Merged 1912 (2) provinsregister

Ve jv iser f o r Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

A. Sjæ lland med Høen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fyen medLangeland, Ærø og

De i dette Register givne Oplysninger er for Oversigtens Skyld inden for hver Landsdel ordnet i 3 Grupper: 1) Pd/retn lngor. Indeholder for iver af Danmarks Byer (Købstæder og kebstadlignende Bebyggelse*} en al­ fabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Saandværk og Industri,' et Firma- Register;— et Uddrag af de officielle Handels-Registre — samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder m. m. I de Tilfælde, hvor man kander Oprindelsen til Ryens Ravn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virksomheder, .dér har Hjemsted udenfor Byerne, fifides efter disse. 2) P r iv a t -P e rso n e r. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) S tø rre G aarde . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc.,vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse. Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit. * ■ . ' En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

af Provins-Registret.

Vejledning i Brugen

2) om den mulig er Sædegaard eller Hovedgaard. 3) om den hører under et Grevskab, Baroni, Stamhus eller Gods. (Er dette Tilfældet, bør man opsøge Artiklen om det paagældende Gods. For at undgaa Gentagelser og for at Jette Oversigten er nemlig de Kendsgerninger, der er fælles for alle under et Gods hørende Gaarde, samlet under Ho­ vedartiklen). 4) Gaardens Areal i Tønder Land, specielt angivet hvor meget Ager (A) og hvor meget Eng (E.). 5) Gaardens Vurderingssum til Ejendomskyld. (Det erindres, at Værdien af Besætning og Inventar ikke er indbefattet i denne Sum. I Praksis kan man reg at en Gaards Værdi (med normal Besætn. og Inventar) er ca. 25 % større end Ejendomsskyldvurderingen. Under særlige Forhold, f. Eks. hvor Bygningerne er særlig kostbare, maa der dog beregnes et ringere Tillæg). 6) om der hører Skov (S) til Gaarden og hvor mange Tønder Land. ' 7) Skovens Vurderingssum til Ejendomsskyld. 8) om der hører Bøndergods til Gaarden. 9) Bøndergodsets samlede Vurderingssum til Ejendoms­ skyld. 10) Ejerens Navn, Stilling (Titler og danske Ordener) Bopæl, Postadresse og Telefon. Ourupgaard pr. Nykjøbing F. Sædegd. A: 1033, E: 62, Kr. 1,000,000 - S: 1300 Kr. 601.300 - Bøndergods Kr. 100.400. Kmh. Hofjgm. Godsejer Fr. Tesdorpf R. |} N. 40. Ourupgaard har altsaa Postadresse: Nykjøbing Falster. Gaarden er fra gammel Tid en Sædegaard. Der hører til Gaarden 1033 Tønder Land Ager og 62 Tønder Land Eng. Gaardens Vurderingssum til Ejendomsskyld er 1.000.000 Kr. Til Gaarden hører endvidere 1300 Tdr. Ladd Skov, som til Ejendomsskyld er vurderet til 601.300Kr. Yderligere hører der til Gaarden en Del Bøndergods, som til Ejendomsskyld er vur­ deret til 100.400Kr. Ejeren erKammerherre, Hofjægermester, Godsejer Fr. Tesdorpf, som er bidder af Dannebroge, og som har Telefon: Nykjøbing F. 40. Da der trods de detaillerede Oplysninger ikke er anført nogen andenAdresse, kan man se, at Ejeren bor paa Gaarden, og da der ingen Forpagter er anført,-han man formode, at han driver, Gaarden selv. 11) Forpagterens Navn, Stilling etc. 12) Godsforvalterens Navn, Stilling ctc. E k s e m p e lr

1. Forretninger er opført by vis. Byerne. (Købstæder og købstadlignende Byer) er ordnet alfabetisk. For hver By er først meddelt en Rækkø Oplysninger, dels statistiske: 1) Indbyggerantal 1911, 1906, 1901 og 1801. 2) Summen af samtlige faste Ejendommes Vurdering til Ejendomsskyld (Vurdering 1909). 3) Summen af Borgernes til Staten skattepligtige Ind­ komst (Ansættelse 1910—11). 4) Summen af Bqrgernes til Staten skattepligtige For­ mue (Ansættelse 1910—11). déls (for Købstæderne Vedk.) vedrørende de stedlige Myndigheder,, nemlig 1) Borgmesteren. Endelig er ved hver By angivet dens Afstand fra Kbhvn. (i Timers Jærnbanekørsel) samt for Havnebyernes Vedkommende Havnedybden. Af Forretninger er saadanne medtagne, hvis Art eller Størrelse giver dem mere, end lokal Interesse. Ved hver Forretning er anført, under hvilke Overskrifter i Fag-Regi­ stret den kan søges, thi der og kun der finder man de Til­ føjelser, der angiver Forretningens særlige Specialitet. Firma-Fortegnelsen er et Uddrag af de officielle Handels-Registre. Firmaer, der ikke har Hjemsted i nogen By, er samlet sidst i hvert Afsnit under OverskriftenLand et. 2. P riv a t-P e rson e r. Reglerne for Ordningen er de samme som i Afdeling IV, „Person-Register for Kjøbenhavn“ (se den grønne Kar­ ton foran dette Register). 3. S tø r re G aarde . De her meddelte Oplysninger er næsten alle tilveje­ bragt ved Korrespondance med de enkelte Gaarde og Gods­ kontorer. Forsaavidt Vejviserens gentagne Forespørgsler und­ tagelsesvis ikke er bleven besvarede, er de paagældende Gaarde og Godser anført j Listen uden nærmere Oplys­ ninger, idet Vejviseren ikke har villet bringe Andenhaands Oplysninger., Grevskaber, Baronier, Stamhuse og store Godser er i en Parentes anført paa deres Plads i Alfabetet med enHenvis­ ning til de enkelte Gaarde. Følgende Oplysninger er saa vidt muligt meddelt for hver enkeit Gaard: 1) Gaardens Navn og Postadresse. 2) Fremmode Landes Konsuler. 3) Stads- og Havneingeniøren.

A fdeling V . Provins-Register (A, Sjælland. B, Lolland-Falster. C, A. Sjælland.

Afdeling V .

A .

S j æ l l a n d m e d M ø e n , S a m s ø o g B o r n h o lm ,

1) Forretninger. 2) Privat-Personer. 3) Større Gaarde.

i ,

F o r r e t n i n g e r .

A a k i r k e b y . (Byen ved Aa Kirke og i Nærheden af Læs Aa)

A l l i n g e o g S a n d v i g , Indbyggerantal 1911: 2557; 1906 2546; 1901: 2709; 1801: 5»5. Ejendoms­ skyld: 3,2 Miil. Kr. Indkomst: 0,:! Mil). Kr. Formue: l,s Mili. Kr. Havnedybde Allinge: 3,7 M. Borgmester: C E P Christensen.

Indbyggerantal 1911: 1350; 1906:1195; 1901: 1176; 1801: 455. Ejendomsskyld: 12,i Mili. Kr. Indkomst: 0,g Mili. Kr. Formue: 2,i Mili. Kr. Borgmester: II P Hansen. Fremmede Landes Konsuler: Konsnlaragent Th. Thorson (Frankrig).

