kraks vejviser 1896

-----Llai —_iil .

I i . L L iiiik

i

1896.

769

Kjebstæderne og Landet. med Bogholderen tegne Frm. Aktiekapit. er 225,200 Kr. samt et Reservefond 45,040 Kr. Skive Malt- og Byggrynsfabrik, anonymt Interessentsk. Kon­ trakt 7. og 8. Maj 1892. Bestyrelse: C J Schou og N Nielsen, der i Forening tegne Frm. Interessenterne hæfte kun med den indskudte Kapital. Bekjendtgj. til Interessenterne ske ikke i offentl. Tidender. Skive Modebazar ved Th. Andersen, Handel. Skive. T A L Andersen. Prok. •.Hedvig Jacobsen. Skive Møbelhdl. Interessentskabskontrakt af 10. Novbr. 1883 H JK rin g , der er eneberettiget til at tegneFrm., og L Ni el­ sen. Den indskudte Kapital er 10,000 Kr. Interessenterne hæfte ikke for Frms. Forpligtelser. Skive ny Tobaksfabrik ved J Just ogC Jensen, Fabrikation og Handel. J J u s t o g J C J e n s e n , der i Foren, tegne Frm. Skive ny Vinhdl. ved CortTrap. CTrap Skive Svineslagteri, Aktieselskabet. Vedtægter af 28. Aug. 1889. Direktør: S W Thompson, som er eneberettiget til at tegne Frm. Aktiekapit. er 100,000 Kr. Prok.: F Fawkner. Skive Tømmerhdl., Aktieselskabet. Vedtægter af 6. Marts 1874. Bestyrelse: Kjøbmændene P Hestbek, FA Harder og J Riis, af hvilke to i Forening tegne Frm. Aktiekapit., 76,000 Kr. Prok : J Jacobsen. Skive Vinhdl. og Eddikebryggeri. Interessentskabskontrakt af 15. Decbr. 1883 med 2 Tillæg. Kjøbmændene S S ø ren sen , P P R iis og A VM L an g h o ff, der hver især tegne Frm. Den indskudte Kapital er 75,000 Kr. Interessenterne hæfte ikke for Frms. Forpligtelser. Skive Vinhdl. og EddikebryggeriesEftf. ved AageLind, Skive. Aage L ind (af Kallundborg). Skogstad Brødr. L & S, Handel og Haandværk. Hillerød. L S ko g s ta dog NS S k o g sta d . Skonnertbark Elida, Aktieselskabet, Thisted. Vedtægter af 16. Febr. 1892. Bestyrelse: Handelsbestyrer AKjærgaard, Konsul N CAndersen og Mægler M Lund. Sidstnævnte er korrespond. Rbeder og tegner Frm Aktiekapit. er 30,000 Kr. Skonnertbriggen „Afma“’s Rhederi, Aktieselskabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 19. April 1885. Bestyrelse: Skibsrhe­ derne N H Svarrer, der som Forretningsf. er eneberettiget til at tegne Frm., og N M Thing samt Skibsf. P S Ankersen. Aktiekapit. er 55,000 Kr. Skonnertbriggen „Ane CaJhrine“’s Rhederi, Aktieselskabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 6. Novbr. 1886. Bestyrelse: Skibsrhederne C H Nielsen, der som Forretningsf. er enebe­ rettiget til at tegneFrm., og L J Pedersen samt Skibsf M A Varrer. Aktiekapit. er 55,000 Kr. Skonnertbriggen „Anne Charlotte“’s Rhederi, Aktiesel­ skabet. Sønderho (Fanø). Vedtægter af 21. Maj 1875. Be­ styrelse: Skibsrheder J N Jensen, der er eneberettiget til at tegne Frm. Aktiekapit. er 45,000 Kr. Skonnertbriggen ,,Catrine“’s Rhederi, Aktieselskabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 15. Aug. 1877. Bestyrelse: Skibsrheder JN Jessen, der somForretningsf. er eneberettiget til at tegne Frm., og Skibsf. S A Dan. Aktiekapit. er50,000 Kr. Skonnertbriggen „Clara“’sRhederi,Aktieselskabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 26. Juli 1884. Bestyrelse: Skibsrheder J Svendsen af Sønderho, der er eneberettiget til at tegne Frm. Aktiekapit. er 51,200 Kr. Skonnertbriggen „Familiens Haab“’s Rhederi, Aktiesel­ skabet. Sønderho (Fanø). Vedtægter af 24. April 1876. Bestyrelse: Skibsrheder H Nissen, der som Forretningsf. er eneberettiget til at tegne Frm., og Skibsf. N Nissen. Aktie­ kapit. er 45,000 Kr. Skonnertbrig Flora, Aktieselskabet. Aalborg. Vedtægter af 8. April. 1889. Bestyrelse: den korresponderende Rheder Firmaet Chr. Simoni, der er eneberettiget til at underskr., og to Kommitterede, Skibsførerne J PÆgidiussen ogHMKoefod. Aktiekapit. er 8000 Kr. Skonnertbriggen „Hansine Marie“’s Rhederi, Aktiesel­ skabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 29. Aug. 1878. Besty­ relse: Skibsrheder M Pedersen, der som Forretningsf. er eneberettiget til at tegne Frm. og Skibsf. H J Mathiesen. Aktiekapit. er 40,000 Kr. Skonnertbriggen „Ingor“’s Rhederi,Aktieselskabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 12. Marts 1883. Bestyrelse: Skibs­ rheder J Svendsen af Sønderho, der er eneberettiget til at tegne Frm. Aktiekapit. er 27,000 Kr. Skonnertbriggen „Jørgiane & Anne“’s Rhederi, Aktiesel­ skabet. Nordby (Fanø). Vedtægter af 26. Septbr. 1887. Be­ styrelse : Skibsrheder MN Mathiasen, der er eneberettiget til at tegne Frm. Aktiekapit. er 40,000 Kr. Skonnertbriggen „Karen“’s Rhederi, Aktieselskabet. Søn­ derho (Fanø). Vedtægter af 22. Decbr. 1887. Bestyrelse: Skibsf. S Thomsen af Sønderho, der som Forretningsf. er ene- 49

