager Cddike, fineste Bord-- og Sylteeddike.

Telegr.Adr- | NESRAL

Telefon-Nr. 5118.

Soflevej København V. ALLE SLAGS VÆRKTØJER FØRES PAA LAGER, tillige udføres paa Bestilling Tipvogne, Asfaltkedler, Tromler, Harper, Forme for runde og firkantede Betonbrønde og Rør, Forme for Trapper, Lyskassesten og Fliser, baade for Vaad- og Tørstøbning, Spormateriel og Sporskifter, og alle/Slags Vognaxler, samt alt Smedearbejde. iir Reparationer udføres. • — __ Aktieselskabet Damp-Kork varefabriken „DANMARK", Nitivej 6 F. Telefon 2850.

Fabrikation af Propper i alle Størrelser og Kvaliteter. Kork-Isoleringspladcr, pi esset af lintmalet Kork. Ubetinget letteste Bygningsmateriale. Anerkendt som det bedste Isoleringsmateriale. Vore Kork-Isoleringsplader fortjene i høj Grad at tildrage sig de Herrer Arkitekters, Fabrikanters og Husejeres Opmærksomhed.

18

1904

Eftertryk forbydes. '

A

ENH VER bor snarest tage Aktier i vore værdi- fulde Opfindelser. Træffes personlig 9-11.

INGENIØR.

St. Kongensg 35.

Telef. 9030.

1904.

19 ADOLF ZINN Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Danipskæreri, Oplag Nørre- & Vesterbro ved Ny Langebro. Kontor & Lager 4, Blaagaardsg. N., Telef. *604, 16207,

anbefaler sit vel assorte rede Lager af alle Sorter bedste Husholdnings-Brændsel. Ima Wales Anthracite — ligesom skotske Anthracite — og „Wales-Kul — samt Damp Eli — og Nødde-Kul af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag Nørre-, Vester- eller Østerbro eller direkte fra Skibe til billigste Priser. Fi lia, -1 kontor: Det kgl. oet. almindelige Brandassuranee-Comp. (Børsen). Indboforsikringer tegnes fra 1 pro mille — Varer og Inventar fra D/i pro mille — i 1ste Klasses Bygninger — uden Stempelafgift, Policegebyr m. m. 4, Blaagaardsg. 4, Kj øbenhavn N. (Telefoner N r. ‘ 604 og 16207). W- BAI j TZERSEN, SMEDE OG MASKINVÆRKSTED, BREDGADE 36. TELEFON 8424. 4 Joh. Briinnich, H G0 O 56, Borgergade 56. $ | Papæskefabrik med elektrisk lllotordrift. ? GO *2 Grundlagt 1878. 00 O 00 H Fabrikation af alle Sorter 5® Butiks-, Lager-, Kontor- og Prøveæsker. Stort Lager af Forsendelsesæsker. Ingeniør Cbr. Ramsings Kontor for Opvarmning og Ventilation, Tordensk joldsgade Ar. 11. 2. Sal. Vejledning for Bygherrer og Bygmestre ved Projektering af nye Anlæg, Kontraktafslutning, Tilsyn og Kontrol med Arbejdets Udførelse. Konsultation angaaende alle herhenhørende Forhold. Eftersyn af ældre Anlæg.

NB. Entrepriser overtages ikke.

• ’

*

■.

.■

1904

20

■LKED ERIKS S U N 0 S V E J

KAPERNAUMSKIRKEN I

OSTERGAARD

VESTERGAARD

nKTRK Eg

HU LGAARD

POSTDISTRIKT L

1:13.000

r 11 r i r i i i i r~ 100 _______ 0

i

.... r -

i

lyTp.t.P,T*

300

400

100

200

0

100 800 900 • ------------- -------------- - — KOMMUNEGRÆNSE 200 300 400 500 600 700

100

KRAK

Eftertryk forbydes

Udmærkelse ParisJ1900.

Telegramadresse: „Tagenshus “ .

Prisbelønnet Malmø 1896.

( a DANIAQ

Elementfabriken

Tagensvej 24, Kjøbenhavn L.

Telefon-Nr. : Tagensvej 65

Tørelementer

1904.

21

Laskebolte,

5

Skinnespiger.

J5rødrene SKBTTEBOLTE- <£ MØTTRIEFABRIB, samt alle Arter af Kj ed el nagler, Sl^rneloolte og Møttrikzer leveres billigt fra

8, Kb II Vil. li, Telefon 3002.

Telefon 3002. lSra&fCS

Rørholmsgade 1.

Telefon 25011.

København. K.

