Merged PDF 1954 provinsregister

Vejviserens 1. B in d in d e h o ld e r :

2. B ind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. V: Real-Register — VI: Firma- og Aktie- selskabs^Register — Vil: Fag-Register — VIII: Udlandet

IV

Af

Afdeling

Provins-Register

A.L, Forretninger Byvis ordnede Fortegnelser over Næringsdrivende i Danmarks Købstæder og købstadlignend® Bebyggelser samt Fanø og Samsø (se Fortegnelsen paa Bagsiden af denne Karton). De anførte Branche- og Varebetegnelser angiver tillige de Steder i Fag-Registret (eller Supplementslister til Fag-Registret), hvor de paagældende er optaget. Foran hver By findes et Real-Register med Oplysninger om stedlige Myndigheder, offentlige Kontorer, Institutioner, Foreninger samt en Del statistiske Data. Ved 37 større Byer tillige et Kort over Byen. B. Privat-Adresser Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Personer i Provinsen med Angivelse af Navn, Stilling- Titler, danske Ordensdekorationer, Adresse og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. Grænsen mellem det københavnske Person-Registers og Provins-Registrets Omraade er vist paa Planen Side 1073.

C. Kommunefortegnelse 1. Købstæder. 2. Handelspladser og Flækker. 3. Sognekommuner.

Fortegnelse over „Større Gaarde” udgives som Supplement til Vejviseren, og Købere a f ' KraksVejviser 1954, som har særligt Brug for denne Fortegnelse, kan, saa langt Oplaget rækker, faa den tilsendt mod Indsendelse af skriftlig Rekvisition til Vejviserens Kontor paa en af Kuponerne, som findes sidst i dette Bind. En nærmere Vejledning i Brugen af Provins-Registret findes paa næste Side.

I Tillæg til Fag-Registret, Afdeling VII i 2. Bind findes: Færøerne: Kort, Real-Register og Fag-Register. Grønland: Kort, Historie og Lovgivning, Kommuner, Kolonidistrikter og Embedsmænd.

Made with FlippingBook Online newsletter