kraks 1941 provinsregister

Vejviserens

2. Bind indeholder. VI: Firma-og Aktie­ selskabs-Register

1. Bind indeholder.

Afd. V: Real-Register

Afd I: Kort og- Planer — II: Gade-Register og IIus-Register — HT: Person-Register — IV; Provins-Register

Afdeling IV

•— VII: Fag-Register - VIII: Island — IX: Udlandet

Provins-Register

A. Forretninger Indeholder for hver af Danmarks Købstæder og købstadlignende Bebyggelser (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton) Virksomheder inden for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen saml andre næringsdrivende Erhverv; endvidere Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, Skatteprocent, stedlige Myndigheder, Institutioner, Foreninger m. m. Kort findes ved Byerne Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Fredericia, Frederikshavn, Haderslev, Helsingør, Herning, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Horsens, Kalundborg, Kolding, Korsør, Køge, Nak­ skov, Nyborg, Nykøbing F., Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Rønne, Silkeborg,, Skive, Slagelse, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Vejle og Viborg, for Aarhus’s og Odense’s Vedkommende, med indlagte Sporvejs- og Omnibuslinier. Firma- og Aktieselskabs-Register for Provinsen findes i 2. Bind, Afdeling VI, B. Købstæderne og C. Landet. B. Priuat-Adresser 19,000 Mænd og Kvinder af alle Såmfundsklasser, hvis Adresser er af Interesse for en større Kreds. [Adresser paa Personer i København og omliggende Villabyer maa søges i Afd. III, Person-Register for København]. C. Større Gaarde Gaarde, Godser etc. vurderede til en Ejendomsskyld af 125,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig InLercsse, med Oplysninger om Amt og Sogn, Besiddelsens Størrelse, Arealets Anvendelse, Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1. Okt. 1936 med eventuelle senere Ændringer), om Ejer, Forpagter, Bestyrer m. m. D. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Landkommuner. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Register findes paa næste Side. I Tillæg til Afdelipg VII i 2. Bind findes:

Færøerne: Kort, Real-Register, Forretninger, Privat-Adresser og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Vejledning i Brugen af Provins-Registret.

A. Forretninger. er opført byvis. Byerne (se nedenstaaende Fortegnelse) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt et Real-Register, indeholdende Oplysninger om Myndig­ heder, Institutioner og Foreninger med Hjemsted i den paa­ gældende By, samt en Del statistiske Data: Indbyggerantal, Skattemyndighedernes Vurdering m. m. Under Forretninger er alle blot nogenlunde betyde­ lige Virksomheder medtaget. Ved Forretningen er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Registret (Afdeling VII i Vejviserens 2. Bind) den er optaget, her finder man de Til­ føjelser der angiver Virksomhedens særlige Specialiteter. Læger, Tandlæger og Dyrlæger samt en Række andre Erhvervsdtivende, der ikke er medtaget under Forretnin­ ger i Provins-Registret, maa søges i Fag-Registret under de respektive Fag-Overskrifter. Enkelte Fag-Fortegnelser findes paa Supplementslister, f. Eks. Cafeer, Restauranter og Kroer, Slagtere og Viktualiehandlere, Brugsforeninger. Disse Fortegnelser leveres gratis til Købere af Vejviseren. (Nær­ mere Oplysninger findes paa de sidste Blade i dette Bind). Ved hver By (efter: Forretninger) er givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paa­ gældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges mellem Forretninger paa' Landet (se nedenfor). Forretninger paa Landet (uden for de i nærværende Register optagne Stationsbyer m. m.) findes i Afdeling VII Fag- Register for hver enkelt Branche, ordnet efter Stednavne. B. Pr!vat-Adresser Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling III, Person-Register for København (se Bagsiden af den grønne Karton foran dette Register). C. Større Gaarde. De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer.

Store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Åifahetet med en Henvisning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkelt Gaard: 1) Gaardens Navn, Beliggenhed indenfor Amt og Sogn samt Postadresse." 2) om den mulig er Sædegaard (o: en Gaard, der fer Regeringsforandringen i 1660 var Sæde for en adelig Fa­ milie, eller som senere er gjort til Sædegaard ved kgl. Be­ villing) eller Hovedgaard (o: en Gaard, hvortil der i gamle Dage har været gjort Hoveri, og som ligger paa Jord, der fra gammel Tid er fri for Fæstetvang). En Sædegaard vil altid være Hovedgaard. 3) om den hører under et Gods. 4) Gaardens Areal i Tender Land, specielt angivet hvor meget Åger (A) og hvor meget Eng, Kær og Mose (E). En Td. Land = 0,55 ha. 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld efter den alm. Vurdering pr. l.Okt. 1936 med eventuelle senereÆndringer. 6) om der hører Skov og Plantage (S) til Gaarden og hvor mange Tender Land. 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører B'øndergods til Gaarden: 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens, Forpagterens eller Bestyrerens Navn, Stil­ ling etc. Kommunefortegnelse. Ved hver Landkommune er anført Sogneraadets Post­ adresse, Amtet (eller Amtsraadskredsen), Herredet, Rets- og Politikredsens Nummer, samt Indbyggertallet 1935. I Be­ gyndelsen af Fortegnelsen er indsat et Henvisnings-Register for Kommuner med Dobbelt-Navne, og i Slutningen findes en Negle til de benyttede Numre for Rets- og Politikredse. D.

Fortegnelse over de i Provins-Registrets Afsnit A optagne 170 Byer. Købstæderne er betegnet med en * ♦Aabenraa Fakse ♦Helsingør ♦Lemvig Ringe ♦Stege ♦Aakirkeby Fakse Ladeplads ♦Herning Lunderskov ♦Ringkøbing ♦Store Heddinge ♦Aalborg Fanø ♦Hillerød ♦Løgstør ♦Ringsted ♦Struer Aalestrnp Farsø Hirtshals Løgumkloster ♦Roskilde ♦Stubbekøbing ♦Aarhus Fjerri tslev ♦Hjørring Løkken Roslev ♦Svaneke Aars Fredensborg ♦Hobro' ♦Mariager ♦Radkøbing ♦Svendborg Aarup ♦Fredericia ♦ Holbæk ♦Maribo Ry ♦Sæby ♦Allinge ♦Frederikshavn ♦Holstebro Marstal ♦Rødby ♦Sønderborg Arden ♦Frederikssund Holsted ♦Middelfart Rødding Taastrup Asnæs ♦Frederiksværk Hornbæk ♦Nakskov . Røde Kro Tarm ♦Assens Gilleleje Hornslet ♦Neksø Rødkærsbro ♦Thisted Augustenborg Baflernp Give ♦Hofsens ♦Nibe Rønde Tinglev Glamsbjæig Hundested Nordborg ♦Rønne Toftlund Birkerød G lo Arup Hurup ♦Nyborg ♦Sakskøbing Tølløse Bjerringbro Graasten 'Hvalsø ♦Nykøbing F. Samsø ♦Tender ♦Bogense Gram Højer ♦Nykøbing M. ♦Sandvig Tørring Brabrand ♦Grenaa Høng ♦Nykøbing S. ♦Silkeborg Ulfborg Bramminge Grindsted Hørsholm ♦Nysted Sindal Vamdrup Brande Gudhjem Ikast ♦Næstved ♦Skagen ♦Varde Broager Gørlev Jyderup Nørre Aaby ♦Skanderborg Vejen Brædstrnp ♦Haderslev ♦Kalnndborg ♦Nørresundby Skern ♦Vejle ♦Brønderslev Hadsten . Kellerup Odder ♦Skive ♦Viborg Brørup Christiansfeld Hadsund ♦Kerteminde ♦Odense ♦Skælskør Vinderup Hals ♦Kélding Otterup Skærbæk Vojens - Dronninglund Hammel Korinth Padborg Skørping ♦Vordingborg ♦Ebeltoft ♦Hasle ♦Korsør ♦Præstø ♦Slagelse Vraa Ejby Haslev ♦Køge ♦Randers Slangerup ♦Ærøskebing

