Kraks vejviser 1994 A-K

Husregister for København og omegn Grænsen for registrets område, se kortet si Indhold 9661 gader m.v. med post­ distrikt, postnr., kort­ henvisninger heraf 8870 gader m.v. tillige med Alfabetiseringsregler I Kraks vejviser for Køben­ havn og Omegn er gader og veje alfabetiseret strengt alfabetisk og der ses bort fra ordmellemrum. Det betyder, at H C Ander­

Korthenvisninger Første tal er nummeret på kortet i kortafsnittet foran. Den følgende tal- og bog­ stavbetegnelse angiver det kvadrat på kortet, hvor gaden findes. 287 kortskitser Dækker vigtigere gader tillige med alle tilstødende gader og nogle af disses sidegader. Hjørneejen­ dommene er forsynet med husnummer. Husnummer Som hovedregel bringes alle ulige numre først, Matrikelnummer for Fre­ deriksberg og Københavns kommuner er anført forrest i parentesen. Kvarterets navn findes efter hvert gadenavn. Værdi Ejendomsværdi (E) og grundværdi (G) er de pr. 1. januar 1993 ansatte beløb (i 1000 kr.) Ejer Ejernavn er anført i paren­ tes. Såfremt en ejendom er helt eller delvis udlagt som ejerlejligheder, er dette ligeledes anført i parentes. derefter lige numre. Matrikelnummer

oplysninger om ejendom­ me, beboere og visse gade­ navnes oprindelse. 620.428 private husstande, virksomheder og institutio­ ner. Oplysninger om navn, stilling samt telefonnr. 27.677 ejendomme i Kø­ benhavn er forsynet med matrikelnumre. 3.460 ejendomme i Frederiksberg kommune er forsynet med ejernavne, matrikelnumre, ejendomsværdi og grund­ værdi. Såfremt ejendomme­ ne er fredet, er dette an­ givet. Gadenavne mærket med stjerne Stjernen angiver, at gaden ligger uden for Husregistrets område (se kortskitsen side 1), men inden for det om­ råde, der dækkes af kortene over København og omegn foran i bogen. Om disse 791 gader gives oplysning om postdistrikt, postnr. og henvisninger til kortene, men ikke de øvrige oplysninger.

sens Boulevard placeres under bogstav H og at La Cours Vej placeres under bogstav L samt at Amager­ brogade kommer før Ama­ ger Centret. Vi har bestræbt os på, at medtage henvisninger ved de navne der kunne give problemer. W og V indordnes sammen, det samme gælder Aa og Å.

1

Made with FlippingBook Online newsletter