Kraks vejviser 1923 Handelsregister

ADRESSEBOG OG HANDELSKALENDER FOR DANMARK

1923 154. AARGANG • KRAK 61. AARGANG

2. B IND : H A N D E L SK A LE N D ER

KRAK KRAKS FORLAG N Y T O R V 17, K JØ B E N H A V N .

Trykt hos 0. C Olsen & Co.

KØBENHAVNS n KOMMUNEBIBLIOTEKER Z HOVEDBIBLIOTEKET

AQ » U /• I

LÆ S E S A LEN

q : /

INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning i Brugen af de større Afdelinger er meddelt foran hver af disse (se de grønne Kartoner).

F ø r s t e B in d : A d r e s s e b o g .

Side

E m n e lis te t i l 1ste Bind.

Alfabetisk Fortegnelse over de i Vejviserens første Bind omhandlede Emner med Sidetal. T i l f ø j e l s e r , der er kommet til Vejviserens Kundskab efter de paagældende Afsnits Trykning.

(gule Blade)

Afdeling I: Kort og Planer for Kjøbenhavn................... 49 Oversiglskort og 5 Specialkort over Kjøbenhavn og Frederiksberg, lito­ graferede i 4 Farver. Teaterplaner. Afdeling II: Real-Register for Kjøbenhavn...................... 97 Alfabetisk ordnede Artikler om offentlige og private Institutioner. Prak­ tiske Oplysninger om Forhold af almen Interesse. Afdeling III: Gade-Register og Hus-Register for Kjøbenhavn. a) GADE-REGISTER..................................... .......................................................... 265 Alfabetisk Fortegnelse over Gader, Veje og Pladser med Angivelse af de Administrationskredse, hvori de er beliggende. b) HUS-REGISTER.................................................................................................. 279 Fortegnelse over Husene (ordnet efter Gader) med Angivelse af Gadenumre, ^Matrikelnumre, Ejendomsskyld, Ejer, et Udvalg af Beboerne m. m. \ 1) Kjøbenhavn, Frederiksberg og Hellerup. ^2) Villabyerne. Afdeling IV: Person-Register for Kjøbenhavn ............... 56i Alfabetisk Adressefortegnelse over Beboere (Forretninger og Privat-Per- soner) i Kjøbenhavn, Frederiksberg og omliggende Villabyer. / ' Paa Person-Registrets sidste Blade en Liste over DØDE i det sidst for­ løbne Aar.

Afdeling V: Firma- og Aktieselskabs-Register

side for Kjøbenhavn.............................................. 1041

Uddrag af de officielle Handels-Registre og Aktieselskabs-Registret.

Afdeling VI: Provins-Register. A. FORRETNINGER........T.................................................................................. 1153 (byvis ordnede, med Real Register, Forretnings-Regisler og Firma-Register for hver By, samt for 12 al de største Købstæders vedkommende et Kort over Byen. Firma-Register for „Landet"). B. PRIVAT-PERSONER......................................................................................... 1421 C. STØRRE GAARDE.......................................................................................... 1501 D. KOMMUNEFORTEGNELSE........................................................................... 1526 Købstæder — Handelspladser og Flækker — Landkommuner. TILLÆG: Færøerne.......................................................................................... 1532

Andet B in d : H ande lsk a lend e r .

E m n e lis te til 2det Bind. O v e r sæ tte ls e r fra Engelsk, Fransk, Tysk, Spansk og Russisk af de vigtigste Fagoverskrifter.

(gule Blade)

Afdeling VII: Fag-Register for Danmark........................ 33 Fagvis ordnede Fortegnelser over Adresser paa Virksomheder indenfor Handel, Haandværk, Industri, Søfart, Bank- og Forsikringsvæsen samt andre næringsdrivende Erhverv i Danmark med Angivelse — i en betalt Tilføjelse —af den enkelte Virksomheds Specialitet. Forrest i Fag-Registret et Kort over Danmark. Afdeling VIII *. Island (røde B lade).................................................................... 1473 Real-Register, Forretninger, Privat-Personer, Fag-Register. Afdeling IX: Udlandet......................................................... 152i Danmarks G e s a n d te r og K o n s u le r i Udlandef.