Av, jicJ.ArJVlL -Cl Jk/L „LrMll a W/ u A a JU, . A An A i IL a U i r-llf ...L ,AK. 1,1,

♦Ribe

Hedehusene Helsinge

Langaa

♦Sorø

Ølgod

♦Esbjerg, ♦Faaborg

Afdeling IV. Provins-Register. A. Forretninger. B. Privat-Adresser. C. Større Gaarde. D. Kommunefortegnelse. A. Forretninger.

Forretninger i de 170 Købstæder og kebstadlignende Bebyggelser, der er anført i dette Register, er tillige optaget i Afdeling VII, Fag- Register for Danmark, hvor ogsaa Forretninger i den øvrige Del af Landet findes optaget. 1 nedensfaaende Register er ved hver By (efter: Forretninger) givet en Fortegnelse over Landsbyer i Omegnen, der har Postadresse til den paagældende By. Erhvervsdrivende i disse Landsbyer maa søges i Afdeling VII, Fag-Register, under vedkommende Branche. Aabenraa. (Aabonraa Amtsraadskr.)

Set. Ansgar Klinik $ 730. Læger: Dr. med. L Abild og Dr. med. A Beyer. Skatteinspektør :HFritsche$2O15, priv. $ 536. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 37,704 Mili. Kr.; Formue: 31, 200 Miil. Kr.; Indkomst: 12, 3W Miil. Kr. Skatteprocent 1910-41: 6,44 (Rig­ ningsprocent: 8, H) ). Socialkontoret $ 349. Inspektor: W Flecbtner. Sognepræster: E N J Juhler $151 (danske Menighed); C Ludvig- sen $ 502 (Set. Jørgens Menig­ hed); G J J Beuck $ 219 (tyske Menighed). Sparekassen for Aabenraa By og Amt $ 67, stiftet 1. Jan. 1819. Sprogforeningen (Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig), stiftet 10. Dkt. 1880 i Aabenraa. Adresse: Sprogfor­ eningen, Aabenraa $ 566. Formand: Bibliotekar Jakob Pe­ tersen, R.

Ledelse: Hojskoleforst. J Tli. Arnfred, Askov; Gaard ejer Hans J Hansen, Lysabildskov; Folke­ tingsmand .J P Nielsen, Dynt; Amtsskolekonsulent N Svendsen, R.DM., Tønder. Stads- og Havneingeniør: Cand polyt. JørgenRamhoj, R. $ 2015. Statsskolen. Rektor: I Mogensen, R. DM. $ 145. Sønderjyllands Højspændings­ værk $ 723 & 724, indviet 23. Maj 1925. Direktør: Ingeniør Jes P Christiansen. Toldkamret $ 279. Toldforvalter: J S Hansen, R. Tuberknlosehospitalet $ 206, op­ ført 1910. Overlæge: Kai Ham­ mer. Inspeklor: Tb. Iliinel. Turistforening, Aabenraa. For­ mand: Arkitekt Jep Fink $ 91. Bureau Kiosken, Nørretorv $ 322. Vagt: DFVS. Aabenraa Nattevagt. Vandværket $ 75 (kommunalt). Driftsbestyrer: C Hansen. Vejer og Maaler: N L Wissing $550.

Amtmand over Aabenraa-Sonder- borg Amt: Kr. Refslund Thom­ sen, IC. DM. 37, priv. 336. Amtslandinspektør: K H Krarup S 239. Amtslæge: Dr. med. & chir. Mads Miehelsen, R. § 132. Åmtsraadssekretær: Jes Cornett S 42. Amtsskolekonsulent, se u. Sønder­ borg. Amtssygehuset $ 48. Overlæge: .lens Wollesen. Amtstne: $ 342. Amtsforvalter: T Drammer $ 972. Amtsvandløbsiiispektør: NKlinto, Rodekro. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. Knud Strømming $ 568. Borgmester: Købmand Holger Fink, R. DM. (11-13) $ 2015, priv. $ 19. Christensen $ 2015. Danske Kontor for Aabenraa, Det (Dansk Nationalt Oplysnings­ kontor) $ 906. Distriktsingeniør for Post- og Telcgrafv.æsenots 2. Ingen ior- distrikt: Dan Jørgensen Jjj 2525. Dommer i Aabenraa Købstad, Sonder Rangstrup og Rise Her­ reder samt 3 Sogne af Lund­ tofte Herred og Varnæs Birk (92.Retskr.):NLevinsen,R. $272 < 9-16?. Elektricitetsforsyningen (kom­ munal) $ 90 sker fra Sønder­ jyllands Højspændingsværk (se dette). Fabrikinspektør for Aabenraa- kredsen: Carsten E Jessen $166. Folkeregisterkontorot (9-13) $ 2015. Gasværket (kommunalt) $ 75. Driftsbestyrer: C Hansen. Handelsbanken i Aabenraa, Fi­ lial af Akts. Kbhvns Handelsbank, $ 2030. Handelsforeningen. Formand: Borgmester Holger Fink, R.DM. $ 19- Havnen har en Dybde af indtil 8,5 m. Bolværkslængde ca. 1500 m. Ingen Lodstvang. Svajebas- sin 160 m bredt, Fjord og Ind­ sejling er fyrbelyst. Tre jnoderne Kullosseanlæg, to store og en mindre Kornelevator. Jernbane­ spor, elektrisk Belysning og Vand­ ledninger fra Byens Vaudværk Brandstation $ 712. Byraadssekretær: Kontorchef J

overalt paa Havnen. Store Arealer til Udleje. Havneudvalgets Formand : Borg­ mester Holger Fink, R.DM. Havneingenior: Cand. polyt. J Ramhøj, R. Indbyggerantal 1935:10,184(1803: 2,834; 1867: 6,155; 1910: 7,751). Jernbanestation $ 110. Stations­ forst.: A Vig-Nielsen, R. Kommunebogholder: F J Christen­ sen $ 2015. Kommunekontorerne (9-1 3)$2015. Konsuler: Norge: .J M Hansen, Vicekonsul $ 44. Sverige: Kr. Hansen, Vicekonsul $ 2006. Tyskland: Dr. Ewald Lanwer, Konsul $ 276. Købstadrettigheder: De ældste kendte Privilegier er stadfæstet af Hertug Valdemar Åar 1335. Landsarkivet for de sonderjydske Landsdele $ 704, opfort 1932-33. (Arkitekt :LehnPetersen,Odense). Landsarkivar: Mag. art. Frode Gribsvad. Landsbibliotek, Det sonderjydske (Centralbibliotek) $ 566, stiftet 1921. 30,000 Bind. Bibliotekar: Jakob Petersen, R. Depot af Vejvisere til Under­ visningsbrug. Museum, Aabenraa, stiftet 1891, ny Museumsbygning opfort, 1937, indeholder sondcrjydsk Søfarts­ museum, egnshistoriske og etno­ grafiske Samlinger samt, Samling af dansk Kunst. Kustode: Jens Frost $ 615. Mægler, statsautoriseret: P F Cleemann $ 182 & 482. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 2018, stiftet 8. Juni 1872. Paskontor, Tysk. Leder : Konsul Dr. Ewald Lanwer $ 276. Politiadjndant i de sonderjydske Landsdele: Amtmand Kr. Refs- luncl Thomsen, K. DM. $ 315, priv. $ 336. Politimester i Aabenraa Købstad, Sønder Rangstrup (undt. Bed- sted) og Rise Herreder samt en Del af Lundtofte Herred og Var- næsBirk (68. Politikr.): .4 Ager- sted $ 315 19-12 & 14-17). Postkontor g 681. Postmester: R I, Jørgensen. Retskreds, se u. Dommer.

