Kraks vejviser 1944 handelsvejviser

Provins-Register Sonderholm S N Dommer R. Pederskovgaard pr. Troense g) 170 Sorensen P M Læge Kommunehosp. Aarhus Thuge Hansen Frits P Sagf. Cand. jur. Grenaa Alslevgaard med Kehlingsminde pr. Egebjærg. Ny Ejer : Proprietær N V Vest. Benzon Gods. Arealet er ca. 2075 Tdr. Ld., Ejendomsskylden er 686,500 Kr. Bygvraa pr. Fjelstrup. Ny Ejer: Gaardejer Simon J From, MF. Egholm Hovedgaard pr. Skibby. Ny Ejer: Proprietær H J Baden. Elgaardsminde pr.Uggelhuse. Ny Ejer: Gross. Ferd. Salling, Søndcrg. 27 Aarhus j) 1201. Fagerhult pr. Skibby. Ny Ejer: Proprietær J C Rasmussen. Farumgaard pr. Farum. Ejeren, Afdelingschef Ejnar Rosenvinge Thiirmer, bor nu Peter Bangs V. 135, Kbhvn. [ø Absalonskirken. Kaldskapellan: Jobs.Mad ­ sen. Aktuarforening, Den danske. Formand er nu: Underdir. A Kousgaard N i e 1 s e n,R., Hav ­ neg. 23 IS g ★ C 608. Allehelgens Kirke. Hjælpepræst: R Møller Petersen. Anklagemyndigheden. Østre Landsretskreds: 3. Statsadvokatur (Fyn, Lolland-Falster og Bornholm), Stats ­ advokat er nu: A Bach, kst. Vestre Landsretskreds: 2. Statsadvokatur (Viborg), Statsadvokat er nu: KW Hor ­ ne mann, kst. 3. Statsadvokatur (Sønder ­ borg), Statsadvokat er nu : O D K i r k, kst. Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er flyttet til Hj. Brantings PI. 5 [ø] g Tr 1360. Arbejdernes Fællesorganisation i Kbhvn. Se ­ Blikkenslager- Gas-Vand- ogSanitetslaug, Kbhvns. Oldermand er nu : Henrik Peter ­ sen. Isoleringsfabrikanter øst for Storebælt, Foren, af. Formand er nu : Billy M u c k e. Arbejdsløshedskasser, Anerkendte. Skrædderfagets A. i Danm. har nu $ C 15818 & C 10518. Arbejds- og Fabriktilsynet. Fabrikinsp. f.Hol- bækkredsen og Thistedkredsen er nu bliv.; Edvin NilssonogOveJKofoed. Assistenshus, Det kgl. Direktør er nu: HJ T hueslev. Assurandør-Societetet. Direktør Sv. Bran ­ no v, R. og Direktør Kn. Petersen, R. er indvalgt i Societetets Komite (Direktør J Berggreen er udtraadt). Athletlk-Forbund, Dansk. Formand er nu: Lrsagf. Axel HP edersen, Nørreg. 6 E g C 3736. Belysningsvæsen, Kbhvns. Chef f. Ekspediti ­ ons- og Regningskont. er nu : E A n d r e a- sen. Driftsbest. f. Østre Gasværk er nu: Georg Ras m u s s e n. Belønnings- og Spareforeningen for faste Husmedhjælpere i Kbhvn. ogOmegn er flyttet til Koclisv. 17 2 [v] g) Ev 6797. Biografteaterforeningen for Provinsen. For ­ mand er nu: Alvin Klinke, Nakskovg514. Brancheforeningen for Import af Musikinstru ­ menter er flyttet til Amalieg. 6 2 E gPa 4158. Brandforsikring, østifternes for Bygninger. Branddir. f. Frdbg., Valby, Vanløse, etc. : kretær er nu : Einar Larsen. Arbejdsgiverforening, Dansk.

