Kraks vejviser 1944 handelsvejviser

Q RI ND Mw« IW f W 0 w -IwF

KRAKS HANDELSKALENDER Emneliste • Real-Register • Firma-Register Fan-Register • Udlandet

KØBENHAVNS KOMMUNEBIBLIOTEKER.

KRAKS

VEJVISER 1944 175. AARGANG • KRAK 82. AARGANG

2. B I N D KRAKS HANDELSKALENDER FOR DANMARK Emneliste • Real-Register • Firma-Register. Fag-Register • Udlandet.

\

ååå

KRAK

UDGIVER: KRAKS LEGAT NYTORV 17 KØBENHAVN K TELEFON CENTRAL 308 Trykt hos 0. C. Olsen & Co.

Hf?

ir\ v

.

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse.

1. Bind. Forkortelser og Tegn, anvendt i Vejviseren Vejviseren 1770 — 1944. En Oversigt. Afdeling I: Kort og Planer. Oversigtskort, Sporvejskort, 7 litograferede Specialkort og 8 Kortskitser over København og Omegn. Sporvognsruter og Planer over Hospitaler og Teatre i København. Afdeling II: Gade-Register og Hus-Register for København. a) GADE-REGISTER ............................................................................................ . ........................................................ 33 Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse m. m., hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER ......................................................................................................................................................... 56 Fortegnelse over Huse (ordnet efter Gader) med Angivelse af Husnumre, Matrikelnumre, Ejendoms ­ skyld, Grundværdi, Ejer, Beboere m. m. (Navn, Stilling og Telefon). 1) København, Frederiksberg og Hellerup (Side 57). 2) Villabyerne (Side 687). Afdeling III: Person-Register for København ......................................................................................... 961 Navne-Register over Beboere (Forretninger, Privat-Personer og større Institutioner) i København, Frederiksberg og omliggende Villabyer. — TILLÆG: En Liste over DØDE i det sidst forløbne Aar. Afdeling IV: Provins-Register. A. FORRETNINGER ........................................................................................................................................................ 1777 (byvis ordnede, med Real-Register og Forretnings-Register for hver By, for 34 af de største Købstæders Vedkommende et Kort over Byen). B. PRIVAT-ADRESSER ................................................................................................................................................... 2117 C. STØRRE GAARDE ................................................. * ................................................................................................ 2227 D. KOMMUNEFORTEGNELSE ....................................................................................................................................... 2259 Afdeling V: Real-Register for København ........... 2465 Stats-, kommunale og private Institutioner; Foreninger og Selskaber; praktiske Oplysninger om For ­ hold af almen Interesse. Afdeling VI: Firma- og Aktieselskabs-Register for Danmark ............................................................. 2657 Uddrag af de officielle Handels-Registre, Forsikrings-Registret og Aktieselskabs-Registret. A. København (Side 2657). B. Købstæderne og købsladlignende Bebyggelser (Side 2796). C. Landet (Side 2876). Afdeling VII: Fag-Register for Danmark ................................................................................................... 2897 Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre Erhverv i hele Laudet, f. Eks. Hoteller, Arkitekter, Sagførere, Læger, Tandlæger, Dyrlæger, branche ­ vis ordnet. Foran i Fag-Registret Fag- og Vare fortegnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Sidetal og Oversættelser fra Engelsk, Fransk, Tysk og Spansk af de vigtigste Fagoverskrifter. Kort over Dan ­ mark (Side 2928). Afdeling VIII: Udlandet .................................................................................................................................. 4209 Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlandet. Danske Foreninger i Udlandet. Større Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske. Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark (Fag- og Branchefortegnelser). 2. Bind. Emneliste til begge Bind. Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Sidetal ...................... Tilføjelser, der er kommet til Redaktionens Kendskab under Vejviserens Trykning ., .......... } gule Blade 2401

Afsnittet Færøerne og Afdeling Island er midlertidig udgaaet; findes sidste Gang i Kraks Vejviser 1942.

Udgiverne paatager sig intet Ansvar for Fejl og Mangler, der Irods al anvendt Omhu, maatte findes i Vejviseren.

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

KRAKS VEJVISER omfatter

Kort over Kobenhavn, Frederiksberg, Gjentoftc, Ordrup, Lyngby, Holte, Søllerød, Rødovre, Hvidovre, Kastrup og Taarnby ; Færd ­ sels- og Sporvejskort; Teaterplaner in. m ....................................... Stats-Institutioner og -Kontorer, f. Eks. Ministerierne, Domstole, Politi, Hær og Flaade, Postvæsenet; Københavns Styrelse og Institutioner f. Eks. Kommunalbestyrelsen, Belysningsvæsenet, Brandvæsenet, Sporvejene; Frederiksberg Kommune; Køben ­ havns Amt; Kobenhavns Nabokommuner; Private Institutioner (Banker, Sparekasser, Forsikringsselskaber m. m.); Foreninger og Selskaber; Kirker; Skoler; Stiftelser; Dagliglivets Retsfor ­ hold; Historie, Topografi og Statistik; Seværdigheder m. m ........ Inddelinger af Byen (Politikredse, Valgkredse, Forsorgelsesdistrik ­ ter, Postdistrikter, Kirkesogne m. m.) ........................................ Gader, Veje og Pladser (Oplysning om Gadenavnets Oprindelse, Gadeskitser,Ejendommes Matrikelnr.,den sidste Ejendomsskyld og Jordværdi,Ejer,Beboere — Villabyerne i Kobenhavns Omegn) Privat-Adresser og Forretnings-Adresser ............................................ Firmaer og Aktieselskaber (Indehavere, Bestyrelse, indregistreret Tegningsret, Kapital m. m.) ......................................................... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER (Virksomheder inden ­ for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikrings ­ væsen samt andre Erhverv, f. Eks. Hoteller, Arkitekter, Sag ­ førere, Læger, Tandlæger, Dyrlæger, branchevis ordnet) .......... Kort over Danmark ............ ' ................................................................. 34 Kort over de større Købstæder ..................................................... Stats- og kommunale Institutioner i Byerne; Statsembcdsmænd, f. Eks. Amtmænd, Amtsforvaltere, Dommere, Politimestre; kom ­ munale Embedsmænd; Havneforhold; Indbyggertal; Beskat ­ ningsforhold; Private Institutioner; Foreninger m. m ................... Forretningsadresser i 171 Købstæder og kobstadlignende Bebyggel ­ ser, ordnet byvis (med Henvisninger til Fag-Registret) ........ Privat-Adresser (Alfabetisk ordnet Register over ca. 20.000 Mænd og Kvinder i Byerne og paa Landet) .............................................. Storre Gaarde (Arealets Størrelse og Inddeling, Ejendomsskyld,Ejer, Forpagter, Godskontor m. m.) ......... ............................................... Administrative Inddelinger; Kommunernes Adresse og Beliggenhed indenfor Amter, Retskredse, Politikredse, Herreder .................. Firmaer og Aktieselskaber (Indehavere, Bestyrelse, indregistreret Tegningsret, Kapital m. m.) ......................................................... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER (Virksomheder inden ­ for Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikrings ­ væsen samt andre Erhverv, f. Eks. Hoteller, Arkitekter, Sag ­ førere, Læger, Tandlæger, Dyrlæger, branchevis ordnet) .... Danmarks Gesandtskaber og Konsuler i Udlandet ............................. Fremmede Landes Gesandter og Konsuler i Danmark ......................... Danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet ............................ Storre Virksomheder i Udlandet, der ejes eller ledes af Danske (uden Hensyn til disses nuværende Statsborgerforhold) .................... FAG- OG BRANCHE-FORTEGNELSER (Udenlandske Firmaer med Handelsinteresser paa Danmark) ........................................ \ \ \ Emneliste findes paa efterfølgende gule Blade