Danske F o r e n in g e r i Udlandet. Fagvis ordnede F o r r e tn in g e r .

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

pjec©

Forkortelser og Tegn.

adm. Aktk. Akts.

= administrerende. - Aktiekapital. - Aktieselskab.

st. u. V- (i Gadenavn) Vanl. 0 - (i Gadenavn)

store. under. ved eller von.

Bp. Brh.

- Bopæl.

Vester eller Vestre. Vanløse Postdistrikt. Øster eller Østre.

- Brønshøj Postdistrikt. Charlottl. - Charlottenlund Postdistrikt. Chrstholm. - Christiansholm. Chrsthvn. - Christianshavn. Co. - Compagni. DM. - Dannebrogsmand. e. - efter. f. - for. fg. - fungerende. fh. - forhenværende. FM. - Fortjenstmedaljen. Forr. - Forretning. Frdbg. - Frederiksberg. Frm. - Indregistreret Firma. GI. - Gammel. Haandv. - Haandværk. Hdl. - Handel. Hell. - Hellerup Postdistrikt. Hh. - Havehuset. Indeh. - Indehaver. K. - Kommandør af Dannebrog.

Etager:

Bb be ® Hh

- Bagbygning.

- Beletage.

- Entresol eller Mezzanin.

- Havehus. - Kælder.

K

Mb

- Mellembygning.

s

- Stue.

Sb

- Sidebygning.

1 2

- 1. Sal. - 2. Sal.

*

- Ejer (Bopæl i Ejendommen),

i Hus-Beg. ( ) i Hus-Reg.

- Matrikel-Nr., Vurdering til Ejendoms- skyld. Ejer (ikke Bopæl i Ejendommen). - Indehaver event. Medindehaver af det i Parentesen nævnte, indregistrerede Firma. — Træffetid.

( )

i Person-Reg.

- Kjøbenhavn.

Kbhvn.

- kongelig.

kgl.

$

- Telefon.

- Klampenborg Postdistrikt.

Klpbg. Kmh. Kmjkr. Krsthvn.

$) Am. D Bell.

- Telefon Amager. - Telefon Bellevue. - Telefon Byen. - Telefon Central.

- Kammerherre. - Kammerjunker. - Kristianshavn. - konstitueret.

D By

Cent.

kst.

$ Gh. - Telefon Godthåb. D Gjent. - Telefon Gjentofte. D Hell. - Telefon Helrup. $ Mil. - Telefon Militær. D N - Telefon Nora. D Ordr. - Telefon Ordrup. D S - Telefon Sundby. D St. - Telefon Strand. g) Søb. - Telefon Søborg. gi Tg. - Telefon Taga. gi V - Telefon Vester. g Vanl. - Telefon Vanløse. g Vb. - Telefon Valby. g ø - Telefon Øbro. E - Postdistrikt B. E - Postdistrikt C. EB - Postdistrikt F. E - Postdistrikt K. E - Postdistrikt L. S) - Postdistrikt N. E - Postdistrikt S. - Postdistrikt Str. E - Postdistrikt V. E - Postdistrikt 0.

- lille.

1.

MA.

- Medlem af Akademiet for de skønne Kunster. - Medlem af Borgerrepræsentationen. * Medlem af det kgl. danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog. - Medaljen for Druknendes Redning. - Medlem af Frdbg. Kommunalbestyrelse. - Medlem af Folketinget. - Medlem af Grosserer-SocietetetsKomité. - Medaljen Ingenio et Årti. - Medlem af Landstinget. - Medlem af Sø- og Handelsretten. - Medlem af Videnskabernes Selskab. - Medaljen for ædel Daad.

MB.

MDS.

MF.

MfDR. MFK. MfæD. MGSK. MI&A.

ML.

MSH. MVS.