Sc Fagregistret under H o te lle r

F o r r e tn in g s n a v n o g A d re s s e A lo x a n d e rs e n ’s H o te l £ 2 4 .................................. A llin g e B o g - & P a p irlia u d c l, M (ije ro w £ 56 A llin g e K o lo n ia l- og P ro d u k tfo rre tn in g , A k ts. £ 1 0 .......................................................................... A llin g e T e g lv æ rk £ 2 9 .............................................. A n d e rs e n T h . B a g e rm . S a n d v ig £ 58 B e n d tse n M ...................................................................... B e rg g re n I .......................................................................... B id s tru p C h r. K ø b m d . S a n d v ig £ 17 B la n c h ’s H o te l £ 1 6 .................................................. B o rn h o lm s G ra n itv æ rk , A k ts . £ 18 . . . . B o rn h o lm s L a a n e - og D is k o n to b a n k , A k ts . I 7 0 ....................................................................................... B o rn h o lm s S p a re og L a a n e k a s s e £ 54 . . B o rn h o lm s S te n h u g g e r i.................................... C a rlse n ’.? H o te l S an d v ig £ 4 .............................. D am C h r. P K ø b m d . F u n c h M C B lik k e n s la g e ra l. £ 3 4 ................. G o rn itz k a O tto £ 7 4 .............................................. G rø n b e c h ’s H o tel § 3 6 ............................................... G rø n b e c h P M .................................................................. H a m m e rsh o lm s G ra n itv æ rk e r, A k ts . £ 47 H a m m e rsh u s H o te l £ 1 2 . ...................................... H a n se n C h r. £ 9 7 ........................................................... H a n s e n E K ø b m d ., S an d v ig £ 28 H a n s e n H L S a d e lm a g e r £ 57 H a n s e n J e n s M a n u fa k tu rh d l. £ 29 H a n s e n J ø h s ......................................................................... H a n s e n V M a n u fa k tu rh d l. S a n d v ig £ 60 H e n rik s e n M B a g e rm . £ 37 H o lm C h r................................................................................. H o te l „ A llin g e 11 £ 2 5 .................................................. H o te l C e n tra l £ 7 1 ...................................................... H o te l d u N o r d .................................................................... H o te l „ F in n e d a le n 11 £ H a sle 3 6 ......................... H o tel H a m m e rsø £ 5 9 .............................................. H o te l S a n d k a a s £ 9 4 ................................................... H o te l S a n d v ig £ 61 .................................................. H o to l „ S tra m ls o h lo s s 11, S a n d v ig £ 6 9 . . . . H ø ie rs Ilo te l £ 3 .......................................................... J a c o b s e n C a rl £ 8 5 ............................................. J a c o b s e n M a th ia s K ø b m d . £ 65 J ø rg e n s e n V a ld e m a r K ø b m d . K lo ’s H o te l, S a n d v ig £ 1 4 ...................................... K o fo d M K r. „ Ila lle ly s t 11 S a n d v ig £ 6 . . . L a rs e n H a n s & J ø rg e n ............................................... L a rs e n M a rtin K ø b m d . £ 5 0 M o rte n se n II £ 7 9 .......................................................... M o rte n se n II £ 3 1 .......................................................... H o lm P B a g e rm . £ 78 H o lm P C K ø b m d . £ 39

Se Fagregistret under

F o r r e tn in g s n a v n o g A d re s se

A ag esen N B o g h d l. JJ 40 A ak irk eb y . B a n k A k ts . £ 4 6 ................................. A a k irk e b y B o g h a n d e l £ 5 A a k irk e b y M a n u fa k tu rh d l. S im o n M ad sen S 24 A a k irk e b y M ateriiilli dl. v. 1TM id i el sen £ 10 A a k irk e b y M ø lle .............................................................. A a k irk e b y ø lb ry g g e ri £ 2 8 ..................................... Almindingen S a v v æ rk ved A O Muller £ 48 A n d e rs e n B rø d re n e £ 9 .......................................... A n d e rse n N £ 6 5 ........................................................... B e c h e r O hr. D 3 8 .............................................................. B o rn h o lm s B ra n d fo rs ik riiig s s e ls k a b $1 59 B o rn h o lm s L a n d b o -, S p are- og L a a n e k a s s e | 18 . .* ............................................................................... D am M a rtin B ag e rm . D 46 D am M P B ag erm . E ile rts e n M ario M a n u fa k tu rh d l. f) 37 E n g e il H a n s C h r. H e rre e k v ip h d l. £ 60. . . H a n se n A n to n M a n u fa k tu rh d l. H a n se n J a n u s f 44 . . . . . .................................. H o te l J o m fru b je rg e t, A lm in d in g e n £ 1 3 . . Ip s e n A n d r e a s .................................................................. Ip s e n A P K ø b m d . £ 3 .......................................... J e n s e n II I A g e n tu rfo rr. £ 26 J æ rn b a n e h o te lle t D ...................................................... K a n n ’s H o te l £1.12 , .............................................. K iø ld ru p T h o r £ 56......................................... K lø c k c rs A B F ilia l £ 2 2 .....................’ . . . . K o fo ed M ads .F arve- & T a p e th d l. K o fo ed T M £ 5 8 ...................................................... L in d V B lik k e n sla g c rm . M y reb y M ø l l e .................................................................. M ø lle r J o h ........................................................................... N ie lse n A n d r....................................................................... N ie lse n II K ø b m d . £ 55 N ie lse n H B lik k e n s la g e rm . N ie lse n W ill. S a d e lm a g e r £ 61 N y g a a rd ................................................................................. H a sm u sse n J P £ ............................................................ R a s m u s s e n L P .............................................................. S m id t H & Co. K ø b m d . £ 1 9 ......................... S o n n e P £ 1 ................. ..................................................... S ø n d re M ø lle, O M u n ch £ 39 ......................... Ø s te rb y S B J, B a g e rm .

K o rn , Im p . A- E k sp . T e g lv æ rk e r

B a n k e r, Ino asso

M u re rm e s tre M u re rm e s tre

M ø lle r B ry g g e rie r S a v v æ rk e r S a v v æ rk e r M u re rm e s tre S m ede B ra n d fo rs ik rin g s se Isk a b e r

B a d e h o te lle r S te n h u g g e rie r, G ra n it

B a n k e r (R o n n e) S p a re k a s s e r (R o n n e) S te n h u g g e rie r B a d e - (t S o m m e rh o te lle r C y k le r B o g try k k e rie r B ad e - & S o m m e rh o tc lle r B ry g g e rie r, M a ltfa b r. { S te n h u g g e rie r, G ra n it, B yg­ n in g s a rtik le r

S p a re k a s s e r

F a rv e rie r

M u re rm e s tre B a d e - og S o m m c rh o te lle r M a le rm e s tre T ræ la s t- og T ø m m e rh d l.

H o te lle r G a rtn e re

H o te lle r H o te lle r M a sk in fo rh d l. ls e n k r. (R ø n n e )

M a le rm e s tre

S n e d k e re

Is e n k ræ m m e re

M ø lle r M a le rm e s tre M a le rm e stre

H o te lle r H o te lle r, B ad e - & S o m m e r h o te lle r B ad e - & S o m m e rh o te lle r B ad e - & S o m m e rh o te lle r B ad e - & S o m m e rh o tc lle r B ad e - & S o m m e rh o te lle r B ad e - & S o m m e rh o te lle r B ad e - & S o m m e rh o te lle r H o te lle r F is k e h a n d le re ■

S n e d k e re C y k le r S m ede K o rn , Im p . & E k sp . M u re rm e s tre M ø lle r

B a d e - & S o m m e rh o te lle r G a rtn e re S te n h u g g e rie r (K b h v n .)