1. Bind, Afdeling I

København

2. Bind, Afdeling V i 1. Bind, Afdeling II og 1 2. Bind, Afdeling V 1. Bind, Afdeling II 1. Bind, Afdeling III 2. Bind, Afdeling VI

2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Afdeling VII l.Bind, AfdelingIV

l.Bind, AfdelingIV 1. Bind, Afdeling IV l.Bind, Afdeling IV 1. Bind, Afdeling IV 1. Bind, AfdelingIV 2. Bind, Afdeling VI

Provinsen

2. Bind, Afdeling VII

2. Bind, Afdeling VIII 1. Bind, Afdeling IV og 2. Bind, Afdeling V 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling VIII 2. Bind, Afdeling VIII

Udlandet

Aigunas noticias ensenando acerca del contenido y el uso del KRAKS VEJVISER Gufay AlmanaqueComercialnKrak 44 de Dinamarca. Los extranjeros buscan casi si- empie direcciones adentro de cier- tos lamos, estas se eneuentran en este tomo (Tomo II) en la seccion VII, Fag-Register. Este regi ­ stro abraza a toda la Dinamarca, y todas las casas comerciales hasta de importancia regular son inclui- das bajo cada ramo, primero las casas de Copenhague (Køben ­ havn). Recomendamos a Vd. liacer uso de las traducciones de los encabe- zamientos industriales mas impor- tantes que se eneuentran sobre las hojas en frente del Registro de Artes; se componen de los idio ­ mas Inglés, Francés, Alemån y Ca ­ stellano. Si por ejemplo se preci- sarå unas direcciones de varios mataderos de cerdos en Dinamarca, habrå que referirse a este nombre en el glosario Castellano, y a este corresponde en Dinamarques la palabra „Svineslagterier 44 . Con ayuda de esta palabra Dinamar- quesa se encontrarå la industria en el Registro de Artes. Un numero de otras casas escan- dinavas e extranjeras, que son de interés para el intercambio comer- cial con Dinamarca, ha sido in- cluido en la seccion especial: El Extranjero (Udlandet). En este tomo tambien se eneu- entra una lista de los Consulados y las Legaciones de Dinamarca en el extranjero. Casas comerciales y sociedades anonimås registradas en Dinamarca son ineluidas, con indicacion de proprietario, directores,junta direc- tiva, capital suscrito etc., en el „Firma og Aktieselskabs-Register". Enel„Rcal-Register “ seha reunido informes sobre la administracion del estado de Dinamarca ademås sobre la administracion las insti- tuciones, las uniones etc. de la ciudad de Copenhague y las muni- cipalidades vecinas.

Instructive information on the contents and use of KRAKS VEJVISER Kraks address directory and Com ­ mercial directory for Denmark. When contemplating the esta ­ blishment of business connexions in Denmark business men abroad invariably look up addresses in the particular branches in which they are interested, and with a view to facilitating these prelimi ­ nary steps the desired addresses have been conveniently compiled in the „Fag-Register" Section VII of this volume (Vol. II). This commercial directory co ­ vers the whole of Denmark and comprises the names of all firms of importance. The latter are shown under the respective bran ­ ches of trade, arranged for Co ­ penhagen (Kobenhavn) first. We recommend reference to the translations of the more impor ­ tant trade headings in the Eng ­ lish, French, German and Spanish languages which will be found on the pages preceding the com ­ mercial directory. Suppose, for in ­ stance, you want the names of the Danish bacon factories, you look up this word in the English (French, German or Spanish) list of words, and find there that the Danish equivalent of the word is: „Svine­ slagterier". By means of this Da ­ nish term you are at once able to find this trade in the Commercial Directory. A number of other Scandinavian and foreign firms interested in trade intercourse with Denmark have been included in the special section: „Udlandet" (Foreign coun ­ tries). In this volume will also be found a list of the Danish Con ­ sulates and Embassies abroad. A list of registered firms and joint stock companies in Denmark with particulars as to principals, managing directors, board mem ­ bers, share capital etc. is provided in a special section of the Directory. The „Real-Register" (subject in ­ dex) contains information concer ­ ning the various institutions of the Danish State, the Municipality of Copenhagen and the admini ­ stration, institutions, societies etc. of Copenhagen and the surrounding municipalities. Volume I of Kraks Directory is primarily a Copenhagen direc ­ tory containing street and house section, and a private resident and commercial section, together with sectional maps of the city etc. Moreover it contains a provincial towns directory (Provins-Register) comprising (in A. Forretninger) business concerns in 171 towns. Further a list of about 20.000 pri ­ vate residents outside Copenhagen (B.Privat-Adresser), a landed pro ­ perty section (C. Større Gaarde), with much information pertaining thereto.

Quelques renseignements sur le contenu et l ’ emploi du KRAKS VEJVISER Krak: Livre d ’ Adresses et Annuaire du Commerce du Danemark. Les étrangers cherchent presque toujours des adresses dans des bran ­ ches spéciales, celles-ci se trouvent dans co volume (volume II) dans la section Professions VII „Fag- Register ” . La section comprend le Danemark entier, et toutes les firmes de quelque importance ont été admises dans chaque bran ­ che, d ’ abord les maisons de Copen- hague (København). Nous vous recommandons de vous servir des traductions des plus im- portantes professions qui se trou ­ vent sur les feuilles précédant le „Fag-Register 44 ; elles com- prennent les langues: Anglais, frangais, allemand et espagnol. Si par exemple vous désirez savoir le nom des diflerents abattoirs de pores danois, vous allez chørcher ce mot dans le dictionnaire fran- ^ais et trouvez lå que la désigna- tion „abattoirs de porcs u se traduit en danois par le mot „Svineslagte ­ rier 14 . Aprés cela vous pourrez aussitot å l ’ aide du mot danois ainsi tracé trouver le metier dans les proféssions. Un grand nombre d ’ autreB mai ­ sons scandinaves et étrangéres d ’ intérét pour les relations com- merciales avec le Danemark se trouvent .insérées dans la section spéciale Etranger - Udlandet. Ce volume contient en outre une liste des légations et consuls da ­ nois å l ’ étranger. Les firmes et sociétés anonymes enregistrées en Danemark ont été insérées avec Vindication de pro- priétaires, directeurs, membres du conseil d ’ administration, capital social etc. dans le „Firma- og Ak- tieselskabs-Register 44 . Dans le „Real-Register 44 sont groupés des renseignements sur les organes différentes de l ’ État Danois, Municipalité, Institutions, Associa ­ tions etc. de la Ville de Copen- hague et des communes environ- nantes.