i ,,Silvan“, Trælast- og Kulhandelen, limiteret. Slagelse. , Fabr. H PB K ie r u lf f og Kjøbmændene V P e te rs e n , J C j S tru d s b e r g o g P J L Thom sen. De to Sidstnævnte tegne hver for sig Frm. For Frms. Forpligtelser hæfter dette med dets faste Ejendom, Varelager, udestaaende Fordringer og kontante Beholdning samt Interessenterne desuden personlig hver især for indtil 25,000 Kr. Simoni Chr., Kjøbmandshdl. og Skibsrhederi. Aalborg. J G Sim oni og N V R iitz e b e c h . Simoni Elisabeth, Kjøbmandshdl. Aalborg. E l i s a b e t h s S i m on i, f. Spreckelsen. Prok.: N VRiitzebeck. I Simoni M, Vinhdl. Aalborg. S E S im o n i. Z Simonsen M, Garverforretn., Ribe. J H S im o n s e n og P N Si­ monsen. Simonsen &Petersen, limiteret, Detailhdl. Gjedsted. J A S im o n s e n af Helminggaard og J P e d e r s e n af Gjedsted, der hver hæfter for Halvdelen af Frms. Forpligtelser. Simonsen P &Ko., Handel. Odense. J P S im o n s e n o g J C An­ d e rsk o v. Simonsen S &Ko., Handel. Kolding. ST Sim onsen. Sjodt &Weiss, Haandværk. Kolding. HH S jodt. Sivertsen Helene, et Kommanditselsk., der driver Kjøbmands- * og Brændevinshandel i Hornum. H e le n e S iv e rts e n . Cathrine Sivertsen, f. Østergaard er Kommanditist med et Indskud af 3000 Kr. Prok.: G Sivertsen. Skanderborg Amts Avis, Aktieselskabet. Vedtægter af 29. Maj 1888. Bestyrelse: Gaardejerne N L Espensen af Godt- haab, P Olesen af Vitved, J Dam af Bodil Mølle, K J Sørensen af Ersholt, M Møller af Ustrup og L Jacobsen j af Nygaarde samt Redaktør O H Jørgensen, Skanderborg. ? Sidstnævnte tegner Frm. Aktiekapit. er 40,000 Kr., } Skanderborg Andelssvineslagteri. Vedtægter af 17 Decbr. 1889, L 9 Decbr. 1890 og 5 Decbr. 1893. Bestyrelse: Gaardeierne i P T Nielsen, Haarby; N L Espensen, Godthaab; J P An­ dersen, Virring; J Dam, Bodil Mølle; L Jacobsen,Nygaarde; N E Secher, Jordbjerggaard; S R Jensen, Mjesing; J T Jen­ sen, Legaardslyst og P Christensen, Taustrup, samt Redak- tør Jørgensen og Propr. Kochen, Thorsminde. Formanden i Foren, med 2 Bestyrelsesmedl. tegne Frm. Anlægs- og Driftskapit. udgjør 75,000 Kr., der tilvejebringes ved Laan, for hvilket Andelshaverne hæfte solidarisk. L Skanderborg Dampbrænderi. V C h ris te n s e n , r Skanderborg Dampvæveri, Aktieselskabet, driver