N- (l Gadenavn) - Nørre eller Nordre. Prok. - Prokura. ps. - pensioneret. R. - Ridder af Dannebrog. RE. - Ridder af Elefanten. S- (i Gadenavn) - Sønder eller Søndre. SK. - Storkors af Dannebrog. St. (i Gadenavn) - Sankt.

Kjøbenhavn, Frederiksberg, Hellerup og V illabyerne (Postdistrikter: Bagsværd, Buddinge, Charlottenlund, Dragor, Gjentofte, Holte, Kastrup, Klampenborg, Lyngby, st. Magleby, Nærum, Skodsborg, Søborg og Vedbæk) findes i Vejviseren under K j ø b e n h a v n i Modsætning til Provinsen.

c

EMNELISTE til Afdeling VII, Fag-Register for Danmark.

I Emnelisten er foruden en Fottfgnelse over alle Fag-Registrets Overskrifter med Angivelse af Sidetal tillige meddelt Henvisninger fra andre Fagbetegnelser, under hvilke man kunde tænke sig, at en Læser vilde søge Oplysninger i dette Register. Ligeledes er, der henvist til .Bind I, hvor Oplysninger i dette paa særlig Maade supplerer Fag-Registret. s- I Emnelisten er endvidere paa alfabetisk Plads indskudt følgende Oversigter over beslægtede Fag:

Assurance Belysning Brændsel Farver og Farvevarer Fisk og Fiskeriprodukter Gulvbeklædning Havebrugsprodukter

Isolerings- og Tætningsma­ teriale Kontorartikler og -inventar Landbrugsmask. og -redsk.

Slagteriprodukter Spinderier og Rebslagerier Sygeplejeartikler Tobakker og Cigarer Toiletartikler Trikotage Undervisning Væverier

Motorer Musik-Instrumenter Mølleriprodukter Olier I Ovne Produktforretninger

Legetøj Maalere Mejeriprodukter Metaller

Skibsrederier Skolemateriel

An English translation of the most important trades, sec page 10.

. '

Unc traduction frangaise des professions les plus importantes, voir page 13. Eine deutsche Vbersctzung der wichtigstcn Fach-Ubcrschriften, siehe Seite 16. Una traduccion espanola de los profesiones mos importantes véase pagina 19. Pycciuli nepeBOjn. rnaBH’fciimHX'b pyGpinn, npoMbicjioBaro peecTpa naxojuiTcn bt > lianan-b BToporo TOMa (nå Beneiibixt jmcTaxi,). K \

i

Optagelse i Vejviseren sker efter Redaktionens Skøn.

