kraks vejviser 1896

EX L .IBR I-5

K Ø B E N H A V N S R A A D H U S - B IB L IO T E K EH

99

4

*

4 ]

1

1896. Telefon Nr. 585. Filial: STOCKHOLM.

Telefon Nr. 585. Filial: KRISTIANIA.

Oprettet 1870.

Indehaver: P. Hofman-Bang, Civ.-lngr., Medlem af dansk Ingeniørforening. I g R A A D H U S S T R Æ B E g

Oversættelser udføres fra og til Dansk, Tydsk, Fransk

Patenter udtages og opretholdes i hele Verden. Kopier af Patent- Beskrivelser og Tegninger, indregistrering af Vare­

Engelsk etc. etc.

mærker i Ind- og Udlandet, etc. etc.

Specialitet: Tekniske Oversættelser.

Konsultation i Patentsager. Iste Klasses Referencer.

y BAADHUSSTRÆBE Kemisk-tekniske Fabriker

Kjøbenhavn og Malmø

Etableret 1869.

Spec ia lite t: *

T e le fo n Wr. $ 3 5 3

det i 27 Aar saa anerkjendte og verdens­ berømte diætetiske Middel:

Helso-Susidhedssalt.

1896 Peter Sørensen Nørrevoldgade

2

Hjørnet af Teglgaardsstræde.

Jernskabe saave, i Møbelform som til Indmuring og Hvælvinger ere leverede til Stat og Kommune, til Autoriteter og Private.

Bedste Referencer.

Absolut

første K lasses Jern-

Pengeskabe. Peter Sørensen Nørrevoldgade

Hjørnet af Teglgaardsstræde.

Værksteder T e g lg a a rd s s t ræ d e 5.

1896.

3

ADOLF ZINN Kul, Kokes & Brænde en gros & en detail Forretning samt Dampskæreri. • Oplag »Ved G a s v æ r k s lo b et«, Hjørnet af Reventlowsgade — med privat Telefon i < oz z 61 velass°rterede Lager a l l e Sorter bedste H u s h o l d n in g s -B r æ n d s e l nemlig: ma i ^ ^ n t h r o ø l t e - K u l , ligesom ogsaa s k o ts k e A n t h r a c i t e - K u l , W a l e s -K u l, bedste H a m p - te u lfK a te k v lo 'v n s k u l og N o d d e k u l af udsøgt Kvalitet fra mine Oplag samt d i r e k t e f r a S k ib e til billigste Pris, Ima G a s k o k e s , engelske, knuste til Husholdningsbrug, anerkjendte for deres store Varmeevne, ligesom lma T»Saa d a n s k e G a s k o k e s leveres her overalt til Dagens billigste Priser. F y r r e - B r æ n d e , saavel i Maal som efter Vægt i større og mindre Partier, leveres lma »a a^ us samt Skib. Brændet besørges .skaaret øg hugget paa mit H a m p s k æ r e r i . lm a ^ 9 e* r(&kul til Husholdningsbrug samt E l le - og B i r k e - T r æ k u l til Fabriksbrug. __ ° v t o r v fra de bedste sjællandske Moser i udsøgte Varer, ligesom lma S o r tem o s e (Klodstørv) anbefales. Brændsels-Ordres bedes behageligst tilsendt mit Kontor m ed l å 2 Dages Varsel. „ A ^ma Varer i større og mindre Partier, f r a m i n e O p la g som direkte fra S k ib e , tilkørt ind- p ør opbaaret af Forretningens fast ansattte Folk overalt i Byen og Forstæderne til Dagens billigste nsei. Kontrakt om større Brændsels-Leverancer til en fast Pris for sukcessiv Levering afsluttes. Obs.! Jk .s s -u .ra .n .c e -Z F o r re tn i i ig . Obs.! I li f Bi li alko ntor for D e t k g l. oct. a lm in d e lig e Brandassurance-Comp . o orsikiinger tegnes fra l°/oo p r o m i l l e — Varer og Inventar fra P/aVoo P r o r n ille — i 1ste Klasses Bygninger — u d e n E f t e r s k u d , P o lic e g e b y r m . m . 4? B laagaardsgade 4, K jebenhavn N. (Telefon Nr. 604). J. Timms Sønner, Kj»benhavn 1888. K J Ø B E K H A V 2ST, V . Fabrik af Gasmaalere og diverse Gasapparater. Eneudsalg en groa & detail af de nyeste og mest besparende franske ‘ ("iiskogeapparater (System: André, Lyon). Kløbenhavn 1888. T it /b

o g ix x x r t ig v i r k e x x c ie G r a s b a d e o V X 1 © ©to.

Zinkbadekar, Isskabe, Closetter. r 9 ^4 Vesterbrogade

Nr. 5. 2 H.

Nr. 10. 3 EL

4

1896.

Kjøbenhavns Drivremmefabrik, L, P. Sørensen, Vesterbroes Torv 49. Mine patenterede Bomuldsremme og Centri­ fugeremme samt Læderremme i alle Dimen­ sioner, Sprøjteslanger og Blæsebælge anbefales Alt eget Fabrikat

Sølvmedaille. Odense 1885.

Kjøbenhavn 1888.

Sølvmedaille. Malmø 1881.

Broncemedaille. Malmø 1881.

N. P. ROSTRU PS L IG K IS T E -M A G A S IN , Nr. 34 & 36. Nr. 34 & 36. V e d H e l l ig a a n d sk i rk e n . Walkendorfsgade (Store Helliggeiststræde). g r u n d l a g t 1844. c?4>f og ft6^fx>aren6e ind re tte t 1885. Telefon Nr. 778. Ligkister Ligklædninger, til Børn fra 3 Kr., til Voxne fra 12 Kr saavel syede som udhuggede. Indvendige Træ- og Zinkkister. Lig besørges klædte. T ig transporteres i lukkede Vogne, som ere ved Magasinet. Pakkasser udleies m. m. L igk is te r a f Egetræ forfærdiges hurtigt efter originale Tegninger. S. B Ø R G E S E N & CQ.

Petailudsalg:

Contoir og Lager:

Silkegade 15, Stuen,

Pilestræde 19, 21, 23, 25, 1ste Sal.

Hjørnet af Pilestræde.

Bopæl: Osterbrogade 24.

'gø. $&wt&$en,

S t ø r s t e L a g e r .

B i l l i g s t e P r i s e r .

c^Nørregade 35, Anbefaler Barnevogne, Legevogne, DukkeY0gn£0g_SygeY0gne. S y g e v o g n e u d l e j e s .

Grundlagt 1835. EN GROS Eget Fabrikata.

Nørregade 35.

C. F. Riedels Eftfgr. Aut. Gas- og Vandmester. Aut. elehtrisk Installatør! Repræsentant for Fried. Krupp Grusonwerk. Magdeburg-Buckau. Compagnie pour la Fabrication des Compteurs. Paris. Forretning for Sniedearbejde, Gas- & Vandindlæg samt elektriske Anlæg for Belysning, Kraftoverføring og galYanoplastiske Anlæg. Jernpengeskabe, Bygnings-Smedearbejde, Badeapparater, Klosetter. Nyere Gaslamper, Gaskogeapparater & Ovne. B e s p a r e n d e B l u s r e g u l a t o r e r o g L a m p e r . Q-asmaalere, Vandmaalei'e, Elektricitets-Maalere. (System Thomson Hanston og Canderay-Frager). Haardt Støbe] ern, Jernbanemateriel, Kraner og Spil. Ekselsior- Kvæme, Valser og Møller

Ny Vestergade 9.

Telefon Nr. 64-1.

»

fra Fried. Krupp Grusonwerk .

—,..o --------- I C. D. H. W illrod t’s Eftf. F. F. Frantzen. Helsingørsgade4. KjobenliavnK.

Størst Fabrik og Lager af S to le , B o rd e og S o f a e r i alle Stilarter. Prisliste og Tegninger paa Forlangende.

Anbefales kun til D'I Forhandlere. Ordres Provinserne effektuer prompte. 1ste Klassse Arbejd garanteres.