Se Fagregistret under Svineslagterier Antikvitetshandlere Assuranceforr. Automobilforlidl. • Automobilopbugning Aviser Bogtrykkerier Brugsforeninger Vaskerier Eddike i Kreatur- og Kodeksport, | Slagterier Fjerkræslagterier Kaffe en gr., Imp. & Ag. Badeanstalter Kul, Kulimportører Sygekasser Ladestationer Manufakturvarer en gros Margarinefabr. Maskinfabrikker Mostfabrikker Motorer Møller Møbeludsalg Nattevagt Damp- og Motorskibsselsk. !)7

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Andels-Svineslagteri $ 2025 . . . Aabenraa Antikvitetshandel, lians Jørgen Petersen $ 162 & 163...................................... AabenraaAssurance-Agentur,H Bertelsen$17 Aabenraa Automobilliandel, Akts. $ 212. . Aabenraa Antoophug, Jens Lejberg $ 190. Aabenraa Avis $ 259........................................... Aabenraa Bogtrykkeri, N P Mogensen $ 519 Aabenraa Brugsforening $ 368.......................... Aabenraa Dampvaskeri v.H Biermann $ 544 Aabenraa Eddikefabrik, Hans TTageStehr$60 Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteri, Akts. $ 264........................................................ Aabenraa Fjerkræslagteri $ 824.......................... Aabenraa Hakkelse-& Halmvareforretning, C Thorning $ 560 Aabenraa Kafferisteri, Akts. $ 143 . . . . Aabenraa kommunale Badeanstalt $ 493 . . Aabenraa Kulkompagni, Akts. $ 2021. . . . Aabenraa Købstads anerk. Sygekasse $ 309 Aabenraa Ladestation, Terkel I Petersen $ 742................................................................. Aabenraa Manufakturlager, Akts. $ 2038. . Aabenraa. Margarinefabrik ved N Tbol­ strup $ 469 ....................................................... Aabenraa Maskinfabrik, Anders Jensen $ 520 Aabenraa Mostfabrik $ 249..................................... Aabenraa Motorfabrik, Heinrich Callesen & Co. $ 88........................................................ Aabenraa Motormølle, N Nielsen $ 191. . Aabenraa Møbellager, M Christensen $ 131 Aabenraa Nattevagt DFVS................................. Aabenraa Rede.ri-Aktieselskab $ 1S2. . . .

Aabenraa

IV- 1538

Provins-Register—Forretninger

Se Fagregistret under Aviser Vulkanisering Æg Bagere

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse Aabenraa Social-Demokrat j 161....................... Aabenraa Vulkaniseringsanstalt, Joh. Niel­ sen j 431........................................................... Aabenraa Ægeksport, Indehaver II J Chri­ stoffersen j 788................................................. Aalling Carl j 732............................................... Abild A j 728 ..................................................... Agger J F jl 72.................................................... Andersen A P j 308 ........................................... Andersen Brødr. j 337 ....................................... Andersen & Meyer’s Eftf., Otto Larsen j 530 Andersen M P $ 416.......................................... Andersen Sigfred j 714....................................... Andersen & Zastrozny j 663 .............................. Anderson James j 228 ........................................ Andresen Chr. jl 2033 ....................................... Andresen Lorentz jl50.............................. . . . Andresen Peter N j 69......................................... Apenrader Bank, Akts. jl 760 ............................ Asmussen Jens.................................................... Auto Centralen, K Madsen j 230....................... Back-Sørensen N j 744 .................................... Badehotellet Eliselund j 700 ............................. Beck Heinr. jl 305 ............................................... ... Bernhardt Chr. j 452 .......................................... Beyer Hans j 73.................................................. Bilcentralen j 107................................................

Bock Hans II j 64............................................... Smede Boeck Holger Overretssagf. j 555 .... Sagførere Boje William j 142............................................. Bogtrykkerier Bojesen’s Harald Bo Boghandel j 352. . . . Boghandlere, Bogbindere Bojsen J j 521.................................... ................. Købmænd Boysen Asmus j 736 .......................................... Købmænd Boysen J j 210...................................................... Skomagere Boyskov Jens j 414............................................. Kreatur- og Kødeksport Branderup N J j 633........................................... Købmænd Brink Jes j 670 ................................................... Flytteforretninger Brink’s Møbellagcr j 538................................. Møbeludsalg Brink Rud. j 184.................................................. Entreprenører Brink’s Rud. Eftf., Chr. Colmorn j 739. . Flytteforretninger Buchard Chr. G j 222 ........................................ Bagere Buss Brødr. j 70.................................................. Elektromek. Værksteder Callesen C E j 561.............................................. Købmænd Carstens Friedrich jl 587.................................... Bagere Carstens II j 339 ................................................ Gartnere Caspersen Hans j 556 ........................................ Agenturforr. Caspersen Helga j 716........................................ Modeforr. Ceres Korn- & Foderstofforr. Akts. j 21. Korn Christensen Chresten j 713................................ Ejendomshandlere Christensen II j 915.............................................. (Ilarmestre og Glarmagere Christensen H jl 850 ............................................. Revision 1 Christensen Johan jl 661............................... Automobilrepr. Christensen P jl 165.............................................. Købmænd

Piskelid 1. Købmænd Assuranceforr. Speditører Elektr. Lysinstall.

Købmænd Købmænd Entreprenører Elektr. Lysinstall. Jern Købmænd Boghdl., Kontorart., Uds. Banker I’apirhdl. Auf om obilreparation Guldsmede Bade- og Sommerhoteller

Mekanikere Murermestre Maskinforlidl. Automobilkorsel 1

Provins-Register—Forretninger

IV — 1539

Aabenraa

Forretningsnavn og Adresse Christiansen F C $ 483 ....................... Christiansen P £ 160...................... Christiansen & Witt, Akts. £ 29

Se Fagregistret under Skomagere Kaffeudsalg Kul, Kulimportører Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart., Cement, Gulvlliser, Isolerings­ mat., Jernbjælker, Kalk, Krydsfiner, Støbegods, Tagpapforhdl., Væglliser Købmænd Konditorier Malermestre, Farvehdl. Bagere Købmænd Børnekonfektion en gros Urmagere Skibsprovianteringsforr. Mæglere, Speditører Skomagere Bagere Cykleudsalg Kolonial en gros, Mel Bagere Glødelamper Kaffebrænderier { Bouillon terninger Kødekstrakt Maskinforhdl. { Gartnere, Blomster, Imp. & en gros Paahængsvogne Vinhandlere Bygmestre Bagere Bygmestre Købmænd Entreprenører Materialhdl. Bagere Mel, Agenturer & en gros Bræ tidselsforretninger Isenkræmmere Kolonial en gros Apoteker Art. for Slagtere Møller Jern Arkitekter Cykleudsalg Hoteller