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

C y k le r D a m p sk ib se k sp e d .

Aakirkeby Bank, Akts., Bestyrelso: Læge C O L Carlsen (Formand), Bagerm. M C Dam (Næstform. og Kasserer), Købmand II K Engoll,- Kobmand A I’ Ipsen, Stationsforst. L L Mej dahi, Tegnelærer L 1’ Andreasen (Bogholder), Moller A P Henriksen og Rentier ,1 Ko food. Frm. tegnes af Kassereren, Bogholderen, Formanden, J Kofoed og L L Mojdahl, to i Foren. Aktiekapital 60,000 Kr. Aakirkeby Manufakturhdl., Simon Madsen, Indeh. S C Madsen,, Rønne. Frok.: II P Andersen. Aakirkeby Materialhdl. vod H Michelsen. Aakirkeby Skæreri & Comontstøbori (Brd. Andersen), Indeh.: Snedkenn. P An­ dersen og Murerm. N Andersen. Almindingen Savværk ved A O Midler. Boghandelen i Aakirkeby, Johanna Jørgensen. Bornholms Landbo Spare- og Laanekasse i Aakirkeby. Bestyrelse: Løjtnant C M Koefoed (Bogholder og Kasserer), fh. Gaardejer M Hansen, Avlsbruger A Ipsen, Borgmester II P Hansen, alle af Aakirkeby, Particulier I Muller af Klippely, Gaardejer A J Kratlund og Landsthingsmand P L Koefoed, begge af Pedersker og Gaardejer A Schou af Tvillinggaard, af hvilke tre i Foren, teg­ ner Frm: Smidt II & Co., Indeh. II A Smidt og L C P Lund.

K o rn ,K u l,L an d b ru g sm ask ., T ræ last- og T øm m erhdl., B y g n in g sartik ler,M ark frø , G ødning, K olonial en gros, Iso n k r., Støbegods, Jæ rn , M an u fak tu rh d l., F o d erst. M øller Sm ede B ade-& S om m erpcnsionater M alerm estre Snedkere S m ede

N o rd la n d e ts H a n d e lsh u s , A k ts . £ 7 . . . *

N o rd re M ø lle, I I Ip s e n £ 91 . . . . O lsen C h r., M esse n s U d sa lg £ 10 0 P e d e rs e n P ......................................................... P e n s io n a te t „S k o v b o 11 .................................. P e te rs e n C h r................................................... • S o n n e A n to n ...................................................... S o n n e J u l. . . . . . • • • • • *.• ’ T h o rb ek E in a r M an u fak tu rh d l. £ .» W ib e rg A li £ 20 & 4 1 ........................

S te n h u g g e rie r, G ra n it 57

Provin.s-ftegist.er, Sjælland

Forretninger _ Allinge

v — m

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse H a n se n E m il H e rre e k v ip h d l. fl 1 1 H a n se n L a u ra M a n u fa k tu rh d l. H a n se n T h o rv a ld M a n u fa k tu rh d l. f l . 10 H a n se n T h o rv a ld f 6 2 ............................................. J e n s e n A D 59 ................................................... J e n se n C |1 8 6 .................................................................. J e n s e n J o h a n ...................................................................... J o h a n n e s s e n T h . |1 1 ................................................... K h h v n sk e F o rs tæ d e rs B an k , A k ts. fl 57. . K o n ta n tfo rre tn in g e n , M a n u fa k tu rh d l. J|1 81. N ie lse n J fl 2 6 .............................................., .................. P e d e rse n S | 23 .......................................................... P e te rse n A fl 1 9 .............................................................. P e te rse n A age fl 3 3 ...................................................... P e te rse n L e rb æ k K o b m d . f! 15 P e te rse n L P ...................................................................... P e te rse n P C § 3 7 .......................................................... P e te rsm in d e T e g lv æ rk , A k ts . $) 3 . ................. J o rg e n s e n J o h s. B ag e rm . D 69 Jø rg e n s e n S C B lik k e n s la g e rm .

Allinge Bog- og Papirhandel ved M. Gjerow. Allinge Kolonial- og Produktforretning, Akts., Bestyrelse: Kæmner M P Ipsen, Partikulier G C Jacobsen, Kapt. J CKofoed, Gaardojerne L P Olsen og Smedem. P Pedersen, der i Poren, tegner Frm. Aktiekapital 50,375 Kr. Prok. :J B Larsen. Allinge Teglværk, et Interessentskab. Bestyrelse: Rentier J L Gronbecli, Ham- mersliobn (Formand), Snedkorm. A Sonne, Sparekassekasserer II Moller, S!on- værksbestyrer H J Pedersen og Stenværksojer A R Wiberg. Frm. tegnes af Formanden og Driftsbestyreren J Hansen i Foren. Kapitalen udgor 75,000 Kr. Prok.: J Hansen. Bornholms Spare- og Laanekasses Afdeling i Allinge (Filial af Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne). Bestyrelse: Borgmester O Christensen (Kasserer) N M Riddor (Bogholder) og Avlsbruger P L Holm, af hvilke to i Foren, tegner Frra. Bornholms Stenhuggeri, et Interessentskab i Olsker Sogn. Bestyrelse: Enkefru Emilie Danielsen, Haderslev, der tegner Frip., Enkefru 11 K Sandel), Aakirkcby og Partikulier J Bartols. Kapitalen er 30,000 Kr. Prok.: .1 C Jorgensen. Hammersholms Granitværker, Akts., Bestyrelse: Snedkerm. A Sonne, Stenhugger A Hansen, Maler C Nielsen, Smedem. P Pedersen, Vognmand .1 L Larsen, Stenhug­ ger M Nielsen og Kobmd. J Hansen, der tegner Frm. i Foren. Aktiekapital 40,000 Kr. Prok.: Stonværksbestyror II .1 Pedersen. Messens Ene-Udsalg ved Olir. Olsen. Nordlandets Handelshus, Akts., Bestyrelse: Gaardojerne H V Maegaard, Olsker, (Formand) L C Jensen, Olsker, D J Funch, Olsker og M Lund, Ro samt Agent P .1 Sandersen. Frm. tegnes af samtlige Bostyrelsosmedl. i Foren. Prok : P Kure. Aktiokapital 60,000 Kr. A s n æ s . (Næsset ved Aasen gennem Ods Herred og ved Aastoftc og Aasevang) Fra Kjobenliii.vn pr. Jærnbano 3 T. Indbyggerantal 1911: 659; 1906: 504. Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under D 2 6 ......................................................................................... C e m e n tv a re r A sn æ s D a m p te g lv æ rk A k ts . Jl 3 7 ................ T e g lv æ rk e r A sn æ s H o te l fl 4 0 ...................................................... H o te lle r A sn æ s S o g n s S p a re - og L a a n e k a s s e . . . . S p a re k a s s e r B e rn s te in W a ld e m a r fl 6 ...................................... T ø m re rm e s tre C Jem m en scn A .................................................................. S m ed e C le m m e n se n C h r., H o v e fl 5 3 ............................. S m ed e E rik s e n J e n s fl 6 6 ....................................................... T ø m re rm e s tre F is c h e r P K o b m d . fl 4 .............................................. T ræ la s t- & T ø m m e rlid l. F re d e rik s b e rg S a n a to riu m fo r k irte ls y g e B ø rn f) 7 5 ............................................................................ S a n a to rie r G y ld e n v a n g P K o b m d . fl 50 H o lb æ k og O m eg n s B a n k f) 3 4 .......................... B a n k e r (H o lb æ k ) H o v e M ø lle ........................................................................... M o lle r J e n s e n A lb e rt M a n u fa k tu rh d l. fl 32 J e n s e n A n d e rs B a g e rm . f 42 J e n s e n C h r. K o b m d . fl 63 J o h a n s e n S v en d O f) 20 . . ,................................. T ø m re rm e s tre L a rse n C h r. S a d e lm a g e r fl 71 L a rse n J K o b m d . f) 36 L a rs e n N ie ls fl 4 8 ...................................................... , S n e d k e re M ad sen B rø d re n e , A sn æ s M a s k in fa b rik f 3 M a s k in fa b rik k e r M ad sen C arl' fl 4 4 .......................................................... G a rtn e re M ad sen l f P P a p ir- & G a la n te rih d l. fl 14 M ad sen K a rl B lik k e n s la g e rm ................................ C y k le r N e jd h a rd t’s 11 Iiftf.N N ielsen M a n u fa k tu rh d l. A n d e rs e n P e te r B a g e rm . H o v e M ø lle § 45 A sn æ s C e m e n tv a re fa b rik , P T h o rv a ld H an sen

