Merged PDF 1923 personregister

Animated publication

Afdeling IV .

Person-Register for Kjøbenhavn,

Alfabetisk Fortegnelse over Privat-Personer og Forretninger VKjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer under ét med Angivelse af.den fuldstændige Adresse: Navn, Stilling, Titler, danske Ordensdekorationer, Bopæl (Glade og Husnummer), Postdistrikt og Telefonnummer. Barberer, Frugthandlere, Viktualiebandlere og en Del andre lokale Forretninger, hvis Adresser man naturligst vil søge i Fag-Registret og Hus-Registret findes opført i disse, men er udeladt i Person-Registret. Institutioners Adresser findes i Afd. II, Real-Register for Kjøbenhavn. — Adresser paa Privat-Personer og Forret­ ninger udenfor Kjøbenhavn, se Afd. V I, Provins-Register.

L i s t e o v e r D e d e .

I Slutningen af denne Afdeling findes en Fortegnelse over kendte Personer, der er afgaaet ved Døden i Tidsrummet fra 1. December 1921 — 30. Novembei 1922.

En nærmere Vejledning i Brugen af Person-Registret findes paa næste Side.

Vejledning i Brugen af Person-Registret,

1) E f t e r n a v n e er ordnet strengt alfabetisk. Dobbelte Navne med Bindestreg er indordnet umiddelbart efter Bærerne af det første Navn alene, f. Eks. Hanscn- Gad efter alle Hansen’erne. 2) Inden for samme Efternavn er Ordningen foretaget efter S t i l l i n g . Under samme Stilling er f. Eks. taget baade Kommunelærer og Kommunelærerinde, baade Billedhugger og Billedhug- gerinde. Ligeledes er der ved Ordningen af f. Eks. Fuldmægtige (Fuldm.) og Kandidater (Cand.) o. I. intet Hensyn taget til den nærmere Tilføjelse til denne Betegnelse. — Har en Person flere Stillinger eller Titler, er den formentlig vigtigste anført først, og Ordningen er foretaget alene efter denne . 3) Inden for samme Stilling er Ordningen foretaget efter F o r b o g s t a v e r (Fornavne). (Ordningen er strængt alfabetisk, uanset om Forbogstaverne staar enkeltvis eller de danner et Navn (C A P staar før Carl, dette atter for CAS). Tegnet & er ikke medregnet ved Ordningen, men det efterfølgende Navn er betragtet som Forbogstaver (Eks.: Hansen A & Petersen = Hansen A P etc.; Hansen A & Co. — Hansen A O O)). Firmanavne, der ikke ør dannet af Personnavne, er ordnet, som om det forste Ord var Efternavn. F. Eks. er alle Firmanavne, der begynder med „Dansk", indordnet foran Firmanavne, der begynder med „Danske". T il den „be­ stemte Artikel" (Den, Det, De) er der ikke taget Hensyn ved Ordningen. En Parentes efter Stillingen betyder, at Vedkommende er Indehaver eller Medindehaver af det i Parentesen nævnte, til det officieUe Handelsregister anmeldte Firma.

O p t a g e l s e i V e j v i s e r e n s k e r e f t e r R e d a k t i o n e n s S k ø n . For Optagelser, der skønnes kun at have Interesse for en mindre Kreds af Bogens Læsere, forlanges en lille Betaling. Optagelsesblanketter udleveres paa Forlangende (ved Indsendelser maa frankeret Svarkonvolut medfølge).

Afdeling I V . Person-Register for Kjøbenhavn.

* tm/mm r-rr —■ H a D ø rp la d e - & S k ilte fa b rik k en ve d R ich . W ie d e r G ra a b rø d ret. 8 E 4 B y 7305 A a a g e r .Tanus M u rerm J om sb o rg v. 3 1H e ll. | H e ll. 74 A ab ad -B jerrin g-C lau sen O J D ire k tø r Im ­ presario W e s te n d 304 1 | V 2325 v A abak A C G ross. F rm . V -V o ld g . 109 IS § C ent. 3106 & 3126 - Chr. Snedkerm . F a n o g . 22 iil J) S t. 862y - K , A k ts ., S n edk erm . Ø -V o ld g . 8 E ffiCent. 14041 A abal V in d u esk om p agn i R o sen ga a rd en 6 E | C en t. 8447 A a b a rt E in a r W P ia n ostem m er E n ge lsted sg . 43 m D S t. 8 S lv A ab cka, C h arles S elm cr D an m ark sg. 1S1 | )V 6 6 9 1x A abech A le x iu s A r k ite k t M u rerm . Sparres- h o lm v. 16 B rh . Jj) B e lla 559 - A K o n fe k tio n s fo rr. H u su m g. 10 133 4 T g . 1766x Aabel [S e en dv. O b el] - H P elek tr. In s ta lla tø r B o rg e rg . .122 E - H F U rte k r. Prinsesses?. 26 [C] |) A m . 4956 A ab erg E rik In stru m en tm a g er B a ggesen sg. 2 1 1 )1 1 1 1 1 40577 - K a r l F A In stru m en tm a g er .Pianostem ­ m er Y es tm a n n a g . 32 [S] |) A m . 3865 - A u g . T ø m rerm . In g o lfs A llé 44 S D A m . 1375 A a b irk S v en d T rik o ta g e h d l. S k od sb org A ab ou leva rd en s A p o te k A a b o u le v a rd 70El 4 C en t. 9500 ' - C y k lef« rr. ve d N H N ie ls e n A a b o u le v a rd 40 E | 1 N 778 A abou levard-K iosken v e d E N ie ls e n A a b o u ­ lev a rd 9 C IB 4 C en t. 2049 A abrin k H V G ia rm . A m a g erb ro g . 167 [s] 4 A m 3041y B p . L y o n g . 22s [S] A ab y [S e en d v. A a b y e ] - E m il In g e n iø r C and. p o ly t. Ila tte n s e n s A llé 4S E l J G h . 2766 - I K * m m u n elæ rerin de C la s s e n s g .l7 A s E l 4 0 2414y - Joh an K om m u n elæ rer W ilh . S m id ts Y . 1 G je n to fte 4 ) G je n t. 380 A ab ye [S e en d v. A a b y ] - E C and. th eol. L æ r e r M a ssør D o s serin g e n 183 El 4 N 3193 * C E n k e e. A p o te k e r Ø sterb ro g. 394 E l 4 0 2467x - T h ild a E n k efru e H o llæ n d e rv . 233 E - P E ta tsr. R . C allisen sv. llH e ll.4 H e lL 3 0 3 x - C F is k e rfa rtø js re g is tra to r S tra n d v. 132 A 3 H e ll. - E ls e F rø k e n H o llæ n d e rv . 233 E 4 V 2382 - R u d.G ross. P a p irp o sefa b r.G riffen feld tsg .6 4 4 K l& C en t.l2 5 7 ■ .1 S F In g e n iø r S o rted am sg.3 1® 4 K 2 8 '“>9x - F r . K a s s e re r R . C lassensg. 274 El $ 0 3847 - M K o m m u n elæ rerin d e C o lb jø m s e n s g .3 4IE1 | V 2769y - J ø rg en K u n stm a ler C lassensg. 1 7 B 4 El 4 ® 464 y - A M M a n u fa k tu rh d lsk e F a lk o n e ra llé 106 El 4 N 3f<5 1 Bp. F jo rd s A llé 1 4 E - T h . F rø k e n T eem b a U a gcfo rr. N ø r r e g .l6 3E 4 B y 751 x

Aabye*Hansen E RestauratriceVesterbrog.59 El |l Cent. 2868 AalølT Lauritz Fotograf Frederiksbergg. 14 H f By 7151 Aadam J Gulvbeklædningsforr. Julius Bioms G. 233 m 4 Tir. 370x Aaen P J Postassist. Trianglen 34El Aafeldt H C Overretssagf. Niels Hemming- sens G. 9 E 4 Cent. 6722 & 14897 Bp. Pi- lestr. 29, 312E 4 By 7161 Aagaard I S Anlægsgartner Høeghs A llé 6 Gjentofte J Hell. 1342 - C I.umbye Assurandør Fredericiag. 902E 4 Palæ 2551 - Carl Trier Billedhugger Østerbrog. 64 El - Carl Bogholder Rysensteensg. I 2IB - Carl ECand.polyt.tekn. Fotograf Redaktør Tordenskjoldsg 16 E 4B y 5464xBp.Mor- lenesv. 14 Holte 4 H olte467 - SO Cyklehdl. VerasAllé 24 Vanl. 4 Damsø 220 - Chr. Direktør Leifsg. I l 4E) 4 Am. 265 x - N A Forretningsf. Esromg. 32 [33Tsr. 465y - D E Frøken Carl Bernhards V. 3* E - K Fuldm. v.Rigsadvokaturen Ribeg. 12SE1 - Harald Gross. Kirsteinsg. 43El - Otto Gross. (Celinder & CoJTrondhjemsg. 102El 4 0 439x - & Fred' riksen Guldsmedem. St. PederStr. 26 E 4 By 2072x - V Guldsno1dem. (Aagaard & Frederiksen) Laner« landsv. 34El - Paul Ingeniør (Bach & Bonne’s E ftf.) Manøg. 51IS 4 St. 778x - L L Instrumentmager Blegdamsv. 46sEl 4 N 1774 x - J C H Justitsraadinde Bredg. 102E - Christine Klkollektrice 1 Strandstr. 182E - Annine Kommunelærerinde Abildgaardsg. 45 El 4 0 40v - A P L Kommunelærer Hellebækg. 33El - Julie Kommunelærelinde Cand. phil. Lun- deskovsv. 10 Hell. 4 Hell. 522 - M Kommunelærerinde Fjords A llé 103 E 4 N 4137x - H V M Konstruktør Bogholderallé78Yanl - Carl Vilh Kunstmaler 1. Strandstr. 182E ffi Palæ 1853 x - P Køkkenudstyrsforr. Kompagnistr. 19 E f iBy 310v Bp Sigridsv. 22 Hell. ulius Maler Fotograf GI. Kongev. 1672E 4 V 2027x(9-10) - O R Malerm. B« dilsg. 3e E - EmmaFrøken Maskinafskrivningsbur. Go- thersg. 364E J) Palæ 497v - O Maskinafskrivningsbur.Folkvarsv. 73IE 4 Gh 3434x - B A Maskininsp. Classensg. 19 B3 El 4 ® 2336 y - Ella Modehdl. Ø-Farimagsg. 13 E 4 By 1391y - O F Murerm.Amager Fælledv.l3(C|4Cent. 12786 (9-12 & l 1/2-4)Bp.Amag( rbrog.283[C] 4 Am. ?800 - Th. Murerm. Ilollændcrdybet 144E) 4 Am. 2139x - K Organist Norgesg 563(S) 4 Am. 3075v - Gunnar Overassist ValbyLangg.733Valby - O Overbetj. DM. Svaneg.l2E J)Balæ653x j