Forretningsnavn og Adresse Itzke Johannes £ 786..................................... Tversen’s Carl Enke £ 122................................. Iversen Chr. H £ 717........................ .. . . . . Jacobsen Chr. £ 356............................................ Jacobsen .1 P, Th- Jacobsen £ 362.................... Jacobsen Paul £ 480 .......................................... Jank Max £ 387.................................................. Janns B £ 539..................................................... Jinissoii C £ 457................................................. Japsen G £ 389.................................................. Jasmund’s A Papirhandel £ 812................... Jenne Max £ 134................................................. Jensen August £ 708 ......................................... Jensen’sBrødr. Byggeforretning £ 369 &733 Jensen Chr. £ 598 ........................................ Jensen J M £ 355................................................. Jensen J M £ 41................................................... Jensen & Larsen £ 506........................................ Jensen Peter £ 290 ..................... ..................... Jensen Poul £751 .......................................... Jepsen Christidn £ 446....................................... Jessen Peter £ 2036............................................. Johannsen Chr. £ 680.......................................... Johannsen M F £ 167.......................................... Johannsen Reinhold £ 832.................................. Johanson H £ 398............................................... Johnson Eduard & Søn £ 253 .......................... Juhl N C £ 412.................................................... Jungermann H £ 415........................................... Jydske Tidende £ 133 ......................................... Jørgensen Carl £ 799 ......................................... Jørgensen Johann £ 866 ............................... Jørgensen Jørgen £ 667 ...................................... Jørgensen Th. £ 179............................................ Kebies Arthur £ 674 .......................................... Kirkebye A W, Akts. £ 463 ............................... Kjær’s Emil Eftf. £ 249 ...................................... Kjær Lorens P £ 764........................................... Knaebel R £ 410.................................................. Knudsen Jørgen M £ 240.................................... Knudsen M £ 289............................................... Koch A J £ 615x ................................................ Konfektions-Fabriken Kofa, Akts. £ 915 Kora Fabrikken £ 52........................................... Kraft’s P Enke £ 284 ......................................... Kristensen II J £ 675 .......................................... Kristensen K K £ 543 ........................................ Kruse 11 C £ 721................................................ Kriiger Hans A £ 780 ...................................... Kurtzweil C £ 130............................................... Langwadt Marius £ 902 ..................................... Larsen I’.............................................................. Lassen Carl A £ 798 ........................................... Lauridsen P £ 656 . ............................................ Lessow Hans £ 797............................................. LORENTZEN AA, Landsretssagf. £ 404 . Lorenzen J J £ 822.............................................. Lund J Th. £ 642................................................. Lowenstein Chr. N £ 660 ................................... Maasbøl's H Frøhdl. £ 286 .............................. Madsen C £ 388.................................................. Madsen N (Svane-Apotek) £ 200...................... Magasin du Nord ved Andersen & Christi­ ansen £ 105 & 405 ......................................... Mahler Jacob £ 3................................................ Marcussen & Søn £ 350 .................................... Martesen Thomas £ 103..................................... Mathiesen Marius............................................... Matthies Hermann £ 310.................................... Matthiesen Matthias £ 96.................................. Matzen Andre Landsretssagf. £ 396. . . . Meier Frieda £ 573........................................... Michelsen A £ 679........................................... Missions-Hotellet £ 370 .................................... Moldt Peter £ 563............................................. Mortensen Chr. £ 504 .................................... ‘. Munck-Petersen K £ 747 .................................. Munkelt Karl £ 581............................................ Muller August £ 347.......................................... Miincliow Ludwig Adler v. £ 727 ..................... Miinster Peter..................................................... Møker Rich. £ 518.............................................. Møller Caroline £ 741........................................ Møller Chr. £ 257............................................... Møller Claus £ 905 ............................................. Merck Fritz £ 168............................................... Morck N J £ 738 ................................................ Nedell M £ 507 .................................................. Nelirkorn Johs. £ 464......................................... Nielsen’s Andreas Fiskeeksport £ 340. . . . Nielsen Anton £ 327........................................... Nielsen C Borregaard £ 595 .............................. Nielsen Ferd. £ 494 . ......................................... Nielsen Jørgen £ 919........................................ Nielsen Lauritz £ 720 ...................................

Se Fagregistret under Snedkere Sten huggerier Købmænd Ilei reekviperingshdl. Farverier Bagere Gas- & Vandinstall. Malermestre Eje ndonishaiidlere Uldspinderier

Cimhria Tømmerhandel, Akts. £ 2006 Te- legramadr. „Cimhria 11 ....................................

Clausen A £. 117........................................ . . . Clausen Adolf £1 233.......................................... Clausen C & Søn £ 215...................................... Clausen E £ 594.................................................. Clausen’s I Enke, C C Clausen £ 357 ._. . Clausen Jørgen £ 31.................................... . . Clausen P ........................................................... Cleemann’s Andr. Eftf., Uffe Kunøe £ 101 Cleemann P E £ 182 & 482 .............................. Cornett Knud J £ 231......................................... Dahl Hans £ 489.................................................. Damm Bendix.................................................... Danielsen C £ 321............................................... Danielsen P £ 421................................................ Dansk Glødelampefabrik, Akts. £ 266 . . . Dansk Kaffe- & Korn-Brænderi ved Hans L Hansen £ 52.................................................. Dansk Kødekstrakt Compagni, Akts. £ 2024 Dansk Maskinoplag, Akts. £ 44......................... Dansk Nellikekultur, Chr. .Jacobsen & Søn­ ner £ 135.......................................................... Dansk Paahængsvogn-Fabrik, Akts. £ 299 Dethleffsen Herm. G, Akts. £ 288 .... Dethlefsen C £ 292 ............................................ Diederichsen Fr. £ 585 ....................................... Drews Poul £ 517............................................... Duborg L C £ 590............................................... Duus Asmus £ 814............................................. Ehlers H £ 373 .................................................... Elberg L £ 317..................................................... Erichsen August £ 498 ....................................... Erichsen Chr. P £ 526 ........................................ Ewald Søren P £ 214.......................................... Faaborg CJ £ 153................................................. Faber Kaj Leonhard (Løve Apotek) £ 225 Fabriken Protax, Kai Jensen £ 68........................ Farversmølle, Andreas Andresen £ 616x . Fink Holger & Comp. £ 2006............................. Fink Jep £ 91....................................................... Fohlmann P £ 749 ............................................. Folkehjem £ 148................................................. Fredenshøj Teglværk ved C E Føste £ 127 Frey Hans P..................... ..... ................................ Gartneriet Virkelyst, Fred. Kraft; £ 432. . Gefa Trø'gas Generator Fabrik ved Peter-

l’ap i riidl. Kemikalier Gartnere Bygmestre Møbeludsalg Automobilforlidl. Malermestre Snedkere Malermestre Automobilgummi Pianoforhdl. Manufakturhdl.