M ø b ler M u re rm e s tre F is k e h a n d le re M a le rm e stre S a v v æ rk e r

B a n k e r (G lo stru p )

C y k le r S m ed e M ø lleb y g g ere S m ed e M u re rm e s tre S m ed e T e g lv a irk e r

(K o rn , T ræ la s t- & T o m m e r- h d l., B y g n in g s a rt.,' .Isen- [ k ræ m m e re

K eeli C fl 4 ..........................................................................

indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre). Ballerup Teglværk Akts. Bestyrelse: J Andersen og T C Fulir 'Formand), der i Foren, tegner Frm. Aktk. 40,000 Kr. Petersminde Teglværk, Akts. Bestyrelse: fli. Dampmoller L P Jappe og Fabr.

11 Friis, der i Foren, tegner Frm. Aktk. 24,000 Kr. Reeli C. Indeli. .1 P C Reeli. Prok.: II C T Rooh.

B i r k e r ø d . (Oprind. Birkerytli; den af on Mand Birke ryddede Jord) Fra Kjebenliavn pr. Jærnbano Fa T. Indbyggerantal 1911: 1504; 1906: 14S1.

Se Fagregistret under

Forretningsnavn og Adresse

B in a s lia n s M a n u fa k tu rh d l. f) 9 B irk e rø d C e m e n tv a re - & K a lk m ø rte lfa b rik , N H N ie lse n & S øn f) 8 0 ..................................... B irk e rø d K o stsk o le f) 2 9 .......................................... B irk e ro d K ro fl 18 B irk e ro d og O m eg n s B a n k , A k ts. fl 59 & 71 B irk e ro d T e g lv æ rk f 6 .3......................................... C h ris te n se n & A D u c h w a id c r ............................. D ich J o h n fl 3 4 ................................................................... E b b e II f 7 3 .................................................. Ila n s e n ’s H C E itf . K o b m d . fl 10 H a n se n J o b s. fl 2 4 ..................................................... H an sen R L S a d e lm a g e r fl 44 H a n se n S v en d fl 4 f)...................................................... H e n rik s e n I I .................•................................... .................... H oy K irs tin e B o g - og P a p irh d l. fl 32 Iv an aU w II B ag e rm . fl 55 Ja c o b s e n C arl E K ø b m d . fl 30 J e n s e n C a rl K ø b in d . f 2 1 J e n s e n J fl 36 .................................................................. J e p p e s e n L H ...................................................................... J ø rg e n s e n J C h r. M a n u fa k tu rh d l. fl 27 K a h le H fl 2 6 ................................................................... L a u ritz en P J ...................................................................... M ad sen F C fl 1 5 .......................................................... M o g en sen I I C .................................................................. N o b is M o lle v. C h r. L a rs e n ft 2 2 .................. O lsen N P ............................................................................... P e te rs e n C h r. fj 76.......................................................... R a s m u s s e n H B lik k e n s la g e rm . fl 82 R a sm u sse n I ...................................................................... R e ith F F K ø b m d . fl 1 1 S c h w a rtz C II K o b m d . fl 79 S te e n C o rn e liu s & F T h o m se n f) 66 . . . • S te ffe n sen E ........................................................................... T o rn e v a n g T e g lv æ rk , A k ts., f 6 4 . . . . . . W in s te d t J o h n O v e rre ts s a g f. & V iggo S to ck - lu n d f 1 07........................................................................

C e m e n tv a re r K o stsk o le r

B a n k o r T e g lv æ rk e r M a le rm e s tre A rk ite k te r T ø m re rm e s tre

M a s k in fa b rik k e r

Is e n k ræ m m e re M u re rm e s tre

M a le rm e stre

N ie lse n H a n s f 2 7 ......................... N ø rb y 1 P I K o b m d . fl 1 P e te rse n I C fl 3 1 ......................... P e te rs e n P e te r, A a s to fte J J.7 0 R a sm u sse n F A K o b m d . fl 5 . S ø re n se n A u g . f) 68 ......................... S ø re n se n L a rs P , H o v e fl 60 .

M a le rm e stre S m ede (F o d e rs to ffe r, T ræ la s t- & ( T ø m m e rlid l. S m ed e M u re rm e s tre

T ø m re rm e s tre C y k le r

T o b a k k e r og C ig a re r T e g lv æ rk e r

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre).

T ø m re rm e s tre T ø m re rm e s tre M o lle r M u re rm e s tre S m ed e M alerm estre

Asnæs Damp-Teglværk, Akts., Bestyrelse: Tømrerm. J Eriksen (Formand), Gaard- ejer I P Olsen (Næstformand), I’ropr. A W iuff og Gaardejer II Larsen, Gyl­ denholm. Frm. tegnes af F’ormandcn eller i lians Forfald af Næstformanden eller af to andre Bestyrelsesmedlemmer i Foren. Aktiekapital 20,000 Kr. Asnæs Sogns Spare- og Laanekasse. Bestyrelse: Forp. J Nielsen (Formand), Gaard- ejerne II Nielson og P Andersen, Boelsmd. N Hansen, Propr. Wiuff, Sadelm. J Hansen og Gaardejer N V Jensen, Høve. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et andet Bestyrelsesmedl. Madsen Brødrene, Asnæs Maskinfabrik, Indoh. M 0 Madsen, Nojdbardt’s II Eftf. N Nielson. Indeh. N P Nielsen.

M a le rm e stre G ia rm e s tre T e g lv æ rk e r

S ag fø rere

B a l l e r u p . (Balle, Mandsnavn : Torp) Fra Kjebcnbavn pr. Jærnlmne 3/4 T. Indbyggerantal 1911: 1161; 1906: 1044. Forretningsnavn og Adresse A n d e rs e n A II B ag e rm . Se Fagregistret under

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre),

Birkerod og Omegns Bank, Akts. Bestyrelse: Proprietær 0 A la Cour Brandt, Kajcrødgaard (Formand), Slagterm. G Rasmussen, (Næstformand), Skolobcst. A Mantzius, Bygmester II lløjsgaard, Molleejor C Larsen, Tømrorm. Fr. Madson og Gaardejer P Petersen. Bankraadet besfaar af Bestyrelsen samt Kom­ munelærer A Andersen (Direktor). Frm. tegnes af Direktoren og Formanden i Foron. eller en af disse i Foren, med Næstformanden. Aktk. 60,000 Kr. Birkerod Urtekram- og Delikatessehandel, Akts. Bestyrelse: Kbmd. J F Schwartz, Helsingør, (Formand), og Kbmd. A Ovesen, Roskilde, der i Foren, tegner Frm. Prok.: Kbmd. O H Schwartz. Aktk. 2000 Kr. fh. Hansen's H C Eftf., Oscar Sørensen. Indeh. O Sørensen. Prok.: F VPetersen. Hansen's O Eftf. Hansen og Jorgenson. Indeh. J Hansen og M Jorgensen. Merkur, Akts. Bestyrelse: Gross. J Myhre (Formand), der tegner Frm., og Ida Myhre (Forretningsforer). Prok.: Ida Myhre. Aktk. 2000 Kr.