Einige aufklårende Bemerkungen iiber den Inhalt und Gebrauch von KRAKS VEJVISER Kraks Adressbuch und Handels ­ kalender fur Danemark. Auslånder suchen fast immer Adressen innerhalb bestimmter Branchen; diese sind in diese ni Band (Band II) Abt. VII, das Fach- Verzeichnis zu finden. Dieses Verzeichnis umfasst ganz Dane ­ mark, und såmtliche Firmen von bloss einigermassen Bedeutung sind unter jeder Branche aufgenommen ; zuerst die Kopenhagener Firmen (Kobenhavn). Wir empfehlen Ihnen die Uber- setzungen der wichtigsten Fach- Uberschriften, die sich auf den Blåttern vor dem Fach-Verzeich- nis befinden ; sie umfassen die Sprachen Englisch, Franzosisch, Deutsch und Spanisch. Wiinschen Sie beispielsweise einige Namen der verschiedenen dånischen Schwei- neschlåchtereien, so schlagen Sie dieses Wort in dem englischen, franzosischen, deutschen oder spa- nischen Wbrterverzeichnis nach und finden dort das Wort durch „Svine- slagterier 44 ins Danische iibersetzt. Sie konnen danach sofort mit Hilfe des gefundenen dånischen Wortes das Facil im Fach-Verzeichnis finden. Eine Reihe andrer skandinavi- scher und auslåndischer Firmen, die sich fiir den Handelsverkehr mit Danemark interessieren, sind in der besonderen Abteilung Aus- land (Udlandet) aufgenommen worden. In diesem Band befindet sich au8serdem ein Verzeichnis iiber dånisclie Konsulen und Gesandt- schaften im Ausland. Eingetragene Firmen und Akti en- gesellschaften in Danemark sind mit Angabe der Inhaber, Direk ­ toren, Aufsichtsratsmitglieder, des Aktienkapitals oder dgl. im Fir ­ men- und Aktiengesellschafts-Ver- zeiclinis aufgenommen worden. Im Real-Register befinden sich Aufklårungen iiber die verschie ­ denen Organe des dånischen Staa- tes, die Verwaltung der Stadt Ko- penhagen und herumliegender Ge- meinden und deren Institutionen, Vereine u. dgl.

Le premier volume du „Kraks Vejviser 14 constitue tout d ’ abord un livre d ’ adresses de Copenhague avec registres des rues et des im- meubles, et des listes alphabéti- que8 d ’ établissements de commerce et de particuliers. Il contient en ­ core un registre de villes „Provins- Register 44 comprenant (sous A. „Forretninger 44 ) les établissements de commerce de 171 villes. Puis vient une table d ’ environ 20.000 particuliers domiciliés hors de Copenhague (sous B. „Privat Adresser 44 ), et un registre de pro- priétés rurales (sous C. „Større Gaarde 44 ) avec beaueoup de ren ­ seignements sur celles-ci.

El primertomo de la Guia „Krak 44 es en primer lugar una guta de direcciones en Copenhague con re ­ gistro de calles y casas, y registro de nombres de comercios y de par ­ ticulars, ademås mapa de la ciu ­ dad etc. Despues contiene un re ­ gistro de municipalidades, (ProvinB- Register) incluyendo (en A: For ­ retninger) los comercios de 171 municipalidades. Ademås se halla una lista de cerca de 20.000 par ­ ticulars afuera de Copenhague (B: Privat-Adresser), un registro de propiedades rurales (C: Større Gaarde) con muehos informes a su respecto.

Der 1. Band von „Kraks Vej ­ viser 44 ist vor alien Dingen ein Adressbuch fiir Kopenliagen mit Strassen-, Hausnummer- und Namen-VerzeichniBsen iiber Ge- scbåfte und Privatpersonen, eine Karte iiber die Stadt u. a. Dann bringt es ein Stådte-Verzeichnis (Provins-Register) umfassend (in A. Forretninger) die Geschåfte von 171 Stådten. Ferner ein Verzeich ­ nis iiber ungefåhr 20,000 Privat ­ personen ausserhalb Kopenhagen (B.Privat-Adresser), sowie einLand- giiter Verzeichnis (C. Større Gaar ­ de) mit vielen Aufklårungen iiber dieselben.

Emnelisten er en alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviseren omhandlede Emner med Angivelse af den Overskrift og det Sidetal, hvorunder Oplysningen skal søges. Til Artiklen om „Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse 1 * (der findes i Afdeling V) er der saaledes henvist fra Emne-Ordene: „Augustenborg Sanatorium**, „Faksinge Sanatorium**, „Fakse Ladeplads Sanatorium**, „Folkesanatorier**, „Frederikshavn Sanatorium**, „Haslev Sanatorium**, „Hjerting Sanatorium**, „Hospitaler og Sanatorier**, „Julemærkesanatoriet**, „Kalø Vig Sanatorium**, „Kampmann-Boysenske Sanatorium**, „Kystsanatorier**, „Nakkebølle Sanatorium**, „Nationalforeningen**, „Nyborg Sanatorium**, „Nysted Sanatorium**, „Ry Sanatorium**, „Silkeborg Sanatorium**, „Skørping Sanatorium**, „Spangsbjerg Sanatorium**, „Sonderjydske Fonds Sanatorium ved Augustenborg**, „Tuberkulosens Bekæmpelse** og „Vordingborg Sanatorium**, samt fra Oversigterne Foreninger B 19: Syge og C 28: Sundhedsvæsen, Sygepleje. I Emnelisten er paa alfabetisk Plads indskudt nedenanførte OVERSIGTER, hvorunder sammenhørende Emner er grupperede, dog er Oversigten over Foreninger anbragt i Slutningen af Emnelisten. Hoffets Institutioner Domstole

4. Bespisning 5. Blinde 6. Boligforeninger 7. Børn 8. Døvstumme og Tunghøre 9. Ferieophold 10. Fængselsselskaber 11. Gamle 12. Hjemløse 13. Juleforeninger 14. Konfirmationshjælp 15. Kvinder, Enligstillede 16. Laaneforeninger

Polikliniker Politi Redningshjem for Alkoholister Rekonvalescent- og Rekreationshjem Retshjælp Skoler for Børn Skoler for særlig Uddannelse Slotte, Palæer o. 1. Sparekasser Statstilsyn Stiftelser og Legater Sø- og Transportforsikringsselskaber Telefonselskaber Foi ’ eninger A. Faglige 1. Arbejdere 2. Embeds- og Bestillingsmænd, Kom ­ munale 3. Embeds- og Bestillingsmænd i Statens Tjeneste 4. Fiskere 5. Forfattere 6. Gartnere 7. Grundejere 8. Haandværkere og Industridrivende 9. Handlende 10. Ingeniører, Teknikere m. m. 11. Journalister, Bl ad foretagender 12. Kunstnere, Arkitekter 13. Kvindelige Erhverv 14. Landbrugere m. m. 15. Læger, Dyrlæger, Tandlæger 16. Lærere 17. Medhjælpere og Funktionærer i pri ­ vate Virksomheder 18. Musikere, Komponister, Musik- og Sanglærere m. v. 19. Pengeinstituter, Forsikringsselskaber, Revisorer o. 1. 20. Restauratører og Beværtere 21. Sagførere 22. Skuespillere, Teaterdirektører, Arti ­ ster etc. Underretter Vuggestuer

