Kraks vejviser1924 personregister

Person-Regisler for Kjøbenhavn Ahlmann Hans Overassist. u. Magist. Forfat­ ter Baggesensg. 64 (Hl J) N 5555 Ahlmann-Ohlsen SK Kapt. Bogholder V-Bou- levard47‘(Bl J) By 6396 Ahlstrand C P Hdlsfuldm. Lyneborgg. 8* (sj I) Am. 2802x - Wald. Købmand Svinget 32 (C] f) Am. 1884 Åbner A Buntmager st. Kongensg. 10 Kl D Palæ 1107 y Ahnfelt-Rønne 0 Overretssagf. Chr. d. 9. G. 2 Kl $ Cent. 9520 & 7119 Bp. Nvbrog.324 IB § By 7738 Ahrbjerg A fh. Stabsserg. DM. Frederiks­ borg!'. 1622 El | Tg. 2946v Ahrenberg W Di rektor V-Voldg. 132 El $ By 1363x Ahrenkiel Harald Bog- & Papirhdl. Strandv. 29 IS f) St. 393x Bp. Abel Cathrines G. 94 m |1 V 2483x - Georg Urtekr. Gross. Raadhusstr. 6 E |j Cent. 4994 Ahrenkilde EV Entreprenør Amagerbrog. 754 i l D Ain 355y - ’s N Eftf. Frugt- & Grønthdl. Nørrebrog. 11 M | N 2859 Ahrens [bie endv. Arends] - Otto Direktør Østerbrog. 5O3 111 0 5210 Ahrensberg H Gas- &Vandm. Smedem. (Sundbyernes Vand- & Gasmesterforr.) Ilolmbladsg. 99 g] |) Am. 186 x - J V Gas- & Vandm. (Sundbyernes Yaud- &Gasmesterforr.) Carlsg. 2 (ED - A Hdlsgartner st. Magleby J1 Magle 103 Ahrenst Cail M Gartner Lindeallé 45 Vanl. - V J Kommunelærer Frdbg. Bredeg. 7 Hl Ahrentz M C W Enkefrue Sortedamsdoss.59 D2U I N 1882y Ahrentzen [Se endv. Arentzen, Arntzen] - Carl Gross. Badstuestr. 91B - Carl Repræsentant Norgesg. 481 (s) f) Am. 3663x - Chr. Repræsentant Humlebækg. 254 (L] |) Tg. 2121 Ahrenz H Formand f. Repræsentanter og Inkassatorers fagi. Foren. .1ulius Bioms G. 31s CQU Tg. 1417x Ahrnell G W Postassist. Borups Allé 184 (Li f Tg. 2255 Aigens Chr. Kunstmaler Skinderg. 13* B Aistrup Robert Direktør st. Kongensg. 110* 0 | Cent. 10196 - E Enkefrue GI. Strand 422B J) By 458x - A Kontorchef Strandboulevard 79SE) - L P Mølielhdl. Snedkerm. Torveg. 20E f) Am. 4331x Akademisk Antikvariat, Th. Johansen,Akts., Fiolstr. 12,14 K3 D Cent. 2298 Akle Handelsoomp., Freddy Hansen & Th. Matzen GI. Kongev. 131 E J] V 9805 Akjær A C Skrædderm. Smalleg. 182OS Akkermann Elisa Frøken Østerbrog. 1504El HØ 4284 Akkordafdelingen (Foreningen af danske Manufaktur-Grossisters Akkord- og Kon­ kurs-Afdeling) Kjøbmagerg. 64 0 (10-2) f Cent. 7513 Statstelefon 10 ordretten Bredg. 59 E se Afd. II Real- Regibter Ako, kem. tekn. Fabrik Fredcrikssundsv. 264 Husum J) Bella 336 Akselholt J B Repræsentantlngerslevsg. 1182 E | V 7825 Aktieselskabet - A k t i e s e l s k a b e t f o r k emi s k Indu­ s t r i Amalieg. 15 B & Cent. 63b8 Tele- gramadr. „Kemindu* - Svovlsyre- & Superfosfat-Fabriken Lim­ fjorden Kontor Amalieg. 15 0 ffi Cent. 6388 - til Fremme af dansk Ferskvandskultur GI. Torv 22 E Aktieselskabs-Registeret Raadhuspl. 45 (1 A Cent. 4280 (10—3) se Afd. H Keal-Regi- ster Aktino Kemisk Fabrik ved S P Hansen Fin - landsg. 7 E |3 Am. 2845 Alabastvarefabrikken Onyx ved G Andersen Pilestr. 92 0