• B • en & Co •1 I Lithografisk Etabi., Bog- & Stentrykker 2 2 , X j in x ié s g a c L e 2 2 , Kjebenhavn, K,, Telefon Nr. 1132. (imellem Frederiksborggade og Botanisk Have), Telefon Nr. 113‘ anbefaler sig særlig til D’Hrr Arkitekter og Ingenieurer med Authografi af Bygnings Tegninger i stort Format, saavel paa Papir som Læn-ed. Prøver forefindes i stort Ud= valg, Afficer, Etiquetter i Sort og Farvetryk, hvortil Tegning leveres af forskjellige Kunstnere til moderate Priser. 9. KJØBENHAVNS METALTRAADVAREFABRIK OG FORTINNER], M. S ieg le r . 9. K o m p a a g n i s t r æ d e

IS9G.

C. KONERDING fi NIELSENS Symaskinefabrik &Udsalg G. Holbergsgade G. Kjøbenhavn. K. Vort Udsalg er stedse forsynet med Symaskiner af be­ tydelig forbedret Konstruktion, som ved flere Aars stadig Brug have vist sig at være de bedste existerende

. her paa Pladsen • '.." ■ -H.S"-’-■ -L S , "7?11 §el)"°& Sadelmagere, Seletøjsfabrikanter etc., haves stadig paa Lager og kunne ses i Arbejde. OV^ 0^ “ & Ringskyttemaskiner fo r Skomagere. Maskiner'^til Damp-, Gas- og Elektr. Drivkraft. Maskinerne leveres franeo til nærmeste Jernbane- eller Dampskibsstation. _________ Eneudsalg af Durkopps verdensberømte Cycler. Urban Jurgensen & Senners Efter!Ig. Kronometer- og Uhr-Etablissement, 8. Gothersgade 8. P e n d u l -U h re , S ø -K ro n om e tre , L om m e -K ro n om e t re , G R ilc L - og- S o l 'v - I jO iX L x n .e x i lx i '© for Herrer og Damer. gfegartfe i alle Genrer. ENESTE DEPOT for Danmark, Sverrig og Norge a f de patenterede Roskopfske Nysølvs-Ankergangs-Lommeuhre (Landmandsuhre). fuldstændig garanti . BILLIGE PRISER a f a f fc $ f a ^ Elektrisk Belysning. E lek triske An læg a f enhv e r A r t m ed og ud en A ceum u la to re r udføres. F ab rik a tio n ° s L age r a f Dynamoer, Elektromotorer og Buelamper. F ab rik a tio n og L age r a f m a th em a tisk e og P ræ c is ion s -In s trum en te r af enhver Art. Overslag meddeles gratis. C. P. Jørgensens mekaniske Etablissement, (forhen Jttngers). 26 MøUegade. Kjøbenhavn, N. T- KJØRENHAVN 1836: De

1896.

Forgylderetabi issement og Rammefabrik ’gJepterBrogabe 58 (over for den kgl Skydebane). F ab rik og Lager. Det største og smukkeste Udvalg af Guld- og oxy­ derede R amm e r samt Kartons til Malerier, Fotografier Og Haaiidtegiiinger Maskinfabrikation af sorte og forgyldte Lister. Stort Prøvelager af alle mulige Sorter Rammer. ”2? a f d . Malerier modtages t i l Rensning, Restaurering sam t Fernisering, 3 )e n fR anb iit iw tfR e ^ w n f t t t b f l t lT in g V e s t e r b r o g a d e N u . &8 (over fo r den lzgl, Sir,ydebane). Se Mfte af Sfiandtnaoieits åiin|inere ere repræsenterede med fienoed 8 0 0 fllnfer- og OedSuggerarfSejder, Daglig aaben f r a 9 - 4 . Axel E. Aamodt. £itocj/u feta/M., 18. K o n g e n s N y to r v 18. K jø b e n l ia v n . K . f Grundlagt 1857. anbefaler sig med Udførelse af ^ rundlagt 1857. A L T t i l B o g - o g S t e n t r y k , h e n h ø r e n d e , s a a s o m : M e rk a n t i le og s k em a t i s k e A r b e jd e r , a/b o

Vejviser for Kiøbenhavn og Frederiksberg med Omegn

,

for

1896.

U d g i v e t og f o r l a g t a f T. K r a c k , Etatsraad og Stadskonduktør.

Vejviserens Adresse: Fortunstræde 5.

i

Kjøbenhavn. Trykt hos J. H. S c h u 11z.

Indhold.

Side

A. Real-Register, som i lexikalsk Form giver Oplysning om de i Kjobenhavn og Omegn yærende Indretninger, der have almindelig Interesse, saasom offentlige Kontorer, Legater, Stiftelser etc.......................................................................................................... B. Hus-Register, eller en efter Gaderne og Gadenumrene ordnet Fortegnelse over Husene med deri boende Personer, i hvilke tillige er angivet: 1. Ved hver Gade det Postdistrikt, Kvarter, Rode, Sogn, Valgkreds, Politikreds, Forsorgelses-, Oppeborsels- og Ligningsdistrikt, hvortil den horer. 2. Ved hver Ejendom dens Matrikulnumer. 3. Ejerne af Husene, idet nemlig en * er anbragt ved Navnet, naar Ejeren bor i Huset, men hvis dette ikke er Tilfældet, er hans Navn anført i Parenthes. . . . . C. Person-Rsgister, i Henseende til hvilket bemærkes: 1. Efternavnene ere ordnede strængt alfabetisk, og Personerne af samme Navn ere indbyrdes ordnede efter deres Titels eller Stillings Bogstavorden. 2. I de Tilfælde, hvori 2 eller flere Efternavne, der lyde omtrent ens, men bog­ staveres forskjelligt, ere adskilte af andre Navne, er enten ved Slutningen af begge Navne eller ved Slutningen af det Navn, hvis Skrivemaade er den almin­ deligste, anført i Klammer de andre Skrivemaader. 3. Etagen er betegnet ved et lille Tal eller Bogstav ved FodeD af Gadenumeret/ nemlig: for Kjælderen K, Stueetagen s, Entresol e, 1ste Sal ,, 2den ,, 3die 3, 4de 4, 5te 5; og til Betegnelse af Side-, Mellem- og Bagbygning er anvendt: for Sidebygning Sb, Mellembygning Mb, Bagbygning Bb. Postkredsene ere be­ tegnede med B3, E, 0 , Hb SS, Eb Eb S .......................................................................... 327. I). Fag-Register, som for alle vigtigere Haandværks- og Handelsfag samt endel andre saasom Sagførere, Læger, Arkitekter m. m. giver en Fortegnelse over Udøverne . . . 619. E. Firma-Register for Kj©benhavn, Frederiksberg og Omegn................................. ............ 705. F. Sagførere i Provinserne........................................................... — ................... 739. G. Firma-Register for Kjobstæderne og L and e t................................................................... 741. H. Register til Kortet tilligemed Angivelse af Gadernes Postkreds ............................... 779. 93.

13.

V e j v i s e r e n s E x p e d i t i o n s K o n t o r : F o r t u n s t r æ d e 5

Avertissements-Register

W,m°m

®-» Litografisk Etablissement m’ m- Kongens Nytorv 18................................... Side 8 & K©., Chemiske Fabriker gade i 4 rkn,n& af Sundhedssalt, Valdemars-

H le ie , Wald., Forgylderetablissement, Ramme­ fabrik og skandinavisk Kunstudstilling, Vester­ brogade 5 8 .......................... .................................. K n u d s e n , S. C. W ., Børnevognsfabrik, Nørre­ gade ................................................................. K o n e r d i n g , C. & N i e l s e n , Symaskinefabrik og Udsalg, Holbergsgade 6 ........................ . . . E i t s f o r s i k r i n j g s s e l s k a b e t ,,S t a n -1 d a r d “ . Selskabets Kontor for Skandi-i navien St. Kongensgade 70.................................. J L o h n i a n n I I . & J o h a n s e n . Fabrik af Jernsenge. Amagervej, Amager ..................... N ie l s e n , K a r n iu s , Auktionsholder, Nørre­ gade 41 ............................................................... P a e h t & t ’r o n e ’s E t a b l i s s e m e n t , Foto- typi m. m: Admiralgade 2 8 ............................ P h i l i p s e n & K o ., Lithografisk Etablissement, Linnésgade 22 ....................................................... P r i o r G i i l d n i a n n s A s f a l t f a b r i k , Vestergade 2 6 .......... ............................................ P r e u s , N HI., Skibssmedie og Maskinetablisse- ment, Nyhavn 57................................................... R a h r , C’h r C., Lager af Jernbjælker, Vester­ gade 30 ................................................................. R e e h , A . B ., Fabrikation af Kakkelovne m. m. Udsalg Gothersgade 155 1ste S a l.................... K l e d e l ’s, C. P. E f t f., Gas- og Vandindlæg, Ny Vestergade 9 ................................................... R O h in e l, P ., Tændstikfabrik, Frederikssundsvej 3 osr 5 ..................................................................... R o s t r u p , N. P , Ligkistemagasin, Walkendorffs- gade 34 og 36 ....................................................... R ø n n e ’« P e t e r E. E f t f , (F P. Schmidt) Aløbellager og Værksted, Kjøbmagergade 26..