A a g a a rd C hr. P a p irh d l. (A x e l E A a m o d t P o u l A n k e rs G . 2 S E 4 P a læ 1974 - I G P a s to r em er. S tra n d b o u leva rd 72° El 4 0 261y - H P o sta ssist. L a n g e la n d s v . 37 E l 4 O h . 3427x - P F P o stk o n tro lø r H e lg o la n d s g . 93 E l - ’s P resseb u rea u A m a gerb rog.1 1 0 (s) 4 C e n t. 13550 & A m . 1624 - O H P ro f. G ren a a g. 82 El - A P rofesso rin d e K v o g h sg . I 4 Ei - J oakim R e d a k tø r A m a g e r B o u le v a rd 1344 (C) 4 A m . 1427x - I P S k ræ d d erm . S ta tio n sv. 2 H o lt e - A a g e T øm rerm . G u n lø g sg . 48 1 E l 4 A m . 2379y - P e d e r T ø m re rm . N ja ls g . 392 El 4 A m .4 6 5 y A agaard-H an sen L F u ld m . B a ld ersg . 651 El 4 T g . 1599x A a ga d es B rø d fa b rik , A k ts ., A a b o u le va rd 32 IS 4 C en t. 1181 & 9 1 8 2 A ageru p F r. B lik k en sla germ . G a s -& V a n dm . Am a gerb rog.1 8 1 ID 4 A m .7 2 6 v B p . H ø jd e ­ va n g s A lle 22 D 4 A m . 2267y A agesen C G B a g erm . H o lm b la d sg . 22 D 4 A m . 512y - H a ra ld B o g h o ld er B a g svæ rd - J N B o g h o ld er u .M a g is t. In g e rs le v s g . 1308 i | V 204 6v - J o h a n n e B ro d erih d l. F a lk o n e ra llé 19 E l - V ig em D ep a rtem en tsch ef i K u ltu sm . K . D M B ro d e i sens A llé 2 H ell.ffi H< 11.1823 - H C F o rre tn in g s f. F re d e rik s v . 3 l 3 El - H G ro s s (B a g g e r & C o )A m a g e rb ro g .l3 1 s D - A H d ls g a rtn e r T a a m b y pr. K a s tru p 4 K a s tru p 65 V a g n H ø je s te re ts s a g f. k st. K a m m e r­ a d vo k a t R F red h . K a n . 16 E l 4 C en t. 2550 & 11550 (1 0 -4 ) B p . S tock h olm sg. 53,,z M 4 0 728 - C J K irs c h o ff fh . K ø b m a n d D ron n . T v æ r g . 52i - M a rie M a n u fa k tu rh d l.N ja ls g . 51 E l4 A m . 998 y - J a cob R ep ræ sen ta n t G riffe n fe ld ts g . 284!S S N 626 S k o tø jsh d l. A m a g e rb ro g . 1 3 1 D 4 A m . 2470 - E S k o tø js re p a ra tø r S u n d e v e d s g .2 E 4 ^ 1987y - A a g e S n edk erm . W e s te n d 29 B J V 1 4 3 8 A agreen L V In g e n iø r V a ld em a rsg. 41* (S 4 V 5940 v A agren O V G u ldsm edem . S e lv g . 348M E Ahm an O scar fh. T o ld fo rv . R .M y n s te rs v . 7 A s E 4 V 28 2 l y Aahus-Kiosken ved V ilh . Gede F a lk o n e ra llé 120 E l 4 C en t. 10940 A kerlu n d IM O E F o r s t a n d e r in d e H e lg e - sensg. 2 El - H e n r y Gros8. (C h r.C R a h r& C o .) L y k k e s h . A llé 3 A S CØ 4 V 3305 - J oh n G ross. P u g g a a rd sg . 84 El 4 B y 485x - N J S k ræ dderm . K o n g . N y t 22 E D is - k on tol ank o g R evision sb an k en s B y g n in g 4 Cent. 6209 Bp. B reu g. 473 E & P & læ 1912 A ak erlu n d A S p ed itø r T o ld k la re re r P e te r F a ­ bers G . 354 É 4 N 3549 x

36

36

IV — 5 62

Aake—ATbra

Person-Recjisfer for Kjøbenhavn

Aarvig S & M S y g e - & P le je h je m F rd b g . A llé 42 B 1 E D Y 7 5 0 y Aarøe M K a ffe h d l. J ern b an ev. 1 A L y n g b y Aas I C D ire k tø r V -B o u le v a rd 45 4 E J) B y 567y - A W F o to g ra i' V -B o u le v a rd 4 5 4 E - J oh a n N aa lem a germ . G oth ersg.41 E D B y 3920 - E y v in d M o n ra d R itm e s te r K ra th u s v. C h a rlo ttl. D O rd r. 1057 - H O S kræ dderm . H a n s B a ck ers A llé 82 E D A m . 3435 x Aasberg J B o g h o ld er N -F a rim a g s g . 681 E - J F D am pskibst. R .D M .M fæ D . G erson sv. 26 H e ll. | H e ll. 617y - C E M a lerm . V ø lu n d s g . 5 4 E) D T g . 1482x Aasted D a v id K o n to rc h e fR ø n n e a llé 6 L y n g b y § L y n g b y 472 te lla M o d eh d l. F red e n sg . 4 1 E - A n n a T a n d læ g e st. K o n g e n s g . 5 E D P a læ 402 - J D T a p e ts erer (H P la m b e c k ’s E f t f .) Stam - pesg. 7 3 i | V 7669 - S T a p e ts e re r ( H P la m b e ck ’s E t t f.) st. K o n g e n s g . 5 3 E ® P a læ 402 Aastrand H B a g e rm . S tran d str. D ra g ø r D D r a g ø r 79 - H erm a n U rte k r. K a re n s g . 1 V a lb y D V b . 274 y Aastrup V o lm e r D riftsin s p . Cand. pharm . L y n g b y v . 852 13 - C arl G ross. P e d e r S k ram s G . 17 E D C ent. 9256 B p . H e lg e s v . 172 ffij D G h . 993y - H P P a s to r em er. R in g s te d g . 62 i | 0 1447 y - T h . P r o v s t em er. R .S tra n d b o u lev a rd 932(H D 0 2334v Aastrøm A a g e D ire k tø r H e jr e v . 23 1 El - C arl Sriiedem . N æ ru m D N æ ru m 43 Aasø P H Iso le rin g sm es te r H o v e d v a n g e n l 6 s B rh . D B e lla 300 Aavang ve d S M P ed ersen V a s k e ri 1. F re d e - rik sb o rgv. 28 El § T g . 1416 Abben J u lie E n k e fru e S va n lio lm sv. 1 4 A 2E | V 6202 u - F G ross. F rm . N -V o ld g . 34 E D C en t. 1955 - F G ross. Æ b lestien 1 [C] - H e d e v ig F rø k en S ek retæ r Cand. ph il. S van h olm sv. 14 A 2 E ® V 6202 u A. B.C. P ro to k o l Co. ve d Joh an n es Iv e rs e n & C o. F red h . K a n .2 E | C ent. 14770 &14771 Abel V C F u ld m . u. M a g ist. O d en seg. 134 03 - K n u d G iarm . V e s te rb re g .l0 2 si E | V 3713 - C F M G ross. (H a n d elsk o m p . A ja ) V en n e- m in dev. 20 2 É ® S t. 1172 - H e lm e r G ross. A g e n tu rfo rr. I E O hlsens G .1 9 1 M | C en t. 1 4 7 5 6 & P r iv a t fø 40 73y - M & C o . G ross. V en n em in d ev. 5 lid D S t. 1172 - F Sm edem . S lo tsg. 5 Hl B p . N ø rreb ro g . 34 Mb.o [jj] j j 693v - O C Sm edem . F u g le b a k k e v. 90 El D G h . 1033 y B p . D u e v . 883 Hl - A E T ø m rerm . (N H A b e l) V a ld em a rsg. 33 3 E - N H Tøm rerm . F rm . V a ld em a rsg. 33 E C ent. 4644 x e lA U rm a g e r T o r v e g . 37 E D A m .5 6 3 6 x B p H o lm . K a n . 282 E - 1 V U rm a g e r H o lm . K a n . 282 E D B y 7113 Abel Cathrines S tifte ls e A b e l C ath rin es G . 13 E se A fd . I I R e a l-R e g is te r Abeil E K F r u e K lk o lle k tr ic e K ron p rin sesse S ofies V . 23s 00 Abildgaard - Ju s t A b i l d g a a r d j u n . A ssu ran dør* V b to i m g .4 E £ C ent. 7008 B p . st. K o n g e n s g . 59 3 E D P a læ 2300 - R o b ert F o rretn in g sf. G ru n d tvig sv . 4 2 'E D V 6649x - N K om m u n elæ rer A m a g erb ro g . 2154 E - J u st K o n su l G ross. J en s K o fo d s G . I 1 E C ent. 11105 arl K ø bm an d G I. K o n g e v . 104 E D C ent. 8023 B p . E n gh a v ep i. I l 3 E - L M a lerm .L a rsb jø rn ss tr .21 E D B y 2179y B p . K o c h s v . 31s E | V 6096y - V P ia n ostem m er K a stru p lu n d sg. 11 K a ­ strup

