kraks vejviser 1896

1896. 25 Christensen HV & Ko., Prok. for A L Back er tilbagekaldt, A P Pedersen har faaet Prok. Christensen &Morange, ELMorange ogLJM orange erc ud- traadte af Frm. Christian den 4de, Akts., H B E Ebert er udtraadt af, og J P Jen­ sen af Sundbyvester er indtraadt i Bestyrelsen. Cigar- og Tobaksfabriken Royal, Frm. er traadt i Likvidation. Likvidatorerne M Koppel, V F K Laclnnann og J C J Dreyer cre alene berettigede til at tegne Frm. hver for sig. Cigar- og Vinforretningen Frem ved Hermann, Handel. E J V W II erm a n n. Prok.: Anna O Hermann, f Jensen. Cikoriefabriker, De danske, Akts., J H Heerfordt er udtraadt af, og GA L L Schneider er indtraadt i Bestyrelsen. H C Nyholm er valgt til Formand og tegner Frm. i Foren, med Direktøren. Colien’s I Bogtrykkeri, AA Lange &Ko., er afmeldt. Gohen’s I Bogtrykkerier, Akts., Vedtægter af 13. Marts 1896. Bestyrelse: G A Bach, adm. Direkt., som alene tegner Frm., T Thomsen og S D H Eiler. Aktiekapit. er 200 000 Kr. Cohrt Claudius &Ko., i Frm. er indtraadt en Kommanditist. L. Lilienfeld har faaet Prok. Columbia, Akts., driver Fabr. af og Handel med Cykler. Vedtæg­ ter af 28. Febr. 1896. Bestyrelse: P C F Hansen, C V Fischer og P E Kolderup-Rosenvinge, der to i Foren, tegne Frm. Ka- pit. er 72 000 Kr. Prok : J A Lange. Cyclefabriken Heimdal ved Nielsen & Loell, llaaudværk. N C N ie ls e n og CV A Loell. Dahl Brødrene, V F J S Dahl har faaet Prok. Dampskibsselskabet af 1896, Akts., Vedtægter af 27. Jan. 1896. Bestyrslse: Frm. C K Hansen ved dets Indehavere J P C Han­ sen og OR Hansen, sidstn. boende i Gjentofte. Kapit. cr 500000 Kr. Prok.: J Hansen jun. og R Hansen. DampskibsselskabetNeptun, Akts., Vedtægter afl4. Febr.1896. Bestyrelse: F C Fischer, MP Levig og II CMøller som Kom­ mitterede, samt Frm. Petersen, Møller & Hoppe ved dets Inde­ havere ORWulff og J A Baastrup som Forretningsførere. Forretningsførerne tegne Frm. Aktiekapit. er 13500 Kr. Dampskibsselskabet Øresund, Akts, er afmeldt. Danish Milk Condensing Ko.. et Selsk. med begrænset Ansvar, der driver Fabrikation af kondenseret Mælk. Vedtægter af 21. April 1896. Bestyrelse: J I I T Gad og J I I v. KerwelHeyer- dahl, begge boende paa Fredbg., W Salomonscn, C Torp og P M0 Wessel, der tre i Foren, tegne Frm. Kapit er 25000 Kr. Dansk Cycle Assurance, Akts., Vedtægter af 24. April 1896. Be­ styrelse : V D Rantzau, II Nielsen, C V Fischer og P E Kolde­ rup-Rosenvinge, der ere Kontrolkommitterede, samt M CMøl­ ler, Direktør, der to i Foren, tegne Frm. Aktiekapit. er 20000 Kr. Dansk Cycle-Magasin ved Gleerup Christensen, Haandværk. PH J G C h r is te n s e n , boende i Viborg. Danske Slagteriers Blodtørringsanstalt, De, Akts., driver Fabr. af Blodgjødning, Foderstoffer o. desl. Vedtægter af 13. Febr. 1896. Bestyrelse: J M Bandsholm, adm. Direkt., og IIL J Wieck, kontrol! Direkt., deri