Kraks vejviser 1953 gaderegister

Vejviserens t. Bind indeholder: 2. Bind indeholder: Emneliste til begge Bind Afd. I Kort over København Afd. V: Real-Register — II: Gade-Register og Hus-Register — VI: Firma- og Aktie­ selskabs-Register — III: Person-Register — VII: Fag-Register — IV: Provins-Register - VIU: Udlandet

Afdeling I I

Gade-RegisternHus-Register for København. A . Gade-Register. Gader, Veje og Pladser i København, Frederiksberg, Hellerup og omliggende Villabyer med Angivelse af Postdistrikt, Kvarter eller Kommune, Rodekontor, Sogn (Kirke), Valgkreds, Politi- (og Rets)- kreds, samt Socialkontor. B . Hus-Register. 1) København, Frederiksberg og Hellerup. 2) Villabyerne i Københavns Omegn. Ejendomme, offentlige og private, ordnede efter Gader og Husnumre. Beboere , Forretninger, Institutioner og Privat-Personer, anført i hvert enkelt Hus med Navn, Stilling og for Telefonabonnenters vedkommende tillige med Telefon. For Ejendomme i København og paa Frederiksberg findes endvidere Oplysning om : Matrikel-Nr. (Kvarterets Navn ses i Gade-Registret). Ejendomsskyldvurdering (E) naar denne er mindst 40.000 Kr« samt Grundværdi (G). Ejer angivet ved *, naar han bor i Ejendommen, ellers anført i Parentes. Gadeskitser , Oplysninger om Gadernes Beliggenhed, om Gadenavnes Oprindelse og om Fredning a f Bygninger (i Klasse A eller B) i Henhold til Lov om Bygningsfredning af 12. Marts 1918. Under 2) Villabyerne er medtaget: Bagsværd, en Dpi af Brøndbyøster, Charlottenlund, Dragør, Gentofte, Herlev, Holte, Hvidovre, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, Nærum, Rungsted (Postdistriktet Rungsted Kyst), Rødovre, Skodsborg, Springforbi, S t Magleby, Søborg og Vedbæk.

Grænsen tor Hus-Registrets Omraade er vist paa Side 57.

En nærmere Vejledning i Brugen af Gade-Register og Hus-Register findes paa næste Side. . ' Y Optagelse I Kraks Vejviser sker efter Redaktionens Sken.

i

Made with FlippingBook Ebook Creator