Abildgaard C P o s tk o n tro lø r S m a lleg. I 3 E D G h . 1 1 69 x - A P ro k u ris t L e ifs g . 53 1 | A m . 974 y - ’s F a b rik e r,A k ts ., S u k k erva refa b r.G l.K o n - g e v . 39 E D C en t. 11321 Abildgaard-EHing J u st B a n k fu ld m . L e ifs g .8 s E Abildskov M F r u e Sæ befovr. N yela n d s v.5 0 IE D G h. 741u Abildtrup N H d ls rejse n d e H o lc k s P I. 2 B rh . |i B e lla 132 Abingdon ve d A R ø n n o w N iels H em m in gs en s G . 32 E D C en t. 4304 Abnormanstalter se E m n e listen Abraham L e o G u ldsm ed G ern ersg . 65 E D P a læ 847y - M o ritz H d ls a g e n t C o rt A d e le rs G . 83 E Abrahams C h. E k sp ed ition ssek r. u. M a g is t. P e d e r Skram s G .8 4E D B y 2753 y - N In s p e k te r v . K la s s e lo tte r ie t st. K o n ­ g en sg . 974 E D Balse 894y - J K a p t. R . G I. K o n g e v . 1023 E D V 5981x Abrahamsen J A n læ g s g a rtn e r F lin te ru p v . 18 V a n l. D D am sø 434 - C F B a g e rm . D ron n . T v æ r g . 17 E D P a læ 2716x - J B a germ . F rederikssu n dsv. 147 A s B rh . f B e lla 40 D am esk ræ dderin de K o n g e d y b e t 4 e E - K E n k e e. L æ g e M a g le k ild e v . 15' E D V 940 x - N in a E n k e fru e F rd b g . A llé 42 B 3 E D C e n t. 7413 - E in a r F o rre tn in g s f. S m a lle g . 7 1 E - L e o p o ld F o rre tn in g s f. S va n em osega a rd sv. 4 ‘ E D N 4409y - P o u l F u ld m . u. T e le g r a fv . V e s te rfæ lle d v . 904 E D V 1481v - G A G ia rm . Ø sterb ro g. 134 E D G 1123 v B p . K o ld in g g . 3 1 E - A x e l G ross. D ire k tø r R . P a læ g . 8bo E D C en t. 8771 - M G ross. (B u d tz M u lle r ’s E ft f.) B red g . 293E D P a læ 329 - A x e l In g e n iø rK u rla n d s g .l5 3E D A m .3 6 5 7 y - S In g e n iø r C and. p o ly t. B re d e L a d e g a a rd pr. L y n g b y D L y n g b y 272 - V K In g e n iø r G ru n d tv ig s v . 23 E D V 8100 - O K In sp ek tø r v. V a r to v H o s p ., K a p t. F a rv e rg . 27 E - K a r e n K o m m u n elæ rerin d e S t. J a kob s G . 184 E - V K K o m m u n elæ rer V en n em in d em in d ev. 63A 2 M D St. I0 5 3 x - H a n s L æ g e D r. m ed. V e s te rb ro g . 10* E J C ent. 5465(12-2 sam t T o rsd . 6-7) - H a ra ld L æ g e D r.m ed Ø -F a rim a ø s g .K o m - m unehosp E D B y 498 x & B y 6640 - E r ik M a g . art. O rg a n is tG y ld en lø v es g . 105 E D C ent. 3335 - A lb e r t O v e rte le g ra fb e s ty re r M F . B e n g - ta sv. 2» H e ll. D H e ll. 1719 - M L P a sto r em er. E v a ld sg . 43 E D N 53x - M R estau ratør T o ld b o d g .l3 E D P a læ l3 9 9 B p . G I. V a rto v s V . 36 H e ll. f S t. 309 - C h a rles S e k retæ r C and. ju r. H o rte n s ia v . 10 E D V 7560 - A S kræ dderm . D a n n eb ro g sg . 32 E D V 2917x - E in e r Skræ dderm . F le n s b o ig g . 194 E - P Skræ dderm . Is te d g . 991 1 | V 5497 x - A U rte k r. J om sb o rg v. 23 H e ll. Abrahamson S B lom sterh d l. N y g a d e 3 E D C en t. 2980 B p . F red erik sb o i g g . 314 E - H a r r it t D ire k tø r F re d e rik s b o rg g . 314 E D C ent. 9928 - F H E n k efru e G oth ersg. 160‘ E D B y 4683 - J u tta k g l. H o f-F ris ø rin d e K jø b m a g e rg . 31 E D B y 2424 B p. F red erik sb o rg g.3 1 4 E - B e rth a F rø k en G oth ersg. 1601 E - E d g a r G ross (E m il V A brah am son ) S v e i- gaardsv. 16 H e ll. D H ell.2 0 1 4 y - E m il V G ross. F rm . T o ld b o d g . 10 E | C en t. 749 & 6647 ■ M A In gen iø r K ra u sesv. 6 M D C ent. 9456 - J u l. O v e rk irk e b e tj. F red e rik sb o rg g. 314 E D C en t. 9928 Abramowitz G S kræ dderm . W e s te n d 2 3 E |; V 5894 x B p . D r e j øg. 10s EU J S t. 1291y

Aakerman A Dameskrædder Ny Kronprin- sesseg. 104E J Palæ 597 u Aakessen Aa Musikdir. Griffenfeldtsg. 351El „ H Cent. 10803 Akesson J N Gross. N-Voldg. 52 E Aa-Kiosken Aaboulevard 50 El D Cent. 11037 Aakjaer Svend Cand. mag. Yenusv. 244[s] J Am.4033y Aaland H P Kunstmaler Holmbladsg. 794 [S] Aalberg Joseph Kreaturkomm.Monrads Allé 20 Valby f Vb. 1155 - Vilh. Købmand Yirum Lyngby Aalborg Margarinefabrik’s Hovedoplag Pe­ der Skrams G. 24 EJ) Cent. 10254 &11254 Aalling J Sølvsmed Frdbg. Allé 11 A 3 [v] | V6686x - & Rasmussen Sølvsmede N-Søgade 17E® By 1919y Aalund Otto Giarm. Holsteinsg. 45 E DCent. 9936 Aamo David Direktør Hollænderdybet 2° E D Am. 1506 Aamodt Hans Driftsinsp. Østerbrog. 88 D4 I | 0 3646 - A x e l E Aam odt Papirhdl. kgl. Hofleve­ randør litogr. Etabi. og Bogtrykkeri Frm. Kong. Nyt, 18 E D Cent. 106 & 9206 Grundlagt 1857 Aamosen, Akts., N-Yoldg. 9 E D Cent. 9052 Aandssvageanstalter seAfd. IIReal-Rcgister Aaqujst Thorvald Afdelingschef Strandbou­ levard 1012 M D 0 3141 y Aarbye Marie Enke e. Hovedkasserer W ille- moesg. 224Hl D 0 2246 y Aardal Fr. Postassist. Vodroffsv. 21 B 1E Aarep S P fh. Godsforvalter Kjeldsgaardsv. 24Valby Aarestrup Emil Afdelingschef Stægers Allé 33 m S Gh. 2569 - Georg Bankbestyrer Maglekildev. 133ED V 7150 Aarfelt A L W Billedskærer Skydebaneg. 1 E D V 3058 Bp. Matthæusg. 282E - H Billedskærer Oehlenschlægersg. 26 Bb 1 E D Y 63 Bp. Sønderg. 4 4E Aargaard Jacob Vaffelfabr. Heibergs Allé 8 Vanl.D Damsø 203 Aaris N P Gross. Strandv. 1102Hell. D Hell. 873 - W fh. Skibsfører Vendersg. 29s E Aarkrogh Y M Kapelmusikus Jagtv. 713 02 Aarre HansFuldm. iKbhvnsKreditforen.Gaa- sebæksv. 21 Valby D Vb. 414 Aar8 Einar Forretningsf. Oehlenschlægersg. 64 E | Y 7619 - Louis Hdlsrejsende Rothesg. 93i | 0 1024x Aarsbo J Stadsbibliotekar Ole Suhrs G. 141 E D By 1987 Aarskov Georg kgl. Kapelmusikus Herluf Trolles G .74l | By 7773 Aa rslev-Jensen K Manufakturhdl. Borups A llé 213 Brh. f Gh. 2717 Bp. Genfor­ eningspi. 14s Brh. Aarstad W Driftsingeniør Halmt. 17 E - W O C Prokurist Ravnsb. Tværg. 53E D N 4033v Aarsø M Bogholder Vesterbrog. 603E É V 5827 y AarupChr.Bankbestyrer Hiortholmsv.5 Holte | Holte 429 - Einar Cyklehdl. Anemonev. 8 Gj entofte D Gjent. 830 - TJlla Frue Amager Boulevard 41E - John Malerm.Godthaabsv.30E |Gh.4066 - Chr. M etaltraadvarefabr. Vølundsg. I 4 DQ - & Co. Metaltraadvarefabr. Dortheav.39E) D Tg. 1100 - Robert Metaltraadvarefabr. Rudolph Berehs G. 4813 - S C A Metaltraadvarefabr. (Aarup & Co.) Dortheav. 39 DB - P J Revisor S-Boulevard 873E Aarup Hansen J Assist. u. Magist. S-Boule- vard 9U2E - Fr. Bankassist. S-Boulevard 864E - Th. Fuldm.Cand.jur. Grønvangen 17 Yanl. f Damsø 461