Udarbejdelse af Kort og Planer af enhver Art samt Tegninger til Festadresser, Plakater og Etiketter udfores. Gratis Tilsyn under Mangfoldiggørelsen ved Kobberstik, Heliogravering, Stentryk og Ætsning. Vejviserens Kort ere tegnede i Institutet. Kar-Kjærnemælken fra De samvirkende Mejerier er kjærnet af ren præcissionsrenset og pasteu ­ riseret Fløde, hvor Syrningen er frembragt ved rendyrket Syre, og hvor Kjærningen fore- | gaar efter et ensartet og bestemt System.

1904.

BRØNSHØJ OG UTTERSLEV POSTDISTRIKT T, VESTLIGE DEL 1=13,00 0

p \ BISPEBJERG

Meter

■ ..

i

i

200

300 400 ---- , ----- , --T — =23 Alen 500 600 700 800 900

400

^1.

a W ■

AV. A..

.AV. »»• Al. EBB EGA ARD ,ift„

U T TERSLI

ØSTERGAARD

VESTERGAARæ

BELLE HØJ o Q

.

HULGAARD/

VANDVÆRK

I

BRØNSHØJ BAKKEGAARDy !

Eftertryk forbjdes

KRAK

Langs de højtliggende brede Veje: H. C. Jensens Vej og Dortheavej er fortrinlige Byggegrunde tilsalgs. Vejene ligge mellem Frederiksborg vej- Frederikssundsvej — Vandtaarnet i Utterslev og Bispe bjerg Kirkegaard, se ovenstaaende Kort. Faa Minutters Gang til to Sporvejslinier. — Fortrinlige Kloakforhold. - Gunstige Betalingsvil kaar Nærmere Oplysninger lindes i Vejviseren Side 63.

DANSK EXPORTFORENING KJØBENHAVN K • BØRSGADE 8 PRIVATBANKENS BYGNING © PRETTET 1895 — bistaar Medlemmerne ved Indarbejdelsen af deres Frembrin- gelser i Udlandet og meddeler Oplysninger — derunder Soliditetsoplysninger — i nævnte Øjemed. Love og andre Tryksager vedrørende Foreningen udleveres gratis. Aarskontingent 25 Kr. Medlemsbladet »THE DANISH EXPORT REVIEW«, der fra Januar. 1904 frem ­ træder i særlig tiltalende og tidssvarende Form og Udstyrelse, indeholder dansk og engelsk Tekst, er rigeligt forsynet med Illustrationer og udsendes over hele Verden til Handelskamre, Banker, Jernbaneselskaber, Dampskibsselskaber, Dagblade og Tidsskrifter, Hoteller, Klubber, Skibs- og Varemæglere, større Handelshuse og samtlige danske Generalkonsulater, Konsulater og Vicekonsulater i Udlandet, under Korsbaand til hver enkelt Modtager. Bladet er som Følge deraf det bedste Annonceblad for danske Fabrikanter, Købmænd, Banker og andre, der ønske Forbindelser i Udlandet. Annonceprisen er meget moderat, da der ikke tilsigtes nogen Fordel ved Bladet. Ved Tegning af Aarsannoncer stor Rabat. Prøveblade udleveres gratis, og Annoncer modtages paa Foreningens Kontor, Børsgade 8., Kjøbenhavn K. og hos Bladets Annonce -Ekspeditør Hr. F r . L arsen , Forhaabningshobns Alle 19, Kjøbenhavn V.

1904

24

• •

POSTDISTRIKT O

1 I H STRANDBOULEVARDEN

=1 •400

Meter

800 900

GARDEHUSA xXtfASERN

ØSTERFÆLLED

LÆGEFORENINGE BOLIGER/

ELEKT.ST.

BLEGDAMSFÆLLED

'HIANGLEN

GEFIONS/ / plads '

blinoeinst .

^%VMIGER6

OLMEXS

KRAK

Eftertryk forbydes

9-8-7- 6- 5- 4- 3-Vterefsers £ejligfieder & 53outifter nt. m. anvises. Petersen Hinrichsen. Østerbrogade 58 1 KONTOR: Mordre-Friliavns vej 3 Kj. TELEFON 425 7. % z ■ .

■ y :

1904.

25

Boldklubben af 1893. OVER 800 MEDLEMMER i 1901 — 02. INDGANG FRA ØSTER ALLE OG ØSTERBROGADE.

23 første Klasses Tennisbaner og 3 store Fodboldbaner, smukt beliggende ved Ja- cobskirken.