Snedkere Farverier Købmænd Gartnere

Agenturforr. Malermestre Fajanceovne Aviser Skibsprovianteringsforr. Trikotagehdl. Købmænd Snedkere Købmænd Frugt en gr. (Kblivn.) Købmænd Købmænd Købmænd Herrekonfektion en gros Kalfelirænderier Gartnere Stenførretninger Ingeniører M aski ji sn cdkerier Eadiondsalg Gala me ri vareudsalg' Urmagere Olier, min. (Smøreolier) Urmagere Snedkere Købmænd Sagførere, Incasso Gartnere Fiskehandlere Elektr. Lysinstall. Fro Købmænd Købmænd Bagere Manufakturhdl. La'derhandlere Orgelbyggere Murermestre Bogbindere Elektr. Lysinstall. Malermestre Sagførere Kaffeudsalg Gas- og Vandinstall. Hoteller Agenturforr. Maskinfabr. Farvehdl. Murermestre Centralvarmeanlæg Materialhdl. Bogbindere Blikkenslagere Læderhdl. Blikkenslagere Antomobilforhdl. Købmænd Automobilforlidl. Kaffeudsalg Smede Fisk en gros Manufakturhdl, Mejerirekvisitter og -art. Købmænd Købmænd Skræddere Skræddere Olier, min. (Smøreolier) Arkitekter Røgerier Apoteker

Teglværker Cykleudsalg Gartnere

sen & Mathiesen £ 230................................... Gasgeneratorer Gilde’s C F Eftf., W Vollertsen.......................... Læderhdl. Goeg Anton £ 181.............................................. Agenturforr. Grand Hotel £ 92................................................ Hoteller Grube Adolpli £ 917........................................... Skræddere Gude W £ 859 .................................................... Buntmagere Gummi-Centralen, P II Cramer £ 817 . . . Vulkanisering Gødnings Salgskontoret, Akts. £ 80 . . . . Gødning, kunstig Ilammerich OLW Landsretssagf. £565. . . . Sagførere HANDELSBANKEN I AABENRAA, Filial af Akts. Kbhvns Handelsbank £ 2030 . Banker, Incasso Hansen Arnold £ 851.......................................... Trikotagehdl. Hansen C F £ 371................................................ Manufakturhandlere Hansen Claus F £ 172......................................... Bagere Hansen Hans £ 857............................................. Lyskopiering Hansen Hans £ 496 ............................................ Kolonial en gros Hansen Hans L £52............................................ Købmænd Hansen J £ 796 ................................................... Købmænd Hansen Jørgen Chr. £ 527.................................. Bagere Hansen Lorenz £ 424.......................................... Elektr. Lysinstall.. Hansen Lorenz jr. Lorenz Hansen £ 138 Isenkræmmere Hansen Lytje £ 470............................................ Købmænd Hansen Max £ 434 ..................................... Skotøj en gros Hansen Oscar £ 196..................... .....................Ejendomsmæglere Hansen Richard £ 224........................................ Elektr. Lysinstall. Hansen Rudolf £ 254......................................... Arkitekter Hansen & Veit £ 162......................................... Korn Hass Carl £ 104.................................................. Gartnere, Blomsterhdl. Ileidemann C £ 82............................................... Agenturforr. Heidenreich Detief £ 541.................................... Giarmestre Hejmdal £ 32, 32A, 330 & 330A........................ Aviser Hejmdal’s Trykkeri £ 32.................................... Bogtrykkerier HerreHusCentral ved AndreasPetorsen£176 Herreekviperingsbdl. Hoffgaard, Akts. £ 5.............................................. Manufakturhdl. Holst & Kruse £ 678 ................................ Bygmestre Hotel Danmark £ 58......................................... Hoteller Hotel Royal £ .................................................... Hoteller Hotel Stadt Teater £ 353 ................................... Hoteller Hiibncr F £ 615v................................................. Skræddere Høffner Peter £ 413............................................ Købmænd Irma £ 129............................................................. Smørhandlere Isaksen P G £ 509 ............................................. Skræddere Iskremfabriken £ 137 .................................. Flode Is

Nielsen Lorentz P.................. Nielsen Matth. £ 186 . . . Nielsen Niels A jr. £ 665

Aabenraa

IV — 1540

Provins-Register—Forretninger

Forretningsnavn og Adresse Nielsen & Søn f 528 ..................................... Nissen Hans § 559 ......................................... Nissen Hans g 546......................................... Nissen’s JH& Marius M aski ns u edker i f 409 Nissen Jiirgen L f 295 ................................. Nissen Wilhelm f 718.................................... Nordsclileswigsche Zeitung, Akts. f 20, 553 & 554 ................................................. Nordslesvigske Folkebank, Den, Akts. $ 2018........................................................ Nymølle Fiskeri, Olesen f 608 x................... Olesen’s Ole Fiskerøgeri g 948 .................. Olsen Jens f 834 ........................................... Paulsen Alfred fl 638.................................. .. Paulsen Johs. f 50......................................... Paulsen Peter g 933 ...................................... Pedersen Axel g 781...................................... Pedersen Chr. Møller g 881.......................... Pedersen Peter g 510..................................... Petersen Andr. g 800..................................... Petersen Asmus S g 25.................................. Petersen Johan g 779..................................... Petersen Lilli g 203 ....................................... Petersen Marcus............................................ Petersen P Chr. g 770 ................................... Petersen Robert g 202 .................................. Pott H Chr. g 486 ......................................... Poulsen Hans g 586 ..................................... Poulsen Peder Chr. g 417.............................. Premier Is g 870 ........................................... Premier Squash Nybro 14, 16 g 870. . . . Preuss Aug. g 345.......................................... Prima, Kulimport & Skibsfart, Akts. g 62 Radioforretningen Olympia v. J Karger g 861............................................................. Radioforretningen Tempo, Chr.Jenseng 844 Rasmussen M Castenskjold g 227................. Rederi M Jebsen, Akts. g 9............................ Reissmann II g 488 ....................................... Revisionskontoret, Chr. Ilviid g 495. . . . Revisionskontoret i Aabenraa, Sønderjyl­ lands, se Sønderjyllands Revisionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisionskontoret i Aar­ hus, Akts. N-Chaussé 8 g 850 Ricken & Co. g 281....................................... Riedel Carsten g 477..................................... Ries Hans g 23.............................................. Riis-Antonsen M g 304................................. Rode C C g 260 ............................................ Rosenstand G- Landsretssagf. g 51............... Rosenvold C F g 116..................................... Rudenauer L g 157 ....................................... Sanct Ansgar Klinik g 730 ........................... Schmidt Carl I g 66............................ .. . Schmidt Detlef g 705 .................................... Schmidt J A g, 354 ....................................... Schmidt Nis g 580......................................... Schmidt Søren P g 450.................................. Schmidt W P g 360 ...................................... Schultz F g 512............................................. Simonsen Chr. g 558 ................................... Singer Co. Symaskine Akts.......................... Skibsbroens Vulkaniseringsanstalt, Nikolaj Iversen....................................................... Skov II g 548 ................................................ Sodborg Brødr. g 588................................... Sohnemann Christine g 170.......................... Sparekassen for Aabenraa By og Amt g 67 Staugaard Christian g 198............................. Stehr Karl Friederich g 606y......................... Sønderborg Dampskibsselsk. g 28................ Sønderjydsk Blod- og Melassefoderfabrik ved Anthon Bundgaard g 381...................... Sønderjydsk Elektro, Jensen & Hansenf 475 Sønderjydsk Foderblandingsfabrik ved An­ thon Bundgaard g 391 A............................ Sønderjydsk Frøforsyning, Akts. f 47Tele- gramadr. „Sønderfrø“ . ......................... Sønderjydsk Mejeriforsyning, P Petersen g 87............................................................. Sønderjyske Kompagni, Det, Akts. g 381 Sønderjyllands Revisionskontor i Aaben­ raa, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts. N-Chaussc 8 g 850............................. Sørensen’s Chr. Enke Porcelænshdl. Sørensen Johs. g 540 .................................... Sørensen S M g 466 ..................................... Sørensen Valdemar g 874:............................ Taarnby, N Andersen g 278 .......................... Tastesen And)-, g 941 ... ................................. Thaysen Pg 205............................................. Thomsen Hans g 472 ................................. Thomsen Th. g 152....................................... Thorsmark Johan g 673 ............................... Tip Top ved F Petersen g 377 ...................... Toft Iver g 648 ............................................. Toft Thomas g 791..................................... ..