Absa—Agge

Person-Register for Kjøbenliavn

IV

563

Absalon, A n n o n ce- & R ek lam eb u rea u ved H o lg e r H a n sen L a n d e m æ rk e t 49 E | C en t. 11980 & B y 2349y - F o r s i k r i n g s - A k t i e s el s k å b e ^ A b s a ­ lon R aadhu spl. 45 Hl | C en t. 9930 se O p ta - g('lsen u n der A b sa lo n i R e a l-R e g is tr e t - K b h v n s -F rd b g . Vinduespolerinsrsbu reau ve d A L in d e g a a rd E s k ild sg . 351B J) V 48 69 Accumulator - Fabriken, A k ts ., V e s te rb ro g . 53 11 D C en t. 2161,7961 & 7981 T e le g ra m - adr. „ A ccu m u la to r" P o s tg ir o K o n to N r. 974 Achen P H A g e n tu rfo rr. R o sen b o rg g . 24 E S B y 1658 O - C hr. fh . G ross. V o d ro ffs p l.1 4 1 IS Jj V 4880 - K n u d K o rre sp o n d e n t M ik k e lb r y g g e rs g .6 3 E i B y 771 y - E P ro k u ris t M y n s te rs v . 134 S | Y 2499 x Acka, M u rrep a ra tio n s- o g K a k k elo vn sk om p ., ve d J u liu s N ie ls e n V e s te rb ro g . 146 IS ® V 8030 Acker [S e en dv. A g g e r ] - F r. G ross. N y g a d e 5 E | B y 3442 & B y 3664 B p F red en sv.1 7 C h a rlo ttl. $lO rdr.733 Ackermann K E K a p t. i S øet. F y rin s p . G er- n ersg. 2 E | M il. 233 A c m e P e n Co. v e d N P A H a n s e n & C o .S ilk e g . 4 E | C ent. 7967 Activ ve d P H L in d v a n g elek tr. In sta l- la tio n sfo rr. K irs te in s g . 4 1 | 0 414 - P a k k a ssefa b rik k en , C W in th e r H o lm en sg . 26 E | B y 2808x - V a re K o m m lo rr. L a n d e m æ rk et 18 | C 1 3 9 2 Activa, A k ts ., S k ræ d d erforr. H C Ø rsted s V 503 S A d a m ’ s T r a n s p o r t Co. A k t s . , N y g a d e 7 1 | C en t. 7400 G ru n d la g t 1884 P o s tg ir o K o n to N r. 174 Adamsen C a rl ele k tr.In s ta ll. V es te rb ro g . 8 8 1 1 | C ent. 6146 - H P G ross. G od th a a b sv. 444 El | G h.2402 - O G ross. M S H . (C h r. Stau sh olm ) B red g . 7 7 3 E - P P mus. In stru m en tm a ger A d e lg . 31 E S P a læ 287 v - H F M a lerm . F red e rik sb o rg g . 37 E $ B y 953 x - H V M a lerm . A a k j æ rs A llé 12 S ø b o rg - S østren e M a n u fa k tu rh d l. P e te r B a n gs V . 3 2 B m $ G h . 1027 y - A T R e d a k tø r B a d stu estr. 9 1 E Adeler [S e en d v. A d le r ] - C osm us B a ro n fh .F u ld m . i F in m . R y e sg .3 0 V illa e n E l | N 2035 - C H B a ro n E k sp edition ssekr. u. M a g ist. Ø sterb ro g. 56C 3 E l | 0 844 x Adeler-Bjarnø A x e l F u ld m . S o lso rtv. 58 E |l G h . 854 x Adels Forbund, D a n sk D ron n . T v æ r g . 7 I I | P a læ 173. x (4 -5 ) se A fd . I I R e a l-R e g is te r Adelsteen A lfr e d R ep ræ sen ta n t K in g o a g . 53 E 11 V 2996 u Adelsten H R ep ræ sen ta n t G u dru n sv. 8 C h ar­ lo ttl. i O rd r. 1428 Adelvig E & H S c h lo em er K o n fe k tu re h d l. F io ls tr. 18 E | B y 1817 x Adelørn C A A ld e lin g s e h e f J esp er B roch - m ands G . 52 El Adhassium v e d H K o b b e ltv e d t & C o. kem . F a b r. N ø rreb ro g . 100 El | C en t. 13751 Adler [S e en d v. A d e le r ] - & C o. C ig a re t- & T o b a k sfa b r. G I. K o n g e v . 41 IS f C en t. 1333 - L u d v . F C ig a retfa b r. (A d le r & C o .) GI. K o n g e v . 4 F T 3 J) C en t. 1333 - H e n ry D ire k tø r V o d ro ffs v. 392 S Jl V 36 09 - H u g o D ire k tø r ( H L A d le r ) H elleru p lu n d s A llé 14 H e ll. | H e ll. 5 5 0 '‘ - A d a D r. p h il. G a m m e lto fts g . 10s E | B y 455x - C A F a b rik b e s ty re r E g e g . 72 E l - V io le t F rø k e n H C Ø rsted s V . 731 E D N 4016 - A u g u s t G ross. V es te rb ro g .1 2 9 1 S | V 7 5 6 y - B e r te l G ross. R . V iU a n e lla R u n d fo rb iN ærum J) N æ rum 28 - D B G ross. (D B A d le r & C o.) Isla n ds B r y g g e 52 OS | A m . 197

Adler - DBA d l e r &Co . Gross. Bankiers Østerg.61 E D Cent. 37,750, 1623 & 12623 Stats |49&474 Grundlagt 1850 - H L Gross. Frm. Marmorv. Frihavnen El | Cent. 8331 - Martinfh.Gross.Østerbrog. 6 8 2 ElJ}01421y -.Hanna Mag. sc. Rektor Sortedamsdoss.97 El ( 2 —3 undt. Torsd. og Lørd.) Bp. Calli- sensv. 19 Hell. | Hell. 1996 - Agnes Pianistinde Vessels. 134El | N 6 8 lx - O E Repræsentant Jernbaneallé 54 Vanl. D Damsø 384 - J Sproglærer Gunløgsg. 522E - Rigmor Frøken Translatrice Villanella Rundforbi Nærum | Nærum 28 A d l e r C y c l e A k t i e s e l s k a b ,kgl.Hofleve- randørFrederiksborgg.43ogVendersg.28E f Cent. 9682,9683,9684,11682& 11683 Adolph C J Direktør f. Akts. Fr. Th.Adolph’s Enke, R.Uraniav. 17 S | Cent. 6061 - Birgitte Enke e. Gross. Gjentofteg. 22 Gjentofte J) Gjent. 279 - Holger Generalkonsul Direktør f. Akts. Fr. Th. Adolph’s Enke MSH. Slotsholmsg. 162E J|Cent. 9782 Sommerbp.RaagelojeD Raageleje 44 - C W Gross. Svendsg. 2 3 E - Fr. Th. A d o l p h ’s Enke, Akts., Gross. Slotsholmsg. 16 E II Cent. 7082 - O E Jægermester Godsejer Frederikkev. 16 Hell. | Hell. 855 - T Juhl Pianoforhdl. Jernbaneg. 4A° E ffi By 3310 - Asger Pr.-Løjtn. i L ivg. Kmjkr. Ø-Voldg. L ivg. Kas. E ||By 4295 - OveSnedkermFrejasg.5|L]Bp. Birkeg 8SE1 Adolphsen Anna Enkefrue Dukkeforr. Bleg- damsv. 114 | 0 ) D 0 2972 x - Vald. Forvalter Brogade 5 3 (Cl |Am5676x Adressekontoret ved Ove Krak Nytorv 17 (S I Cent. 308 Kontortid 9-4 Adriaanse Marius Gross. Agenturforr. Ama- lieg. 29 B E | Cent. .10960 Bp. Dyvekes A llé 13 (§] Adrian O C Cand. mag. Kommunelærer Bro- bergsg. I 4 IS J Am.5893y - Rud.Gas-&Vandm.Kobbersmedem.R. (H H Adrian) Toldbodg. 212E | Palæl588 - H H Kobbersmed Gas- & Vandm. Fim. Nyhavn 37 E |) Cent. 3238 - LM C Kommunelærerinde Brobergsg.l 4 El - Th. Malerm. st. Kongensg.44 2 E|) Palæ421 - Th. & Alb. Christensen Malerm. Borgerg. 81 E f Cent. 2944 AdriansenEBudeksped.Larslejsstr.l EJJCent. 12975 & By7559 Bp. Hvalsøv. 23 Brh. Adsbøl Carl Tandlæge Vimmelskaftet 42 B E I Cent. 6421 Bp. Strandv. 228 A Char­ lottl. I Ordr. 2078 AdsersenVald. Dyrlæge Cand.pharm. Allég. 27A>|F)f Gh.l453x - W Jordt Giarm. Bregnev. 19 Gjentofte ® Gjent. 485 - Hugo Læge Dr. med. R. N-Farimagsg. I l 2 E j By 5007 Adstofte Georg Cand. phil. Kommunelærer Bentzonsv. 2 3 E A.E.G. Dansk E l e kt r i c i t e t s Ak t i e s e l ­ skab Repr. forA.E.G., Berlin, Chr. d.9.G.5 E Cent. 5000 & 4322 Telegramadr. „Gea“ Postgiro Konto Nr. 357 Aeronautiske Selskab, Det danske, Amalieg. 31 E | Cent.10140 se Afd. I I Real-Register Afholdsdagbladet for Sjælland Stampesg. 7 GED® V 91v Afholdsforeninger se Afd. I I Real-Register A f h o l d s ho t e l l e t Colbjømsensg. 29 SU || Cent. 2196 & 2197 Telegramadr. „Afhold" Afnejemaskinen Dan ved Carl C Danly & Co. Falkoncralle 94 E |1 N 3465 Afrikanske Handelsselskab, Det, ved A Brinkmann & A G Falkentorp Synder- gaardsg. 21 |B] |i Cent. 10141 Aftenbladet Landemærket 3 E Red. | Cent. 4193 Eksped. |) Cent. 1103 Aften-Fotografen ved Fr. Sørensen Helgo- landsg. 21£0 S V1443x