Smuk PAVILLON med store, lyse Omklædnings ­ lokaler for Damer, Herrer og Juniores. Flere STYRTEBADE og WC. etc. forelindes i alle Lokalerne. Stort Læseværelse, Restauration og Telefon. Lokalerne ere opvarmede i den kolde Tid. — KONTINGENT : Aarsmedlemmer ........................................ Kvartals do. ................... .................... Maancds do ................................................ Fodbold og Kricket alene: 4 Kr. pr. Kvartal, Passive Medlemmer 3 Kr. lialvaarlig, intet

Juniores ere daglig under Ledelse af kyndige, erfarne Lærere. Passive Medlemmer have gratis Adgang til alle Sportskampe (ogsaa mod udenlandske Hold) paa Klubbens Baner. Filial med 9 Tennisbaner ved Strandboulevarden.

Børn (under 16 Aar): 3 Kr. 50 Øre.

Voxne :

5 Kr. pr. Kvartal. 3 „ pr. Maaned. Indskud 3 Kr. 2 Kr. Indskud. 7 „ do.

5 „ 00 „ 2 „ oo „ Indskud 2 Kr.

2 Kr. pr. Kvart., intet Indskud.

Indskud.

Kontortid;

Telefon: 20033.

5 — S Em.

Postadresse: 0.

/ ånqelini(?vei

£' ______ _ C/

&st bassin

^^tbdSsir)

ompagniet Kjøbenhavns Frihavn 0.

Telefon 8359. < FiliaI Viborggade 70) Teak — Mahogni — Oder — Amerikansk Nøddetræ — Tysk & Amerikansk Egetræ _ Whilewood — Hickory — Cottonwood — Satinnød — Italiensk Nødde ­ træ _ Pokkenholt — Iben træ — Alle Slags Finérer m. m. 3

Petroleumsmotoren „PARAGON er den mest økonomiske Motor; bruger ingen Lampe, liar ingen Ventiler, er lydlos i Gangen, har Exposition for hver Omdrejning, Motoren leveres liggende specielt for Landbrug, opretstaaende specielt som Baadmotor. Forlang Prisliste. Overslag gratis. Brødrene Hendriksen, Max Mullersvej 8. Telefon Str. 112.

1904

REGNAR JENSENS fotografiske Atelier Amagertorv aa (Hjørnet af Walkendorfsgade).

Tsskabefabrlkken i Valby. Prisbelønnet paa Industriforeningens Udstilling 1903. Isskabe i alle Størrelser føres stadig paa Lager, og som Specialist paa delle Omraade -kan jeg levere del bedste, der præsteres. Grundet paa den store Omsætning og Anvendelse al bedste Maskiner ssr jeg mig i Stand til at levere til allerbilligsle Priser. NI5. Leverandør til Landets største Bryggerier. Prisliste paa Forlangende. Leverandør til Frederiksberg nye Hospital. N. P. Pedersen. GI. Jærnbanevej. Telf. Valby 172.

1904.

28

Eftertryk forbydes

KRAK.

/

I jVlonierstakif til Indhegning af leaver er stærkere 09 billigere end. Træ

Alt Murerarbejde udføres til billigste Pris.

Villabygning af Monier ­ værk er stærkere, lunere, tørrere og billigere end Murværk.

Rabitzværk & Monierværk af enhver^ Konstruktion. i Cementstøbning af enhver Ar efter Tegning.

Til Indhegning af Gaards- plads anbefales Monier ­ værk og Stolper. H Rh od o s vej 59, Amager S.

Telefon

29

1904.

Porto Ira Kjøbenhavns Postdistrikter til Kastrup 5 Øre. Telefonabonnenter i Kjøbenhavns Distrikt lri Trafik med Abonnenter i Kastrup.

Co

o CO CD

X ft SS K *■* 44 SF ft

• • #• ..

Co 53

0 E •

ft ft C ft ft © ft ft

a 53

v. ft

Co

S *3 ’ s CD

O

£=* • W CO S *

ft

$ *3 >•

X

Co

*■<

pt*

0 s (P

CO l-t- “ S 3 £3. < CD uX.

'c*

w

r — < . •> — 2- CD f — •

G5 r*t- * —

fis H) M SS Cl

©

0 tQ

© ••

3

CO r"+ “ “ 3 0) 3

CQ ce>

>■"

, C o

Ct) . •

to

p p 3

r — '

Kjøbmand G. W. Møllers Skibshandel. Strandvejen. Telef Kastrup Nr. 46.

Smukkeste Traktørsted paa Amager. Stor Skov og Have. Foreningslokaler med stor Sal. Stald og Holdeplads. Større og mindre Foreninger og Selskaber modtages paa Forudbestilling. Hyppig daglig Forbindelse med Kastrup pr. Omnibus fra „Ny Løve “ (Christiansliavns Torv) og i Forbindelse med Sporvognen.