Se Fagregistret under Farvehdl., Malermestre Bagere Bageri-Art., -Mask. og- In­ ventar Maskinsnedkerier Bagere Trikotagehdl. Aviser

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under ( Bygningsart., Jern, App (ogArt. til Centralvarmeaul (Sanitetsart. Smede Agenturforr. Korn Skomagere Agenturforr. Giarmestre og Glarmagere Sagførere, Incasso Cykleudsalg Symaskineudsalg Patentbureauer Bagere (Murermestre, Jernbeton- , konstruktioner,Bygmestre Entreprenører Revision Motorcykler l’roduktforr. Snedkere Trælast- og Tømmerlidl. Boghandlere Automobilforhdl. Købmænd Æg

Top’s J P Eftf., Kruhl & Glistrup ft 54 Tøgesen H Chr. § 589.................................... Tøgesen J & Co. f 82..................................... Union, Korn- og Foderstofimport, Akts. f 85 Walther Knud f 208 ..................................... Vandenhertz J fl 442 ..................................... Wangsgaard M C fl 426................................ Weber Fr. Landsretssagf. & Notar f 57. . Weber II jun. fl 178....................................... Weber Hans sen. fl 108................................. Weichel Helge fl 428 ................................... Weide A C f 125........................ ................... Viereck Peter f 180....................................... Wiese Julius fl 793....................................... Wiesel II J) 895 ............................................ Wiesel Hugo fl 119........................................ Wilhelmsen Chr. fl 635................................. Willroth’s Friedr. Enke f 234 ...................... Voetmann J J f 1.......................................... Wohlenberg Ludwig f 229 ........................... Wæver Svend, Akts. f 8............................... Zetterquist Jes f 282...................................... Ægeksport Sønderkøb, Akts. f 97.................

Banker Ørred Røgerier Skræddere Maskinf orkandiere Isenkræmmere Smede Automobillakerere Skræddere Bagere Isenkræmmere Agenturforr. Snedkere Modeforretninger Smede Arkitekter Malermestre Smede Bagere Bygmestre Fløde Is Mineralvandsfabr. Skomagere Kul, Kulimportører

Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Bodum, Dyrehave, Felstodskov, Hostrupskov, Knappen, Løjt Skovby, Røllum, Stollig, Stubbæk, Styrtom (alle pr. Aabenraa). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Begister for Danmark.

Aakirkeby.

Radioudsalg Radioudsalg Møbelarkitekter Damp- og Motorskibsselsk. Elektr. Lysinstall. Revision

(Bornholms Amt)

Jernbanestation f 21. Stations­ forstander: J P Kjøller. Kommunekasserer: Ludv. Sas- sersen. Kommunekontoret f 223 (9-12, Lørd. 3-6). Kæmner: J F Jensen f 228. Købstadrettigheder: Aakirkebys ældste Privilegier er stadf. 1346. Politimester, se u. Rønne. Postkontor f 41. Postmester: Aa. Frigaard. Skattemyndighedernes Vurde­ ring: Ejendomsskyld: 5, 828 Mill. Kr.; Formue : 6, 02 Miil. Kr.; Ind­ komst: l, 250 Mili. Kr. Skatteprocent 1939-40: 8, 7 (Lig­ ningsprocent: 12, 8 ). Socialkontoret f 223. Sognepræst: Il K Thorsagerf! 103. Sygehuset f 73, Læge: Vagn Nis­ sen. Vandværket(kommunalt),anl.l907. Bestyrer R Christiansen.

Aakirkeby Bank, Akts. f 46, st. 1901: Kontortid 10-12 og 14-16, Lørd. endv. 16-17. Aktiekapital: 300,000 Kr. Reserve: 345,000 Kr. Direktør: N Nissen-Petersen, R. Amtstuc, se u. Rønne. Borgmester : Bankdir. N Nissen- Petersen, R. f 2. Dommer, se u. Neksø. Elektricitetsværket (kommunalt) f 72, anl. 1909. Bestyrer: R Christiansen. Uaandværker- og Industrifor­ eningen, stiftet 3. Sept. 1887. Formand: Malerm. S Ipsen f 139. Handelsforening, Aakirkeby, stif­ tet 1. Okt. 1923. Formand : Ma­ terialhdl. P Simonsen f 10. Indbyggerantal 1935:1,560 (1801: 455; 1901: 1,176).

Herrelingeri en gros Gartnere Korn Mobelfabr. Guldsmede Sagførere Sadelmagere Køkkenudstyrsforr. Badeanstalter Købmænd Købmænd Købmænd Mekanikere Kakkelovne og Komfurer Købmænd Bygmestre Sejl- & Flagmagere Symaskineuds. (Kbhvn.) Vulkanisering Bagere Trikotage en gros Kaffeudsalg Sparekasser Købmænd Gartnere Dampskibsekspeditioner Blodfoder Elektromek.Værksteder Korn Frø { Mejerirekvisitter og -artikler Sodafabrikker

Forretningsnavn og Adresse Aaby’s Eftf., Knud Hansen f 250 ................. Aaker-Aakirkeby Sygekasse.......................... Aakirkeby Afholdshotel f 116...................... Aakirkeby Bank, Akts. f 46.......................... AakirkehyBoghandel ved HenryAndersenf 5 Aakirkeby Bogtrykkeri f 5 . . ....................... Aakirkeby Brugsforening f 43....................... Aakirkeby Bryggeri, Chr. Sode f 98. . . . Aakirkeby Cementstøberi ved Albert An­ dersen f 65................................................... Aakirkeby Højskolehjem f 81. . ..... ............. Aakirkeby Materialhdl. v. P Simonsen f 10 Aakirkeby ny Boghandel, Olga Larsen . . Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen f 9 Aakirkeby Tøjhus ved Carl Lind f 94 Andersen E f 9............................................. Andersen J f 109........................................... Andersen Otto f 140...................................... Andreasen M f 131........................................ Bech H J f 186............................................. Becher V f 38................................................ Bendtsen Jens f 179....................................... Bornholms Kreaturforsikringsselskab, Povl Olsen f 251.............................................. BornholmsLandho-Spare- ogLaanekasse f 18 Bornholms Valsemølle, Akts. f 39 .... Brøndum Osvald f 47.................................... Dam Harald f 34........................................... Dam Johannes f 200 ..................................... Eriksen A f 8................................................. Faarhæk’s J K Eflf. ved Cecilie Nielsen f 24 Frostegaard Skæreri, Poul Andersen f 78x

Se Fagregistret under Herreekviperingshdl. Sygekasser Hoteller Banker, Incasso Boghandlere Bogtrykkerier Brugsforeninger Bryggerier Cementvarer Hoteller Sygeplejeart., Materialhdl. Boghandlere { Savværker, Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. Herreekviperingshdl. Tømrermestre Skræddere Automobilkørsel 1 Snedkere Snedkere Smede Cykleudsalg Kreaturforsikring Sparekasser Møller, Dampmøller, Mel Urmagere Bagere Bagere, Biscuitfabr. Smede Manufakturhdl. Savværker

Revision Blikkenslagere Arkitekter Købmænd Cykler en gros Købmænd

Konditorier Kaffeudsalg Flytteforretninger Urmagere Herreekviperingshdl. Anlægsgartnere Trikotagehdl.