Side 8

5.

Conservesfabrik. Fabrik:! Bindats Kontor og Lager St. Kongens- /indvendige ....................................... . .................) Bagside.

e a jvn

gade 106’

7 Bindets udvendige Bagside. Side 618 Bindets indvendige L Forside.

Uposefabn't

Papirbandel og Papir-

posetabnk, Skindergade 9 . .............. ..

Side 91

»ado^^Sr

Straahattefabrik, Silke- > ontorog Lager Pilestræde 19, 21 og23.

4

I^r^renspe fv,>V*,€’ *bfJ®, , e , »brtvns, L. • børensen, Vesterbrogade 49.................... - E l e k h o f f J . G . A ., Maskinfabrik, Vester­ brogade 97................ ’ .......................... ................ K»»»Ilsh , T . U ., Ingeniør, Axellius 2 a.......... ^ r a n t z e n , P. p . (C. n h . Willroths Eftf.) abrik og Lager af Stole, Borde m. in. Hel- 8ingørsgade 4 ......................................................... _ Nordvestvej 24. (Københavns Kapselfabrik)................................. Driftsbestyrer: v. Willemo6s Jørgensen, Holbæk............ “. . . . J a c o b s e n i | A} Bødkermester og Trævarefabri­ kant, Wilders Plads........................................... ^ ^ h w o h l & P o u l s e n ,

4

_ 618 — 704

Side 776

6

g

— 704

— 777

— 703

— 777

_ 702

— 617

— 778

5

J f i r ^ n « r n , I r b a n

S o n n e r s P I « . ,

°g Uhretabli88ement, Gothers-

g a d e T

— 91

J t t r g e n s e n , C. P ., Etablissement for elek­ triske Anlæg, Møllegade 2 8 .............................. _ H a s t r u p G l a s t » r k , Oplag og Udsalg, Nørre­ voldgade 12............................................ . . ............

7

4

_ 784

Side 704

1

S c h l e l s n e r , C., Dampfarveri og Trykkeri, Pilestræde 8........................................................... Side 91 S c h r ø d e r , J o h a n n e « , Vin- og Spirituosa- handel, Vestervoldgade 33................................... - 616 S te X lin g , A , Farve- og Droguerihandel, GI. Torv 6.............................................................. — 92 S t r a n d v e j e n « G a s v æ r k med Udstilling af Gaskogeapparater m. m. Carolinevej, Hj. af Strandvej, Hellerup............................................ — 92

S i e g l e r , M ., Kjøbenhavns Metaltraadvarefabrik og Fortinneri, Kompagnistræde 9 .................... Side 6 S ø r e n s e n , P . , Fabrik af Jernpengeskabe, Nørrevoldgade 2 2 ................................................. — 2 T i n u n ’s , J ., S ø n n e r , Etablissement for Gas- og Vandindlæg, Vesterbrogade 44.................... — 3 V e s t e r b r o s B a d e a n s t a l t , Vesterbrogade36 — 738 Z fln n , A d o l f , Grosserer, Forretning med Kul, Brænde, m. m., Blaagaardsgade 4 ................... - 3

E mil J acobsen . U d sa lg fra Hellebæk Fabrikker. Frederiksborggade 54. Lager og Udsalg af D a n s k e , e n g e l s k e o g s k o t s k e

Klædevarer samt

' Paris 1878.

Medaille d’Argent.

•) Alt Skræderi, saavel civilt som militairt, udføres hurtigt og elegant.

R e a l - R e g i s t e r

Å

___ „—^u.oxicu paa gamle Bakkehus, Rahbeks Alle 21, T2913, med Filial paa Ebberødgaard ved Birkerød, traadte i Virksomhed d. 15.Novbr.1855. Denhestaar af et Skolehjem paa GI. Bakkehus, et Ar- bejdshjem og et Plejehjem paa Ebberød­ gaard. I Skolehjemmet optages kun ndvik- lelige Børn, i Arbejdshjemmet optages voksne, arbejdsføre afhvert Kjøn, og i Pleje­ hjemmet optages kun uhelbredelige aands­ svage Mænd, Kvinder og Børn. Betalingen i Skole- og Plejehjemmet er 600 Kr. aarlig, iArbejdshjemmet400Kr. aarl. Uformuende Aandssvage kunne gennem Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet erholde Tilskud af Statskassen til deres Ophold paa Anstalten. Bestyrelse: Departementschef A F As- m u ssen , K. DM., Formand; Etatsr. C Berg,R .;SognepræstOVG lahn; Etatsr., Kredslæge H E E M Hoff, R .; Skibsmæg­ ler SN Rømer, R. Regnskabsfører og Kasserer: Universi­ tetskasserer C J F ry d en sb erg , R. F orstander og Førstelærer :E V R o lste d , R. tr. 10-11. Andenlærer og Inspektør:Marius D a mm. Husfader v. Drengeafdelingen: Gymna­ stiklærer CA S e n n. Plejemoder ved Pigeafdelingen: Frk. E Hoffmann. Plejemoder v. Forsøgsafdelingen: Enke­ fru K K ro hn. Læge: Overlæge J F N ielsen . Aandssvage-Anstalter, De Kellerske. Di­ rektion: Prof. Chr. K e lle r, Formand, (tr. Baggesensg. 4, 2-3). t 3001, Forstander C Gan dr up, R.; Overlæge Dr. med. FG run- feld. Undervisningsanstalten for aandssvage Børn, Baggesensg. 4 (Forsøgs-Afdeling i Baldersg. 22 (£), t 5068), optager til Opdra­ gelse og Undervisning aandssvage Børn, som antages modtagelige , for Udvikling. Overlærer: A P r y tz R . (tr. ll'/!i-12'/»)- Asylet for uhelbredelige voksne Aands­ svage, Karens Minde ved Kbhvn., t 264.4, optager uhelbredelige aandssvage og epi­ leptiske Mænd og Kvinder. Børnehjemmet for aandssvage Børn, Nørrehrog 122. Børnehjemmet for aandssvage, epilepti­ ske Børn, Villa Popina, Vestre Kirke- gaardsv. t 2666. Hjemmet for aandssvage Drenge, Ør- stedsv 29 Anstalten for arbejdsføre, voksne Aands­ svage (Mænd og Kvinder), Lillemosegaard v. Lyngby, t 2926, optager voksne Aands­ svage til Uddannelse i Haandværk og Land­ brug ~ Abel Cathrines Stiftelse, AbelCathnnesG. 13, er stiftet af Abel Cathrine Mesmg, Enke efter Hans Hansen Osten, Proviantskriver

