Kraks vejviser1924 personregister

IV — 654

Dans

Person-Kegistei* for Kjøbenhavn

Dansk-Tyske Petroleumskompagni, Det> Akts., Amalieg. 29B E £ Cent. 7989 - Dansk Ty v e r i f o r s i k r i ng , Akts., Di­ rektør SophusSørensenGi Kalkbrænderiv. i* m £ Cent. 10068 & 13447 - Tæppe Import, Jenny Hansen Stormg. 16 E £ By 7026 - Tæppelager ved F Gislev Vesterbrog.13 [Bi £V 2811x - Tøj-Depot, V A Petersen Borgerg. 21 Kl £ Palæ 337 x - Udenlandsk RevisionsanstAkts.,Amalieg. 27B, senere Las cg. 8,10 Kl D Cent. 11436 - Uhr & Instrument Fabrik ved Siegfr.Rein­ hardt st. Kongensg. 85 E £ Palæ 1275x - Ur- & Optik-Union, Akts., Nørreg..7 IH£ By 8114 - Vaabenlager ved Ferd. S Bahnsen st. Kon­ gensg. 46 E £ Palæ. 367 y - Vaffel- & Konfekturefabrik ved Brødr. Dalquist GI. Kongev. 47 [V] £ Cent. 11923 - Varehus, CarlT5øtker&Co. Kjøbmagerg. 47 H f Cent. 10380 - Vare-Import, Alexander Nilsson .Fiolstr. 40 H f By 6106 - Vindskærmsfabrik ved G Littorin Islands Brygge 31 E f Am. 3730 - Vognfjeder-Fabrik, Th. Hansen Vester- fælledv. 58 IY1f V 3912 - Voksdugsfabrik ved A P Jensen Ho- witzv. 33 E f Gh. 1137 - VulkaniseringsAnstalt ved Chr.CPetersen Vesterbrog. 64 E £ Cent. 10954 - Væddeløbs Bureau Handels- & Kommis­ sionsforr.E Staal Raadhuspl.67IHf Cent709 - Yachtbureau ved Carl C Branth st. Strandstr. 21 E f Cent. 7949 & 7950 Danske Andelsbank, Den, A. m.b. A. Vester­ brog. 4 A E f Cent. 6082 - Danske And e l s s l a g t e r i e r s Tarm­ s a l g , A n d e l s s e l s k. Vejleg. 4-10 [ø] £ Cent. 3275 <&11546 Stats £ 238 Telegram- adr. „Datarmsalg" ‘ P a n 8 ke A rgu s,KordiskAnnoncebureaus Afdeling for Avisudklip, Albinus Larsen Kjøbmagerg. 38 E f Cent. 593,594 &6494 - Boghandleres Kommissionsanstalt Graa- brødret. 16 H f Cent. 3618 & 3718 - D a n s k e B o g t r y k k e r e s F a r v e ­ f a b r i k , Akt s , , F insensv. 37 IH £ Cent. 2853 Telegramadr. „Pachtst'arver1 Grundi. 1886 - Bomuldsspinderier, Akts., Skoleg. 12Valby f Vb. 320 - Ny eDa n s k e B r a n d f o r s i k r . - S e l s k . , Akts., (af 1864)HovedkontorStormg.2E f Cent. 642 Stats f 44 Postgiro Konto Nr. 642 - Cichoriefabriker, De, Akts., Krystalg. 15 E f Cent. 1074 & 1974 - De Danske Cigar- &T o b a k s f a b r i k - k e r, Ak ts , Hovedkontor Kultorvet 13 E f Cent, 11820,2704 & 9622 Afdeling: Chr. Augustinus Afdeling: Horwitz & Kattentid Afdeling: B Nobel - Dampsennepsfabrikker, De, ved Marius Rasmussen Nørrebrog. 45 IS) f N 17y - Dramatikeres Forbund 1. Kongensg. 1 KJ f Cent, 10901 - Drenges Boghandel, ved Johs. Christiansen Skinderg. 40s E f Cent. 13235 - Drenges Forlag,HH Ltittichau Klosterstr. 24 E f Cent, 14235 - De dans ke Edd i k e b r y g g e r i e r ved C Lange, Holger Danskes V. 104, 106 IH f Gh. 450 x, Gh. 473 &474 Grundlagt 1853 - FabrikkersUds. ved JuliusAndersenMairn- fakturhdl. Vesterbrog. 122 BD | V 5022