Foren, tegne Frm. Aktiekap. er 16000 Kr. msk Gasglødelampe Forsikringsselsk. ved Viggo A Thal- bitzer og 0 Petersen, Assuranceforr. V A T h a lb itz e r og J O V P e te r s e n . msk Gasglødelyskompagni ved CSvendsen, Generalagen­ turet for, Handel. C SS S vend sen . insk Paramenthdl. ved MBnch, Prok. for Elna Marquard er tilbagekaldt, E LMSkjoIdberg har faaet Prok, rusk Smørkompagni ved Hansen &Mathiesen er afmeldt, msk Smørkompagni ved Mathiesen & Ko., Handel. N A T M a th ie s e n og A nna BS M a tth iss e n , f. Hansen, sidst­ nævnte boende i Gjentofte Sogn. uisk Textil Lager, IIP V Fick er udtraadt af Frm. (Hjemsted: Frcdbg.l Iben’s H Eftf. P Bryde, Ilandel J P T B ry d e Prok.: II J Bryde. »ktricitetskompagni, Det Danske, Akts., L Arntzeu og B Vorin, Aalborg, ere indtraadte i Bestyrelsen, ilsen’s Sophus CEftf. Chr. Christensen, Handel. Sundhy- vester. N C C h ris te n s e n . (Hjemsted: Amager Birk), gberg &Flor, Uandnl. CE E F1 o r og P N K E n g b erg. >riken Skandinavien, C C Bentzen er udtraadt af Frm. S G Ursin har faaet Prok. arum Kalkværk, Akts., T Grut er udtraadt af, og J P M M Christensen er indtraadt i Best. som adm. Direkt. Aktie­ kapit. er nu 49 000 Kr. liigger’s J DFilial ved P Empacher, cr afmeldt. Higger’s J D Filial ved CPedersen-Stæhr, Handel. N C P e- d e rs e n - S tæ h r boende paa Frcdh'g. og’s E Eftf. er afmeldt. oght’s Wilh. Eft., D F S c h n a c k er indtraadt i Frm.

Fonnesbech A, Handel. A F onn csb e cb, Prok.: J II Fonnesbéch Fonnesbech’s Baand- og Mode-Magasin, ML W a rb u rg er ind­ traadt i Frm. Forbæch, John, er afmeldt. Forbæch’s John Eftf., Ilande! IIP J N ie lse n , Prok,: IIC IIol- stein og S H Jensen i Foren. Forstædernes Mælkeforsyning ved I Sørensen, Handel. J S ø re n sen . Fredbg. Kreditmagasin, Holm & Larsen, Ilande! P E I lo lm og C L a r s e n (Hjemsted: Fredbg.) Frederiksværk Valseværk, Akts., driver Fabrikation af Metal­ varer og Handel med Metaller. Vedtægter af 15. Febr. 1896. Bestyrelse: T N Brendstrup, Frederiksværk, J G Halkier og A lleide, Fredbg., der hver for sig tegne Frm. Aktiekapit er 300000 Kr. Prok : N P Palberg og P E H Halkier. „Frejr“ (Danske Landbrugeres Andels-Selsk.), Bestyrelsen bestaar nu af L Benzon, Charlottenlund, Direktør og et Besty- relsesraad: O Brun, Sæddingegaard, Formand; S Barner, Eskildstrup; G Sass, Leerbæk; P S Breinholt, Volder; L Nielsen, Kirkeskjensved; L P Skov, Offersgaard; F II Syberg, Gjelskov; G P Thalbitzer, Thurebyholm; S G Vind, Sande- rumgaard, og J C Seeliusen. Frm. tegnes enten af Direktø­ ren eller af Formanden for Bcstyrelsesraadet. II II Skøtt har faaet Prok. Friedlander Emil & Ko., Kommanditisten er udtraadt af Frm. Prok. for D MNathansen er tilbagekaldt. Friedlænder S, K J P Sørensen har faaet Prok Frihavns Kaffebrænderiet, S A Bonnevie Lorentzen, Fabri­ kation og Handel S A B L or e n tz en. Prok.: A L Olsen. Frihavnens Kul- og Trælastforretn. ved Hansen og Nielsen. CHansen er død. Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, Akts. Nye Vedtægter af Debr. 1895. Bestyrelsen bestaar nu af J S Jørgensen, V. Nebel pr. Kolding, Formand, SIløgsbro, J Han­ sen, N J Bundsgaard, Gjesten pr. Lunderskov, og R Laur­ sen, Rudstrup pr. Silkeborg. Formand i Foren, med 2 Be- styrelsesmedl tegne Frm. Aktiekcpit. er nu 150000 Kr. „Galant41ved Hansen, Handel. CH a n sen boende paa Fredbg. Greizer Fabrikernes Udsalg ved Sophns Aaagaard, Handel. SMA a g a a rd . Gresham Life Assurance Society Lmt., The, Akts,, W P 11 Hansen er udtraadt^af Bestyrelsen. Grønning P, Ilande! I*MT Grønning. Guntzelnick &Møller, J J G Guntzelnick er død. Gylling VH, Handel. V J I I Gy11i n g boende ved Charlottenlund. Haand i Haand, Akts., P II P Beyer og S C C Ilede ere indtraadte i Bestyrelsen med Ret til at tegne Frm i Forbindelse med Formanden eller Viceformanden. Halberstadt D&Ko., er afmeldt. Halkier G&Ko., Prok. for N P Dalberg er tilbagekaldt. Hannoversche Livsforsikrings-Anstalt, Hannover. Vedtægter af 3. Decbr. 1892. Stadfæstede 15. Febr. 1893. Selsk. er grundet paa Gjensidighed uden indskudt Kapit. A A W Petersen er Bestyrelse for Danmark, driver Livsforsikrings­ agentur for Selsk. og liar Ret til at undertegne. Hansen, Axel, Handel. AT H an sen . Prok.: MK Olsen. * Hansen’s C B Etabi. for Møbeludstyrsgjenstande, Snedker og Hofstolemager. C A V Hansen og M C Olsen ere døde Indehavere ere nu L C L a rse n og E C U H a n se n , der i Forening Forening tegne Frm. 1 Hansen CC&Ko., Handel. C C H a n se n afj Frederikshavn og IIL H c n r i k s e n, der i Foren, tegne Frm (Hjemsted: Kbbvn og Fredbg.'. Hansen PH<&Ko., Fabrikation. P II H a n se n og II W Ru b o w. ! Hassing Daniel, Ilande! D H assin g . Haveselskab, Detkjøbenhavnske, Akts., nye Vedtægter af 27. Novbr. 1895. Bestyrelsen bestaar nu af P Hansen, Formand;! F C Jacobsen, Næstformand, og E F C Christensen, Sekretær. Frm. tegnes af Formanden. Aktiekapit. ei nu 20,000 Kr. | Havreholm Papirfabriks Udsalg, A Iloluiboe har faaet Prok. i Heegaard Aug. Engquist & Ko., Ilande! Prok. for C JM Na-' thansen er tilbagekaldt, og L II Nathansén liar faaet Prok. • HeimannFerd., Handel. L a u r a A O Ile im a n n , f. Lettersen.! Prok.: V Ileimann. i Hellesen &Gøricke, J II M alm strøm , der tidligere havde Prok.,: er indtraadt i Frm. ; Henriques &Bonfils, R S Henriques er udtraadt af Frm. > Heyerdahl CJ, Handel, M arie Ile y e r d alil f. Lesclily (Hjem-i sted: Fredbg.). Heyman F J. Prok.: C J Gericke. HindenburgsEftf-, C GT F a lc k , der tidligere havde Prok, e r indtraadt i Frm. Holm P C, P C Holm er død. M G IIolm , der tidligere havde Prok. og B a rb a ra C Holm , f.Heldt er nu Indehavere af Frni;

Made with FlippingBook flipbook maker