mer forlanger det Afhold fraNydelsen af be­ rusende Drikke. I de kbhvnske Afdelinger indmelder man sig hos Cand.phil. H T rie r, Detailhdl. A S c hm id t, Urtekr. J Jo h a n ­ sen, Former C M odler. Afholdsselskaber, se Independent Orden of Good Templars og Nordisk uafhængig Good Templar Orden. Agrarforeningen. Hovedkont. Colbjørn- sensg. 17, 1. Sal. T 3404. Sekretær: HA H erte l. Akademisk Orkester (Lok. i Studenterfor­ eningen). Kontingent 75 0. for akt ogl Kr. for passive Medl. pr. Kvartal. Bestyrelse: Tandlæge, Cand. phil. Jobs. B a n ck ; Stud. theol. K E Ræb ild ; Stud. polyt. F S c hm itto ; Stud. med. P L iebm ann. Akademi, detKgl., for de skjønne Kun­ ster, paa Charlottenborg. Stiftet 31. Marts 1754. Biblioteket er aabent 1. Oktbr. til 31. Maj 4—6, samt Mandag og Torsdag tillige 12-2; i Sommermaanederne 1 Gang om Ugen. Afstøbningssamlingen er aaben Tirsdag, Onsdag, Fredag 11-2. Akademiets Kontor er aabent om Vinteren 11-2 og 6-8, om Sommeren 2 Gange omUgen 11-2. Breve til Skoleraadet og Kunstsko­ len f. Kvinder afgives til Forvalteren. Direktør: Prof. T h. S t e i n, R., DM. Vicedirektør: Prof. O tto B ach e, R. DM. Sekretær og Bibliotekar: Ph. W eil- b a c h , R. Kasserer: Prof. J J E x n er, K. DM. Forvalter: Kapit. D B r uhn. Formand for Akademiets Skoleraad og for den med Akademiet forbundne Kunst­ skole f. Kvinder: Kmh., Prof. FM e ld a h l, K. DM. Skoleraadets Sekretær: P J o b a n s e n . Albans Kirke, St., engelsk Kirke i Grøn­ ningen. Grundstenen nedlagt d. 19. Septbr. 1885, Kirken indviet 17. Septbr. 1887. Patronat: H s. k g 1. H. P r in s en afWales. Kirkebestyrelse: Eng. Gesandt, eng. Kon­ sul, eng. Legationspræst, Civilingeniør T (V R e n n ie , J Cr i d ia n d Esq. Præst: Rev. ME K ennedy,M . A. Organist: JB P e c k h am . Albertina, Legat, stiftet af Brygger Carl J a c o b s e n , R. DM., stort 100000Kr., hvis Renter skulle anvendes til Anskaffelse af Billedhuggerværker til Pryd for off. Plad­ ser og Haver i Kbhvn. Bestyrelse: Stifte­ run, et af Kommunalbestyrelsen valgt Medlem (Ingeniør H A H a mm e r i c h, R.) og et af Kunstakademiet valgt Medlem (Kmh., Prof. F E M e l d a h l , K. DM.) Albretsens, Jens, og Hustrus Grundejen­ domsfond ejer Østerfarimagsg. 26, hvis Overskud tilfalder Den broderlige Arbejds- klasses Hjælpeforening. Alderdomsforsørgelsen iKbhvn iHenhold til Lov 9.Apr. 1891 sorterer under Magistra-

paa Kjøbenhavns Slot og Inspektør over Dronningens Gods paa Lolland og Falster, ved Testament af 27. Decbr. 1675. Udvidet 1726, 1742 og 1886. 32 fattige og syge­ lige Fruentimmer have hver 1 Værelse og Køkken samt 2 Kr. ugentligog 24 til­ lige Tillæg af særskilte Legatmidler. Den 31. Decbr. 1894 ejede Stiftelsen i Kapital 98000 Kr., samt sin Ejendom, der dog er behæftet med nogen Gjæld. Stiftelsen hører under Magistratens 1ste Afdeling. Præst: A E E D a h lb e r g . Inspektør: Kancellir. MKoch. Abnormskolens Venner, en Forening, som virker for Døvstumme-, Blinde- og Aand- svagesagen. Bestyrelse: Forstander J M oldenha- wer, R.,DM., Formand; Bankdirektør S Bulow ; Prof. Chr. K e lle r; Overlærer Alex. P ry tz,R., adm.; Forstander E VRol- sted,R .; Pastor Hej b e r g, R. Aeronautisk Selskab, dansk, stiftet 1. Juli 1892 (Adr. Vandkunsten 13,1. Sal,[g). For­ mand: P C L C h r is tia n s e n - S k ø d ­ s tr o p. Afholdsforbundet, stiftet 8. Febr. 1893, er et af kbhvnske Afholdsselskaber nedsat Fællesudvalg til Løsning af større, fælles Opgaver. Repræsenterer 14 Foreninger med c. 5000 Medl. Formand: Cand. mag. V R a sm u s s e n ; Sekretær: Kommunelærer L y n g s. Afholdsforening, Kbhvns, (Adr.Nørresøg. 25 B, St. [g), har til Formaal at afskaffe al Brug af berusende Drikke som Drik. For at blive Medlem maa man forpligte sig til ikke at nyde eller byde berusende Drikke — som Drik. Offentlige Møder afholdes i Reglen hver Mand. Kl. 8 Nørrevoldg. 92 [g. Foreningen er en Afdeling af Danmarks Af­ holdsforening, der er udbredt overheleLan- det. Foreningen udgiver „Dansk Afholds- blad“ og har Syge-, Spare- og Understøt­ telseskasse. Indmeldelse sker hver Møde­ aften og hos Formanden, Bogtrykker L D P e te rs e n . Afholdsorden, folkelig, stiftet 1895. Or­ denen har 5 Loger i Kbhvn. Chef: Journa­ list Carl E S im on sen ; Sekretær: Sagfører P J V este rg aa rd . Afholdsforening, Nørrebros. (Adr. Korsg. 48, 1 S. (S). Møder afholdes lrær Tirsd Aft. Kl. 8 Nordvestv. 14. Børneafdl. holder Møde hver Sønd. Kl. 3. Foreningen er en Afd. af Danmarks Afholdsforening. For­ mand: S K n u d se n . Afholdsselskabet „Det blaa Kors'* (A. D. B. K.). Kontor Blegdamsv. 44, St. Medl. forpligte sig til personligt Athold. Chef: C F S c h rø d e r. Afholdssamfnndet har til Formaal at ud­ brede Kundskab om Alkoholens skadelige Virkninger og at modarbejde Brugen af Al­ kohol somNydelsesmiddel. Afsine Medlem­

1896.

14

Alderdomsforsørgelsen.

i

—A ld e rd om sfo rsø rg e lse sk a s se n op-j tager Enhver, Mand eller Kvinde, under 55 Aar. Efter mindst 10 Aar kan fordres For-] sørgelse for det Indestaaende, med Renter og Præmie, samt Andel i de særlige Indtæg-i ter, der ere tilfaldne Kassen. Ethvert Med­ lem kan fordre 4/s af det Tndestaaende som Laan. —B ø rn e fo rsø rg c lse . Her optagesBørfl! under 16 Aar med det Forbehold, at Ivapi- tal, Renter og Præmier skal udbetales tik en bestemt Tid eller ved en bestemt Begi­ venheds Indtræden, f. Ex. Konfirmation,' Bryllup o. desl. Ved Barnets Død til-j bagebetales det Indskudte med Renter og Rentesrenter. Bankraad:Etatsr., G ross.HF ritsche,R .,’ Formand; Direktør i Statsanst. f Livsf’ F B in g , R-, Næstformand; Gross. AHin-', d en b u rg , R.. Sekretær; Prof., Dr. jur. J! H D e u n tz e r, R. DM.; Kapit. P H an sen , R.,DM.; Prof., Dr. phil. J P e te r s e n , R.;j Etatsr., Gross. II PLyngby , R. i Adm. Direktør: Julius Val en ti ner. j Arbejderboliger. Aktieselskabet til Opfø-] relse af Boliger for Arbejderklassen ejer 3 1 Bygninger i Overg. o. V. 66—74 og 84—88. i Beboernes Antal c. 200. " j Bestyrelse: Oliemøller, Cand. polit. A 01- ] s en, Formand; Direktør F MB i n g, R.; Dr. • med. G. F. B o rch , R.; Murm. C K ru se, R .; Arkitekt O S c h m i d t h Arbejderforeningen af 1860, Nørrevoldg. 92, T u 44, søger at fremme den arbej­ dende Klasses Oplysning og Dannelse, i hvilket Øjemed den holder Konversa­ tionsværelser, Læseværelse, et Bibliotek, udgiver et Ugeblad, sørger for, at Foredrag og Oplæsninger blive afholdte og foran­ stalter Undervisning i flere Fag. For at blive Medlem maa man indmeldes paa Kon­ toret ved et Medlem. Bogsamlingen er paa 12 500 Bind. Formand: Prof. Henr. Sm ith, R. Bestyrelse: Uhrmager A n th o n J e n s e n ; Bogbinder ogPapirhdl. E M e y e r; Dekora­ tionsmaler N P R a sm u s s e n ; Kontorchef CO R im estad ,R . Kasserer: Joh. Holm , DM. Arbejderforening, den konservative, stiftet 22. Juni 1893. Kontor Vesterbrog. 121,1 S. Formand: Markmand C A n d er­ se n ; Kasserer og Forretningsf.: Tømrer B Bense. Arbejderhjem, Kbhvns, Bangertsg. 9. Arbejdernes Byggeforening, Kontor: Niels Hemmingsens G. 24 ,I.S., aab. 9-2, og Mand., Torsd. og Lørd. 6-8., stiftet 1865 af B u rm e iste r & W ain s Arbejdere. Dens Formaal er at opføre Huse for 1 eller 2 Familier. Ethvert Medlem betaler 2 Kr. i Indskud og^’forbinder sig til at svare 35 0. ugentlig i 10 Aar. Enhver, der har indbetalt 20 Kr. og været ’/«Aar i For­ eningen, deltager i Lodtrækning om nyop­ førte Huse, som han erhverver til Ejendom ved maanedlige Afdrag. Bestyrelse: Overværkfører Je n s e n , R., Formand; Gross. Moses M elch io r, Næst­ formand; Kasserer Joh. Holm,DM.; Meka­ niker P R a sm u sse n ; Murm. II F u ssin g , R.; Rustm. JA N R a sm u ssen , R .; Gross. J B A S a lo m o n Bogholder: Sagfører R N J e n s e n . Kasserer og Kontorchef: V B eh ren d . Arkitekt: F C B ø ttg e r, R. Inspektør ved Foreningens Huse: Harald O lsen , DM. Juridisk Konsulent: Overretssagfører J L Busch. Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Nørrebro, Aktieselskabet, søger at tilveje­ bringe Midler til Opførelse af en Forsam­ lingsbygn Aktiernes Størrelse 5 Kr. Ind

