Samling_af_Bestemmelser_1925

1925.

1342

Lov vedr. smitsomme Sygdomme hos Husdyr.

23 Dec. hvilken han er bosat, tilkommer der ham Befordringsgodt- Nr. 326. gørelse, der, saafremt egen Befordring benyttes, fastsættes af Landbrugsministeren efter Forhandling med Finansmini­ steren. Godtgørelsen skal fastsættes til et vist Beløb pr. paabegyndt løbende Kilometer, og der skal angives et vist passende Mindstebeløb for kortere Rejser. Benyttes lejet Befordring, betales denne efter Regning, dog ikke udover den almindelige lokale Vognmandstakst. Naar Jernbane benyttes, tilkommer der Dyrlægen Befordringsgodtgørelse efter 2den Klasses Jernbanetakst. § 3. Denne Lov træder straks i Kraft, og samtidig op­ hæves § 20, 2det Stk., i fornævnte Lov Nr. 156 af 14. April 1920. Hvorefter alle vedkommende sig have at rette. Lov-Tid. A. Nr. 39. S. 1373. Udg. 6. Jan. 1926. Justitsmin. Cirk. til Overpræsidenten m. fl. om Nr. 194. dg f or Tidsrummet fra 1. Juli 1926 til 30. Juni 1927 fastsatte Normalbidrag. I Følge modtagne Indberetninger fra Overøvrighederne har disse fastsat de i Lov Nr. 130 af 27. Maj 1908 § 8, jfr. Lov af s. D. Nr. 131 § 8, ommeldte Normalbidrag for Tids­ rummet 1. Juli 1926—30. Juni 1927 saaledes: Børn (i og udenfor Ægteskab) 1 Moderen udenfor Æ gteskab 28 Dec.

4 første Leveaar ____________ _ i 5te—-10de Aar Ilte— 14de Aar Resten

Før og efter Barsel - færden |

pr Maaned Barsel­

færden

af Tiden

København.................................... Københavns Amt: for Frederiksberg og Gentofte Kommuner............................. - den øvrige Del af gl. Køben­ havns A m t........................... - gl. Roskilde Amt................. Frederiksborg Amt..................... Holbæk A m t...............................

348 276 276

25 20

O QOr-H

348 276 276 180 25

20

288 216 180 156 20 20 216 180 156 120 20 20 204 168 132 108 20 20 192 156 132 108 20 20

Made with