A n d e rs e n ’s E m il E n k e K o b m d . fl 72 A u g u stin u s N P fl 5 5 ..................................... B a lle ru p K ro , J J ø rg e n s e n | 9 --------- B a lle ru p M ø lle f 13.......................................... B a lle ru p T e g lv æ rk , A k ts ............................... C h ris te n se n C Y fl 4 7 ...................................... C h ris te n se n P .......................................................... D a h l A , M a g le g a a rd fl 6 ............................. D y re g a a rd R P f 2 2 .....................................

T ø m re rm e s tre B ad e- & S o m m e rh o te lle r M o lle r T e g lv æ rk e r M a le rm e s tre M u re rm e s tre T a p e tfa b r., R u lle g a rd in e r G a rtn e re

Faxe Ladeplads - Forretninger

i ’iovms-Iiegisler, Sjælland

v — m

Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under K o efo ed J | 4 .............................................................. S k ib sb y g g e rie r, S a v v æ rk e r L in d e . M J 9 .................................................................. G a rtn e re L u n d A x el, A k ts . S k ib s p ro v ia n te rin g ft 3 P e n s io n a t G elion, A n n a C h ris tia n s e n . . . . B a d e -N S o m m e rp e n sio n a te r P e n s io n a t Sofryd, N C arlse n ft 3 1 ................. B u d c -& S o m m c rp c n sio n a te r P e n s io n a t „ S ø ly s t11, M a rie N ie lse n ft 2 3 . . . B a d e -& S o m m c rp e n sio n a te r P e n s io n a t „ U d s ig te n 11, K a ro lin e H a n se n ft 12 B a d e -& S o m m e rp e n sio n a te r P e n s io n a t Æ b le ly , M arie L a rse n ft 5 . . . B a d c -& S o m m e rp e n sio n a te r S v en d sen P B lik k e n sla g e rm . V ra a m o se M olle, J ø r g e n s e n ................................. M o ller Indregistrerede Firmaer. ( U d d r a g a f d e o ffic ie lle H a n d e ls - R e g is tr e .) Cemcntvarcfabrikkon Hyllcholt-, Sjælland, ved Johansen Jensen, lians Nielsen & Son. Indeh. J J Jensen, N P Nielsen og H Nielsen BorriI/.lioved. Lund Axel, Akts. Bestyrelse: Manufakturhdl. A O Christiansen, Stationsforsi. O F A Fich og Gartner M ft Linde, der i Foren tegner Frm. Prok.: A Chri­ stiansen og Bcstyror A Lund i Foren. Aktk. 3,500 Kr. F r e d e n s b o r g . (Østrup Slot blev kaldt saalcdos af Frederik IV 1722 med Tanken om den to Aar for i Frederiksborg sluttede Frod) Fra Kjøbenhavn pr. Jærnbano 1 T. Indbyggerantal ISHI: 1206; 1906: 1162; 1901: 930; 1801: 443. Indbyggerantal Asminderød 1911: 364; 1906: 366, Forretningsnavn og Adresse Se Fagregistret under N ie lse n N P | 2 8 ...................................................... T ø m re rm e s tre O lsen O la f |1 34 .......................................................... S n e d k e re

F a x e . Fra Kjøbenliavn pr. Jærnbane 2' j T. Indbyggerantal 19X1: 1050; 190G: 1019.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under

Arboe Poul Blikkenslagerm.......................... Kobbersmede Banken for Faxe og Omegn, Akts. D 29 Banker Blaabæk Malle, Jensen................................ Møller Boserup C J Kabmd. | 1 7 ........................... Korn Brenae C O f 1 7 ...................................... Korn Cementvarefabrikken „Faxe“, LPetersen|)72 Cementvarer Christensen Chr. |} 3 3 ................................ Snedkere Christiansen N ............................................ Malermestre Crome & Goldschmidts Fabrikkers Uds., Saren Nielsen ft 30 Eilertsen W ft 8 8 ......................................... Snedkere Faxe Dampsavværk, N Clemmensen D 118 Savværker Faxe Gartneri ft 54...................................... Gartnere Frank lians. Ebbeskov g 101...................... Bryggerier Fønss Kristian g 86...................................... Isenkræmmere Hansen Brødrene g 51................................ Cykler Hotel Faxe g 5 & 5 0 .................................. Hoteller Hovby Mølle, .Tensen................................... Møller Jensen C g 40............................................... Giarmestre .lensen Martin g 115.................................... Murermestre Johannesscn II P & Knud Nielsen g 29 Sagførere Juulsgaard F Godsforvalterg 25................. Sagførere Larsen Brødrene g 9 ................................... Bogtrykkerier Larsen Carl M g 15...................................... Isenkræmmere Larsen Ole, Tystru p ...................................... Bryggerier Larsen P Bog- og Papirhdl. g 105 Marott Clément Bog- og Papirlull. g 102 Mineralvandsfabrikken Faxe g 8 ............... Mineralvande Nodergaard M P g 08................................... Maskinfabrikker Nielsen Conr. g 5 2 ...................................... Bryggerier Nielsen N g .111..................................., . . Snedkere Olsen Carl Bagenn. g 74 Petersen Julius. . ' ........................................ Malermestre Petersen L g 7 2 ........................................... Murermestre Peterson Marius g 4 2 .................................... Murermestre Petersen Vald. Kebmd. g 26 Petersen Valdemar.......................................... Snedkere Poulsen AV F S Godsforv., Godthaab g 57 Assurancebestyrere Itasmussen Yvan g 2 4 ................................ Pølsefabrikker Sparekassen for Faxe og Omegn g 25 . . Sparekasser Tinglcf P N Bog- og Papirlidl. g 13 Vott&WesselsTJds.,Schleppegrell-Møllerg37 Zachariasen S g 75...................................... llebslagere Østsjællands A vis g 2 1 .............................. (Udgaar i Kjøge) Østs.jællands Folkeblad g 1 4 .................. (Udgaar i Kjøge-) Ranken for Faxe og Omegn, Akts. Bestyrelse: Murorm. L Petersen, Gaardniand ,1 K Larsen, Ebbeskov, Apotokor O V Hansen og Sagf. Johannessen, Sognofogod lt Andreasen, Alslev.' Sognefoged P Andersen, Spjollerup, Bagerm. P Hansen, Karise, Murerm. J Andersen, Murerm. J Johansen, Sognefoged H Petersen, Favroby, af hvilke to i Foren, tegner Frm. Kebmd. N Hansen, Lærer P K Johannesscn, Kjessendrup, Gaardmand N Christensen, Houby, Brygger O V Sorensen, Kongsted, Sognefoged N Andersen, Frendernp, Fabr. P Nielsen, Gaardmændcne P Niolsen, Ostergaard og J Cbristonsen, Tystrup, samt Kebmd. F Jensen. Prok. har enhver af do 10 lbrstn. Bestyrelsesmod], i Foren, med Bankassist. A Hansen. Aktiekapital 35,000 Kr. Clnistensen’s C A Eftf. Indeh. R Larsen. Hansen’s A Vilh. Eftf. L Larsen. Magasin du Nord, Vctt & Wossels Udsalg ved J P Thomsen. Orap pr. Faxe. Sparekassen for Faxo og Omegn. Bestyrelse: Kmh. Grevo C C II Moltke,Lystrup (Formand), Iliroktor O Mortensen, Faxe Ladeplads, Greve Aago Moltke, Trygge- vsclde, Gaardbcsl. L P Larsen, Stubbenip, Partikulier J Andersen, Forp. S Ilauseu, Alslevgaardcn; Gaardejer J C Niolson, Eskildstrup og Konsul C J Boserup, Faxe. Frm. tegnes af 3 Bestyrelsesmedlemmer i Foren, eller 2 af disse i Foren, med Bogholderen. Se Fagregistret under B a d e h o te lle t S o lv an g J) 49 ...................................... B ad e- & H o n u n e rh o te lle r B o se ru p J K ø b m a n d ft 8 C e m e n tv a re fa b rik k e n H y lle h o ltf) 28 . . . . C e m e n tv a re r C h ris te n se n L B ag e rm . C h ris tia n s e n A n d e rs M a n u fa k tu rh d l. •$) 6 C h ris tia n s e n II P P a p irh d l. ft 38 _ (K a lk v æ rk e r, te g lv æ rk e r, F a x e K a lk b ru d , A k ts . ft F a x e 4 .....................j G ø d n in g , k u n s tig F ic h E II | 2 7 ................................................................... C y k le r G ro th -IIa n s e n E K e b m d . |) 2 H a n se n D an ie l ft 5 2 ....................................................... F is k e h a n d le re H an sen E m il ft 4 0 ......................................................... C y k le r H a n se n .1 ft 32 .............................................................. M ø b ler H o lc b ’s E ile r E ftf., M a rtin N ie lse n M an u ­ fa k tu rlid ]. ft 7 H o tel F a x e L a d e p la d s ft 20 . . . • ................ H o te lle r Jo h a n s e n ,T ftg ].................................................................. M u re rm e s tre Hansen 1 C Bagerm. g 38 Hansen Niels Købind. g 2 Holch’s E iler Eftf., F JensenManufakth.g22 Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.) F a x e L a d e p l a d s . Indbyggerantal 1911: 792; 1906: 708. Havnedybde: 3,j M. Fremmede Laides Konsuler; Vicekonsulcrno O J Boserup (Norge), 0 Mortensen. B. (Svorrig;. Forretningsnavn og Adresse