Direktion: Stiftamtmand, Kmh. C P M Bache, K.,DM.; IngeniørNAndersen, R., DM.; Aintsraadssekretær J E K ø ster, R., adm. Forvalter: LH ein. Overlæge: Dr. med. V H e i b e r g. Reservelæge: J L S t e i n. Amtets Thing- og Arresthus samt Tvangsarbejdsanstalt, Blegdamsv. 6. Amtmand over Kbhvns Amt: Stiftamtmand, Kmli. C P M B a c h e , K. DM. Kontor Carit Etlars V. 3. Amtskontoret aab. 10—4, Stifts­ kontoret 10—12. Amtsraadet for gi. Kblivns Amt. Kontor Carit Etlars V. 3. Konttid 12—4. Formand: Amtmanden over Kblivns Amt. Medlemmer: Proprietær F B r e it, Løite- gaard; Proprietær L H ans en, Stenager- gaard; Proprietær E P ip e r , Hummeltofte; Proprietær A CA nd ersen , R., Vadgaard; Ingeniør N A n d e rse n , R. DM., Søholm i Gjentofte Sogn, Proprietær M PT ønne- s en, Øbakkegaard ; Proprietær M P e t e r- sen, Lillevejlegaard. Sekretær og Bogholder: J E K ø ster, R. Amtstue, Kbhvns, ogKbhvns Skovkasse, i Børsbygn (Indg. f.Børrg.). Kontortid9-2; sammesteds er Udsalg af Stempelpapir, Vexelblanketter og Stempelmærker til udenlandske Obligationer, aabent 9—3. Amtsforv.: A O G T uxvæ r d, R. DM. Amtsvejinspektør, se Vejinspektør. AnthropologiskMuseum, eller detnormal- anatomiske Museum i kirurgisk Akademi, Bredg. 62. Antik-Samlingen, se Nationalmuseet. Anti-Stores-Foreningen for Danmark. Ny- brog 30, T 4136 A. P. F., en Forening, stiftet 10. Aug. 1878, med det Formaal at iklæde Drenge og Piger efter Konfirmationen med Arbejdsdragter. Omt.900 Medl. Kontingent 500. Kvartalet. Bestyrelse: Assistent C J L u n d b e rg , Formand; Inspektør A C H ansen, Næst­ formand ; KontorchefEH e n ric h s e n , Kas­ serer; Fabr. E A J e r ic h o u , Sekretær; Lærer A P Kuli nm unch . Apotheker-Forening, Danmarks. For­ mand : Cand. phil. Alfr. B e n zon, R. Arbejde, det nationale, en Forening, hvis Formaal er Bevarelse og Fremme af bestaaende dansk Haandværk og Industri. Kontingent 2 Kr aarl. Bestyrelse : Skomagerm. A H an se n , R ; Gross. C H o lte n ; Fabr. L an g e , Svend­ borg; Fabrikejer Fr. Obel, R., Aalborg; Fabrikejer Holger P e te rs e n , R .; Fabrik- ejer W S alom o n se n ; Fabrikejer B jø rn S te p lie n se n ; Gross. P CA S tliy r. Arbejderbank, dansk, Sparekasse samt Laane- og Forsørgelseskasse, Hovedkontor Niels Hemmingsens G. 7, T 1013, Afde­ lingskontor Vesterbrog. 84, T2738, aab. 9-3, 61/»-8. Banken er stiftet 12. April 1872 og aabnet 18. Oktbr. s. A. Den 31. Marts 1895 var Grundfonden 63 740 Kr., Reservefonden 1655 343 Kr. 48 0. for­ uden 100000 Kr. som Sikkerhedsfond for Forsørgelsesfonden. I Sparekassen inde- stod 12 992 607 Kr. 85 Q. og i Forsørgelses­ kassen 2628688 Kr. 60 0., indbefattet Præ­ miekontoen og Forsørgelsesfonden. — S p a re k a sse a fd e lin g e n modtager Ind­ skud af mindst 20 0., der, naar de udgjøre 4Kr., forrentes med 3 å 31/a pCt. Indskudene tilbagebetales i Reglen paa Anfordring; over 2000 Kr. daglig kan ikke hæves uden forudgaaet Opsigelse. —F o rs ø rg e ls e s k a s s e n modtager Ind­ skud paa mindst 10 0. ugentlig og giver for­ uden den alm. Rente (endnu 34ApCt. og 31/a pCt.) en aarlig Præmie (hidtil fra l 37/so til 2l/s pCt.), hvorved det tilskrevne Beløb syarer til c. 6 pCt. aarlig Rente.

tens 3. Afdelingsi. Sekretariat; se forøvrigt under Forsørgelsesvæsenet. Alderdoms-Friboliger, Foreningen for, opfører Boliger, passende for Arbejderklas­ sen, og udlejer dem for en Leje, der efter- haanden synker, saa at Lejeren senest efter 20 Aars Forløb bor frit. Foreningen har opført dels iKbhvn., dels i Provinserne 16 Huse med 165 Lejligheder, og den ejede den 1ste Jan. 1895: 220000 Kr. Foreningen har oprettet Sygekassen af 1872, der ved Udgangen af 1894 havde 4271 Medl. over 15 Aar og ejede 31360 Kr. Bestyrelse: Højesteretsass. E F L arse n , R , Formand; Højesteretssagf. V F As­ mus sen , R., Kasserer; Direktør Cold; Murm. J W F ro h n e , R.; Overretsass. O H a s tru p , R.; Dr. phil. C E B K r e b s ; Oberst J M L a s s e n , K. DM.; Arkitekt C W F L e n d o r f , R.; Oberstlieut. C o llin - L u n d h , R. DM.; Beregner i Statsanst. for Livsforsikring A C V P e te rs e n ; Prof. W S c h a rlin g , K. DM.; Oberst C T S chle- gel, K. DM. Aldershaab, en Stiftelse for Høkere, Peder Skrams G. 16. 80 Lejligheder. Aldershvile, enStift.for trængendeRestau- ratører og Værtshusholdere samt disses En­ ker, Ryesg. 58 og Østervoldg. 18,20, 22. Alders-Trøst; en Stiftelse for gamle, vær­ dige og trængende Haandværkere, som ere eller have været Borgere her i Staden, dis­ ses Enker samt under særlige Omstændig­ heder tillige deres ugifte Døtre, Nørrebrog. 17 og Mølleg. 28 &30, grundlagt og besty­ ret af Haandværkerforeningen i Kbhvn. Alexander-Newsky Kirke i Bredg. for den græsk-katholske Menighed, opført af den russiske Regering, indviet 6. Septbr. 1883. Kirken er tilgængelig Mand., Tirsd.. Onsd. 11-3, undtagen i daarligt Vejr og paa Fest­ dage. Præst: Gesandtskabspræst S iletzk y . Alliance Frangaise, fransk Selskab, hvis Formaal er at udbrede det franske Sprog, c. 20000 Medl. Centralbestyrelsen er i Pa­ ris, 45Rue de Grenelle. Den danske Af­ delings Adresse: Dronningens Tverg. 19. Minimumskonting. 4 Kr. 500. aarl. Indmel­ delse sker ved et Medlem. Den franske Ge­ sandt er som saadan Afdelingens Ærespræ- sident. Bestyrelse for den danske Afd.: Kontre­ admiral W A C a rs te n s e n , K. DM. FM., Formand; Cand. phil. AA b r a h a m s ; Kon- sularagentAB e re n d s e n , Sekretær ;Gross. G E C h a u v e a u ; Overretssagfører Carl H ero ld , Kasserer; Brygger Carl J a c o b ­ sen, R. DM.; Kapit. E M a rc u a se n , R .; Kontorchef D G G N yho lm , Sekretær; Prof. Kr. N y ro p ; Oberstl. T B ræ s tru p , R.; Baron C L ø v e n sk jo ld . Almindeligt Hospital, Nørre Alle, er Stif­ telse for uarbejdsdygtige Mænd og Kvin­ der, beregnet paa c. 1550 Individer. Plad­ serne ere fordelte saaledes: Hospitalets Plejeafd. 69, Alderdomshjemmenes Pleje- afd. 79, Sygeafd. 184,1ste Lemmeafd 1055, 2den Lemmeafd. 131, Ægteparafd. 48. F i­ lialen i Vandløse 11. Inspektør: Kancellir. H V K ru s e. Fuldm.: Carl L e hm a n n . Overlæge: Dr. med. N Holm, R. Assisterende Læge: A P e rs. Præst: W F L tttk e n . Amager Birk, se Politi i de Kbhvn. om­ givende Jurisdiktioner. Amatør-Sejlklub, se Sejlklub. Amtets Forligskommission (Propr. A C A n d e r s en, R., og Amtsraadssekr. J E K ø ste r, R.) holdes paa Thinghuset, Bleg- damsv.6, hver Lørdag 10; dens Kont. paa Amtskontoret, Carit Etlars V. 3, aab. 1-4. Amtets Sygehus, Bergersv. E - T 3162