Privat — Adresser Viking Bernh. Læge Dr.med. Kommunehosp. Aarhus Volf R Sognepræst Korup pr. Lund Østjyll. gi Vrønding 15x i Vosbein Erik B Læge Guldsmedg.l Aarhus Rydhave pr. Vinderup. Ny Ejer: Proprietær Frits Sevelsted. Slemminggaard pr. Grenaa. NyEjer: Proprie ­ tær Rs. Kaihøj. Strandholt Stige pr. Odense. Ny Ejer: Pro- . pritær K Fenger, Sludegaard pr. Slude. Thygesminde pr. Varmark. NyEjer: Proprie ­ tær Chr. Vestergaard Frandsen, Skovgaard Starup pr. Gravens. Udbygaard pr. Ørsted. Ny Ejer: Proprietær Poul Ravn. Ulviggaard pr. Morkov. Ejeren, Direktør K Baungaard, bor nu Edv. Glæsels V. 10, Kbhvn. [Ej g) Fa 1956. Ørndrup pr. Hornum. Ny Ejer : Proprietær Schou Bach. Finansministeriet. Chef f. 5. Statsaktivkont. er nu : R Jahn Nielsen; Chef f. Statsaktiv ­ bogholderiet er nu: HBohn; Chef f. Skat- tedep. ’ s 5.og 6. Kont. er nu hhv. : Poul Plate og Sv. Halvorsen. Finske Forening, Kbhvns, Palæg. 5 E. Stiftet 12. Dec. 1943. Formand: Lektor Volmer Berg. Flensborg Samfundet og Foreningen „Dane- brog “ . Orsagf. Knud Dahl, R. er valgt til Formand og Generalinde Julie Ramsing til Næstformand. Folkeuniversitetsudvalget. Sekretær er nu: Lektor C L Henrichsen. Foreningen af danske Handelsmøller ’ s Kontor er flyttet til Raadhuspl. 16 3 [V] gi *0 15255. Foreningen af danske Søassurandører. Direk ­ tør Max Nielsen, R. DM. er valgt til Be ­ styrelsens Formand. Foreningen af Frugt-Importører i Kbhvn. har nu g C 6010. Foreningen 4. Regiment. Formand er nu : Forv. J Christiansen, Overskousv. 18 Vby g Va 1552x. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. Formand er nu: Lrsagf. Hj. Hess-Peter- sen. Foreningen til Lærlinges Uddannelse. Direktør F Brinch, R. er valgt til Formand i Besty ­ relsen. Fredens Kirke. Kordegnens Kontor har nu gi No 9506. Frederiksberg Hospital. Afd. G (Tuberkulose). Overlæge: Dr. med. Johs. Gravesen, R. Frederiksberg kommunale Skolevæsen. Over ­ lærer v. Skolen paa Nyelandsv. er nu : Johs. A n d er sen. Kommunens Præliminærklas ­ ser er flyttet til Sønderjyllands A. 2-4 Q3 gi Da 6068 „ Frelsers Kirke, Vor. Sognepræster nu: Egede Schack. Frihavns Kirken. Hjælpepræst j C Rich. Frøhandlerforening, Dansk. Formand er nu: Gross. E Lisborg, Slots Allé 3, Slagelse gi 1691. Garnisonsbibliotek, Det kgl. Bibliotekar er nu: Kapt. J W G N orrie, R. Gesandtskaber og Konsulater. Spanien. Vicekonsulat, Bredg. 71 E g C 1565. CTage Jespersen, Vicekonsul. Golfklub, Kbhvns. Fabr. Carl Scheller er valgt til Formand; Sekretær: Direktør Ernst G r a n z o w, Klampenborgv. 7 A Kip. g Or 1216.

19 Thygesen Ole Steen Læge Hunderupv. 109 Odense Vad J P Sognepræst Ulstrup pr. Kalundborg g Bjørnstrup 19 C. Større Gaarde. Hald pr. Viborg. Ny Ejer : Ths. Kr. Kristen ­ sen g V. 1065 Henriksholm og Frederiksholm m. m. pr. Ved ­ bæk ejes nu af A/S Henriksholm. Ingerslevgaard pr. Ørsted. Ny Ejer: Forp. Hans Buck, Brændkærgaard pr. Kolding. Løgismose pr. Haarby. Ny Ejer: Forstander Niels Bukh, R. DM. Mosegaard pr. Horsens Ny Ejer : Proprietær Chr. Møller. Nygaard pr. Aagaard. Ny Ejer: Proprietær Heide Westergaard Frandsen. Pandum pr. Nibe. Ny Ejer: Proprietær J Chr. Petersen. Disp. A Stæhr Johansen, MFK., Falko ­ ner A. 13 4 B | Go 2836. Brønshøj Kirke. Kaldskapellan er nu: Ejn. Larsen. Bygningsinspektører, Kgl. Ny Bygningsinsp. i Kbhvn. : Arkitekt Ths. H a v n i n g, R. Børneforsorgen, Overinspektionen for. Kon ­ torchef er nu: FKrøncke. Centralforeningen for Danmarks Isenkræm ­ mer-, Glas- og Porcelænshandlerforeninger. R Marstrand Nielsen, Aarhus, er valgt til Formand. Charlottenborgudstillingen. Formand er nu: Prof. Sigurd Wa n d e 1. Christiansborg Slotskirke. Kordegnens Kon ­ tor er flyttet til Prins Jørgens Gaard (ved Kirken) Kl g By 7179. Christianshavns Døttreskole. Sognepræst Egede Schack er indtraadt i Skolens Sty ­ relse. Citadelskirken. Kordegnens Kontor er flyt ­ tet til Bergensg. 3 S É g Tr. 1538 (Søgne ­ dage (undt. Torsd.) 9-13, Fred. till. 17-19). Davidskirken. Organist og Kantor :HP e e t z. Detail-Mejerier, Kbhvns. Formand er nu: Mejeriejer A Kreil, Upsalag. I s [fi] g Øb 9033. Dramatikeres Forbund, Danske. Formand er nu : Forf. Karl S ch 1 ii t e r. Døvstumme Piger, Arbejdshjemmet for. De- partem.chef .1 Høir up, R. er valgt til For ­ mand for Bestyrelsen. Ejendomsskyld. Sundby Skyldkreds ’ Kontor er flyttet til Linnésg. 16B* 10 g By 1193. Formand for Hvidovre Vk. er : Overbetj. M Mortensen, DM., Langhøj v. 25 Vby g Hv 342. Fagforbundene. Glarmestersvendenes Forb. Formand er nu: Chr. Lorentzen, Jagtv. 177 3 El g Ry 877. Fagforeningerne. Ejendomsfunktionærernes Fagf. Formand er nu: ErikFredsoe, Tagensv.25 s [N] gNo 5698. Forgyldernes Fagf. Formand er nu: Henn. Reinhardt, Siciliensg. 13 s [S]. Karetmagernes Fagf. er flyttet til Aab'oul. 58 s E g No 3902. Keramisk Fagf. har faaet g Be 3145x. Litografisk Forb., Litograf Afd. har faaet g Am 6170y. Modisternes Fagf. har faaet g No 8387. Papirindustriarb. Frdbg. Afd. har faaet® Am 945v. Afdeling V. Real-Register for København.

Made with FlippingBook Online newsletter