1904

30

HELLERUP

P-CHAREpTTENIjITNb ’

1:13,000

Meter

100 200 300 400 500 600 700 800 900

------------ KOMMUNEGRÆNSE

VANDVÆRK

TRANEG AARDSVEJ ________

HESSELHOJ

.OREGAARD

////& K \ HANSENS ALLÉ'

5VEIGAARD “ æ

W UNDXT

RYGAARD

LUNDEGAARD

SOHOLM

LUNDEHUS KRO

Eftertryk forbydes

/

1904.

31

•Z1KTIES ELSK/AB-

GALVANISKE FÆLD' NINGER- STEREOTYPIER- BLYFODDER- CLICHÉER TILTRE - OG Fl RE FARVET RYK- HELIOGRAVURER- LYSTRYK- TILBUD PAA ORDNING- ILLUSTRERING og TRYK- NING AFKATAL.AFHAND' LINGER &c OMGAAENDE-

HALVTQNE (AL1T9TYPI) I- K2BBER,MESSING og ZINK- O ta STREGÆTSNING (PH2T2TYPI)- I MESSING 00 ZINK- KORNÆTSNINGER- MESSINGÆTSNINGER TIL PRÆGE ­ TRYK TILB2GBIND- GLATTE og ÆTSEDE TQNPLADER- CLICHÉER TIL POSE'OG AVISTRYK- TEGNINGER OG CLICHÉER TIL IND ­ REGISTRERING- TEGNINGER TIL REKLAMER&c.

KOBENHÆVN-K • • PILEGAKRD EN^CITYGÆ D E'24 • • TELEGR:„REPRO ” -^(^^- TELEFON -7158- •Leverandør af alle Clicheer-^<->wtil Københavns Vejviser-

Ingeniør ANDREAS VANG, Hellerup leverer Materiel for Jærnbaneanlæg og Entreprenører, Teglværksmaskiner, specielt Stemmeværker, Lokomotiver, Tipvogne, Staalskinner, Gravemaskiner, Dampmaskiner o< r Kjedler med Overhedere og Economiser. Sandpumpedampere, Lægtefartøjer, Dampskibe, Muddermaskiner og Pramme. Strandvej 117, Trans * ortan ^'S™^^ Telefon 69, Lille Tuborg. Lokomobiler til^Salg og Udleje. statstelefon.

1904

32

ORDRUP OG CHARLO TTENLUND 1:13,0 0 0 loo o 100 0 J00 200 A)0 r 200 300 400 Meter 300 400 500 600 700

T

S UJTDE T

V' \

CHRISTIANSHOLMS^-^ -FORT><^\\ zZ V

800 900 ^ eIi

■°»A ’ o : V ’ -o?/o a \^ a ø - v > ø - ■■< ’ <■ ’ -O'-n SSÆjlORDRUP v.

&

gasværk

e! . ’ .

WKRATi \\o: é. o o Ve/iV

Å

SKOVGAARO

O [] TEGLGO.

»WPSKU SBKQl

H 1 1

H

jFr^ngg

K-\

\ t »\ \

SKT. ANDREAS K.

'" •■ r

* /">

■ I

0 RD RU P F<-

il

fe'

\w/4 \ WOT \\wW W

fil \»ViirvEj

dflk F W\ ^E^ cykle -WP' SS s KA- bane W a

traverbane

ra l>r '■ ■

Ix: l*z:

/*/ Jo/§s P/ '

SA<'-

■i

Irv v \

j » ''ApS

rvAPAP " "' e« Z>vx7v “ a .

V* -4

/ oh L~»O° “ ’ A ’ "' ’

■■

Ap// - - . ’ “ ^CHARLOTTE N LU N ? SLO t PP sta X-J

A i

,1

,

CHARLO T TENLI

r , ‘ ® s =a

io; » ’ ». •*•.«.• ° © °y x«* > t / oa FORST- $/ foMø o° ' hotaniskj >:

1 1

/<*■ P**A

O ■i ZZ^Go" ? x

* Al «1 J o°. ■:■

/

/ /*'*-

yXvls^*fv7 SWfew

/ /

\o\ w

: i

w\ maiteg (M-A

w

/WASH® J

B

i

JVVKSØX^

KRAK.

Eftertryk forbydes

1904.

33

3ANSK REJSEBUREAU REJSEBUREAU Kristen Bernikows Gade 1. de la Ci£ intern, des Wagon lits. Schlafwagenbureau. Bureau

Billetter li 1£Rejser med Jernbane og Dampskib lil alle vigtigere Pladser i og udenfor Europa.

/V w Billetter lil del forenede

Dampskibsselskabs Skibe.

Køjepladser reserveres .

Billeder lil dét Bornholmske Dampskibsselskabs Skibe. K øj ep 1 ad se r reserveres .