89G. Italing sker Mand., Onsd.,Fred. ogLørd ; -ten 7-9 og Søndag 10-12 Find. Kontor: ’ 'igtvej 49. Formand: J L a rs e n ; Kasse- ' ? r : L B jørn. r “bejdernes Læseselskab, Nansensg. 53, ' t., har til Formaal at udbrede Oplysning ' ^Dannelse blandt Arbejderne ved Afhol- 1 bise af Foredrag ogOplæsninger afVideu- Jcabsmænd og Kunstnere, samt gjennem 1 !t Bibliotek og ved Arrangement af Besøg Aa Museer ogSamlinger. Bibliotbeket aab. 1 ,-10 Eft.; Læsestuerne 0-10 Eft., Søn- og jelligdage 10 Fm.—10 Eft., om Sommeren '-12. Kontingent 35 0. maanedl. Formand: • Kontorist Jobs. T h o r s en. ! A'bejderues Værn, Nørreg. 45, St., T 1135, ar til Formaal at modarbejde Socialismen , *g at støtte Arbejderne, dels ved at anvise trbejde til Medl., dels ved at yde Under­ støttelse til Saadanne, der lide under socia­ listisk Tryk. Foreningen har en Syge- og , Begravelseskasse og udlejer Havelodder til Medlemmerne. Konting.: Overordentlige Medl mindst 10 Kr. aarl , ordentlige Medl. mindst 20 0. mdl. Bestyrelse: Fabrikant W W in tb er, Formand; Dampmøller JH N im b ; Niels • Lund, Forretningsfører; J P C h ris te n ­ s e n , Kasserer. Arbejdsgivere 1 Stukkaturfaget, se under .Lang, Stukkaturfaget. a rbejdsstuer IorBorn paaKrsthvn. giver .Drenge og Piger fra 7-14 Aar i den Tid, de 1kke ere i Skole, Beskæftigelse i Strandg. 46. Bestyrelse: Skolebestyrer A J o r d a n , jFormand; Murm. J H B ru n n ; Gross. P eering , JR.; Pastor J C H olck, R.DM.; jiro ss. Valdemar Holm,R.; Dampmøller J A lN im b ; Oversergent V G S ic h la u , DM. • irbejdsstuer for Born, se Børnely. arkitektforening, akademisk, stiftet 21. <,Vovbr. 1879, har til Formaal at være et 2 iammenknytningspunkt for alle fra Kunst- ikademiet dimitterede Arkitekter. . Bestyrelse: M N yrop, R., Formand; T p l i r th ; OV Ko ch ; F B ø ttg e r , R., Kas­ s e r e r ; A S ø re n sen , Sekretær; A C1em- n e n s e n ;E u g e n J ø rg e n s e n . 1 *rkivvæsen, se Rigsarkivet og Univer- ^pdtetets Arkiv. jp rnamagnæanske Haandskriftsamling, ,, Kommission, Legat. Adr.: Universitetsbi- olioteket. f t frsenalet, se Tøjhuset, artilleriet. ^Generalinspektør forFeltartilleriet, Train- ml,fdelingen og Fæstningsartilleriet: Gene- /hlalmajor J L in n em an n , K. DM., tillige yVeneralinsnpktrtT« • | kArtillerigeneralensKont.,Tøjhuset. T 13 A « 1. A rtille rire g im e n t, Chef: Oberst d L B e n tz o n , K. DM. Kont. 1 Artillf r*> mgiments Kaserne. I lfl 1. A r t ille r ia f d e lin g , ji Chef: Oberstl. F J S u ell, R. dBatterichefer: Kapitajnerne A F V L ui % %.; JO V S c h r ø d e r ;----------. u 2. A r tille r ia f d e lin g . S 2jhef: Oberstl. C A Wa g n e r, R. ft;—latterichefer:KapitajnerneJ P F D D al o r Kmjkr. C F G J a c o b s e n ; F E H an se 'Jflfh.2. A rtille rire g im e n t Chef:Oberstl TO, d ieuw enhu is, R. DM. Kont. 2 Artille V, Fegiments Kaserne. 4. A r t ille r i a f d e lin g . V.sfJhef: Oberstl. L C L unn, R.,DM. J81ØBatterichefer: Kapitajnerne Kmjkr. A ^ jlB u s c k ; IV H a a s e ;--------- . lo jh -T ra in a fd e lin g e n . Chef: Oberst H he h a s p e r s en, R. DM. Kont. 1 Artillerire gnents Kaserne.