. Arbej dsministeriet Finansministeriet Indenrigsministeriet

Justitsm inisteriet .Kirkeministeriet Krigsministeriet Marineministeriet Ministeriet for Handel, Industri og Søfart Ministeriet for Landbrug og Fiskeri Ministeriet for offentlige Arbejder Socialministeriet Statsministeriet Trafikministeriet Udenrigsministeriet U ndervisningsministeriet Kommunale Myndigheder og Institu ­ tioner Administrative o. a. Inddelinger af Hovedstaden

17. Pensionskasser og-foreninger 18. Studie- og Undervisningshjælp 19. Syge 20. Tyender 21. Understøttelsesforeninger, Andre, der er begrænsede til særlige Erhverv eller Befolkningskredse 2. Børneopdragelse og Undervisning 3. Dyrebeskyttelse og Dyreopdræt 4. Elevsamfund o. 1. 5. Erhvervslivets Fremme 6. Faglig Uddannelse 7. Forsvarssagen 8. Fredsbevægelsen 9. Hemmelige Selskaber 10. Hjemstavnsforeninger 11. Idræt og Sport 12. Indkøbsforeninger 13. Kirkelige og religiøse Foreninger, Missionsvirksomhed 14. Klubber o. 1. 15. Kreditor-Foreninger 16. Kunst og Kunstindustri 17. Kvindesagen 18. Landbrugs-, Havebrugs- og Skov ­ brugsforeninger 19. Landsmandsforeninger og Hjem ­ stavnsforeninger 20. Lytterforeninger 21. Motororganisationer 22. Musik, Sang, Skuespilkunst og Artistoptræden 23. Oplysningsarbejde blandt Voksne 24. Patriotiske Foreninger 25. Politik, Sociale Spørgsmaal o. I. 26. Samvirke med andre Lande 27. Soldaterforeninger 28. Sundhedsvæsen, Sygepleje o. I. 29. Turistforeninger 30. Videnskab, Sprog og Litteratur C. Forskellige 1. Afholdssagen

1. Kbhvns Kommune 2. Frdbg. Kommune 3. Kbhvns Amt 4. Kbhvns Nabokommuner

Alderdomshjem Arbejdsanvisning Asyler for Børn Banker Biblioteker, Arkiver Brandforsikringsselskaber Børnehjem Eksamenskommissioner Feriekolonier Forsorgsanstalter Hospitaler og Sanatorier Kirker Kirkesamfund udenfor Folkekirken Klostre Kollegier Kommissioner Laboratorier Livsforsikringsselskaber Missionshuse o. 1. Museer og Udstillinger Noteringsudvalg Nævn o. 1. (ekstraordinære) Observatorier

23. Stenografer 24. Studerende 25. Søfarende 26. Vognmænd

B. Velgørenhed, Gensidig Hjælp 1. Almindelige Hjælpeforeninger 2. Arbejdsløse 3. Begravelse og Ligbrænding

Opdragelseshjem Optagelseshjem Parker og Anlæg

FAG- OG VAREFORTEGNELSE en alfabetisk Fortegnelse over samtlige Fag-Registrets Overskrifter findes foran Afdeling VII. TILFØJELSER OG RETTELSER der er kommet til Vejviserens Kundskab, efter at Trykningen er begyndt, findes efter denne Emneliste. II 1 II 1