* " Agenter for Norddeulscher Lloyd, Oestereichischer Lloyd, Royal Mail Steam Packet Co. m. ti. Tv Rundrejsebillet ler, Sovevognsbilleiler, Luxustogsbille.tter. -V- JA «V- "/C 'A' -7C Saloiwogne. — Selskabsrejser. w Rejseakkreditiver, Checks og Vexling af fremmed Mønt. * # >X= Bagagetransporl, Bagageforsikring, Rejseforsikring. Rejsebøger & Kort, Rejsepas, Sovepuder. Alle Oplysninger gives og Overslag over Rejser arbejdes i ud- pansk Rejsebureau, Kristen Bernikows Gade 1. At •Tv Tv TÅ* tv

JÆGERSBORG DYREHAVE

AGGERSHVILE

1:30.000

KODSBORG BADEHOTEL

EGEBÆ.K GO

RUNDFORB

S U N 1) A

NÆ.RUM

TTTEMOSE

’ EGEVANG

VESSELSMINDE

TRANDmØLLEN

RAVKEHOLM KOI l DEPLABS

US. DO ELOBSBANE

LUNDTOFTE

TBEPILELAAGE

K K RKE

TAARB k - k

“ ■ ’ -slette

FORTUN FORT

ELLEVUE

DYREHAVEGAARD

KONCLPORT'®

HVIOEGD. i

^ERMELUND o

Tø ]WAL'MOSE

a STENRØD GD.

gasvier k o

ERMELUNDSHUS

Eftertryk forbydes

KRAK

35 RUNDREJSER 1 — KJØBENHAVNS SMUKKESTE OMEGN — (comb. Jærnbane- og Baadfart).

Rundrejserne ere: A. Kjøbenliavn — Klampenborg — Skodsborg — Vedbæk — Ørholm — Lyngby — Frederi ksdal — Næsset — Holte — Kjøbenliavn. B. Kjøbenliavn — Holte - Næsset — Frederiksdal — Lyngby — Ørliolm — Vedbæk — Skodsborg — Klampenborg — Kjøbenliavn. C. Kjøbenliavn — Lyngby — Frederiksdal — Næsset — Holte -Kjøbenhavn; eller omvendt, A og B koster: 11 Kl. 3 Kr. 10 Øre. Ill Kl. 2 Kr. 10 Øre. C koster: 11 Kl. 1 Kr. 70 Øre. Ill Kl. 1 Kr. 25 Øre Billetterne ere kun gyldige paa Stemplings ­ dagen. Afbrydelse af Rejsen tillades paa oven ­ nævnte Mellemstationer, desuden paa de private Selskabers samtlige Stationer. Billetter til Rundrejserne sælges paa Kjøben ­ havns Banegaarde (Hovedbg. undt.) endvidere i Dansk Rejsebureau og i Cooks Bureau.

Rundrejse A og B. Ill Kl. 2 Kr. 1O Øre.

FARTPLAN

Rundrejse C. III Kl. 1 Kr. 25 Øre.

Baadfarten paa Lyngby-, Fure- og Vejle-So.

Sejlads gjennem Nordsjællands smukkeste Søer og Kanaler. I Maj og September sejles Søn- og Helligdage. Fra 1. Juni til 31. August daglig Fart. Baadenes Afgang fra Lyngby og Holte staa i Forbindelse med Togenes Ankomst. Søerne og de mange smukke Landgangssteder egne sig særligt for Forenings- og Selskabsud ­ flugter. Foreninger, Selskaber og Skoler erholder Ra ­ bat paa Hverdage. Dampbaade udlejes til fri Disposition paa Hverdagene til moderate Priser. Bestillinger modtages og enhver Forespørgsel besvares beredvillig af Baadfartens Bestillings ­ kontor: Dansk Rejsebureau, City. Tf 8048 og af Baadfartens Kontor, 1 i JLyngby (Anløbsbroen). Tf. 152. (Direktøren: Tf. Holte'97).!

Baadfarten paa Lyngby-, Fure- og Vejle-Sø

udleveres i Saisonen gratis paa ovennævnte Billetsalgs steder, indvidere i Turistforeningens Bureau, i Kiosk ­ erne og hos Adam.

GJENTOFTE OG JÆGERSBORG

hovmarksgd .

J ægersborg - kaserne

BERNSTORF

a

.r- ■. 0 V ® ; tfSLOT SPARK

SMAKKEGAARO.

TJ'ORNEGAARD

'GJENTOFTE ^STATION

TJØRN EGO TEGLVÆRK 3\

_:>w

MALTEGAARO

GJENTOFTE .Li« ’ — KAPEL (to . ♦ y 'ZS aa

\mGSHIN0t

GJENTOFTE'.

HOUMEGAARD

n . bakkegaard .