IV —564

Afze—Alab

Afzelius A Assist. v. Statsb. Lindegaardsv.il2 Charlottl. - Viggo Journalist GI. Kongev.744H ®Cent. 11706 Agbo Valdemar Urtekr. Colbjørnsensg. 11 E f Cent. 6809 Bp. Johnstrups Allé 52 E D 3271 x _ Agenskov Richard Malerm. Saxog. 501H J V 2608 x Agenturcentralen, D Thomsen Overg. o. V. 90 82 $ Cent. 2848, 2349 &5212 Ager Erna Frøken Nansensg.543IE]J} By671y - J Repræsentant Jagtv.51s (32 J) T’g -1278 x Agerbundsen Ingeborg Melhdl.(Mel-&Grvn- forr. Mola) Jakob Dannefærds V. 10B5E - O Sadelmagerm. Krystalg. 3 0 D By 4475 Agerby Tora Afdelingschef Fredh. Kan. 164 m S By 5846 x - Aksel Komponist Gothersg. 160s OS Kl By 6400 Ageren ved Vilh. Bagger 'Dosseringen 6 El |i N 2161y Agergaard J Kursusbestyrer Nørrebrog.761®] | N 876 x Agerholm [Se endv. Aggerhohn] - Paul Bankassist. Il esseløg. 174 gtjj - Edvard Bibliotekar fh. Operasanger Hav­ neg. 74 0 |l By 4817 - Louise Blomsterhdl. Amagerbrog.97 [S] J) Am. 876 x - Sophus Direktør iArbejdsgiverf. R.Livjæ- gerg. 211 m f 0 4156 - Karen Enke e. Postmester Under Elmene 104El - S R Frue Østerbrog. 1521 m f 0 5496 - Svend Gross. (Iloulberg & Agorholm) Jagtv. 206s M J) 0 4577 v - Betty Læge Østerbrog. 1521 El j§ 0 5496 (1 2 -1 ) - L Restauratør Kalkbrænderiv. 8 El JJ0806 Agerlin Waldemar Broderihdl. Værnedamsv. 4 E | V 5778x - Ejnar Inspektør Faxeg. 104 El J) 0 2409 x - ’ b Emma Eftf. Konditori Niels Juels G. 4 m A By 75 - Marie Konfektforr. V-Voldg. 87 (S J) By 1560y Bp. Vandkunsten 63 1 | By 5593 y - A Maskininsp.N-Frihavnsg.282El J) 05642 - Axel Skibsfører Vestgrønningen Dragør $ Dragør 90 - E Urtekr. St. Hans G. 13 (H) f N 4*11 y Agerly A S L ForstanderindeLarslejstr.llØ Agersborg [Se endv. Aggersborg] - Thorvald Manufakturhdl. Torveg. 26(3 £ Am 5845v - Vald. Mekaniker Gas-&Vandm. Gothersg. 150 0 $ By 550 Bp.Zinnsg.74E$)0755x Agerschou V K Prokurist Stægers Allé 19 E K Gh. 2413 Agerskov P J Bagerm. Kingosg. 4‘ E - Amalie Enke e. Købmand Jægersborg Alle 168 Gjentolte fl Gjent. 1 - R Fabrikant Nørrebrog. 1063 (Ml JJ N 637x - Johanne FrisørindeKingosg^E f) V 7047 - G Gross. (Agerskov & Philipsen) Strand­ boulevard 3S El H 0 2181 - & Philipsen Gross. Vimmelskaftet42A Kl f Cent. 13870 - CIngeniørR.Strandboulevard3®EJ) 02181 - C Kommunelærerinde Lynæsg. I2 151 J) N 4881v - M Lektor Cand. mag.Grundtvigsv. 33 E § V 5634 y - Thora Lærerinde Ryvej Holte ®Holte565 - WSkotojsfabr. Blaagaardsg.l5®l J|N511y Bp. Rosenørns Allé 82 E Agerskov-Nielsen E Bog-& Papirhdl. Vester- brog. 115 E J) V 4232 Agersnap Hans Kunstmaler Fuglevad For­ søgsstationen Lyngby |) Lyngby 305 Agersted A A Pr.-Løjtn. i Fodf. Enighedsv. 98 E | V 3324 Agertoft P M Lektor Cand. mag. Lundsg. 104 El I 0 145 u Ågerup Chr. Cigarfa-br. Esromg. 264 (2 U Tg. 2997 y - Chr. Papirhdl. Nørrebrog. 215 Opg. A El I! Tg. 639 y - Chr. Restauratør Forchhammersv. I2 E ® V 9210r