2404

Auto — Bill

Emneliste

Side Barnets Hus ................................................ 2479 Barnevognsfabrikanter, Foren, af danske, se Foren, af danske Barnevognsf ............... 2516 se tillige Tilføjelser efterdenneEmneliste Baronessens Hvile- og Rekonvalescenthjem2479 Barselpleje, Kommunal, se Hjemmesygepl. 2539 Bay, E, og Moltkes, Th., Skoler .............. 2480 Beboelseslejlighedernes Antal i Kbhvn., se Indbyggerantal m. m ............................. 2546 Bedre Byggeskik, se Landsforen. B. B.. . . 2567 Bedømmelses- og Voldgifts-Ret ................. 2480 Bedømmelses- og Voldgiftsudvalg . . . 2480 Befalingsmandsskoler, Rytteriets, se Ryt ­ teriet (Næstved) ........................................ 1978 Begravelse og Ligbrændn., Bestemmelser . 2480 Begravelseskasser og Ligbrændingsforen.. 2480 Begravelsesvæsen, Kbhvns ....................... 2481 — Frdbgs ................................................ 2482 Beklædningsindustriens Sammenslutning . 2482 Bel Canto, Herrekoret ................... 2482 Belysningsvæsen, Kbhvns ........................... 2482 Belønnings- og Spareforeningen ............... 2483 Ben Hur, se Krist. F. U. M ........................ 2561 Benzin-Imp. og Gross., se Brancheforenin ­ gen af Benzin-Imp. og -Gross .............. 2487 se ogsaa Centralforen, af Benzinforhdl.2494 Benzin-Nævnet ......................................... . 2483 Berejste Haandværkere, se Foren, for ... 2519 og Fællesudvalget for berejste H. . . . 2527 Berejste Kvinders Klub ...................... 2483 Berghs, Rudolph,Hospital,seHospitaler . . . 2542 Berigtigel8esnævnet .................................... 2483 Berners Stiftelse ........................................ 2483 Bernstorf! Slot ........................................... 2483 Besigtigelseskommission, se Materiel ­ intendanturen ....................................... 2574 Beskyttelse af industriel Ejendomsret, se Industriel Retsbeskyttelse .................... 2546 Beskyttelse af videnskabeligt Arbejde, Foren, til, se Foren, til Beskyttelse af vidensk. Arb. i Tilføjelser efter denne Emneliste Beskæftigelsescentralen, se Arbejdsmini ­ steriet ..................................................... 2476 Beskæftigelsesraadet .................................. 2483 Beskæftigelsesterapeuter, Foren, for Arbejds- og, se Foren, f. Arb.-og Besk. 2519 Beskæftigelsesudvalget ............................... 2483 — se ogsaa u. Beskæftigelsesraadet ........... 2483 Bespisningsforeninger ............... 1 .............. 2483 se tillige Foreningen Skolebesp ........... 2519 Bestandig borgerlig Forening ................. 2483 Bethania, se Metodistkirker ....................... 2576 Bethel, se Sømandshjemmet Bethel .... 2627 — se ogsaa Missionsforbund, Det danske 2578 Bethesda ...................................................... 2483 Bethesda i Aarhus ...................................... 1802 Bethlehem, se Børnehjemmet Bethl. . . . 2491 Bethlehems Kirke ..................................... 2483 Bethsaida, se Spiritistisk Broderskab. . . . 2615 Beton vare-industri- Foren., se Landsfor ­ eningen Dansk Betonvare-Industri. . . 2567 Bevillingsnævnene f. Kbhvn. og Frdbg.. . . 2483 Beværterbevilling,seBevillingsnævnene. . . 2483 Biavlerforening, Danmarks ...................... 2483 Biavlsforsøg, se Statens Biavlsforsøg . . . 2617 Bibelselskab, Det danske ......................... 2483 Bibelselskab,Vagttaarnets,seVagttaarnets . 2640 Bibelskole, Dansk. ..................................... 2483 Bibliografiske Kontor, Folkebibliotekernes 2483 Bibliotekar-Sammenslutninger .................... 2483 Biblioteker, Arkiver Akademi, Det kgl .................................... 2467 Amtsbibliotek, Assens. . ......................... 1833 Amts-Bibliotek, Bornholms, Rønne . . . 2040 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2470 Arbejdernes Læseselskab ....................... 2471 Arnamagnæanske Haandskriftsaml. . . . 2477 Bibliotek, Danmarks Afholds- ............... 2484 Bibliotek, Det kgl ................................... 2484 se tillige Tilføjelser efter denne Emneliste Bibliotek, Frederikshavn ......................... 1865 Bibliotek, Haderslev Centralbibliotek. . 1880 Bibliotek, Herning .................................... 1896 Bibliotek, Kalundborg ................ 1933 Bibliotek, Odder ....................................... 1985 Bibliotek, Roskilde .................................. 2029 Bibliotek, Samsø ..................................... 2045 Bibliotek, Skælskør ......................... 2059 Bibliotek, Slagelse .................................. 2061 Bibliotek, Struer ..................................... 2071 Bibliotek, Svendborg By og Amts. . . . 2073 Bibliotek, Sønderborg ............................ 2081 Bibliotek, Tønder ................... ................. 2091 Biblioteket f. Brønderslev og Omegn.. . 1841 Biblioteket f. Hobro og Omegn .............. 1908 Biblioteket for Køge og Omegn ........... 1948 Biblioteket f. Silkeborg og Omegn . . . 2047 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Side Automobilforsikring, se Dansk Forening for international Motorkøretøjsforsik ­ ring ......................................................... 2498 AutomobilforsikringB Forbund, Dansk. . . 2478 Automobilhandlerforeningen af 1943. . . . 2478 Automobil Klub, Kgl. dansk, se Kgl. d. . . 2557 Automobil- & Cyclebranchens Akkord- og Konkurs-Afdeling ................................... 2478 Automobil- og Cycle-Gross. Foreningen. . 2478 Automobillygternes Tændingstid, se Cykle- og Automobillygternes .......................... 2496 Auto-Tilbehørs Grossist Foren., Autig. . . 2478 Avispostkontoret, se Post- og Telegrafv. . 2592 Avissamling, Statens, i Aarhus ................... 1803 Avlstyre i Fyens Stift, Den gensidige For- sikringsforeningen for ........................... 1986 Avnstrup Sanatorium, se Hospitaler .... 2541 Baadebyggere, Foreningen af, se Arbejds ­ giverforening ........................................... 2472 Baadfarten til Himmelbjerget (Silkoborg). 2047 Bach-Foreningen ....................................... 2479 Baconkontrollen ......................................... 2479 Badeanstalter ............................................ 2479 — se tillige Fag-Registret, Afd. VII . . . 2998 — samt Svømmehal ................................ 2624 Badminton Forbund, DanBk ....................... 2479 Badminton Klub, Frdbg. ’ .......................... 2479 Badminton Klub, Gjentofte ...................... 2479 Badminton Klub, Kbhvns ......................... 2479 Bageri tilsyn, se Arbejds- og Fabrikstilsynet. 2476 Bagerlaug, se Arbejdsgiverforening .... 2472 Bagerlaugets Svendestiftelse .................... 2479 BagermesterforeningeriSjæll. ogLoll.-Fal- sters Stifter, se Centralforen, f. SjæH. 2494 Bager- og Konditorforen., Kbhvns. . . . 2479 Bagerstandens Fællesorg., se Fælles ­ organisation, Den danske Bagerstands . 2526 Bagsværd, Beboere .................................... 687 — Grundejerforening ............................... 2479 — Haandværkerforening. . ....................... 2479 Bakkehus, GI., se Aandssvageanst ............. 2466 Bakkehuset, Dansk Litteraturforen .......... 2479 Bakkehusmuseet .......................................... 2479 Balders Hospital, se Hospitaler ................. 2541 Ballerup, Firma-Register .............................. 2810 — , Forretninger m. m .......................... 1835 Ballettens Forening, se Foreningen Den kgl. Ballet ......................................................... 2518 Ballettens private Pensionsfond .............. 2479 Baltic and International Maritime Confe ­ rence .' ..................................................... 2479 Baltica, Assuranco-Compagniet ................. 2479 Bandage- og Sygeplejebranchen, se Sam ­ menslutn. af Specialforr. indenf .......... 2604 Bandy Union, Dansk .................................. 2479 Banegaarde, Kbhvns, se Statsbaner . . . 2619 se ogsaa Privatbaner .......................... 2593 Banegaardsværnet, se Danske Kvinders Velfærd ................................................... 2499 Banerytternes Klub ..................................... 2479 Banerytternes Understøttelsesforening. . . 2479 Bangs Virksomhed .................................... 2479 Banker, se ogsaa Fag-Registret, Afd. VII. 3022 Amagerbanken ........................................ 2468 Andelsbanken .......................................... 2469 Arbejdernes Landsbank .......................... 2471 Discontokasse, Kbhvns ............................ 2500 Fiskeribank, Kgr. Danmarks ................... 2512 Folkebanken for Kbhvn. og Frdbg. . . . 2513 Frdbg. Handelsbank, ............................... 2522 Fyens Disconto Kasse ............................ 2526 Haandværkerbanken ............................... 2534 Handelsbank, Kbhvns ............................ 2535 Hellerup & Omegns Bank .................... 2538 Hypotekbank, Kgr. Danmarks .............. 2544 Kreditbank, Kbhvns ...................... 2559 Købmandsbanken i Kbhvn .................... 2564 Laanebank, Den ny ............................... 2564 - Landmandsbanken .................................. 2566 Nationalbank, Danmarks ....................... 2580 Privatbanken ........................................... 2593 Tiendebank, Kgr. Danmarks ................. 2632 Bankers Forening, Kbhvnske .................... 2479 Bankfunktionærers Landsforening, Danske 2479 Bankklubben ................................................ 2479 Bankkommissær, kgl., se Nationalbank 2580 Banktilsynet, Bankinspektør ...................... 2479 Baptistmenighedens Kirker ....................... 2479 Baptistsamfund, Det danske .................... 2479 Barber- og Frisør Laug, Kbhvns ........... 2479 Barfods Skole, se Frederik Barlods Skole 2521 ------- ’ s Elevforening, se Elevforeningen af 10. April 1895 ....................................... 2503 Barners Hjem for unge Piger, se For ­ eningen til Værn for enlig .................... 2520 Barnets Glæde, Foreningen ....................... 2479