A ften p osten V e d S tran d en 18 E R e d . ® C ent. 4737 E k sp ed . | C en t. 9393 A ften rek lam en , A k ts ., S v in g e t 23 EJ | A m . 1919 x A fzeliu s A A ssist. v. S tatsb. L in d e g a a r d s v .il2 C h a rlo ttl. - V ig g o J o u rn a lis t G I. K o n g e v .7 4 4IS ® C en t. 11706 A gb o V a ld em a r U rte k r. C olb jøm sen sg. 11 m I C en t. 6809 B p . J oh n stru ps A llé 52 IS A gen sk ov R ich a rd M a lerm . S a x o g. 50* E l ® V 2608 x A g e n t u r c e n t r a l e n , D T h om sen O v e r g . o. V . 90 EJ || Cent,“ 348, 2349 & 5212 A g e r J R ep ræ sen ta n t J a g tv .5 1 s!B | T g .l2 7 8 x A gerbu ndsen In g e b o r g M e lh d l.(M e l-& G r y n - l'orr. M o la ) J a k o b D a n n efæ rd s V . 1 0 B 5 H - O S adelm agerm . K r y s ta lg . 3 E | B y 4475 A g e rb y A k s e l K o m p o n is t G o th ersg. 160s E |» B y 166v A geren ve d V ilh . B a g g e r A d o lp h S teen s A llé 4 IS | ) N 2161 A ge rga a rd J K u rsu sb esty rer N ø rreb ro g .7 6 , IHI | N 876 x A gerh olm [S e en d v. A g g e rh o lm ] - E d v a rd B ib lio tek a r fh . O p era sa n g er H a v ­ n eg. 74 E | B y 4817 - L o u is e B lom sterh d l. A m a g e rb ro g .l7 5 [jS ]| A m .876 x - Sophus D ire k tø r iA r b e jd s g iv e r f.R .L iv jæ - g e rg . 2 1 1 El | 0 4156 - S v e n d G ross. (H o u lb e rg & A g e r h o lm ) J a g tv . 206s ÉH | 0 4577v - B e t ty L æ g e Ø sterb ro g. 1521 |øl J 0 5496 (1 2 -1 ) A gerlin W a ld e m a r B ro d e rih d l. V æ rn ed a m sv. 4 E l | V 5778x - E jn a r In sp ek tø r F a x eg. 104 E l | 0 2409 x - ’s E m m a E ft f. K o n d ito ri N ie ls J u els G . 4 E | B y 75 - M a r ie K o n fe k tfo r r . V - V o ld g . 87 IB | B y 1560y B p . V a n d k u n sten 63 i | B y 55 9 3 y - A M a sk in in s p .N -F rih a vn s g.2 8 2E l 1 0 5 6 4 2 A ge rsb o rg [S e en dv. A g g e rs b o rg ] - T h o rv a ld M a n u fa k tu rh d l. T o r v e g . 26 E l | A m . 58 45 v - V a ld . M e k a n ik e r G a s -& V a n d m .G o th e rs g . 150 E | B y 550 B p .Z in n sg .7 4El | 0 7 5 5 x A gersch ou V K P ro k u ris t S tæ g ers A l l é 19 E | G h . 2413 - I ) K R e sta u ra trice B oru p s A llé 109 E | G h . 2019 A g e rs k o v B E A D isp o n e n t H v id k ild e v . 102 B rh . - R F a b rik a n t N ø rre b ro g . 1063 E l | N 637x - J oh a n n e F ris ø rin d e K in g o s g .4 1IS | V 7047 - C In g e n iø r R .S tra n d b o u leva rd 3 8E l| 0 2 1 8 1 - C K o m m u n elæ rerin d e L y n æ s g . I 2 iSl | N 4381v - H C K ø b m a n d B a u n e g a a rd s v .4 6 G je n to fte | G je n t. 462 - M L e k to r C and. m a g .G ru n d tv ig s v. 33 0 3 1 V 5634 y - T h o ra L æ re rin d e R y v e j H o lt e | H o lte5 6 6 - W S k o tø js fa b r . B la a g a a r d s g .lS E | N 5 1 1 y B p . H C Ø rsted s V . 732 IS A gersk o v-N ielsen E B o g -& P a p irh d l. V e s te r ­ b ro g. 115 E | V 4232 A gersn a p H a n s K u n s tm a ler F u g le v a d F o r ­ sø gsstation en L y n g b y | L y n g b y 305 A g e r to ft P M L e k to r C and. m ag. L u n d s g . 104 E l | 0 145 u Å geru p C hr. P a p irh d l. N ø rre b ro g . 215 O p g . A CL) | T g . 639 y - C hr. R e sta u ra tø r F o reh h am m ersr. I 2 03 | V 9210v - J R esta u ra trice S ten osg. 93 1 | V 2901 y A ggeb o-N ielsen P A B o g tr y k k e r ( P A N ie l­ sen ’s B o g try k k e ri) S o fie v . 22 IS | N 458y A g g e r [S e en d v. A c k e r] - C hr. In g e n iø r S v a n e m ø llev . 8 4 H e ll.| H e ll. 305 - C hr. M a n u fa k tu rh d l. (K b h v n s . M a n u fa k * tu r Im p o rt) L a rs b jø m s str. 16 E A gg erb eck V a ld em a r K ø b m a n d R ø rh olm sg. 34 E A ggerb eck-C h risten sen E jg i l A fd e lin g s c h e f H o ls te in s g . 5 1 1 El A ggerd ah IS oph u s B o g h o ld e r G o d sb a n eg.?1®

B o g h o ld e r N ø rreb ro g . 684IS) | N 1 1 8 4 y

Agge—Albr

I V — 564

Person-Register for Kiøbenhavn

AggerdahlOhr. Revisor Horsensg. 164 M D 0 3316 x Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541SI - A L Vulkaniseringsanst. Peder Hvit- feldts Str. 13 E D R y 1166 x Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8X 0 $ B y 2563 Bp. Vesterbrog. 1430 § V6126y - Jens G Urtekr. Kronprinsesse Sofies V.7Q9 | Gh. 448x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H 0 Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 163E | V 3 0 3 v Aggerssko, Akts.,Skotejsfabr. Hellerupv. 15 Ueli. I Hell. 1897 & Hell. 1319 Aggersund Kridtværk, Akts., Guldborgv. 10 11j} Cent. 12984 Agier Johs. Brændselsforr. Rønneallé 1L yng­ by f Lyngby 210 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 ED Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev.23 ® | N 1107 - H C Prokurist Frederiksv. 25J1 JGh.2215 Agnvig Ludvig Direktør N-Frihavnsg. 8° \ø\ , J) 0 2895 Agrippina, Sø-, Flod- og Landtransport-For- sikrings-Selskabet, Kølin a Rh., Haagen Tønder Bredg.25E E DCent. 8892 & Palæ 1492 de Agiiera y Bayo V G spansk Minister Kri- - A Metalvarefabr. Amalieg. 31 E flPalæ 2378 Bp. Lilji v. 13 GjentofteD Gjent.645 Ahlbom Villiam Revisor Blaagaardsg. 212 SI ® N 5440 - Joh. J Sekretær Frdbg. Allé 363 V 5560v AhlefeldtJM Enkegrevinde Njalsg. V 1 - O M H Frøken St. Knuds V. 34s ® Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. «. Allé 12s 1 D Gh. 934x - A T E Greve R., Forretningsfører f. „Fjerde Søforsikringsselskab1 Holm. Kanal 24 E | Cent. 256 & 10756 Bp. Villa „Flakvad1 Rungsted J) R 17 - C GreveOverretssagf. Amalieg. 29 A E § Cent. 12267 & 12482 - Carl Greve Valby Langg. 1004ValbyD Vb. 324 x - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 1 | ' Cent. 12202 - SigismundGreveKmh.Hofjgm.R. DM.St. Annæ PI. 32E $ Palæ 1219 - Wilh. Greve Cand. polit. Palæg. 63E É Palæ 2048 - Hedvig Komtesse Peter Bangs V . 8 1 | Gh. 181 x - JohanneLensgrevinde Overhofmesterinde hos Enkedronningen Kronprinsesseg.20E | Cent. 7108 Ablén S Arkitekt Søborghus A llé 5 Søborg li Søb. 130 - C P Mekaniker (Ahlén & Rasmussen)Bro- bergsg. 320 - & Rasmussen Mekanikere Danmarksg. 13 ® 1 V 8761 Abiers Johan fh. Landmand Vesterbrog. 1752(0 AhIgren H A V Malerm. Ydunsg. 53S J Tg. 665x Ablmann Vilhelm Arkitekt Jyllands A llé 37 Søborg J Søb. 471 - Emilie Cand polyt. St. Knuds V . 15s ® - E Enke e. Oberst Willrmoesg. 181® - Mit haéle brøken Willemoesg. 18l !H 1 0 508 a - Nikolaj Ingeniør Hørsholmsg. 22 F 3El J Tg. 1683 y -M arie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15« CDf V 2097 y - Hans Overassist. u Magist.ForfatterBag- gesensg. 64|gl |) N 5555 Ahlmann-Ohlsen SK Kapt. V-Boulevard47‘ IB) |1 By 639o Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Lyneborgg. 83 0 j§ Am. 2802x Ahner A Buntmager st. Kongeasg. 10 E D Palæ 1107 y stianiag. 61Hl D 0 1652 Ahlberg [Se endv. Alberg]