Ågerup J RestauratriceStenosg.93E |l V2901y Aggebo-Nielsen P A Bogtrykker (P A Niel- sen’s Bogtrykkeri) Sofiev. 22 f f l | N 458y Agger [Se endv. Acker] - Chr. Ingeniør Svanemøllev. 84Hell.JJHell. 305 - Chr. Manufakturhdl. (Kbhvns Manufak­ tur Import) Larsbjørnsstr. 1610 Aggerbeck CR Bogtrykker Kompagnistr. 5 2 0 J) By 2447 x - Valdemar Købmand Rørholmsg 34 IB Aggerbeck-Christensen Ejgil Kontorchef Holsteinsg. 511El AggerdahISophus Bogholder Godsbaneg.71® - Chr. Revisor Horsensg. 164El $ 0 3316x Aggergren J A S Fabrikant Nørrebrog.541(Hl ■ A L Vulkanisering sanst. Peder Hvit- feldts Str. 13 B J) By 1166 x Aggerholm [Se endv. Agerholm] - A Blomsterhdl. Vesterbrog. 8 X O J) By 2563 Bp. Istedg. 3 1 1 | V 5127y - A Enkefrue Sortedamsdoss. 59 K 1E $ N 2956 y - V Snedker Østerbrog. 2 13El - Jens G Urtekr. Kronprinsesse Sofies V.7® J) Gh. 448x Aggerholt K L Maskinmester i Flaaden Del- ting. 11 (Kl Aggersbo Chr. Repræsentant Rømersg. 254 Kl |) By 5744x Aggersborg [Se endv. Agersborg] - H C Fabrikant Cand. pharm. Maglekildev. 163E j§V 303v Aggerssko, ved M S Lund Skotøjsfabr. Fre- derikkev.l9Hell. f Hell.1807 & Hell.1349 Aggersund Kridtværk, Akts,, Guldborgv. 10 E fl| Cent. 12984 AgierJohs. Brændselsforr. Rønneallé 1 Lyng­ by J) Lyngby 210 Agner Carl & Co. Gross. Nørreg. 35 B f) Cent. 8008 - Carl Gross. (Carl Agner & Co.) Sofiev. 23 E | N 1107 ■ H u Prokurist Frederiksv. 25*(E|)Gh.2215 de Agiiera y Bayo V G spansk Minister Kri- stianiag. 61E f) 0 1652 Ahl-Nielsen John Journalist Bentzonsv.371® Ahlberg [Se endv. Alberg] - A Metalvarefabr. Liljev. 13 GjentofteJ) Gjent. 645 Ahlbom Villiam Revisor Blaagaardsg. 212 M J) N 5440 - Joh. J Translatør Frdbg. Allé 368 E ® V 5560v Ahlefeldt-Laurvig Anna Enkegrevinde Fred. d. 6. Allé 12S 11 f) Gh. 934x - C Greve Overretssagf. Amalieg. 29 A Kl fl Cent. 12267 & 12432 - Erik Greve Ritmester Amalieg. 8 Kl J| Cent. 12202 - Wilh. Grove Cand. polit. Palæg. 63 IB |) Palæ 2048 - Hedvig Komtesse Peter Bangs V. 8 OS f) Gh. 181 x - JohanneLensgrevinde Overilofmesterinde hos Enkedronningen Kronprinsesseg.200 ® Cent. 7108 Ahlfén S Arkitekt Søborghus Allé 5 Søborg | Søb. 130 - CP Mekaniker(Ahlén & Rasmussen) Leifsg. 43H - & Rasmussen Mekanikere Danmarksg. 13 E | V 8761 Ahiers Marie Enke e. Forpagter Vesterbrog. 1752 E | V 1937y Ahlgren H A V Malerm. Ydunsg. 53CO|J Tg. 665x Ahlmann Vilhelm Arkitekt Jyllands Allé 37 Søborg J) Søb. 471 - Emilie Cand. polyt. St. Knuds V. 15s E - E Enke e. Oberst Willcmoesg. 181El - E Frøken Mynstersv. 193 ffl | V 2269y - Michaéle Frøken Willemoesg. 181E J) 0 508 u - Nikolaj Ingeniør Samfunds Allé 294(HGh. 3913 x - Marie Frøken Kunstmalerinde St. Knuds V. 15® E f) V 2097 y ■

Made with FlippingBook - Online catalogs