Merged 1912 (2) provinsregister

Ve jv iser f o r Danmarks Købstæder og Landdistrikter, inddelt efter de 4 Hovedlandsdele

A. Sjæ lland med Høen, SamsøogBornholm. B. Lolland-Falster. C. Fyen medLangeland, Ærø og

De i dette Register givne Oplysninger er for Oversigtens Skyld inden for hver Landsdel ordnet i 3 Grupper: 1) Pd/retn lngor. Indeholder for iver af Danmarks Byer (Købstæder og kebstadlignende Bebyggelse*} en al­ fabetisk Fortegnelse over alle blot nogenlunde betydelige Virksomheder indenfor Handel, Saandværk og Industri,' et Firma- Register;— et Uddrag af de officielle Handels-Registre — samt forskellige Oplysninger om hver enkelt Bys Størrelse, Formue og Indtægt, stedlige Myndigheder m. m. I de Tilfælde, hvor man kander Oprindelsen til Ryens Ravn, er denne anført i Parentes efter Bynavnet. Et Firma-Register over Virksomheder, .dér har Hjemsted udenfor Byerne, fifides efter disse. 2) P r iv a t -P e rso n e r. Alfabetisk Fortegnelse over Mænd og Kvinder af alle Samfundsklasser, hvis Adresser antages at have Interesse for en større Kreds. 3) S tø rre G aarde . Alfabetisk Fortegnelse over Gaarde, Grevskaber, Godser etc.,vurderede til en Ejendoms­ skyld af 100,000 Kr. og derover eller af anden Grund frembydende særlig Interesse. Inddelingen i Landsdele er markeret ved Kort, paa hvilke en brun Farve angiver det Omraade, der falder ind under vedkommende Afsnit. * ■ . ' En nærmere Vejledning i Brugen af dette Register findes paa næste Side.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online