Danske - De dan s k e F a b r i k k e r s Va r e d e p ot, Johan Petersen’s Enke, Partivarehuset, Manufakturhdl. st.Kongensg.26 E f Cent 9149 & Palæ 2324 - Farvefabrikker, De, ved Otto Kohnke Dronningensg. 66 É £ Cent. 9018 - Danske Farve- & La k f a b r i kk e r ved F Weidlich & Co. Finsensv. 36 (H f Cent, 4658 & 11389 Telegramadr. „Farve- lakko1 - Forfatteres Forlag, Palle Raunk jar Aalioulevard 15 BD£ N 590C) - Frysnings-Compagni, Det, Akis., A Otte- sen’s Patenter Amalieg. 27 B senere 1,axeg. 8, 10 E f Cent. 808 Lokal 36, Esbjerg Stats f 47, Skagen Stats f 263 - Det Danske Gas kompagni , Akts., GI. Kongev. 120 0 Hovedkontor Telegramadr. „Dangasco1 A W Edwards Direktør f Cent. 5795 H ovedkassen f Cent, 5795 (10-12 og 1-5) Lørdag til Kl. 2 Bogholderiet f Cent. 3208 (10-12 og 1-5) Lørdag til Kl. 2 Ingeniørkontoret f Cent. 3208 (9-12 og 1-4) Lørdag til Kl. 2 Gasværker i Odense (forsyner tillige St. Hans Landdistrikt), Viborg og Ribnitz samt Vandværk i Snekkerston - Gasværkers Tjærekompagni, Akts., V- Voldg. 115 E f Cent. 1705 & 1706 - Genforsikring, Akts., Ved Stranden 14 E f Cent. 7178 & 7179 - Granitbrud, De, Akts., Havneg. 7 E f Cent. 2620 - Grundejeres Brandforsikring f. fast Ejen­ dom og Løsøre V-Voldg. 8 [Bl f Cent. 1967 & 11967 - D et d a n s k e Gødni ngs -Kompagni Amalieg. 15 E f Cent. 6388 - Herregaardes Smørudsalg Vesterbrog. 43 E f Cent. 5974 - Herregaardes Smørudsalg Marga, Akts., Nørrebrog. 168 52 f Tg. 179 y - Herregaardes Smørudsalg Rona, Akts., Blegdamv. 8 El - De Danske I mp ræg n e r i n g s a n s t a l ­ ter, Akts., N-Voldg. 2 E f Cent.4508 & 13941 Telegramadr. „Imprægnator* - Kaffebrænderier, De, ved J M Goldschmidt Overg. n. V. 39 É f Cent. 476 - De Danske Kap s e l f ab r i kk e r , Akts. Peter Bangs V. 40 C IHf Cent. 3232 - Konsumenters Olieforsyning, De, ved P Gosvig Valborg Allé 11 Valby f Vb. 716 - Korn- og Foderstof-Importørers Fælles­ organisation Kontor: Ny Vesterg. 1 E f Cent. 7772 se Afd. II Realregister u. Fællesorganisa­ tion * - Pen Dan s k e Kul f o r s y n i n g vedSøren- sen Tietgensg. 68s E Hjørnet af Colbjørn- sensg. £ V 2656 - Kul-&Kokesleverandører, De, Akts. Vennemindev. I2 Hl £ Cent. 9097 - Kulkompagni, Det, Akts., Vimmelskaftet 42 A 1 i | Cent. 9214 - Købmænds IIandels-Akts. Strandv. 47 IS f Cent.14130,14131,14132&14134 Postgiro Konto Nr. 1792 Telegramadr. „Dankas“ Kaffebrænderi-Afd. Rosenborgg. 5 E f Cent. 14129 - Landbo-Sygekasse, Den, Colbjørnsensg. 17 E f Cent. 5314 & V 5277x - Den Dan s k e La ndma nd s b a nk, se Landmandsbanken - Danske Lloyd, Se -& Tr ans por t f or - 8i kr.-Akts., Amalieg. 29 B E f Cent. 1158, 1159, 1160, 5741 & 5742 Telegram­ adr. ,Danskellovd“