Side

Biblioteker, Arkiver [fortsat] Biblioteket f. Thisted By og Amt. . . . 2086 Biblioteket f. Vejle By og Amt .......... 2097 Boghandler-Medhjælper-Bibliotek . . . . 2485 Botanisk Have ...................................... 2487 Byplanlaboratorium, Dansk. ............... 2491 Centralbibliotek, Kolding ..................... 1939 Centralbibliotek, Odense ....................... 1986 Centralbibliotek, Ringkøbing Amts, Lemvig ........................................... . . 1951 Centralbiblioteket f. Hjørring Amt . . . 1904 Centralbiblioteket f. Kbhvns Omegn, so Kommunebibliotek, Gjentofte ............ 2556 Centralbiblioteket f. Maribo Amt, Ny ­ købing F .................................................. 1969 Centralbiblioteket f.Sydvestjyll., Esbjerg 1846 Centralbibl. f. Tuberkulosepatienter . . 2493 Centralbiblioteket f. Viborg Amt. . . . 2105 Centralbiblioteket i Holstebro ................ 1914 Centralbiblioteket i Horsens ................ 1919 Centralbiblioteket i Næstved .................. 1978 Danmarks tekniske Bibliotek .............. 2497 Deutsche Hauptbiicherei (Aabenraa) . . 1777 Fagskolen for Haandværkere og mindre Industridrivende .................................. 2509 Folkebibliotek, Glostrup ......................... 1874 Folkebiblioteker, Aarhus ......................... 1802 Folkebogsamling, Holbæk Amts ........... 1910 Folkemindesamling, Dansk ....................... 2514 Foreningen af 1860 ................................ 2515 Foreningen for social Oplysning (Sociale Sekretariat) ............................................ 2519 Foreningen til LærlingesUddannelse . . . 2520 Forsikringsforeningens Bibliotek .... 2521 Garnisonsbibliotek, Det kgl .................... 2529 Geografiske Selskab, Det kgl ................. 2530 Haandværkerforeningen .......................... 2534 Handelsforeningen af 5. Juni 1864 ... 2536 Handelshøjskolens Bibliotek ................. 2536 Handels- og Kontorist-Foreningen . . . 2536 Hjælpeforening, Den gensidige ........... 2540 Hærens Arkiv, 86 u. Krigsministeriet. . 2560 Kirkeligt Samfund af 1898 .................... 2553 Kommunebibliotek, Gjentofte ............... 2556 — , Gladsaxe ............................................. 2556 — , Hvidovre ........................................ 2556 — , Lyngby-Taarbæk ............................... 2556 — , Rødovre ............................. 2556 se tilligeTilføjelser efter denneEmneliste — , Taarnby ............................................. 2556 Kommunebiblioteker, Frdbgs .............. 2557 Kommunebiblioteker, Kbhvns ...... 2557 Kommunebiblioteker, Søllerød .............. 2557 Kunstindustrimuseets Biblotek, so Kunst ­ industrimuseum ..................................... 2562 Kvindelig Læseforening ....................... 2562 Landsarkiver ........................................... 2566 Landsbibliotek, Nordjydske, Aalborg . . 1784 Landsbibliotek, Senderjydske, Aabenraa. 1777 Læseforening, Fyens Stifts (i Odense). 1987 Marinens Bibliotek, se Søværnet ............ 2629 Møns Folkebibliotek, Stege ................. 2068 Nordsjællands Centralbibl. (Helsingør) 1892 Raadhusbiblioteket ................................ 2595 Rigsarkivet : ........................................... 2598 Stadsarkiv, Kbhvns ................................. 2616 Statsbiblioteket i Aarhus ...................... 1803 Stiftsbiblioteker, so i Afd. IV, Real-Reg. for Maribo, Odense og Roskilde Søfartens Bibliotek .................................. 2627 Søværnet (Marinens Bibliotek) .............. 2629 Udenrigsministeriet (Arkivet) ................. 2636 Udvandrer-Arkivet paa Sohngaardsholm 2636 Universitetsbiblioteket ............................ 2639 Veterinær- og Landbohøjskolen ............ 2643 Biblioteksdirektør,seStatensBibliotekstilsyn261 7 Biblioteksforening, Danmarks .................... 2484 ------ Udstillingsbi bliotek, se u. Biblioteks ­ forening, Danmarks ............................... 2484 Biblioteksraadct,se StatensBibliotekstilsyn 2617 Biblioteksamfundet for Kbhvn., se Bib- liotekarsammenslutn. f. Folkebibl. ... 2484 Biblioteksskolen, se Statens Bibliotekstils. 2617 Bibliotekstilsyn, Statens, so Statens. . . . 2617 Bicycle Club, Dansk .................................. 2484 Bien, se u. Bygge- og Boligforeninger. . . 2490 se endv. u. Sygekassevæsen ................. 2625 Bikuben ........................................................ 2484 Billedhugger-Samfund, Dansk .................... 2484 Billedhuggersammenslutningen af 1933 . 2484 Billedskærerforening, Dansk Provins-, so Arbejdsgiverforening, Dansk .............. 2472 Billedskærerlaug, se Arbejdsgiverforening 2472 Billeshave, se Ungdomlejre ....................... 2638