Andersen Chr. Tapetserer og Dekoratør ft 70 Asminderod Kro ft 2 ............................. ". . Avertissementstidende for Fredensborg og Omegn ft 6 5 ................................................................... Bodelsen & Veiby Nielscn’s Uds. Manufak­ turhdl. ft 54 Bodenhagen A T , Asminderød ft 2 6 ............ Christensen Chr. M Køb nul., Asmind orødft 89 Fredensborg kemiske Fabrikker, R Stjern­ holm ft 1 0 0 ................................................... Fredensborg og Omegns Spare- og Laanc- kasse ft 4 8 ...................................................................... Groth ,J Bagerm. ft 103 Hansen A ....................................................... Hansen II I I .................................................. H an sen K E ft 6 0 ...................................................... Hansen N P Herreekvipering ft 64 Hcinriehsen II, Asminderød ft 6 6 .............. Holberg C ........................................................ Holm P Bagerm. Asminderød ft 67 Hotel „Prinsen1 ft 3 6 ................................ Hotel Store Kro ft 4 7 ................................. J e n s e n A lb e rt K ø b in d . ft 9 J e n s e n J P ft 28 .......................................................... J æ rn b a n c h o te lle t ft 6 ......................... ........................ J ø rg e n s e n J ........................................................................... K ie lb e rg E ft 1 0 2 .......................................................... K n u d se n C iliu s B a g e rm . ft 113 K ry g e r C arl, A sm in d e rø d ......................................... L a n g e F ................................................................................... L a rse n S ft 9 6 .................................................................. L ie b s t P AV K o b m d . ft 1 1 J J n d b e rg V ilh . ft 1 1 6 .................................................. L in d e C h r. ft 3 5 .............................................................. L ø lim a n n P H , S k ip p e rh u s o t ft 107, p riv .ft 45 N ie lse n N P ft 25 . . j .......................................... N ie lse n P P a lle , A sm in d e rø d ............................. O lsen C h r. ft 7 5 .......................................................... O lsen P ........................................................................... P e te rs e n C h r. B a g e rm . ft 56 P e te rs e n H a ra ld ft 1 1 0 .................................. P e te rs e n N P , A sm in d e rø d ft 13 . P o u lse n P e te r B lik k e n s la g e rm . ft 4 R a sm u sse n E in e r K o b m d . ft 125 R y d a h l O tto S ad elm ag er, A sm in d e rø d ft 90 M ø lle r A M B lik k e n s la g e rm . M o n ste d N D K o b m d . ft 74

B adc-iStSom m erpenN i o n a te r

A v ise r IL

M a le rm e s tre

K ern. 'F a b rik k e r

S p a re k a s s e r

S m ed e S a g fø re re M u re rm e stre

M u re rm e s tre S tu k k a tu r fa h r.

H o te lle r (H o te lle r, B ad e- & S o m m c r- { h o te lle r

M ø lleb y g g ere H o te lle r Drojero M u re rm e s tre T ø m re rm e s tre G a rtn e re C y k le r

T ø m re rm e s tre S a g fø re re , In c a sso B a a d - & F æ rg e fa rt

M u re rm e stre T ø m re rm e s tre S n e d k e re M a le rm e s tre

T ø m re rm e s tre S a v v æ rk e r

fechw albe A lb . ft 7 2 ............................. S ta rc k A a g e ...................................................... S ø re n se n R C ft 2 3 .................

M a le rm e stre S m ed e T ø m re rm e s tre

V e tt & AVessels U d sa lg , E jn a r T h o rb e k II 5 V in th e r H a ra ld I ft 1 ..........................................

S n e d k e re

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af de officielle Handels-Registre.)

Fredensborg Gas- og Vandværk, Akts. Bestyrelse: Sagf. J O H Linde (Formand), fh. Kebmd. L G Svendsen, Hotolojer P J Hansen, Skoniagerm. A P S Henrik­ sen og Kobmd. A L C Jensen. Frm. tegnes af Formanden i Foren, med et Bestyrelsesmedl. Aktiekapital 32,000 Kr. Fredensborg kemisko Fabrikker ved K Sfjernbolm. Indeh. B Stjornholm. Bestyrelse: Sagf. J C II Linde Fredensborg og Omegns Spare- og Laanekasse. t r l : b t. J XI i fl' 1 Hovmand), Kobmd. A L C Jensen, (Næstformand), Bygmester J P PeIoner[ As minTerod Slagtern. C M J Sorensen, Branddirektør O Skeel Læge C A P H o lm a f fli læ rer P P Scback. Frm. tegnes af Formanden eller Næstformanden hver især i'Foren, med et Bostyrelsesmedl. Institut, Det. Fredensborg, ved B Stjernliolm. Hvfieiniske Institut, Det. Asminderød. Indeh. B. Stjernholm. L i X t P W, Indeh. A H Liebst.