15 Kompagnichefer: Kapitajnerne: AV S al­ t o ; ----------. — F æ s t n i n g s a r t i l l e r i r e g i m e n t e t . Chef: Oberst O E Blom, K. DM. Kont. Strandg. 44. Til Raadighed Oberst F A H W agner, K., DM.; Kapitajnerne C N A P ade, R., PM K n u d se n og C F C h ri­ s te n s e n . —2. A rtillc rib a ta illo n . Chef: Oberstl. G F K H a rh o ff, R. DM. Kont. Strandg. 44. Til Raadighed Kapitajnerne II CHam- me r, R. og N WD orph. Kompagnichefer: Kapitainerne S L H a n- sen ; C RM L angho rn . - 3 . A rtille rib a ta illo n . Kapit. C S F Worm , R., fører Kommandoen overBatail- lonen. Kont. Strandg. 44. Til Raadighed Kapit. L J M E rn s t. Kompagnichefer: Kapitajnerne T P e te rs e n , R. og P S H P e te rs e n . — F æ s tn in g s a r tille r ik o m m a n d o e n . C h ef: Oberst OE Bl om, K., DM. Kont, Strandg. 44. Til Raadighed Oberstl. V S J R aahy e, R. — L A rtille rib a ta illo n . Chef: Oberstl. J F M L e is n e r , R., DM, Kont. Citadel­ let Elefantstok 4,2. Etage. Kompagnichefer: Kapitajnerne V Ko- f o e d -H a n s e n ;C H J H a n s e n ;F S F a r - r e r ; PB W eilh ach . — D ire k tø re n f o r A r tille r ie ts te k ­ n isk e T je n e s te : Oberst VHOM ad s en, R. DM. Kont. Tøjhuset. T 1303. Til Raa- hed Kapitajnerne H E F lin d t, R .; F C R an tzau , R., H C S alto og MN ie lse n , — T ø jh u sa fd e lin g e n . Kont. paa Tøj­ huset. Chef: Oberstl. N A M eyer, R.,DM. Tøjhusmagasinerne, Chef: Kapit. E G H a rh o e , R., tillige Chef for Tøjhuskom­ pagniet; Kont. Tøjhuset. Artillerimaterielværkstederne, Chef: Ka­ pit. H L H T u x en , R., fung. Underdir.; Kont. Tøjhuset. Geværkommissionen, Formand: Kapit. F G R S te e n s tru p ; Kont. Geværfabrikken. Haandvaabenværkstederne, Bestyrer: Rustmester J A N R asm u ssen , R.; Kont. Geværfabrikken. —L aboratorieafdeling2n,Chef:O berstl. S O RM e y e r, R .; Kont. Laboratoriet Q. Laboratoriemagasinerne, Chef: Kapit. C F K jæ r, tillige Chef for Laboratoriekom- pagniet. Lahoratorieværkstederne, Chef: Kapit. F I I J R a mb u s ch, fung. Underdir. — F o rsø g sk om m issio n e n , Formand: Oberstl. O P A Hoff, R .; Kont. Faste Bat­ teri, Amager. Assistentshuset, Nybrog. 2, anlagt 28. April 1688, reguleret ved Forordn. 31. Jan. 1699, ordnet som kgl. Institution ved For­ ordn. 3 Juni 1753, aabent fra 1. Marts til 30. Septhr.: for Pantsætning 8-5, for Ind­ løsning 8-4l/2, om Onsdagen 8-3; fra 1. Oktbr. til 28. Febr.: for Pantsætning 9-3, for Indløsning 9-2‘/ j . Det udlaaner paa næsten alle Gjeustande, der have nogen Værdi, mod en Rente af 12 pCt. af Summer fra 50 0. til 100 K r., 9 pCt. af 100-200 Kr. og 6 pCt. af 200 Kr. og derover, hvori alle Omkostninger ere indbefattede. De indsatte Panter staa i Reglen til Indløsning i et Aar; men for at faa et højere Laan, kunne Laan af Summer fra 100 Kr. og derover akkorderes paa 3 Maaneder imod en Rente af 9 og 6 pCt. Forvalter: AE V Sc h øn h e r g, R. Kontrollør og Auktionsinkassator: F A K jæ ru lff, R. Kasserer: CG EM e y er. Fuldmægtig: MH Ni els en. Indleverings-Kontorer (aabne 8-1, 3-71/«) og deres Bestyrere ere :

Asyl, Kronprinsesse Loiiises. A, Nybrog. 6, V Ahel,DM. B, Borgerg. 136, V F is c h e r. C, Overg. n. V. 27, V N i el s e n. D, Nørrebrog. 24, A S ø re n s e n . E, Vesterbrog. 55, H PM e lc h io r. F, Østerbrog 32 C, G Ch. S en dr up. G, Griffenfeldtsg. 60, Th. Zi e r au. H, Nørrefarimagsg. 27, L G o ttlie b . Assistents Kirkegaard paa Nørrebro, ind­ rettet 1760. Kirkegaardens Kontor: Kapelv.2, T 3038, aab. 10-4. Fuldmægtig: P S c hmi d t. Gravere: W H a ttin g e , k st.; J Hal­ la g e r, kst.; Graverkontor: Kapelv. 2, aab. 9-4. Graverne vedligeholde Gravsteder efter approberede Taxter. Kirkegaarden er aaben: dan., Febr., Novbr., Decbr. 8-3, Marts og Oktbr. 8-5, April og Septbr. 7-6, Maj og Aug. 7-8, Juni og Juli 7-892. —B e g r a v e ls e s k a p e lle t. Ligmodtages fra 1. Apr.-30.Septbr. 8-9‘/2, 5-8; fra 1. Oktbr.-3l. Marts 8-9'/a,2-5;Søn- ogHelligd. 8-9*9 Fm Assurance-Forening mod Indbrud. Kon tor Baggesensg. 23, 2. S. Formand: L J en- sen. Assuranceselskaber, in d e n la n d s k e , se Brandassurance, Brandforsikring, Heste­ forsikring, Huslejeassurance, Søassurance og Søforsikring; u d e n la n d sk e , se Fag- Registret under Assurance-Selskaber. Astronomisk Observatorium, Østervold- gade udfor Rosenborg Slot. Bestyrer: Prof., Dr. phil. N T h iele. Observator: C F P echfi 1e. Asylselskab, Dronning Louises, stiftet 4. Septbr. 1888, ejer Asylerne: Stefansg. 39 og Guldbergsg. 10. Protektrice: Hds. Maj. D ronn ing en . Bestyrelse: Højesteretsass. P F K o ch, K. DM., Formand; Geh -Eatsr., Kabinets­ sekretær F R o s e n s ta n d , K. DM.; Etatsr., Kabinetssekretær S H e n n in g s , K. DM., Kasserer; Højesteretssagf. H D ie tric h - son , Sekretær; Frk C B a r th o lin ; Ingeniør R E B ir d ; Etatsraadinde E Ga­ rn é 1; Kunstmaler H R e s to r f f ; Dr. theol. RV o lf, R. Asylselskabet „Opdragelsen0. Asyl: ØstreFasanv. 6, EJ. Bestyrelse: Fru M W e n z e l- B e k k e r ; Fru E H a n se n ; Fru H J o h a n s e n ; Fru O J o h a n s e n ; Fru C S c h lic h tin g ; Frk. H R o hm ell, Kasserer; Fru L in d e; Fabrikant N C h ri­ s te n s e n ; Tømmerm. CV K J o h an s e n ; Fabrikant C S c h lic h tin g ; Forretnings­ fører CJ o h a n s e n ; KommunelægeL inde. Asyl og Asylskole, Dronning Caroline Amalies, Rigensg. 36. Asylets Bestyrelse: Kammerfrøken Ro­ se n ; Konventualinde L un d in g; Frk. Ne 11em an n; Baronesse S c h a f f a litz k y d eM u c k a d e ll; F ruM a d v ig ; Professor- inde P a u l li. Asylskolens Bestyrelse: Pastor IH Mon­ rad ; Fru Jutta L u n d ; Geh.-Etatsraad- inde T i e tg e n ; Fru Jutta Ja co b se n . Legatets Bestyrelse: Geh.-Etatsr. A H F C G o o s, K. DM.; Geh -Etatsr. CIF T ie t­ gen, SK. DM. FM. Om „Dronning Caroline AmaliesAsylskoles Minde" se Dronning. Asyl, Kong Christian d. 9endes og Dronning Louises Jubilæumsasyl, Valdemarsg. 21,®. Bestyrelse: Vexelmægler F A L o r ck, R. DM.. Formand og Kasserer; Overretssagf. II F L a r s e n, Sekretær; Etatsr., Kabinets­ sekretær S H e n n i n g s, K. DM.; Højeste­ retsass. E F L a r s e n , R .; Geh.-Etatsr., Kabinetssekretær F O F R o s e n s ta n d , K. DM. Asyl, Kronprinsesse Lonises, i Læge­ foreningens Boliger, hvis Børn have For­ trinsret til Optagelse; deres Antal maa ikke overstige 250. — Bestyrelse: Frk. O

S .

Asyl, Kronprinsesse Louises.

1896.