1

I I 1

Emneliste til Fag-Register for Danmark

Side

Sido

Side

Side

Assurance (fortsat) Kautionsforsikring . . . . 512 Kreaturforsikring........... 566 Krigsforsikring.............. 568 Livsforsikring................. 610 Maskinskadeforsikring . . 674 Pensionsforsikring . . . . 763 Kan- og Røveriforsikring 787 Rejseforsikring.............. 792 Rejsegodsforsikring. . . . 792 Stormskadeforsikring. . . 935 Sygeforsikring.................. .948 Sø-og Transportforsikring *962 Tandplejeforsikring. . . . 970 Ulykkesforsikring............ 1035 Vandklosetassurance . . . 1048 Vandskadeforsikring . . . 1048 Assuranceforretninger. . . . 57 A ttraps................................. 62 Auktionsforretninger . . . . 62 Auktionsmester, Autoriseret 64 Autogén-Svejseapparater . . 65 Autogénsvejsning.............. 65 Autograf!..................... 65 Automater...........................• 66 Automatforsikring..... 66 Automathylstro........... 66 Automobilauktioner . . . . . 66 Automobildragtor...... 66 Automobildroskekørsel og Automobiludlejning . . . . 66 Automobiler, 1. Automobil- fabr........................... 67 Automobiler, 2. Automobil­ forhandlere ....................... 67 (Artikler f. Automobilfabr.) 73 Automobilforsikring... 74 Automobilgarager...... 75 Automobilkarosserier . . . . 76 Automobilkøreskoler. . . . . 76 Automobillakerere...... 77 Automobilolie, se Motorolie 706 Automobilreparation . . . . 78 Automobilringe........................ 82 Automobiltilbehør...... 83 Automobiltransportforr.. . . 87 Avena-01.................... 87 Avisbureauer........................... 87 Aviser, 1. Dagblade......... 87 Aviser, 2. Ugeblade, Tids­ skrifter m. m........... 98 (Leverandører til Aviser og Tidsskrifter)..... 106 Aviser i Udlandet...... 1529 Avismakulatur........... 106 Avisudklip................. 106 rier) .................................. 107 Baad- og Færgefart............ 107 Baadmotorer ........................ 107 Baand. ................................. 108 Badeanstalter....................... 108 (Søbadeanstalter)............ 109 Badeapparater ..................... 109 Badeartikler........................ 109 Badehoteller, se Bade- og Sommerhoteller............... 110 Badeinstallering.................. 109 Badekar................................ 109 Badeovne . . . . : ............... 109 Bade- og Sommerhoteller. . 110 Bade-og Sommerpensionater 112 Badesteder............................ 112 Bagepulver . . . . .............. 112 Bagere . ............................... 112 (Bageri-Artikler og-Inven- ta r ) .................................. 118 Baadebyggerier.................... 107 (Artikler for Baadebygge­

Bage- og Stegeovne.......... 119 Bal- og Selskabsmusik . . . 119 Bambusmøbler............. 119 Bambusrør................... 119 Bananer en gros.......... 119 Bandager...................... 119 (Bandager en gros) . . . . 120 Banker........................... 120 (Artikler for Banker) . . . 139 Banker i U dlandet..... 1529 Bankiers........................ 139 Barberer og Frisører . . . . 140 (Barber- og Frisør-Artik­ ler) ............................... •. 142 Barbermaskiner................. 142 Barnemøblér....................... 142 Barnevogne . ....................... 142 (Artikler til Barnevogns­ fabrikation) ....................... 144 Barometre............................. 144 Bast (Raffia) en gros . . . . 144 Bastbaand................. 144 Bastmaatter.......................... 144 Bedemænd............................ 144 Befragtningsagenter........... 144 Beg........................................ 146 Begravelsesbesørgelse . . . . 146 Begravelsesselskaber, se Real- Registret i Bind I Belysning Acetylénbelysning............ 34 Belysningsartikler............ 146 Benzin............................... 146 Carbid................................ 224 Elektricitetsværker, se Bind I Afd. II og Afd. VI ElektriskeBelysningsanlæg 281 Elektriske Belysningsart. 281 Elektrisk Lysinstallation 285 Gasglødenet. ............ 370 Gas- og Vandmestre. . . . 371 Gasværker, se Bind I Afd. II og Afd. VI Glødenet............................ 381 Lampeglas....................... 595 Lamper................... 595 Lampeskærme................. 595 Lygter............................... 615 Lysekroner....................... 615 Lysestøbere og Stearinlys­ fabrikanter .................... 616 Metaltraadslamper............ 692 Petroleum.......................... 764 Skibslanterner. . . . . . . 852 Stearinlys.......................... 930 Sugegasværkerog-gasanlæg 941 ' Trappeautomater.............. 997 Ben en gros......................... 146 Benzin, 1. Benzin engros. . 146 Benzin, 2. Benzindepoter . . 147 Benzin-Tankanlæg.............. 147 Benzol......................... -. . . 147 Bcslagsmede...................... 147 Besætningsartikler, se Sy-og Besætningsartikler . . . . 047 Betonblandemaskiner . . . . 148 Betonstøberier.................... 148 (Artikler for Betonstøbe­ rier) .................................. 148 Biavlsredskaber.............. . 148 Biblioteker, se Oversigten i Emnelisten til Bind I Bijouterivarer....................... 148 Billarder og Billardartikler 148 Billedhuggere....................... 149 Billedindramning................. 149 Billedskærere....................... 149 Billetforretninger, se Teater­ billetter ............................. 977