Danske - D e t Da n s k e Lu f t f a r t s e l s k a b , Ak t s . . Amalieg. 29 B E f Cent, 3280 Telegram­ adr. „Luftfart14 - Maleres Forsøgsstation, De, Laboratorie- forstandev J S Aabye Adr. Teknologisk Institut Hagemannsg. 2 E - Malermestres Fællesindkøbsforen.,Andels­ selsk. Badstuestr. 7 Kl f Cent. 8284 - De Danske Malt fabri kker, Akts., Løngangsstr. 16 E f Cent. 1551 Telegram­ adr. „Maltfabrikerne1 - Manometerfabrik, Den, ved A V Søegren Nyhavn 31G Kl $ Palæ 1048y - Manufakturhandleres Konfektionsfabrik, De, ved Leiser Altermann Gladsaxev. 74 Søborg - De Dan s k e Ma s k i n s n e dk e r i e r & Me b e l f ab r i kk e r Akts., Mælkov. 7 !E £ Cent. 11127 & 12523 Telegramadr. „Danskmøbel1 - Det Danske Medi ci nal - & Kemi ka­ lie Kom pagn i, Akts.,Sundbyøster Bou- levard E £ Cent. 65 Omstilling til alle Af­ delinger Telegramadr. „Medicinalco" - Mejeriers Andels-Smøreksportforen. Nv Toldbodg. 31, 33,35 E £} Cent. 6390 - De danske Mej eri ers Fæl l esi ndkeb st. Kongensg. 110 E £ Cent.6781 Direktør Karl Sørensen Bp.Gothersg. 109' E £ By 7861 - Mejeriers Maskinfabrik, De, Borups Allé 130 OQ£ Cent. 9426 & Tg. 2633 - De Da n s k eMe j e r i f o r e n i n g e r sMæ l ke-Expo rt Bredg. 25 C E £ Cent. 5648 & 13335 Telegramadr. „Milkeksport" - Det Da n s k e mekani s ke Dampke­ d e l r e n s n i n g s s e l s k ab ved Buch & Dreyer Nyhavn 57‘ E £ Cent. 5241 - Metalværksteder, De, Akts., Kontor & Fabrik Ryesg. 3 E £ Cent. 7217 Udsalg Amagert.25 E £ Cent. S652&8653 - De t Da n s k e Mæl keCompagni , Akts., Mælkev.4U3£Cent. 5858, 2712 & 5997 Ud­ salg Dronn. Tværg.10 E £ Cent. 1589 - Den dan s k e Mæl k e kond e n s e r i ng s ­ fabri k, Akts., Hovedkontor i Nakskov. En forhandler for Skibsproviantering Cornelius Stan Kronprinsesseg. 14 E £ Cent.332 &6032 Se Fag-Registret u.Mælk, kondenseret og Mælkeeksport - Danske Ol i emøl l e r og Sæbef abri k- ke r, A k ts.,HovedkontorLyngbyv.il, 13 §TJCent.8612 & 12905 Stats £ 555 Post­ konto Nr. 350 - Osteløbefabrik, Den, Stægers Allé 5 IH £ 'Gh. 445 - Det Dans ke Pet rol eums - Akt i es el ­ skab kgl. Hofleverandør St. Annæ PI. 13 E £ Cent. 2890 med Omstilling til samt­ lige Afdelinger. Anlæget ved TuborgHavn £ Hell. 2 & Hell. 1149, Anlæget i Frihav­ nen £ Cent. 9462, Lager Vanløse £ Cent. 8287 &Damsø 57 og Kastrup £ Kastrup 21 Telegramadr. „Petroleum1 Stiftet 1889 Postgiro Konto Nr. 28 - F o r s i k r i n g s - Ak t i e s e l s k a b e t Dan- ske Phønix V-Boulevard 27, ‘29E£Cent. 8437,11337 & 13366 - Provinsblades Ekspresbureau Islands Brygge 17 E ‘ P a n s k e P r o v i n s s i a g t e r m e - s t r e s Hu d e a u k t i o n s a I g ved Sø­ ren Jensen & Holger Meyer Matthæusg. 5 E £ Cent. 7386 & 1586 - Rederes Ulykkesforsikringsforbund Ani.i- lieg. 29 A E £ Cent. 8688 - Dans ke Retro, AThyr ri ng Assurance- forr. Peder »krams G. 12 E £Cent. 13190 & By 6050

Made with FlippingBook - Online catalogs