BerlingskeTidende_1749-1838

I No. 18 ' I iUøl>cnfjat>ni?e

I 1:757

.©a n(Fc

ANDET KAPITEL OM BOGTRYKKERSLÆGTEN BERLING I DANMARK I e t g a m m e l t K a p e l i Landsbyen Witzeze i Lauenborg hang i sin Tid et stort FamilieÆpitafium, der be* skrives saaledes: M idt i Billedet ses et Krucifiks, til højre knæler Faderen med fire halvvoksne Sønner, til venstre Moderen med fire unge Døtre, og paa Foden læses følgende Indskrift og Aarstallet 1618: Under dette Vers er med nyere Skrift tilføjet: »Melchior Christian Berling, königl. reitender Förster, hat dieses seinem Elter^Vater zu Ehren renoviren las? sen 1725.« Samme Steds fandtes ogsaa flere Glasmalerier mær* kede med Navnene: Frantz Berlingk 1596, Dirich Berlingk og Anna Berlingk 1642.]) Disse Navne viser hen Ic h F r a n t z B e r li n g k m i t F r a u u n d K in d , H e r r C h r is t z u D e in e m K r e u t z m ic h f i n d ’ D e in b i t t ’r e r T o d t u n d W u n d e n r o h t , H e lf e n a u s N o t h , b r in g e n z u G o t t .

Made with