IV —1541

Aalborg

Pro vin s-Reg i ster—F or re tnin ger Forretningsnavn og Adresse Funcb Jolis. £ 128............................................... Hammer N........................................................... Hansen Ahlinann £ 205u............................... Hansen E £ 262 .................................................. Hansen Eivind £ 195........................................... Hansen Johs. £ 76............................................... Hansen Julins £91............................................... Hansen Jorgine Blomsterhdl. £ 120 Hansen N £ 3....................................................... Hansen Otto Mallebygger £ 195........................ Ilenriksen’s A P Eftf., Rasmus Vibe £ 87 Henriksen M £ 102............................................. Hesthaven Chr. £ 201.................................... Holm Peter £1 225 ............................................. Ipsen Mathea £ 212............................................ Ipsen Sigurd £1 139............................................ Irma..................................................................... Jensen Aage £ 121.............................................. Jensen C E £ 249 ................................................ Jensen Chr. £ 100................................................ Jensen H I £ 26................................................... Jensen Ove £ 272................................................ Jensen Poul £ 19................................................. Jensen Villiam £ 129........................................... Johansen C £ 254 ............................................... Kann’B Hotel £12.............................................. Koefoed P M jun. £ 58........................................ Kofod P A £ 115................................................. Kofoed Carl £ 30................................................. Kofoed Konrad £ 122....................................... Larsen Axel £ 54................................................. Larsen Chr. £ 267................................................ Larsen Chr. & Søn £ 118.................................... Lind Robert £ 230 .............................................. Lind V £ 99......................................................... Lund II Chr. £ 220 .............................................. Lund J £ 57.......................................................... Lundberg V £ 185................................... Månsson M £ 260 ............................................... Madsen Andr. £ 130............................................ Madsen Niels £ 218............................................ Mortensen Carlo L £ 37..................................... Munch Aksel £ 90............................................... Møller Georg £ 36u............................................. Maller Ingvar £ 92............................................... Nielsen Andr. £ 85.............................................. Nielsen E £ 104................................................... Nielsen Edv. £ 29 ............................................... Nielsen Emil £ 169............................................. Nielsen Gunnar £ 192......................................... Ny Malle, O P Johnsen £ 70............................... Nygaard A P £ 89............................................... Nørgaard J Landsretssagf. £ 111 ...

pekran med 20 m Udlægning og desuden forefindes 5 private Kulkraner m. v. og 4 Kornele­ vatorer samt en Suger. Los­ ning og Lastning besørges ved Havnearbejderne efter faste, mo­ derate Takster. I Havnens Nær­ hed Post- og Telegrafstation. 6 Lodser. Over Hals Barre er dej- uddybet et Løb med godt 7,5 m Vanddybde. Udenfor Barren Fyr- taarn med Station for Hals Lod­ ser. Til Vejledning for Sejladsen over Barren og fra Hals til Aal­ borg er der Ledefyr og Lysbøjer. Havneingeniør: Cand. polyt. A Mortensen, Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2093, priv. £ 3169. Havnefoged: PCMølbacli, Kontor Nyhavnsg. 12 £ 2767, priv. £ 2750. Historisk Samfund for Aalborg Amt. Formand: fh. Baukdir. Chr. Jørgensen, R., Boulevarden. 22 £ 1286. Hyp othekfo reningen forLaan mod sekundær Prioritet i faste Ejen­ domme i Aalborg, Nytorv l£ 570; stiftet 11. Sept. 1895. Udlaan pr. 1940: 13,454,663 Kr. 94 0. Reservefond: 1,201,501 Kr. 41 0. Tilsynsraadets Formd.: Overrets­ sagfører Jacob Ilasselbalcli, R.; adm. Direktør: Overretssagf. Knud Griinwald, R. Indbyggerantal 1940:53,133(1801: 5,579; 1901: 31,457) med For­ stæder: ca.70,000 (Aalborg er ved Broer over Limfjorden forbundet med Købstaden Nørresundby, se denne). Jernbaneselskab, Aalborg—Had­ sund. Formand: Forretningsf. Mar. Andersen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Aalborg—Hvalpsund. Formand: Forretningsf. Mar. Andersen. Driftsbestyrer: Cand. polyt. K M Kjær. - Fj erritslev — Nørresundby— Fre­ derikshavn. Formand : Forret­ ningsf. Mar. Andersen. Driftsbe­ styrer: Cand. polyt. K M Kjær. Banernes £ 4203 & 4204. , Jernbanestationer: D. S. B. £ 206. Stationsforst.: P Rasmussen; Pri­ vatbanerne £ 4203 & 4204. Sta­ tionsf orst. : Jean Dupont. Kamilliancrklinik, Kastetv. 1 £ 728. Katedralskolen, Saxog. £ 3211, stiftet 1554; Rektor: Dr. pliil. Kjeld Galster. Kommunale Kontorer: Admini­ strationsbygn., Boulevarden 13 (9-16); Kommunaldirektør: Ths. Thomsen £ 1714, priv. £ 130. Kommunehospitalet, Urbansg. 36 £ 2478, 2479 & 1911. Overlæger : Harald Møller (kirurgisk Afd.) og Dr. med. Carl Scbwensen (me­ dicinsk Afd.). Tuberkuloscliospi- talet £ 2480. Overlæge: Kurt Genner. Forvalter: N P Pedersen. Konsuler: Argentina: Im. Stuhr, R., Vice­ konsul £ 1177 (10—12, 2—4). Finland: E P Kjeldsen, Nørresund­ by, Vicekonsnl £ 30. Frankrig: Konsul Chr. Cloos, K. DM., Frederikshavn £ 150, Konsnlaragent. Grækenland : Henning Jensen, Vicekonsul £ 76 & 2076. Nederlandene: Frode Obel, R., Vicekonsul £ 7300. Norge: P E Riitzebeck, Vicekon­ sul £ 67. Portugal: N Ravnkilde-Larsen, Vicekonsul £ 200 & 291. Spanien: Magnus Muller, Vice­ konsul £ 97. Storbritannien: Norman H Han sen, Vicekonsul £ 4120. Sverige: Frederik Obel, R., Vice­ konsul £ 7300. Tyskland: Chr. Sommer Larsen, Konsul £ 20.