16

L eth , Forstanderinde; Frk. F A rn h o ltz ; Oberstinde K D e ichm a n n ; Fru H P lu m ; Oberstlieut. H D e ic hm a n n , R. DM.; Prof. H W e s te rg a a rd . R. Asyl, Prinsesse Thyras, Nordvestv. 48. Bestyrelse: Højesteretsass. P P F Mou­ rie r, R. DM., Formand; Pastor C J L i n n e- mann, Sekretær; Fabrikejer Bjørn S te ­ p h e n s en, Kasserer (Nørrefarimagsg. 41); Sognepræst IN S Ifv e rse n ; Gehejmeraad- inde B uch ; Kmhinde B a lle r; Fru N Ri­ mes ta d ; Fru GW o lff; Frk. S Madsen; Frk. K ochen. Asyl, St. Jakobs, Nygaardsv. 15 B. Besty­ relse: Fru I K ra g ; Fru F Sm idt; F ruL E km a n ; Dispachør J M id d e lb o e ; Dampmøller O E km a n . Asylselskab, det Kbhvnske, Administra­ tions Komité: PastorD CP rior, R., For­ mand; Etatsr. V L in d b e rg , K. DM., Sekretær; Etatsr. J A Blom, K. DM.; Gross., Cand. med. Arnold Gamél, R.. Kasserer. Asylselskab for Frdbg., Vesterbro og Om­ egn: Højesteretsass. E F L arse n , R., Formand; Direktør M Cold, Kasserer; Cand. jur. AH a ll, Sekretær; Gross. Tøm- merhdl. F C T r ie r ; Overretssagf. II F L a r s e n ; Kontorchef L F le ro n , R.; Pastor O V G lahn. Asylselskab for Nørre- og Østerbro: Pa­ stor A R indom , R., Formand; Læge A H e rte l, R.; Bagerm. E Bor op; Højeste­ retssagf. H F W D ie tr ic h s o u , Kasserer; Kammerass. C L E v e rs; Bryggeriejer M a d sen ; Fabrikant W ilia n ; Oberstl. H F S keel, R., I)M. Athenæum, Ved Stranden 18 Athletklubben „Hermod“. Lokale Sorte­ damslund |@|. Øvelse Tirsd. og Torsd. 8-10 Eft. samt Sønd. Fm. 11-1. Kontingent 200. ugentlig. Indskud IKr. Formand: Maskin­ arbejder CE w e rtse n ; Kasserer: Murer H T ied em ann . Athlet-Klub, Kbhvns, (Adr. Schleppe- grellsg. 1, 3. S.) stiftet 28. Oktbr. 1888. Øvelseslokalet er paa Vodroffslund, aab. Tirsd. og Torsd. Aften 872-IOV2 samt Sønd. Middag 12-2. Kontingent 1 Kr. maanedl. Styrelse: Journalist Norman B ryn; La­ boratoriearbejder Chr. N ie lse n , Kasse­ rer. Auktionskontor, se Landsover-samt Hof- og Stadsret. Badeanstalter. B r u s e -B a d s tu e , Østerbrog. 57. For Mænd Mandag, Onsdag, Torsdag, Lørdag 7—1 og 3—8; for Kvinder Tirsdag, Fredag 7—1 og 3—8, samt Søndag 7—2. Fra 15. Oktober—15. Marts begynder Badetiden Kl. 8. E t Bad (med Haandklæde) 10 0. F r e d e r ik s b e r g s , GI. Kongevej 162 A. F r e d e r ik s H o sp ita l. De russiske Dampbade kunne benyttes af Herrer Tirs­ dag, Torsdag og Lørdag 10-1; af Damer Mandag, Onsdag, Fredag 10-1; de øvrige Bade af Herrer Mandag, Onsdag og Fre­ dag 9-1, af Damer Tirsdag, Torsdag og Lørda'\t9-1. H ainb ro s Bade- og V a sk e a n sta lt, se denne Art. K b h v n s B a d e a n s ta lt, Strandv. 20. K om m u n e h o sp ita le t. Billetter faas i Hospitalskontoret. Badeanstalten er aaben hver Søgned.7-7, Helligd. 7-12, for lokale og russiske Bade Hverdage 3-7. ’/a Time (for russ. B. 1 Time) før Udløbet af de anførte Tider ophører Adgangen til Anstalten. Nytaarsdag, Jule-, Paaske- og Pintsedage er Anstalten lukket. N ø rr e b r o s B a d e a n s ta lt, Blaa- gaardsg. 19. Varme-, Styrte- og Svedeb., Transportable varme B. Badetider: 1. Marts-31. Aug. 7 Fm.-7’/2Eft., 1. Sept.-31.

Oktbr. 7I/

og tredie borgerlige og samdrægtige, opret; tet 1765. Kontor: Niels Hemmingsens G. 8,2? S., aab. 10-2. Bogholder og Kasserer: R H a rtm a n n . f Begravelsesselskab, det tredobbelt forj enede, stiftet 11. Aug. 1760, Kont. Nørre4 farimagsg. 29, 2. S.; aab. 10-3. Bogholder og Kasserer: CN Madsen. t Begravelsesselskabet Dania. Kontor-j Niels Hemmingsens G. 13, aab. 10-3. Forrets ningsfører: F Jø rg e n s e n . Begravelsesselskabet „Fælles Omsorg“J stiftet 1771. Kontor: Nørreg. 6,4. Sal,aab. 12-1 og 5-7. Bogholder ogKasserer: CL Pe­ te rse n . Begravelsesselskabet, Handelsstandens: Amagert. 16 [g], aab. 9—7, t 1973- Gross. G M G ru n th , Administrator. Begravelsesvæsenet i Kbhvn. t 728. J Bestyrelse: Konf., Borgm. II N Han­ sen, K. DM., Formand; Stiftsprovst, kgl. Koufessionarius J P M P a u lli, K. DM.; Provst GSF S c b e p e le rn , R.I)M.; Oberst, Raadmand V II F A b r a h a ms on, K. DM. Kontorchef og Chef f. Kirkegaardsvæse- net: Justitsr. A P CA b ra h am s, R. DM. Fuldmægtig: Cand. jur. II Ortw e d. | —B e g ra v e lse sk o n to re t, Nytorv 19, 1. Sal, aab. 10-4. Naar et Dødsfald er fore- gaaet, skal derom ske Anmeldelse til Begravelseskontoret senest 3. Dag efter Døden og mindst 2 Dage før Begravelsen, samtidig medbringes Dødsattest fra Lægeni paategnetafPræsten.KistensHøjde maaikké overstige 1 Al. 6", deri ikke medregnet løs? Dele,der kunne borttages; for hver Tommel somdette Maal overstiges, betales 1Kr. Det anses for ønskeligt, at Liget i Kisten lægge^ paaknusteTrækul. IntetLigmaa uden særlig Tilladelse henstaa i noget Kapel eller noge? Kirke udover 7 Dage fra Dødsdagen, denne ogBegravelsesdagen medregnet. PaaBegral velseskont. bestilles efter følgende Taxter< Det store Kapel paa Assistents Kirkeg. L Kr.; det lille 4 K r.; Kapellet ved Jagtveje! 3 Kr.; Kapellerne paa Vestre Kirkeg.: Nor dre Kapel 12 Kr.; Lille Kapel 4 K r.; Søndri Kapel 3 Kr. Naar Begravelsen skal være Friiord gives Kapellet (Søndre Kapel) frit Ligbærere ved Kirke eller Kapel i Byei 8 Kr.; for at bære Liget fra Ligvognel eller fra Kapellet paa Kirkegaardene 1( Kr.; 4 Kr., naar Begravelsen sker i Linie jord. For Børn under 12 Aar betale for Kapel paa Assist. Kirkeg., Nordre Kape paa Vestre Kirkeg. og Ligbærere det Halve: for Søndre Kapel paa Vestre Kirkeg. og fo Kapellet ved Jagtvejen 2 Kr. — Ligvog. Nr. 1 koster 30 Kr., Nr. 2: 12 Kr., Nr. I 8 Kr. Ved en Begravelse i Liniejord elle Familiegravsted betales til Klokkeren 5 Øre. Vogn til Præstens Befordring t: Kirkegaarden kan betales paa Kontore De, der igjennem Distriktsforstanderu oplyse, at de ere ude af Stand til at b( tale, kunne faa Jorden uden Betaling o erlægge da kun det halve af den for Li{ bæring fastsatte Taxt. F a m ilie b e g r a v e ls e r p a a Ass. s te n t s K irk e g a a rd . Prisen for Jor til et Gravsted er 8 Kr. pr. □ Al.; ve Mur eller Indhegning samt paa de ti højere Betaling udlagte Dele erlægge 12 Kr. pr. □ Al. I Prisen er indbefattet Be taling for Gravens Gravning og Tilkast ning, Skjødepenge, Afgift til Begravelses kontoret, Rettighed til at anbringe Mo nument, Ligsten, Indhegning af Hække Træ eller Jern. Gravstedet erhverves der ved paa 20 Aar, der regnes fra 1. Jan. efterat Kjøbet er sket. Hvis dertil e Plads, og der senere nedsættes Lig Gravstedet, skal der erhverves 20 Aar Brugsret at regne fra den sidste Begra

Made with FlippingBook flipbook maker