BAUNEGAARD

HESSELGAARD\ ' r — SJ 1 ,

S.BAKKEGAARD

Jr. HESSELHØJ

STENGD.

S . fuguegaaro

Eftertryk forbydes

Gasmaskiner efter Firetaktsystemet n a v-i tn 250 hk /

Gasmaskiner efter Totaktsystemet fra 250 tn 2 ooojhk .

Automatisk Rensning af Kedel fodevand, Befugtningsanlæg, Kondensationspotter, Ventiler, Haner. Vor Afdeling Opvarmning leverer: Opvarmning ved

Vor Afdeling „Straale-Apparater “ leverer : Universal- og Sikkerheds- Injektorer, Damp- & Vandstraale Elevatorer, Vandstraale-Kondensatorer, Luft-Tryk & Suge-Apparater, I ’ ulsoinetre, Fodevands- Forvannere, Fodeutomater for Dampkedler, Fyranlæg for flydende Stoffer (Oliefyring), Røgforbrændings-Indretninger for Lokomotiver ogstationære Kedler,

Lavtryksdamp og varmt Vand, Luftopvarmning og Tørreanlæg, Ribbeovne, glatte Ovne, Ribberor, Badeanstalter og Brusebade. Udførlige Prislister og Beskrivelse ere efter Ønske gerne til Tjeneste. Gas-An læg for Suge- & Trykgas l Tørve-Gasværker til Maskindrift billigste Drift, nemmeste Betjening, /j\ største Nytteudvirkning af Tørvene, uden Dampkedel. * derfor billig Drift. JKorrrplette Gas-Varme-Anlæg for Bagerier, Kiksfabriker o. 1. _______ Tilbud saavelsom alle Oplysninger tilsendes gratis, w — Bedste Anbefalinger og Referencer. GEBRUDER KORTING, Teknisk Bureau: KØBENHAVN, NY VESTERGADE 9. Telefon 8237. Telegr.-Adr. : „Kortings “ .

•KRAK- •KløBEnHAVnS« VEIVISER-

Manuskriptet tit Vejviseren fremstilles ved at foretage Rettelser, Udslettelser og Tilføjelser i det foregaaende Aars Vejviser. En Optælling har givet del Resultat, at Antallet af de Forandringer, der maatte foretages ved Vejviseren 1902 for deraf at fremstille Vejviseren 1903, var over 100,000. ’

■■

Ondo+uoot.^0^ « Kompagnistræde 9. (Ligefor Badstuestræde.) 1 KJØBENHAVNS METALTRAADVAREFABRIK OG FORTINNERI u lWf fil Ctfrlei** Telefon 4802. Telefon 4802. ^ ie SJ ii Q 111 o i) o£ > c *-J

g t<0 = ” es CT S - ° ■ —

bJDÆ S 22

e>cm cc -3 a O. S S

M u

Et godt Raadl Ødelæg ikke Deres Mave, men er det sket, saa brug den ægte Brania-LlVS- Elixir f,a Mansfeld-Biillner & Lassen, den skal nok bringe Deres Mave Orden igjen. Faaes i enhver velassorteret Colonial- Delikatessekandel.

BIUEUM

V.

ygekasse

cbadtlers

Højbroplads 21, i “ Sai.

Oprettet 1. Juni 1867. Garanteret ved indbetalte Kaittionssumincr til Hospitalerne. Udbredt over hele Landet. Hospitalshjælp for Tyende, selvstændig Forsikring. Telefon 3470. Gratis I Kasse Cigarer „XTJX , ^TOBAKSPLANTEN Helgolandsgade 2 for Eksempel 1 Kasse Cigarer, som De i andre Forretninger girer 6 Kr. for, faar De hos mig for 4 Kr. — altsaa naar J)e i andre,Forretninger tnaa give 12 Kr. for 2 Kasser Cigarer, har De dem hos mig for 8 Kr., og Kvaliteten er desuagtet den samme — altsaa 4 Kr. til en ny Kasse Cigarer. Alle Cigarer, Cigaretter og Tobakker sælges en detail til de Handlendes Indkøbspris. For store Partier stor Rabat. Ordres ekspederes prompte til Byen og Provinserne. Aabent fra 9 — 4.

40

1904.

MINISTKliIAI.BY

Slotsholms-Gade.

G. Matrikuls-Kontoret. H. Centralkomité. I. 2den Overforsterinspektion. K . Stempelpapirforvalter. L. Forstlige Forsøgsvæsen. M. Statsgældskontoret.

A. B. 0. Kirke- og Undervisningsministeriets Budstue Nr. 21. Finansministeriets Pensionskontor, l ’ nvalideforsorgelsc.

D. Skovreguleringen. E. Finanshovedkassen. F. Matrikuls-Arkiv.et.

II I MIST Kill A I> BYGNIXGBX PLAN AF 1. SAL.