Væveri, Uldspinderi og Farveri i Skanderborg. Vedtægter af 6 Juni 1892. Bestyrelse: Skolelærer E A Klinge i Aabo pr. Hørning, Formand og Direktrice Julie A Hansen, Skanderborg, der i Forening have Signatur. Aktiekapit. er500 Kr. Prok.: Farver H P Wegener i Skanderborg. ! Skanderborg Telefonselskab, Aktieselskabet. Vedtægter af 17. Marts 1892. Bestyrelse: Kjøbmændene Simon Sass, For- * mand, og R Pedersen, Kasserer og Forretningsfører, samt Møller P Sørensen, alle af Skanderborg. 2 Bestyrelsesmedl. tegne i Forening Frm. Aktiekapit. er 16,000 Kr. Skandinavisk Gummi-Kompagni, Fabrikation. Odense. J J N ielsen . Prok.: P Harder. Skandinavisk Vare-Depot ved J Christensen, Handel. Aalborg. I J C h ris te n s e n . i Skandinavisk Vare-Depot ved Jens Christensen, Handel. Hol- I' bæk. J C h r is te n s e n . I Skandsemøllens Mel- og Gryn-Udsalg. Randers J Jør- gen s en. | SkibstedJN&Ko., Handel. Aalborg. C JC L a s s e n . I Skjelskør Avis, Aktieselskabet, Skjelskør. Vedtægter af 28. i Febr. 1892. Bestyrelse: Kammerherre O Scavenius, Basnæs, | Formand, Greve C C Holstein, Holsteinborg, Gaardmand J i Jespersen, Frankerup, Kancellir. C Viuff,_Kjøbmand E Kauf- i mann, Bryggeriejer G Harboe og Dampskibsf. V. Balle, Skjel- ! skjør, hele Best. har Ret til at tegne Frm. Aktiekapit. er i 14,000 Kr. j SkjolskørMatorialhandeived HolgerHangsted, H H a u g s t’ed. ( Skjern Aktie-Tømmerforretn. Møllerne H E b b e s e n og P C i J e n se n , Gjæstg. J J e n s e n , Bager CG røn lund , Kjøbmd. i' C F H a n se n , Sagf. L H K jæ r, Gaardejerne P P edersen, | N H N ie ls e n og T C C h riste n se n , Alle af Skjern samt ;■ Kjøbmd. A C h ris te n s e n afStauning. Sagfører Kjær samt i Kjøbmand C F Hansen have Signatur. ' - Skjold vod F BKnhdsen, Fabrikation, Odense. FB K n u d se n . 1 Skjoldnæs, Aktieselskabet, driver Dampskibsfart. Faaborg. Vedtægter af 15. Maj 1891. Direktør: L Christoffersen, der c er eneberettiget til at tegneFrm. Aktiekapit. er 6,000 Kr. } Skive Bank, Aktieselskabet. Vedtægter af 27. Jan. 1877 med !> Tillæg af 9. Decbr. 1885. Bestyrelse: C VMillier og J Pe­ tersen, Direktører, F Petersen, Bogholder og Direktør- Suppleant. De to Direktører i Foren, eller en af dem i Foren. 1 > P ‘ *

f

Made with FlippingBook flipbook maker