2405

Bill — Budo

Emneliste

Side

Side

Side Billige Arbejderboliger, se Foren, af 1865 2515 Bilruter, Danm. ’ s, se Landsf.Daum.Bilru ter 2567 BIMA, se Foren, t. Beskyttelse af bildende Kunstneres R (tigheder ........................... 2519 Biofysiske Laboratorium, se Universitetets 2639 Biografcensur, se Filmcensur, Statens . . . 2510 Biografteatre, se Fag-Registret, Afd. VII. 3051 Biografteater-Foren. f. Kbh. og Omegn . 2484 Biografteaterforen. for Provinsen ............ 2484 Biografteatre, Fællosrepr., se Fællesrepr. 2527 Biokemiske Institut, se Universitetets . . 2639 Biologisk Selskab ........................................ 2484 — Station ................................................... 2484 — Studiesamling, se Skolevæsen .............. 2609 Biologiske Institut, Carlsbergfondets, se Carlsbergfondets biolog. Inst .................. 2493 Bioteknisk-kemisk Laboratorium, se Poly ­ tekniske Læreanstalt ............................. 2591 Birker i Kbhvns Omegn, se Frdbg. Birk, Nordre Birk,Sondre Birk medAmagerBirk Birkerod, Firma-Register ............................ 2810 — , Forretninger m. m .................................. 1836 — Kostskoles Samfund ............................... 2484 Biscuit-, Kage- og Vaffelfabrikantforen., so Foren, f. Fabr. indenf. Biscuit. . . . 2519 Biskop over Kbhvns Stift .......................... 2484 Biskopper udenfor Kblivn., se Real-Register Bispebjerg Hospital, se Hospitaler .... 2541 ------- , Plan over ........................................ 17 — Kirkegaard.se Kirkegaarde .................... 2552 ------- Priser m. m., se Begravelsesv ............ 2481 — Sogn, so Grundtvigs Kirke ................. 2533 Bistrup, so St. Hans Hosp, i Art. Hospitaler 2542 Bjerringbro, Firma-Register ......................... 2810 — , Forretninger m. m .................................. 1836 Blaa Baand, se Afholdsselskabet .............. 2467 Blaagaard ...................................................... 2484 Blaagaards Kirke ........................................ 2484 — Seminarium, se u. Seminarier .............. 2607 Blaa Kors, se Afholdsforening D. b. K.. 2467 Blaataarn .............. 2484 Bladhandler-Forbundet i Danmark .... 2484 Bladhandlerforeningen ............................... 2484 Bladlegnores Sammenslutn., se Sammen ­ slutningen Danske Bladtegnero ........... 2604 Bladudgiverforening, Kbhvns, se Forenin ­ gen af kbhvnsko Dagblade . ’ ................... 2517 Blegdamshospitalet, se Hospitaler ............ 2541 Blegdamskvarterets Juleforening .............. 2484 Blikkenslager-Gas-Vand-og Sanitetslaug ,se Arbejdsgiverforening, Dansk ................. 2472 Blikkenslager- og Kobbersmedemestre i Østifterne, se Arbejdsgiverforening . . 2472 — — i Jylland, se Arbejdsgiverforen. . . 2472 Blikvarefabrikantforeningen, se Arbejds ­ giverforening, Dansk ............................ Blinde, Foren, og Instit. vedrørende. . . . Blinde, Færdselsmærke for, se Færdselsm.2528 Blinde Kvinders Hvilehjem, se Stau ’ s Eli ­ sabeth Hvilehjem ............................. 2621 Blomsterfonden .......................................... 2485 Blomsterhandlerforening, Dansk ogKbhvns 2485 se ogsaa Foren, f.Ekspreslev.af Blomster2519 Bogbindergrossist-Forening, Dansk ........... 2485 Bogbinderlaug, Kbhvns ............................... 2485 Bogbindernes Stiftelse ............................... 2485 Bogbindermestre i Provinserne, Central ­ foreningen af, se Arbejdsgiverforen.. . 2472 Bogbinderskolen, se Fagskolen f.Bogliaandv.2509 Bogense, Firma-Register .............................. 2810 — Forretninger m. m .................................. 1837 Boghaandværk, Fagskolen for, se Fagskolen25O9 Boghaandværk, Forening for .................... Boghandler-Bo ............ .. ............................... Boghandleres Kommissionsanst ............ Boghandleres og -Medhjælperes Instit.. . se ogsaa Provinsboghandlerforen.. . . Bogliandlerraadet, se Boghandlerforening, Den danske .............................................. Boghandlerklubben .................................... Boghandlermedhjælperforening, Den danske2485 Bogtjeneste, Dansk ..................................... 2485 Bogtrykkerforening, Kbhvns .................... 2485 Bogtrykkerlaug, Kbhvns ............................ 2485 Bogtrykskolen, se Fagskolen f. Bogbaandv.2509 Bokseclub, Akademisk ............................ 2485 Bokse-Forbund, Dansk Professionel .... 2485 Bokseklubben Hormod ................................ 2485 Bokse Union, Dansk Amatør ..................... 2485 Bokse-Union, Kbhvns Amatør ................. 2485 Boldklubber ................................................. 2485 Boldspil-Unioner ........................................ 2486 Boligbyggeri, Socialt, se Socialt Boligbyg.. 2613 Boligforeninger og -selsk., se Byggeforen.2490 Boligkommissionen i Kbhvn ....................... 2486 Boligkultur Foren, f. kollektiv, se Foren, f.2519 2472 2484 2485 2485 2485 2485 2485 2485 2594

Brandforsikringsselskaber [fortsat] Brandforsikring, Østifternes ................. 2487 Brandforsikringsagentur og Understøt ­ telsesforening af 1899 ...................... 2487 Brandforsikringsagentur og Understøt ­ telsesforening af 1891 ....................... 2487 Danmark, Det gjensidige ....................... 2496 Foreningen af gensid. danske Brandfors.2517 Forsikringsselskabet Fællesvirke .... 2521 , Husmandsbrandkassen .......................... 2543 Kongelige octroierede almindelige Brand- assurance-Compagni, Det .................... 2558 se tilligeTilføjelserefter denneEmneliste Købstadkommunernes gensidige Forsik ­ ringsforening .......................................... 2564 Nordisk Brandforsikring ....................... 2583 Nye Danske af 1864, Forsikringsakts. . 2584 Brandmuseet ............................................... 2488 Brand- og Redningsskolen ......................... 2488 Brandværns-Komité, Dansk ....................... 2488 Brandvæsen, Frdbgs .................................. 2488 — Gjentofte .......................................... .. . 2488 — Kbhvns ................................................ 2488 ------- Fabrikluftværilskont., se Fabr. . . 2504 Brandvæsenets Omcgnskont., se Omegnsk. 2586 Brede, Beboere, se Lyngby ....................... 754 Brejning Aandssvageanstalt, se Kellerske u. Aandssvageanstalterne ..................... 2465 Brevdueforeninger ..................................... 2488 Bridge-Forbund, Dansk. ... ' ................. 2488 Bridgeklubben af 1923............................... 2488 Bridge-Liga, Dansk .................................... 2488 Bridge Union, Dansk ................................... 2488 Briketfabrikant-Foreningen ....................... 2488 Broager, Firma-Register .............................. 2811 — , Forretninger m. m ................................. 1840 Brock, Foren. Niels, se Foren. Niels Brock 2519 Brocks Handelsskole, se Niels Brocks. . . 2582 Broderordenen D. A. L., so D. A. L ........... 2496 Brodersamfund, Det danske i Amerika. . 2488 — se ogsaa i Afdeling VIIIunder Danske ogskandinav. Foreninger i Udlandet. . . 4214 Broderskabet, se Bygge- og Boligforen. . . 2490 Broen, Foreningen, se Foren ........................ 2518 Brol æggeri auge t, se Arbejdsgiverforening. 2472 Brorsøns-Kirken ....................................... 2488 Brosbolgaard, se Ungdomslejro ................. 2638 Brugsforening, Hovedstadens, se Hoved ­ stadens Brugsforening ............................. 2543 Brugsforeninger, Fællesforen, for Danmarks2488 Brugsforeninger i Danmark, De samvir ­ kende, se Samvirkende Brugsf.. .... 2604 Brugsforeningernes Organisation ved ­ rørende Arbejdsforhold ........................ 2489 Bryggerhøjskole, Den skandinaviske. .. . 2489 Bryggerier, De forenede ........................... 2489 Bryggeriet Stjernen ................................... 2489 Bryggeriforeningen ..................................... 2489 Bryggerimuseet, se Carlsberg Museum . . 2493 Brygmester-Forening, Dansk .................. 2489 Brædstrup, Firma-Register ..................... 2811 — , Forretninger m. m .............................. 1841 Brænde Grossister i Kbhvn., Foren, af. . 2489 Brændselskontor, Kbhvns Kommunes, se Belysningsvæsen, Kbhvns ................... 2482 — , Landbrugsministeriets,so Ministeriet for Landbrug og Fiskeri ............................ 2577 Brændsels Grossist. Foren., se Foren, af Gross, i dansk Brændsel ........................ 2517 Brændselskontrolforen., Dansk ................. 2489 Brændsels-Nævnet ....................................... 2489 Brændselsolie-Nævnet ............................ 2489 Brændselsudvalg, Kbhvns Kommunale. . . 2489 Bræstrups Stiftelses Forening, se Under ­ støttelsesforening, Politis ....................... 2637 Brødfabrik, Hærens, se Hærens Brødfabr.2545 Brødkorns Kontoret .................................... 2489 Brod-Nævnet, se Mel- og Brod-Nævnet. . 2574 Brødrene Petersens Jomfrukloster, se Pe ­ tersens Jomfrukloster ............................. 2588 Brønderslev, Firma-Register ...................... 2811 — , Forretninger m. m .................................. 1841 Brønshøj Boldklub, se Boldklub .............. 2485 Brønshøjgaards Haveby .......................... 2489 Brønshøj Grundejerforen., se Grundejerf. . 2533 Brønshøj Kirke .......................................... 2489 Brønshøj Kirkegaard, se Kirkegaarde. . . 2552 ------ Takster m.m., so Begravelsesv ............ 2481 Brønshøjparken .......................................... 2489 Brørup, Firma-Register .............................. 2811 — , Forretninger m. m ................................... 1843 Budcentral-Indehaver Foreningen ........... 2489 Budde-Laboratoriet, se Universitetets hygi ­ ejniske Inst, ............................................. 2639 Buddhistisk Samfund i Danmark .............. 2489 Buddhistmissionen i Kina ....................... 2489 Buddinge, Beboere ....................................... 777 Budolfi Kirke, Domkirke i Aalborg. . . . 1781