F. Indenrigsministeriets Budstue Nr G. Justitsministeriets Budstue Nr. 20-21. H. Finansministeriets Budstue Nr. 7. I. I Fløjen I. tindes paa 3. Sal Fyrvæsenets

A. Iste Revisionsdep. Budstuc Nr. 14. B. Marineministeriets Budstue Nr. 16. C. Krigsministeriets Budstue. 1). Landbrugsministeriets Budstue Nr. 44-47. E. Generaldirektorat og Skattedepartement.

Kontorør.

Budstue Nr. 27.

Husfaderens Regnskabsbog • og Husmoderens Regnskabsbog. ved A. Mil Her, Slagelse. Indrettet for 1 Aar, hæftet i Pap å 1 Kr. 20 Øre. do. • „ 5 „ i Vælskbind å 4 — „ — do. „ 5 „ elegant indb. å 5 — „ — Disse, fra alle Sider varmt anbefalede Bøger give med mindst muligt Arbejde et virkeligt Husregnskab med fortrinlig Oversigt , o ver saavel Indtægter som Udgifter. Man kan begynde at føre Bøgerne, hvilken Dag i Aarets Løb man ønsker, og Pengebeholdningen kan afstemmes hver Gang, man har indført. Unge Mænd og Kvinder, der ikke selv føre Husholdning, benytte Husfaderens Bog. De for 5 Aar indrettede Bøger, der næppe ere en halv Tomme tykke, ere langt at fore ­ trække ikke alene fordi de i Længden ere de billigste, men ogsaa fordi de bekvemt tillade Sammen ­ ligning med Regnskabet for samme Maaneder i foregaaende Aar, og fordi den ved Indtægts- og Ud ­ giftsposterne tilskrevne Tekst efterhaanden bliver til en kortfattet, praktisk Dagbog. J5rødr. F. & L. $)ahlman. Kgl. Hof-Sadelmager. GRUNDLAGT 1807. Seletøjer, Sadler, Ridetøjer, Hestedækner, Kjøre-, Ride- og Jagtpidske m. m. 11 Tøjhusgade 11 (ved Christiansborg Slot). Telefon 3286. K J 0 B E N H A. V IT K Telefon 3286.

1904.

42

Klareringen foregaai- paa følgende Maade. I Pakhuskontoret behandles Papirerne og bringes derpaa til Pakhusene. Derfra fores Varerne til grove eller fine Vægt (i enkelte Tilfælde til „vestindisk" Vejerbod eller „Plad ­ sen" — „Forsendelser" og Frilagervarer be ­ handles et andet Sted). Naar Varerne her er behandlede, afhenter man hos Kontro ­ løren i Vægten sin „Angivelse" og briigjr den til Toldkassererkontoret (eventuelt Kre ­ ditoplagskontoret), hvor Tolden og de øvrige Afgifter erlægges. Naar dette er besørget, kan man mod Forevisning af den i Toldkassererkontoret modtagne Kvittering faa sine Varer hos For ­ manden for Udleveringen; denne foregaar paa Ramperne ved grove og fine Vægt ud mod Amaliegade. Toldkvitteringen kan ogsaa afleveres til Vognmændene, som da paa ­ tager sig Transporten.

T £X Brødrene J. & O. Timm, Blikkenslager-, Gas- & Vandmesterforretning, z Vesterbrogade 44 — ■ Kjøbenhavn B., udfører : Bygningsarbejder, Skifer-, Kobber-, og Zinkdækning, Ledninger til Vand, Gas og Spildevand, Badeanlæg, Belysningsartikler, elektriske Lysanlæg, Alpha Gasværker etc. i Berettigelse til- Opgravning af Vandværkets Ledninger. OVE IIAl OSTED Dampskibsekspedition og Spedition. Kontorer: St. Annæ Plads 10, Frihavnens Toldbodbygning og Kjøbenhavns Toldkammerbygning samt Filial i Malmø. Pakhus ved Banespor i Frihavnen. — Ekspedition af Varer til og fra alle Pladser i Udlandet til billige gennemgaaende Fragter, Toldklarering. y ■ ■ ■ -' ' ' / . ' Telefon: 402, 6274 og 8350.

Telefon 2745.