Ahnfelt-Rønne 0 O ve rre ts sa g f. C hr. d. 9. G . 2 E § C en t. 9520 & 7119 B p . N y b ro g .3 2 4 E S B y 7738 B S k u e sp ille r N ø rreb ro g . 1772 U3 Ahrbjerg A fh . S tab sserg. D M . S t. P a u ls G . 52* E Ahrenkiel H a ra ld B o g - & P a p irh d l. S tra n d v. 29 m f S t. 393x - G e o rg U rte k r. G ross. R aadh u sstr. 6 I | C en t. 4994 Ahrenkilde E V E n trep ren ø r A m a g e rb ro g a d e 1534 0 D A m 355y - ’s N E ft f. F ru g t- & G røn th d l. N ø rreb ro g . 11 m J N 2859 Ahrens [S e en dv. A re n d s ] - O tto D ire k tø r Ø sterb ro g. 503 [Ml JO 0 5210 Ahrensberg H G as- & V a n d m . Sm edem . (S u n d b yern es V a n d - & G a sm esterfo rr.) H o lm b la d sg. 99 0 f A m . 186 x - J V G as- & V a n d m . (S u n d b yern es V a n d - & G a sm es te rfo rr.) C a rlsg 2 0 - A H d h g a rtn e r st. M a g le b y AhrenstV.I K om m u n elæ ,rerF rd b g .B red eg .7 E Ahrentzen [S e en d v. A re n tze n , A rn tz e n j - C a rl G ross. B ad stu estr. 9 1 E - C hr. R ep ræ sen tan t H u m leb æ k g . 254 El D T g 2121 Ahrnsll G W P o sta ssist. B oru p s A llé 184 El f T g . 2255 Aistrup R o b e rt D ir e k tø r st. K o n g e n s g . 110a E | C ent. 10196 - A K o n to rc h e f S tra n d b ou leva rd 79s IH - L P M ø h elh d l. S n edkerm . T o r v e g . 2 0 (Cl |1 A m . 43 31 i o g F red e rik sb o rg v. 121 E lJ jT g . 2933x Akademiske A n tik v a ria t, D e t, v c d A L E V Ø rn ø F io ls tr. 12,14 E D C en t. 2298 • Akie H an delseom p . G I. K o n g e v . 131 ® D V 6302v Akkordafdelingen (F o re n in g e n a f danske M a n u fa k tu r-G ro ssisters A k k o rd - o g K o n ­ k u rs -A fd e lin g ) K jø b m a g e rg . 64 E (1 0 -2 ) § C en t. 7513 S ta tstelefo n 10 Akkordretten B re d g . 59 E se A fd . I I R e a l- R e g is te r Ako, kern. tek n . F a b rik F rederikssu n dsv. 264 H u sum D B e lla 336 Aksslholt J B R e p ræ s en ta n tln g e rs lev sg . 1182 0 | V 7825 Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k e m i s k I n d u- S t r i A m a lie g . 15 El D C ent. 63b8 T e le - gram adr. „K e m in d u 1 - S v o v ls y re - & S u p e rfo sfa t-F a b rik en L im ­ fjo rd en K o n to r A m a lie g . 15 1 | Cent. 6388 - til F rem m e a f dansk F ersk va n d sk u ltu r G I. T o r v 22 0 Aktieselskabs-Registeret R aadh u sp l. 45 IS J) C en t. 4280 (1 0 — 3 ) se A fd . I I R e a l-R e g i- ster Aktino K e m is k F a b rik ved S P H a n se n Ø re- su ndsv. 51 S J) A m . 2845 Alabastvarefabrikken O n y x ve d G A n d e rs en P ile s tr . 92 E H B y 454y A la Ganterie G ren obloise, A T B o rd in g ,A k ts . A m a g e r t. 11 E D C en t. 159 Alban C A S ten - o g B ille d h u g g e r C ollin sg. 54 0 Albarts P T a p e ts e re r & D ek o ra tø r V e s te rb ro g . 14 ® D C en t. 11427 Albeck L u d v ig A p o te k e r V -B o u le v a r d 254 S il B y 1278 - K a j C and. j ur. S ek r. i F in m . P e te rs b o rg v . I 4 S | 0 1049 y - H j. D ire k tø r V e s te rb ro g . 44 1 S - M im i E n k e e. O ve rre ts sa g f. G I. K o n g e r . 29 B 3 S J V 5 1 2 9 x - C arl G ross. (A n d ersen & A lb e c k ) N - F a r i- m a g sg. 39z E J} B y 80 J l - C É & S øn ’s E ft f. G ross. F red e rik s b e rg g . 28 S H C en t. 1819 - F G ross. (J u l. Schm edes E ft f.) V - V o ld g . 2 3 S J} B y 2747 - S v . K a p t. i S øet. st. K o n g e n s g . 119 E D P a læ 105; y - V K o n to rc h e f i N a tion a lb . K ron p rin sen sv. 14 !E | G h. 1423 - M a rie M a le rin d e H a vu eg , 74 | | B y 35 y

A l beck A s ta F rø k e n P o rcélæ n sm alerin de K o n g G eo rg s V . 56 ' E f G h. 1525y - E M S k u esp illerin d e V -B o u le v a rd 254 S - B rød r. E & V Tap- tserere & D ek o ra tø rer K ron p rin sesseg. 38 E D P a læ 1686 - E T a p e ts e r e r T u llin s g .lO E D V 2958x B p . K a a lu n d sg . 5* S - F i itz T a p e ts e re r (S p o rré & A lb e c k ) J ern - ban ev. 33 s L y n g b y A lb ek J M a lerm . H o lstein sg . 50 H D 0 1660 - K M M u sik læ rerin d e A m a gerb ro g.1 8 7 3 S - H a n s R e p ræ s en ta n t S van h olm sv. 8* ® A lb ér D a n ie l F a b rik a n t G I. K o n g e v . F o rl. S f B y 6902 Bp. G I. K o n g e v . 871 ® | }V 8 6 3 y - E d u a rd G ross. (S k a n d in a visk G u m m i Im ­ p o rt K o m p .) H o lb e rg s A llé 12 V a n l. D D am sø 160 A lb erg [S e e n d v .A h lb e rg ] - N ie ls G as- & V a n dm . M ø lle g . 4 2 SI D C en t. 12493 - A P C M a lerm . M e lle m v a n g e n 49 B rh . - A L T rik o ta g e fo rr. B o rg e rg . 87 E A lb ertH B ø rn e k o n fe k tio n s fo rr.G ro s s . V e s te r ­ brog. 80 1 | V 3980 B p , V a ld em a rsg . 18s 0 D V 9 0 3 0 y - L F o to g ra f K jø b m a g e rg . 42 E D C en t.6984 - C a rl Porcelæ n sm aler C lassen sg. 3 A 2 Hl A lb erti S o fie F r ø k e n G l.M ø n t l3 E D B y 4102 - R o b e rt fh . S to lefa b r. S tra n d g . 27 B 4 (0) D A m . 5430 A lbertsen H a n s A fd e lin g s c h e f Ø -S ø g a d e 100* i | 0 154v - H e rm a n F o r v a lte r G u ld b ergsg . D e gam les B y S - L F u ld m . N ø jso m h ed sv. 7* 10] | 0 3431 v - V ilh e lm G ross. (V ilh e lm A lb e rts e n & C o.) F rd b g . A lle 66° ® g V 4058 - V ilh e lm & C o. G ross. B ø rse n E D Cent.. 4174 - V T J u stitsr. R . A m ic is v . 6 l ® D V 3 2 9 6 - L A K o n to rc h e f S tu ck en b ergsv. 21 L y n g ­ l y J|L y n g b y 487 - R S k ib sre d er N y v e j 18 G je n to fte D G je n t. 551 - F S k om agerm . V io lv . 15 G je n to fte A lb ertu s G u n dorph B ille d h u g g e r V a ld . H o l- m eis G . 55 13 - V B ille d h u g g e r K o n g e ly s v . 12 G je n to fte D G je n t. 643 - C hr. O v e rin g e n iø r R . D u n tz fe ld ts A llé 6 S H e ll. D H e l l 1473 A llin g A a g e F u ld m . H v e d e v . 1 B rh . Albinus J u l. A d ju n k t C an d. th eol. R o th e s g . 15* m | 0 702y - J G ross. (L u c a s & S c h a ltz ) R y e s g . 1313 Hl I 0 1551y A lb je rg M a gn u s G ross. B leg d a m sv . 7 2 A 3 HI D N 2899x A lb rech t P a u l J D ire k tø r B ern sto rffsv. 125 H e ll. D H e ll. 2129 x - L o u is e E n k e e. V a re m æ g ler C allisen sv. 21 H e ll. |) H e ll. 383. - C L Snedkerm . H o ls te in sg . 21 Hl B p . H o l­ stein sg. 53 Hl D 0 2059 Albrecht8en [S e en d v. A lb rec ts en , A lb r e k t- sen, A lb reth se n ] - S A B o g h o ld er T ra n sla tø rG l. K o n g e v .1 3 2 ® - In g e r B rod erih d l. H e r lu f T r o lle s G . 22* E B y 4006 arth a O M B øm ek o n fek tio n sfo rr. (V ilh . H a n s e n s E ft f. J M ath iassen & C o .) V e ­ sterb ro g. 106 B 2 0 - A fh .F a b rik a u tV o d ro ffs p L 101 ® D V 4495 - E , A k ts ., F e d e v a re fo rr. en g ro s S yn d er- gaa rd sg. 5 0 | C en t. 3416 - C F u ld m . H G Ø rsted s V . 44 ‘ E N 920 - L G ia rm . Ø -F a iim a g s g . 39 Hl D 0 1846x - A G ross. H e r lu f T i olies G .2 2 ‘ E J B y 4006 - A M G ross. statsau t. R e v is o r R . O M . G I. K o n g e v . 1324 E D V" 2069 y - E G ioss. U n d e r E lm en e 1° IS D A m * 1579y - P H e rre e k v ip h d l. ( P A lb rech tsen & C o.) R e v e n tlo w s g . 123 É | V 6061 u - P A lb r e c h t s e n & Co. H erree k v ip h d l. V e s te r b r o g .lu 0 ^ u e n t.7292 - I l P H ø rk r. K irk e g a a rd s v . 12 0 D A m . 207y - H In g en iø r Cand. p o ly t.W illem oesg. 1.3*13 I 0 4570