Boligretten, se Voldgiftsretten vedr. Boliger eller Lokaler ............................ 2644 Boligselsk., Fællesorganisationen af al ­ mennyttige Danske, se Fællesorg.. . 2526 Boligtilsyn, Kbhvns ..................................... 2486 se tillige Tilføj eiser efter denne Emneliste Boligtilsynsraadet ........................................ 2486 Bolivia ’ s Generalkonsulat, se Gesandtskaber og Konsulater ........................................... 2530 Bombebøssen ............................................. 2486 Bonaventura, Forening .............................. 2486 Bondestands Sparekasse, se Sparekasse. . . 2614 Bopælsforandringer, se Folkeregistrene 2514 og Udskrivningsvæsnet ....................... 2636 Borchs Kollegium ........................................ 2486 Borgerdyden ................................................ 2486 Borgerdydskole, Østre og Vestre, se Stats ­ skoler .................................................... 2621 Borgerdydskoleselskabet ............................. 2486 Borger-Forening, ChriBtianshavns .............. 2486 — Drager, se Dragør ................................ 2501 — Frdbg., se Frdbg. ................................... 2522 — Nørrebros, se Nørrebros ....................... 2584 Borger-.Foreningen i Strand-ogLyngbyvejs- kvarteret ................................................. 2486 Borgerhjemmet i Gjentofte ..................... 2486 Borgerlig Begravelse, se Begravelse . . . 2480 — Begravelse og Ligbr., Foren ................ 2486 — Forening, se Bestandig borgerlig ............ 2483 — Hjælpeforening, se Hjælpeforen. . . . 2540 — Konfirmation, Foren, for, se Foren, for . 2519 se ogsaa Landssammenslutningen af Foreninger for borgerlig Konfirmation 2567 — Skydeselskab, se Skydeselskab .............. 2612 — Ægteforening, se Ægteskab ................. 2645 Borgerrepræsentanter, se Kommunalbest. . 2554 Borgerrepræsentationens Presseloge .... 2486 Borgerskab, se Næringsbrev .................... 2584 Borgervennen af 1788 ............................... 2486 se till igeTilf øj eiser efter denneEmneliste Borgmestre, Kbhvns, se Kommunalbest. . 2554 se ogsaa u. Frdbg. og Gjentofte Korn- Borgmestre, Købstædernes, se u. de paa- Bornholm, Nationalforeningen .................. 2486 Bornholms Amts-Bibliotek (Rønne) .... 2040 — Hjemstavnsforening ............................... 2486 — Jernbaner .............................................. 2040 — Kommandant og Udskrivningschef . . . 2040 — landøkonomiske Forening ....................... 2010 — Museum ................................................... 2040 — Telefonselskab ........................................ 2040 Bornholmske Husmandsforen. , se Husmands ­ foreninger, de samvirkende ................. 2543 — Nævningekreds, se u. Rønne ............... 2040 Borshøjgaard Feriehjem, se Handels- og Kontormedhjælperforbund .................... 2536 „Bort med Tobakken", Landsforen .......... 2486 Borups Højskole ......................................... 2486 Borups Højskoles Elevkreds .................... 2486 Boserup-Minde ........................................... 2486 Botanisk Forening ....................................... 2486 — Have og Museum ................................. 2487 — Rejsefond ......................................... 2487 Botaniske Laboratorium .............................. 2487 — Skolehaver, se Skolevæsen .................. 2609 Braaskovgaard, se Stats-Ungdomshjemmet 2621 Brabrand, Firma-Register ............................ 2810 — , Forretninger m. m .................................. 1838 Brage, Sangforeningen ............................... 2487 Bramminge, Firma-Register ......................... 2810 — .Forretninger m. m ................................... 1839 Brancheforen, af Bonzin-Imp.og -Gross. . . 2487 — af danske Lommetørkl. Fabr .............. 2487 — for Imp. af Medicinalvarerogmed.Spec. 2487 — for Import af Musikinstrumenter . . . 2487 — for Lak- og Farveindustri ................. 2487 — for Tarmhandlere ............................... 2487 Branche-Foreninger under tlrosserer-Socie- tetet, Sammenslutn. af, se Sammenslutn.2603 Branche-Register for Danmark, se Fag- Brandbeskyttelse af Dyr, Foren, til, se For- ningen til Brandbeskyttelse af Dyr . . 2519 Branddirektører, se Brandforsikring Land ­ bygningernes og ØBtiftemes ............... 2487 Brande, Firma-Register .................................. 2810 —, Forretninger m. m .............. . ................ 1839 Brandes ’ Minde, se Sygeplejerskeforen.. . 2626 Brandfolkenes Organisation ..................... 2487 Brandfolkenes Stiftelse og Stiftelsesforen.. 2487 Brandforsikringsselskaber Se endv. i Fag-Registret Afd. VII. . . 3097 Brandforsikring, DanskeGrundejeres. . . 2487 Brandforsikring for Landbygn., Den aim. 2487 Brandforsikring, Kbhvns ........................ 2487 Brandforsikring,Købstædernes aim. . . . 2487 Bemærk: 2. Bind begynder med Pagina 2401.

Made with FlippingBook Online newsletter