Sygepleje-Rekvisitter. Vandmadratser fra 15 — 40 Kr. Luftpuder, Stikbækkener, Urinbækkener, Urinaler, Isposer, Spytteglas for Brystsyge (Dettweilers Modeller), Indaandingsapparater, Respiratorer, Praktiske Syge- borde til at skyde ind over Sengen. Sygevogne i stort Udvalg. (De fleste Sygepleje-Rekvisitter kunne ogsaa faas til Leje.) Kunstige Lemmer og Bandager. Brokbaand, Suspensorier, Ben-Stativer, Støvler til deforme Fødder, Rygbandager, Mavebælter. (Klinikkens Læge er Korpslæge Dr. Bache, træffes daglig'10 l / s — ll 1 ^)- Knivsmed-Arbejde. Lommeknive. Stort Udvalg i alle Slags Saxe. Bordknive. Trancherknive. Osteknive o. s. v. (Alle Reparationer udføres).

14 POST« A A R DI V.

1904.

i

Hans & Jørgen Larsen.

-^3 ^ntreprenørforretning

Stenhuggeri

Granitbrud,

Etablissement: GRIFFENFELDTSGADE 37, N.

Asfalt: Pyri mont, Seyssel, Lim mer m. ti. Sorter. Betonstøberi: Kloakrør, Brønde, Kantsten, Fliser, Fundamenler, Betongulve. w. c. Anlæg udføres i Overensstemmelse med Sundhedskommissionens Bestem melser.

Stenhuggeri og Sliberi: Bygnings- og monumentale Arbejder i alle Stenurter. Granit, Sandsten, Marmor, Kalksten og Klæbersten m. m. Diske- og Servanteplader. Gravmonumenter og Plader. Granitbrud og Stenhuggeri, Bornholm: Med rød og blaa Granit. Saavel bugne Bygningsarbejder, som Brosten etc. til Gadeanlæg, leveres i direkte Skibsladning til billigste Priser.

Kloak- og Drajningsarbejder, større og mindre Anlæg i København og Provindserne. - Brolægning, Gade- og Vejanlæg: Makadainisering, Tjærebeton, Træbrolægning.

Romersk Mosaik — Terrazzo — Berliner Mosaik i prima Udførelse ved øvede Arbejdere til billigste Priser.

1904.

♦ 45

Kjøbenhavns Raadhus. I hver af Portene er en Raadhusbetjent tilstede for at. vejlede de besøgende; fra hver af Portene kan man naa til et hvilketsom- helst Sted i Bygningen. Oplysningskontoret findes i Stuen i Fløjen NV. Overpræsidenten, 2den Sal, SV. 1ste Afdeling, Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, SV og NV. 2den „ Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal, NV Qg NØ. Økonomikontor, Stue NV. Hovedkasserer- og Boghol ­ derkontor, Stue NØ. 3die „ Borgmester, Stuen SØ. 1ste Sekretariat, Stuen SV. 2det Sekretariat, Stuen NØ. Kasserer og Bogholder ­ kon tor, Portene NØ. Alderdomsforsørgelse, Portene NØ. * Borgmester og Sekretariat, 1ste Sal SV. Skattedirektorat, 1ste og 2den Sal SØ og NØ. Stadskonduktør, 1ste Sal SØ. Stadsarkitekt, 2den Sal SØ. Stadsingeniør, 2den og 3die Sal SØ og SV. Direktion for Vej- og Kloakanlæg, Portene SV. Bygningskommissionen, 2den Sal SV. Skoledirektion. Stue SV. Sundhedskommission, 1ste Sal SØ. Statistisk Kontor, Stue SV. Raadhusarkiv, 1ste Sal, Mellembygning. Borgerrepræsentationens Forsamlingssal, 2den og 3die Sal, Mellembygning. Borgerrepræsen ­ tationens Legatkontor og Raadhusbibliotek, 2den Sal NØ. Overlægen for St. Hans Hospital, 1ste Sal NØ. Magistratens Forsamlingssal, 2den Sal SV. Festsalen, 2den Sal NV. Raadhusforvalteren, Stue NØ. 4dc „

Faa del nye Eaadhus /indes i Haad- husbibliotheket en Samling af Køben ­ havns Vejvisere fra første Aargang i 770 til Dato. Følgende Aar gange //rangle: 1776 — 1777 — 1779 — 1788 — 1791 - 1797 179 S — 1799 - 1800-1801 - 1806 1807 — 1808 -1809 — 1816 — 1817. I Tilbud om Gave elle/' Salg af disse Aarg an g e bedes skriftlig henvendt til Fuldmægtig JULIUS SALOMO N, det nye Fa ad hus.

Vejviserens fledaktion ønsker at til ­ vejebringe en Samling af Kjøbenhavns Vejvisere, men har kun. samlet fra 1862 komplet. Tidligere Aargange ønskes til i Gave elle?' til KJøbs, dog saaledes, at de eventuelt først tilbydes flaadhus bibiiothe- kets Samling. Eksemplarer af „Danmarks Handels- Spejl ” vi! ligeledes være meget kærkomne.

Made with FlippingBook - Online catalogs