Person-Register ior Kjøbenhavn Albrechtsen L F Købmand Steins PI. 8 Valby I Vb. 872x - GeorgMalerm.Willemoesg.242lølD03455x - K Mannfakturhdlske Hulgaardsv. 89 Brh. | Gh. 6 6 8 y ' - Gerda Modehdl. Frederikssundsv. 15 E ® Tg. 1894 - N J Postassist. Noras Sidev. 4 Charlottl. - A Repræsentant Turesensg. 5 K |KJ D By 1444y - Johs. Skotøjshdl. Yesterbrog. 62® 4Cent. 9261 - Magnus Skrædderm. Birkeg. 22 IH | N 2585y Bp. Westend 5 3 ® 4 V 135v - O P Snedkerm. Vanløse Allé 1403Vank - Fr.Urtekr. Halmt. 1S*(E JpV2527y Albrectsen H Cand. jur. Sekretær Hesseløg. 292 m I St, 1245. - M Mørch Gross. Nørreg. 53 B 4 By 1450 u - A l b r e c t s e n &. Madsen I ngeniører Ve- sterg. 13 UHD Cent. 8434 - Sophus Ingeniør (Albrectsen & Madsen) H C Ørsteds V. 33 3 E j§ V 2471y - I l L C Musiklærerinde Bianco Lunos Allé 9 1 B - J V 11 fh. .Protokolfører i Kriminalretten , Grundtvigsv. 7 1 El Albrektsen A C Pianofabr. Brcdg. 36 B 4 Palæ 942 y Bp. Ny Toldbodg. 412B Albrethsen Fr. Afdelingschef Aurchøjv. 3S Hell. - Aage Arkivar Cand. polit. Vinkelv. 141El Albumin, v e d V Petersen, kern. Fabr. Blaa- gaardsg. 15 (SI D Cent. 14315 Alderstrøst Nørrebrog. 17 (SI Baggesensg. 1 0 , Blaagaardsg. 9 IE J N 4232 og Mølleg. 28, 30 |N] samt N Alle 15,17 & 19 É1 og Alders­ trøst Pas,s. 2 ,4 , 6 & 8 IH $ 1 N 2441x & N 2441y se Afd. IL Real-R( gister Aldorf L E Toldkontrolør Vald. Holmers G. 362Ei Alekto ved P Jørgensen Maskinfabr. Val­ by Langg. 74 Valby D Vb. 928 Alexander A Gross. Reventlowsg. 30 E D B 2919y - D & A Klkollektricer Ringstedg. 6 1 SO4 C 461 v - Chr. Repræsentant Ringstedg. 6 SEl 4 0 1447x - Leo Restauratør Torveg. 21 [C] |j Am.5896 Alexandersen Jørgen Bogholder Tycho Brahes Allé 312É14 Am. 2327y Alexandra, ved Arthur Hansen Blomsterhdl. Frdbg. A llé 62 El D V 1016y Alfa ved AugustaVoltelen Petersen Broderi- hdl. Nørrebrog. 64 (SI U N 784y - Ekspressen ved H P Mikkelsen Valken- dorfsg. 13 B D Cent. 11555 & 14800 - Laval Malkemaskinen. Akts., Mølleg. 26 M f Cent. 8195 & 4816 - - Margarinefabriks Hovedoplag Hambrosg. | 6 m I Cent,. 617,637 & 13128 - A l f a S e p a r a t o r , A k ts., Reparations­ værksted for Centrifuger Mølleg. 26 (Hl | Cent. 7429 Kontoret aabent 9-4 og Lørdag 9-2 - Transporten ved Einar Mikkelsen Valken- dorfsg. 13 B i Cent. 11555 & 14800 Alfelt C V Bankluldm. Markv. 30 Brh. Alfenide Nysølvvarefabr. Kjøbmagerg.50DB Alfsen I Korrespondent Drachmannsv. 3 Charlottl. Algreen-Ussing Flemming Forfatter Ma- thildev. 22 3 IH - E li Frue Maskinafskrivningsbur. Adolph Steens A llé 7S El $ N 618y - Gerda Sekretær i Justitsm. Vesterbrog. 1922El $ V 2095u - H Frøken Skolebestyrerinde Rønnebær v. Holte J) Holte 326 Alhambra, Akts., Filmsforr. Reventlowsg. 321 m 4 Cent. 9920 - ved J Christensen Vinduespoleringsforr. Sindshvilev. 3A IH 4 Gh. I257x Alhede Chr. Frisch Styrmand Borups Allé 235 C 2 Brh. Alhohn Viggo Smedem. Enghavepi. 15ØS4 V 3822

IV — 565

Albr—Alst

Aikjær M A Kommunelærer Frølichsv. 45 Charlottl. 4 Ordr. 354 - Marie Kommunelærerinde Turesensg. 161 B 4 By 5721y - Johs. Tømrerm. Godthaabsv. 18C4IH 4Gh. 1200 Alkoholfri Restauranter, Danske Kvinders Forening for, Vesterbrog. 17 ® 4 Cent. 10417 Supplerende Oplysninger, se Bind I :Real-RegistretogBind II: Fag-Regist­ ret (u. Caféer) Allart Gbelg. Gesandt SK. Toldbodv. 7B 4 Cent. 1741 Alléapoteket Frdbg. Allé 42B El 4 V 865 Allen [Se endv. Allin] - Poul Fabrikant (Johannes Allcn’sMetal­ varefabrik) Strandboulevard 1052Hl 4 0 1925x - Kai Forfatter Vodroffspl. 5r>E | V 4697 - Johannes Allen’ s Metalvarefabrik st. Kongensg. (il B 4 Cent. 3272 & 13119 Telegramadr. „Metaiallen“ - Johanne .FrøkenOversættevinde Fredensv. 12Charlottl. - George SanglærerLinnésg.63B4By2491y Aller Axel Bladudgiver (Carl Aller’s Etabi.) Valbygaardsv. 7Valby 4 Vb. 879 - Carl Bladudgiver R. (Carl Aller’sEtabi.) Valbygaard Valby 4 Vb. 319 Sommerbp. Villa Sophienholm Frederiksdal 4 Frede- riksdal 4 - ’s Carl Etabi. Bogtrykkeri, Bogbinderi, Galvanoplastik, Stereotypi og Papirfabrik HovedkontorValbygaardGI. Jernbanevold Valby4 Cent. 950 & 8922Postgiro Konto Nr.363 Ekspedition og Abonnement Ama­ gert. 14 B (8-5, Onsdag 7-5) 4 Cent. 5177 - Vald. Direktør (Carl Aller’s Etahi.) Val­ bygaardsv. 3Valby 4 Vb. 444 - Johan Kreaturhdl. Asger Rygs G. 32IB ® V 3454 - Chr. Slagterm.Falkonerallé67 (H4Gh.466 - Jens Tømrerm. St. Thomas Allé 24El vanAller P Direktør Tagensv. 833Cl ffl Tg. 1037y - August Repræsentant Classensg. 17A3B3 4 Cent. 11614 AllermannJohannes Gross.Villemoesg.8389® Allert H J Kommunelærer Hans Backers Allé 6i m Allerten C& K Frøkner Turesensg. 343E Allerup Kai Direktør GI. Kongev. 1411B 4 V 6331y - Charles Gross. (First American Per- fumery Oja) Gothersg. 1053B 4 By 1346x - MM Frue Hulsøm-& Plisséforr. Kir- steinsg. 7S® 4 0 905x - A Ingeniør Ingerslevsg. 1421 (S 4 V5948x - FlemmingOverretssagf. Skinderg. 38 B 4 Cent. 372&3435Bp. Vodroffspl. 13s E 4 V 3153 - S P Repræsentant Kong Georgs V. 22[F] 4 Gh. 2302 Allesø K A Ingeniør Thorvaldsensv. 10s E 4 V 1632x Allgemeine Electricithts-Gesell- schaft Repr.for DanmarkA.E.G. - . Dansk Elektricitets Aktieselskab Chr. d. 9. G. 5 B 4 Cent. 5000 & 4322 Alliance - Alliance Assurance Company, Lid., i London: Tage Klee af Firma Klee & Schack, Løngangsstr. 16 IH4 Cent. 4462 & 14988 - Akts., Emissions- &Financieringsselsk. Raadhuspl. 45ØS 4 Cent. 13129 Alliance Francaise st. Kongensg. 62 B se Afd. II Real-Register Allin [Se endv. Allen] - Arthur fh.Domorganist R. Classensg.72 M 4 0 244v - Hans Forretningsf. Korsørg. 33s @1 4 0 4031x - Otto Gross. Classensg. 1 1 4 0 5363 - Georg kgl.KapelmusikusØsrterbrog.1364El 4 0337 - Otto kgl. Kapelmusikus Enighedsv. 71E 4 V1679y

Allin Carl Kontorchef Løj tn. Hovmarksv. 42 Charlottl. 4 Ordr. 1026 Alling C K Gross. (Alling Frants Co.) Ø-S 0 - gade 982O - Frants Co. Ingeniørforr.Puggaardsg. 4S09 4 Cent. 3071 <&14632 - Herluf Malerm.Bernstorffsv.137 Charlottl. 4 Ordr. 1868 Bp. Ordrupv.43 B2Charlottl. AlmA O Skrædderm. Olfert Fischers G.6K B 4 Palæ 2261 - I L Skrædderm. Dameskrædder Frede- riciag. 12‘ B 4 Palæ 820 - Niels Skrædderm. Strandv. 38 Hell. 4 St. 1605 Bp. Aaboulevard 643(S Almania Cykleforr. ved N Chr. Hansen Val- demarsg. 57 & 59 UD 4 Cent. 11038 Almar Knud Skuespiller Trianglen 71 M Aimbiom Aug. Bagerm. Vesterbrog. 119 E 4 Cent. 5975 Almborg Axel Disponent Østerbrog. 106 2 M Almdai C Gross. Graabrødret. 12 B 4 By 84u7 Bp. Bispebjergv. 702El 4 Tg. 2a86x - Alfr. M Kontorchef St. Markus A llé 54E J N 3486 - Hans Pianist Musiklærer Yodroffsv. 283B 4 V 7638 Alme C Agenturlorr. Thorvaldsensv. 7‘ E 4 N 369x Almer CPBogholder DM. Aaboulevard 4231H) 4 N3425u Almind’s M Eftf., v. d. Lieth elektr. Install. Reykjaviksg. 5 OH 4 Cent. 6708 - Magnus elektr. Install. Ingeniør Mariev. 9 Hej!.-4 Hell. 1808 - Chr. Gross. (L Kanneworffs E ftf.) Svanholmsv. I 1E - Chr. Manufakturhdl. Torveg. 1 03 4 Cent. 6365 - Peter Maskinfabr. Blegdamsv. 114* 13 4 Cent. 3742 «** *’ - ValdemarOvermontørNv Aaboulevard 10* E 4 Tg. 1428x ‘ • ’ - Harald Redaktør Læderstr. 17 2 B 4 By 5817 y Almindelig dansk Gartnerforeninge Ulykkes­ forsikrings-Selskab Puggaardsg. 11 E 4 Cent. 8530 - A l m i n d e l i g G r u n d e j e r f o r s i k r i n g , Akts., Kjøbmagerg. 54 B 4 Cent. 4358 Almindelig Hospital Ryesg. 15 É1 4 Cent. 1543 se Afd. I I Real-Register Almindelige - Det a l mi nd e l i g e Ha n d e l s k omp a g ­ ni, Akts., (The General CommercialCom­ pany, Ltd.) St. Anna? PI. 26B 4 Cent. 890 Stats 4 1 Telegramadr. „Alminko“ . Sup­ plerende Oplysninger se Real-Registret, og Firma-Registret i Bind I - Det a l mi nd e l i g e Landbrugs- & Pl ant age kom pagni, Akts., St. Annæ PI. 26 B 4 Cent. 890 Stats 4 1 Almkvist N P Skrædderm.Nansensg. 39 B 4 By 745x Almtoft J P Prokurist Strandboulevard 114s fiS 4 .0 4075y Alnøe S P M Kontrolør v. Statsb. Rebekkav. 131Hell. Airøe Michael Fiskehdl. Torveg. & IS1 4 Am. 6299 Als A Bogholder Hørdumsg. 431E 4 By^- havn 102y - Rudolph Gross. Raadhuspl.14B3 OH4Cent. 9324 - C JKommunelærer Georgsv. 14 Charlottl. 4 Ordr. 1889 - Emil Læge Leifsg. 5 20 4 1335 x Alsfelt F Overassist. N y Carlsbergv. 21*E4 V 630 x Alsing F Gross. (Alsing & Kapel) Dronning- gaards Allé 11 Holte. 4 Holte 619 - & Kapel Gross. Nørreg.36 B 4 Cent. 654 - Adler Ingeni 0 r J a g tv .il 4 E 4 Gh.2730 - F R E fh. Overmaskinmester R. DM. I E Ohlsens G. 2 2 Él Alslebæn E Maskinfabr. Haraldsg.l 1 E 4 Tg.