Amtstue: Østeraa 19 £120. Amts­ forvalter: Gustav Debell, R. Amtsvandinspektør: Distrikts- bestyrer V Mertz Nielsen £ 1703. Amtsvejinspektør: Cand. polyt. M L Troelsen, Kontor: Kong Christians Allé 2 £ 2670. Arbejdsanvisningskontoret, Østeraag. 16 £ 2782. Biskop over Aalborg Stift: D v. Huth Smith £ 3176. Borgmester: Postvagtmester M Jørgensen £ 1322, Træffetid 10- 13, priv. £ 2204. Borgmester- kontoret, Administrationsbygn. (9-16) £ 5623. Brand- og Boliginspektør: Arki­ tekt Gunnar Stampe £ 5508. Brokontoret £ 35. Bygningsinspektorat, Statens. Kgl. Bygningsinspektør: Arkitekt Ei­ nar Packness, R. £ 1581. Bygningsinspektør: Arkitekt E L Poulsen £ 335. Byraadssekretær: V Buus £ 3348 & 5623. Danmarks Nationalbank, Aalborg Filial, Jernhan eg. 4, aaben 10—15, Lørdag 10—13V-> £ 11, 1056 & 3063. Domkirken (Budolfi Kirke) næv­ nes første Gang 1399. Spi­ ret, efter Model af det tidl. Raad- hustaarn iKbhvn., opførtes 1777— 80, Kirkens sidste omfattende Re­ stauration fandt Sted 1934, da Kirken blev forsynet med elek­ trisk Klokkespil (HKampmann). Dommere i Aalborg Købstad med Aalborg Birk og Fleskum Herred (67. Retskreds). Civildommer: J L Buch, R., Kont. £ 7072 (8—16). Kriminaldommer: Fr. Jubl, Kont. £ 7001 (9—16). Elektricitetsværket, Østerbro 7 £ 6360 (2 Lim), er anlagt 1909. Bestyrer: Cand. polyt. C Ravn­ borg. Fabrikinspektør for Aalborgkred- sen: K W Galle, R. £ 848. Folkeregistret, Administrations­ bygningen £ 6881 (2 Lin.) (9-16). Fremtiden, gensidig dansk Livsfor­ sikringsforening, oprettet 1886, Vesterbro 18 Aalborg £ 6510 (6 Lin.). Postgiro-Konto N r.5113. Den 31. Dec. 1939 var Forenin­ gens samlede Aktiver 47,303,761 Kr. 18 0. ogForsikringsbestanden Kapitalforsikringer: 145,071,858 Kr. Overretssagforer II Repsdorph, R.DM. p.p., København,Formand for Foreningen. Direktion: A C Christensen, adm. og Aktuar J A V Hartvig. Kontorchef: A V Schaarup. Akkvisitionschef: O J Thomsen. Gasværket, £ 59, anl. 1853. Bestyrer: H Hansen. Havnen, Vanddybde ved de imod Fjorden vendendeBolværker6, 5 til 7, 5 m, i det østre Havnebassin 6, s m, i Teglgaardsbavn 4, 7 m, i Skibsbyggerhavnen 4 m, i Baa- debavnen 3 m. Havnen ejer betydelige Arealer, tjenlige til Oplagspladser og til industrielle Anlæg. Udstrakte Havnesporanlæg langs de fleste Kajer. Ved Havnen findes Bugserdam- per med Dykkerapparat (tillige Isbryder), Vandpaafyldningsste- der, rigelige Proviantbeholdnin­ ger, Skibsværft med Maskin­ værksted, Ophalingsbedding for Skibe indtil 70 m og 750 Tons Egenvægt, 1 Tørdok for Skibe indtil 110 m Længde. Ved Skibs­ byggerhavnen findes en Opha­ lingsbedding med 175 T Kapaci­ tet og ca. 30 m Længde. Hav­ nen bar en 20 T Svingkran samt en hurtigt arbejdende 2,5 T Vip- Filialdirektør: O Valeur. Bogholder: A J Jensen. Kasserer: A Fahiansen.

Se Fagregistret under Sadelmagere Malermestre Snedkere Manufakturhdl. Isenkræmmere { Købmænd, Trælast- og Tømmerhdl., Bygningsart. Møllerimask. og -anlæg Foderstoffer Urmagere / Agenturf orr. Bageri-Art., * - Mask. og -Inventar, 1 Børstevarer, Kolonial, ( Krydderier Giarmestre og Glarmagere Manufakturhdl. Malermestre Smørhandlere Bagere Skomagere Mekanikere Købmænd Skomagere Bogtrykkerier Snedkere Stenhuggerier Gartnere Blikkenslagere Galanteri vareudsalg Købmænd Malermestre Elektr. Ly sin stal 1. Cykleuds., Automohilrep. Skræddere Manufakturhdl. Blikkenslagere Smede Savværker Malermestre Købmænd Cyklendsalg Vognfabr. og -forhdl. Skræddere Møller Snedkere Sagførere Vognfabr. og Karetmagere. Snedkere Snedkere Maskinfabrikker Malermestre Købmænd Murermestre Snedkere Hoteller Isenkræmmere Gartnere

Olsen Sigfred £ 144............................................ Pedersen Thomas £ 28......................................... Petersen Karen £ 232 ..................................................... Rønne Jul. £61..................................................... Sonne E £ 55....................................................... Svendsen Axel £ 174........................................... Svendsen Peter £ 56............................................ Tarp E £ 40.......................................................... Østerby S B L £ 22............................................. Evt. Forretninger i Omegnen optages i Fag-Registret under Stednavnene: Aaker, Boderne, Dangemyre, Skørrebro, Ugleenge (alle pr. Aakirkeby). Indregistrerede Firmaer. Se 2. Bind: Afdeling VI Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark. Murermestre Trikotagehdl. Sadelmagere Købmænd Bødkere Smede Elektr. Lysinstall. Bagere

Aalborg.

(Aalborg Amt)

Aalborg Haandværkerforening, stiftet 1848, Østeraag.27 £ 2. For­ mand: Fabrikant L Morch, R.£26. Aalborg Handelsforening af 1879. Formand: Købmand Chr. II Ole­ sen, R. DM. £ 5825. Aalborg Handelsstandsforening, stiftet 1863 som en Fortsættelse af det gamle Købmands]aug af 1431. Adr. Kompaguihuset, Nytorv £210. Formand:Konsul,Grosserer A Ahel, R., Næstformand: Konsul Gorm Brcmmer, R. p. p. Kasse­ rer: Købmand Knud Engsig. Aalborg historiske Museum. For­ mand: fh. Bankdir. Chr. Jørgen­ sen, R., Boulevarden 22 £ 1286. Aalborg kommunale Badeanstalt, Lokkeg. 7 £ 5230.

Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri, Østerbro, op­ ført 1898—99 af Kommunen. Overdyrlæge: A Nielsen £ 575, priv. £ 2879. Amtmand (Stiftamtmand) over Aal­ borg Amt og Stift: JABerner,K. DM. £ 423,451&452. Amtslæge: II Bendix-Poulsen £ 353. Amtsraadssekretær: Cand. jur. ’ II Preisz £ 451, 452 & 4603. Amtssygehuset, Hobrov. £ 5725 (9-16). Overlæger: Dr. med. Th. Eiken (kir. Afd.) £ 533; K Isager(Tuber- kuloseafd.) £6473; Dr. med. Erik V Schiodt (med. Afd.) £ 5636. Inspektør: Aksel Hjortshøj £ 2733.

Made with FlippingBook Online document