I-opretninger — Frederikssund

V — 900

Provins-Register, Sjælland

Se Fagregistret under Murermestre

Forretningsnavn og Adresse Sørensen N ...................................................... Werdelin J P ................................................ Vett & Wessel’s Udsalg, I Chr. Jensen$ 45 Ørbæk & Sørensen $ 1 4 8 ...........................

F r e d e r i k s s u n d . (Frederik 111 gav Sundby Færge Kjøbstadret)

Garverier Snedkere

Fra Kjøbenhavn pr. Jærnbane l 1 i T. Indbyggerantal 1911: 2514; 1906: 2425' 1901: 2302; 1801: 262. Ejendomsskyld: 4,fi Miil. Kr, Indkomst: 0 ,8 Mili. Kr. For­ mue: 4,2 Mili. Kr. Havnéctybdo: 3 ,7 M. Borgmester: K K L Jiirgens.

Indregistrerede Firmaer. (Uddrag af da officielle Handels-Reglatra) Andevsen’s Brødrene Baadebyggeri ved Kristian Andersen & Jens Olaf Martin Andersen i Frederikssund. Elsass's L N Sønner. Indeh. N L Elsass. Brok.: M L Elsass. Fleischer og Bent/.ens patenterede selvklæbende Konvolut, Akts. Bestyrelse: Assist. v. Statsb. N P Bentzen (Forretningslører), Forvalter P E Fleischer og Bankbogholder S Brink. Frm. tegnes af Forretningsføreren i Foren, mod et andet Bestyrelsosmedl. Aktk. 9,000 Kr. Frederikssund Bryghus, Alliance, Akts. Bestyrelse: Direktør P A B Wunsch, Hotelejer C J Jacobsen, Restauratør II H Thomsen, Gæstgiverne F V Hansen og O S C Iversen, (allo af Kbhvn), der to i Foren, tegner Fnn. Prok.: Brygger Th. Algreen-Ussing. Aktk. 50,000 Kr. Frederikssund Cyklelager ved Christiansen. Indeh. Anna C Christiansen. Frederikssund Katteristeri ved Axel B Lange. Frederikssund Matorialhdl. ved Niels Peter Niolson. Frederikssunds Mode-, Broderi- og Korsetforretn. ved N L Elsass. Prok.: A Elsass. Frederikssund og Omegns Bank, Akts. Bestyrelsen bestaar af en Direktion: Apo­ teker J J Bergmann, Overretssagf. O N Nokkentved, Partikulier P Larsen og Købmd. P II Lango, samt et Bankraad: Direktor F M S L Siock (Formand), Ekviporingshdl. L Hansen, Mannfakthdl. P Larsen, Posteksped. K P Knudsen, Tømrerm. C G Christensen, Kancellir. P J H Lindhardt, Falir. H P Larsen, Baadebyggcr C A Andersen, TrikolagehdJ. N C Christensen, Materialist .1 C Hansen, Gaardejcrne L Pedersen, Skuldelev (Næstformand), N P Poulsen, So- sum, J Svendsen,.Sundbylille og J P Andersen, Ferslev, samt Murorm. N Frand­ sen, Jægerspris. Frm. tegnes af 2 Direktører i Foren, eller afen Direktør i Foren, med Bankraadets Formand. Prok.: S L Brink (Bogholder) i Foren, med en af Direktorerne. Aktiekapital 125,000 Kr. Frederikssund Savværk ved Ernst Morck, Frederikssund. Irgens Ernst (C F Aagesen's Eftf.). Jydske Strikkeriers Udsalg, De, ved Damgaard-Nielsen's Eftf. Indeh. P Christensen, Kbhvn. Prok.: A Mortensen. Lange Hans lt. Indeh. P II Lange. Manufakturfabrikkernes Udsalg ved M Mathiasen’s Eftf. Sophus Jons & Co. et Kommanditselsk. Ansv. Delt. S Jons. Manufakturhnsot ved Vilhelm Christonsen. Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn. Bestyrelse: Kobmd. A B Lange, Sagf. A C Hansen, Kobmd. C Christiansen og Tomrerm. II I’ Andersen, allo af Frederikssund, Propr. S Ludvigsen, Skibby, tiaardejer N Jacobsen, Ordrup, Amtsraadsmcdl. P Hansen, Sperrostrup, Sognofoged J P Hansen, Sosuin, og Møller L Petersen, Strølillo Molle, af hvilke to i Foren, tegner Frm.

Forretningsnavn og Adresse

Se Fagregistret under Murermestre Giarmestre { Baadebyggerier, Motor- baade, Savværker Tømrermestre Smede Bade- & Sommerhoteller Cementvarer Murermestre Tømrermestre Korn Trælast- & Tømmerhdl.

A n d e rse n A O J 1 4 0 .......................................... • • A n d e rs e n A x e l $ 1 2 1 ................................................... A n d e rs e n ’s B rø d r. B a a d e b y g g e ri f 70 . . A n d e rs e n H P $ 6 5 .................................................. A n d e rs e n N P ................................................................... B ilid t S tra n d h o te l D 1 7 5 .......................................... B o rrin g E in a r, B o n d e ru p J) 1 2 4 ..................... C a sp e rse n A $ 42 ...................................................... C h ris te n s e n G eo rg B lik k c n s la g e rm . D 188 C h ris te n s e n G eo rg § 7 5 ......................................... C h ris tia n s e n C h r. K ø b m d . |) 2 2 ..................... C h ris tia n s e n R a s m u s .................................................. C h risto ffe rse n H K o b m d . |l 52 C ro m o & G o ld sc h m id t’s F a b r .’s U d s., N C C h ris te n se n $ 03 D a m g a a rd -N ie ls e n ’s L E f tf . T rik o ta g e lid l. | 112 Ebbesen J J Bog- og Papirhdl. D 9 „

(Trælast- og Tømmerhdl.,

Elsass s L N Sønner Købmd. f 13 . . . . j Bygningsartikler Faaborg Richard $ 1 5 5 .............................. Malermestre Fleischer J Købmd. $ 5 8 ........................... Foderstoffer Frederiksborg Amts Avis D 2 6 ................. Aviser Frederiksborg Amts Spare- og Laanekasse $ 3 5 ................................................................ Sparekasser (Hillerød) Fiæderikssund Andels-Svineslagteri | 33 | k o r S ' ^ Æ d é v a i - c ? ' ..................................................................( Foderstoffer, Konserves Frederikssund Bryghus, Alliance Akts. f] 20 Bryggerier Frederikssund Cyklelager D 6 9 ................. Cykler Frederikssunds Dam pmølle........................ Dampmøller Frederikssund Kafferisteri, Axel B Lange § 11 & 84........................................................ Kaffeimp. & Kaffebr. F re d e rik s s u n d M a te ria lh a n d e l f) 104