Alsted J Jørgensen Kapt. i Fodf, Walesg. 93 B

Person-Register for Kjøbenhavn American -American Rubber Import, Akts., Toldbodv. 6E DCent. 4115& 4185 Tele­ gramadr. „Goodtire“ - Silk Co. ved Henry Olsson&Co.Holbergsg. 6E DCent. 5980 - Tailor ved F G Syng Frederiksborgg. 7 ED Cent. 5133 - America nTobacco Co., The, Akts., Sundholmsv. 65 OHDCent. 9891, 9892& 9893Telegramadr.„Powhattan“ P.G-S.323 Indenbys Depot Vesterg. 23,25 El DCent. 14193 AmerikanskAuto Gummi vedHolgerHansen &Hahn St. JakobsG.9 i |Cent.6981 - Baltisk GummiCentralvedEdm. Knudsen Bernstorffsv. 75Hell. DCent. 8283 - BenzinTank ved Wald. Nielsen GI. Kon­ gev. 4GI. Banegaard E D By 7505 - Budekspres ved L HarboeOlsenVesselsg. 4 [NI DCent. 6976&N 1445 - Amerikansk Elektricitetsselskab Scan dia, Akts., Bredg. 25 C ED Cent. 14645&12443Telegramadr. „Lyskraft14 - Gummivare-industri ved CNielsen Vær- nedamsv. 15E1DCent. 5932 - Gummivare Industri ved SVogel Vesterg. 3E DBy 4195 - Kontormobel-Lager ved Robert Dobel Kronprinsesseg. 26 E fi Palæ555x - russiskengelsk Gummilmport Gothersg. 91 E f Cent. 4463 - Ame r i kansk Træimport ved Emi- lius Lamp N-Frihavnsg. 261 1 Cent.8923 - Vulkaniser-Anstalt, LerbækHansen GI. Kongev. 4GI. Banegaard E Ametaved Jul. Zacharias CF Gardes Allé 26 Hell. D Hell. 1836 Amfeldt Henry Tandtekniker Blaagaardsg. 12-1 | N 1086x Amhof H Assist. v.Statsb.Kompagnistr.S'E Ambolt Einar Prokurist CL IbsensV.4Gjen- tofte AmmendrupJørgen Sølvsmed st. Kongensg. 32E DPalæ 1043y Ammentofte S PW Ingeniør (ElektriskMa­ skinfabrikNowa) Frederiksv.31sEl AmmentorpCarl Gross. St. PederStr.34ED Cent. 13967 Bp. Vinkelv. 63El D N 608x - Chr. D Gross. Bernstorffsv. 128Hell. § Ørehøj 2289 - R E Gross. St. Thomas Allé 8 El DCent. 11486Bp. PaludanMullers V. 82E1DV 5908y - CE A Kmh. Stiftamtmand K. DM. Frdbg. Allé 8SEl DCent. 7556 - Emil Kontorchef i Universitetskv;est. Steenstrups Allé 34El - Ludvig Læge Dr..med. Generallæge K. DM. Solvg. 261E DCent. 326(2-3) Ammerup K GFabrikant (TBaagøe’s Eftf.) Smedestr. 1ValbyD Vb. 75v - A Gross. (T Baagøe’sEftf.) Østerbrog. 106' E f Ø 752 Amming Harriet Vagtdamebureau Vodroffsv- 58s El DN 3315y Ammitzbøll Anton Eksport- & lmportforr. Halmt. 22E - E Forpagter H CØrsteds V.121El DCent. 12001 - A EnkefrueKlkollektrice Lundsg. 711 | 0 3380 - Estrid Kommunelærerinde H CØrsteds V.121El - H C fh. Landmand Strandg. 321E - Carl Broe Murerm.OehlenschlægersAllélS Vanl. DDamsø 221 - E Prokurist Nørrebrog. 1631E -H R Sekretær i Indenrm. H CØrsteds V. 121El - E K Vicefængselsinsp. Valdemarsg. 703E DV8648 Ammonsen [Se endv.Amundsen] - Harald Direktør Nørrebrog. 464EDD N 2005x - CCInspektør v. farmaceut. Læreanst. Stockholmsg. 27E

IV — 566

Alst—Ammo

Aister Poul Overretssagf. Nyg. 7 1 1 Cent. 12768 & 12892 Bp. Strandboulevard 77 B 3 Ø J ) 0 1932v Alstrup J Asylbestyrerinde Østerbrog. Kron­ prinsesse Louises Asyl El - HRBankbogholderAllég.25B3E

Amager Vinhdl., F Nielsen Amagerbrog.136 E f Am. 96 Amagerbanen Kontor Amagerbrog. E D Am. 543 og Stationen § Cent. 7142 Ama g e r b a nk e n , Akts., Amagerbrog. 25 E D Cent. 2090 & Am. 1698 Amagerbro - Ama g e r b r o , Akts., Amagerbrog.2 E D Cent.7897 & 10897 “ - Apotek Amagerbrog. 1 0 2 E D Am. 1257 - ’s Blusemagasin, Akts., Amagerbrog. 117 E ffi Am. 479 x - Oyklemagasin ved H Varbæk Amager Boulevard 133 E D Am. 904 - Farsforretning ved E Bentsen Amager­ brog. 14 E D Am. 44 - ’s Kolonial- & Vinhdl., Akts., Amagerbrog. 2 E D Am. 1155 Amagerbrogades Sæbeuds., Akts., Amager­ brog. 124 E i Am. 166 v Amagerland’s Vinhandel, Akts., Amager­ brog. 28 E D Am. 1945 x AmagermuseefHovedv. st, Magleby DMagle 129 se Afd. I I Real-Register Amatør-Fotografen vedEnna, fotogr.Artikler Vimmelskaftet 47 E D Cent. 10707 Ambech Th. Repræsentant Vindruev. 6 Brh. « Gh. 2542 Amberg I kgl. Kapelmusikus Helgolandsg. I 1 E | V 8029 - 1C fh. Kommunelærerinde Faxeg. 194 M Ambrosen Otto R Baand- & Modehdl. Frede- riksborgg. 22 E D By 595y Bp. Nørre- brog. 1871El | Tg. 256x Ambrosia, Akts., Konfekturehdl. Nygade 1E D By 1539y Ambt Einar Arkitekt GI.Strand 52s E D Cent. 5594 Bp. Ny Vesterg. 12 1 E | By 4433 - H fh.Lærerinde H C Ørsteds V. 6 6 4 IS Amby Kristen Cand. theol. st. Regneg. 20 2 E D By 1751v Ambye A Arkitekt Kastelsv. 4 1 D C 71 Bp. Eivindsv. 6 Charlottl.J Ordr. 1689 Amdi-Hansen A Automobilkøreskole Bjelkes Allé 42 El D Cent, 13680 Amdisen S A Manufakturhdl. Frederiks- sundsv. 39 El D Tg- 559 x Amdrup [Se endv. Andrup] - H Chr. Gross. Jernbaneg. 3 OS DCent.8951 Bp. N y vej 4 3 El ® V lOOlu - GCKommandør iSøet. K .DM .FM . Overg. o. V. 621E D Mil. 147 - Nanna Kommunelærerinde GI. Kongev. 94 A 3 El D V 2005 v - R N Kommunelærer Cand. theol. Godt- haabsv. 43 3 El f Oh. 1343x - V M Overretssagf. Sparekassedirektør R. N y Vesterg. 171Si D Cent. 3605 Amelung C F Gørtlerm. Degnemose Allé 55 Brh. | Bella 101 - V E G Smedem. Toldbodg. 2 2 E D Pal® 2695y - A Tandtekniker Nanscnsg. 521E - P Translatør Prokurist Under Elmene l s E D Am. 1949 y America-Canada Ekspedition, J A Pedersen Amagert. 24 E D Cent. 4158,8048 & 8051 American Atelier for Ladies ved Helen Lar­ sen Østerg. 44 E - Bureau of Shipping, H P Hagelberg N- Friliavnsg. 13 (0) D 0 3969 - A m e r i c a n E x p r e s s C o m p a n y , A k ts., Bankiers og Speditører Holm. Kain 8 E D Cent. 6750 & 10708 Telegramadr. „Amexco“ - Akts., Herreekviphdl. Kjøbmagerg. 62, 64 E D By 1144y - House ved A Gliickstadt Herreekviphdl. Aaboulevard 26 (H § N 2324 - Lady ved F Hegelund Lingerihdl. Værne- damsv. 18 El ® V8258 - Movie Star Photos ved A Aa Johansen GI. Kongev. 41 B El f V 3662 - American Pattern Works v ed Johs. Hoglund Langøg. 4 13 D St. 573 - Product Co., R Østergaard & Co. Vester- brog. 31 E

Made with FlippingBook HTML5