Banker, Incasso Savværker Vognfjederfabr. Smede Sagførere

F re d e rik s s u n d og O m eg n s B a n k D 66 . . . F re d e rik s s u n d S av v æ rk , E rn s t M erck $ 15 F re d e rik s s u n d s V o g n fje d e rfa b rik , L P L a r ­ sen $ 80 .......................................................................... G ra a b e k J e n s $ 1 6 6 ...................................................... H a n s e n A O & II L a rs e n $ 1 8 3 ..................... H a n s e n C h r. M a te ria lis t $ 12 H a n se n 1 P M a sk in fo rlid l. § 91 H a n s e n ’s J E n k e $ 8 5 .............................................. fla n s e n L H o rre e k v ip h d l. $ 60 H a n s e n L I I K ø b m d . $ 2 8 ................................. H a n se n S o p h u s A & C o. $ 1 0 ......................... H o te l F re d e rik s s u n d $ 3 4 ...................................... H o te l Is e fjo rd $ 2 ...................................................... Irg e n s E r n s t K ø b m d . $ 126 Is e fjo rd s -P o s te n $ 1 9 .................................................. J e n s e n A x el M a n u fa k tu rb d I. $ 39 J e n s e n C h r. B a g e n n . $ 76 J e n s e n L ............................................................................... J e n s e n N ............................................................................... J e n s e n W B a g e n n . $ 92 J e s p e rs e n J $ 9 0 .......................................................... J æ rn b a n e h o te lle t $ 7 2 .............................................. J e n s S o p h u s & Co. M a n u fa k tu rb d I. $ 36 K a n s tru p P O v e rre ts s a g f. $ 1 8 5 ..................... K n u d se n R ic a rd $ 1 4 ............................................... K o ck C h ris tia n $ 101 .............................................

F r e d e r i k s v æ r k . (Et Krudtværk og Kanonstøberi blev anlagt paa Frederik Vs Tid)

Fra Kjobenhavn pr. Jærnbane 2 1 4 T. Indbyggerantal 1911: 1672; 1906: 1664; 1901: 1431; 1801: 505. Ejendomsskyld 4 , 3 Miil. Kr. Indkomst; 0,r, Mili. Kr. For­ mue; 2,r Miil. Kr. Havnedybde: 3,c M. Borgmester: E B Larsen.

Se Fagregistret under

F o r r e tn in g s n a v n o g A d re s se

Brødfabrikker, Møller Korn, Kul Cementvarer Hoteller Hoteller Aviser, Bogtrykkerier

A n d e rs e n J M a n u fa k tu rb d I. A n d e rse n M llc rre e k v ip e rin g s h d l. $ 38 B aggo J o h a n n e s , L ise le je $ 9 1 .......................... B o rn in g V iggo $ 2 9 ................................................... B ra m in e r C a rl $ 9 ...................................................... B re d e rø d M ølle, P J ø rg e n s e n $ 34 . . . . B re n d s tru p A ug. A g e n tu rfo rr. $ 4 C h ris te n se n J e n s M K ø b m d ., M elb y $ 94 C h ris tia n s e n C h r. M e k a n i k e r .............................. C ro m e & G o ld sc h m id t’s F a b r .’s U d s. W illi. F r iis $ 57 F re d e rik s v æ rk -H e ls in g e D a g b la d $ 18 . . . F re d e rik sv æ rk S a v v æ rk , v. H o lg e r S D a h l $ 8 2 F re d e rik s v æ rk M a s k in fo rre tn in g v c d H o lg e r S D a h l $ 8 2 .................................................................... F re d e rik s v æ rk T ræ la s th a n d e l, v ed H o lg e r S D a h l $ 6 .............................................................................. G e rd a h l P C $ 1 2 2 ....................................................... H a n s e n P ............................................................................... Ile e g a a rd A n k e r $ 4 4 .............................................. H o te l „ A rre sø " $ 8 ...................................................... H o te l F re d e rik s v æ rk $ 2 ..................................... H æ re n s K ru d tv æ rk $ 3 2 .......................................... J e n s e n A B a g e rm . J e n s e n A lb e rt B o g - og P a p irh d l. $ 13 J o h a n s e n C $ 8 4 .......................................................... J o h a n s e n J P ...................................................................... J o h a n s e n O t t o .................................................................. J ø rg e n s e n I T K ø b m d . $ 36 K a p e l C a r l ........................................................................... K n u d se n H a n s .................................................................. L a rs e n L T o jb e rg ’s E ftf. K o b m d . $ 73 L ie b e rk in d P o u l M a n u fa k tu rh d l. $ 17 M a th ie s e n A d . K ø b m d . $ 3 7 ............................. M o lle r W I I B lik k e n s la g e rm . $ 86 M e rc k V ilh . K ø b m d . $ 5 N ie lse n C a rl B lik k e n s la g e rm , $ 114 N ie lse n C C h r. $ 7 2 .................................................. N ie lse n N M H e rre c k v ip e rin g s h d l. $ 31 N o rd sjæ lla n d s V e n s tre b la d $ 19......................... P e d e rs e n O B ag e rm . P e n s io n a t A d se rb o ...................................................... C u lm see P J K o b m d . $ 81 E lia s e n W illi. K ø b m d . $ 5 E w a ld H C K o b m d . $ 15 H a n se n C arl M a te ria lis t $ 26 H a n s e n F re d e rik K ø b m d . $ 39

Bade-&Sommerpensiona1or Murermestre Fiskehandlere Møller

Cykler

Malermestre Gartnere Læderhandlere Hoteller Sagførere, Incasso

Aviser Savværker, Pakkassefabr. Maskinforhandlero Trælast- og Tømmerhdl. Sagførere, Incasso

Sagførere Gartnere

'Korn, Trælast- og Tom- merlidl., Markfrø, Kolo- [ nial, Foderstoffer, Gartnere, Planteskoler Korn,Trælast-ogTommerh. Maskinfabr., Landbrugs- ! maskiner, Tærskeværker, „ Vindmotorer Jærnstøberier Tømrermestre Smede Sagførere, Incasso Isenkræmmere, Støbegods

L a n g e A x e l B K o b m d . $ 11 & 8 4 ................

L a n g e C arl V $ 1 1 1 .................................................. L a n g e H a n s R $ 5 ................................................. .

Snedkere iJærnstøberier, Maskinfabr. [ (Kbhvn.)

L a rs e n ’s H a n s L M a s k in fa b rik $ 79 & 122

Hoteller Hoteller Krudt

L a rs e n II P $ 3 2 .......................................................... L a rse n J .1, O ppe,sundby $ 3 8 ......................... L a rse n Lavs K o b m d . $ 44 L a rse n N P $ 1 1 6 ...................................................... L in d h a rd II A g e n tu rfo rr. $ 23 L o re n tz e n C H øeg, O v e rre tssa g f. $ 99. . . M ad sen W illi. $ 37 . . . . ! ......................... M an.sn P o u l M a sk in fo rlid l. $ 182 M a n u fa k tu rh u s e t, V ilh . C h ris te n se n $ 96 M o g e n se n C h r. S ad el m a g e r & T a p e ts e re r $ 131 N ie lse n E ig il K ø b m d . $ 127 N ie lse n L a u ritz K ø b m d . S k ib s p ro v ia n te rin g

Murermestre Smede Snedkere Sagførere, Incasso Gartnere

Korn, Imp. & Eksp.

Nordsjællands Venstreblad $ 1 0 0 ............ Aviser Nokkentved O Overretssagf. $ 14 . . . . Sagførere, Incasso Olsen N C Bagerm. $ 137 Pedersen Anders $ 167.................................. Murermestro Petersen Willi. Blikkenslagerm. $ 25 Rasmussen Hjalmar $ 73.............................. Gartnere Spare- og Laanekassen for Frederikssund og Omegn $ 130.......................................... Sparekasser

Tømrermestre Aviser Bade-&Sommerpensionaler

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online