Aarbøger.............................. Acetylénbelysning............... AcetyléndisBous................. 34 Adresseboger i Udlandet . . 1527 Adressering.......................... 34 Advokater, Sagførere og In­ kassationsbureauer i Ud­ landet ................................ 1527 Afskrivningsbureauer, seMa- skinafskrivningsbureauer. 661 Afsvampningsmidler........... 34 Agentur- og Kommissionsfor- retninger........................... 34 Akkumulatorer..................... 40 Akkumulatorsyre............■. 41 Akvarier.............................. 41 Akvavit................................. 41 Alabastvarer....................... 41 Albums ................................ 41 Alkoholfri D rikke.............. 41 Aluminium.......................... 41 Aluminiumsvarer................. 42 Amatør-Fotografiapparater . 42 Ammoniak.................... ... . 42 Ammunition........................ 42 Analytisk-kemiske Labora­ torier, se Kemiske Labora­ torier ............................... 518. Anilinfarver........................... 42 Ankere og Kæder.................. 43 Anlægsgartnere........................ 43 Annoncebureauer. . . . . . . 44 Annoncebureauer i Udlandet 1528 Anretninger i Hjemmet, se Sclskabsanretninger i H jemmet.................... 842 Ansigtspleje.................... 46 Ansjoser.......................... 46 Ansvarsforsikring........ 46 Antikvarboghandlere..... 46 Antikvitetshandlere...... 47 (Antikviteter en gros) . . 48 Antikvitetsrestaurerere . . . 48 Apoteker ; .................... 48 (Apotekervarer en gros) . 50 (Apotek-Artikler og -In­ ventar) ............................ 50 Arbejdsanvisnings- og. Hus­ gerningskontorer ............ 51 A rbejdstøj.......................... 52 Arkitekter............................ 52 (Artikler for Arkitekter) 55 Armaturforretninger........... 56 Artistagenturer, so Teater-, Koncert- og Varietébu­ reauer ............................ 978 A sbest.................................. 56 Asfalt, 1. Asfalteringsvirk- somheder.......................... 56 Asfalt, 2. Asfalt en gros. . 56 Assnrnnce. Ansvarsforsikring........... 46 Assuranceforretninger. . . 57 Automatforsikring.............. 66 Automobilforsikring . . . 74 Brandforsikring................. 186 Cykleassurance........... .. . 245 Driftstabsforsikring. . . . 270 ElektromotorforsikriDg. . 295 Erhvervsudygtighedsfor­ sikring ............................ 306 Genforsikring....................... 373 Glasforsikring.................... 379 Hagelskadeforsikring . . . 420 Hesteforsikring............... 435 Huslejeforsikring............ 451 Hussvampforsikring. . . . 452 Hypotekforsikring............ 453 Indbrudsforsikring . . . . 463 Invaliditetsforsikring. . . 474 33 34

Billettrom ler................ 150 Bindegarn en gros.............. 150 Biografteatre....................... 151 (Artikler forBiografteatre) 151 Biscuit.................................. 151 Bistadefabrikker................. 152 Bitter..................................... 152 Bjergningsentrepriser . . . . 153 Blikemballagefabrikker . . . i53 (Blikemballagemaskiner) . 154 Blikkenslagereog Skiferdæk- AO1O . .......................... . 104 (Artikler for Blikkensla­ gere og Skiferdækkere). . 157 Blikplader............................ 157 B lik v arer............................... 157 Blodbudding....................... 157 Blodfoder............................. 157 Blomster, 1. Blomsterhand­ lere .................................. 158 Blomster, 2. Blomstergart­ nere.................................. 161 Blomster, 3. Blomster, Im­ port og en gros.............. 161 (Artikler for Blomster­ handlero) .......................... 161 Blomster, kunstige.............. 162 Blomsteriog.......................... 162 B luser.................................... '162 B ly....................................., 163 Blyanter ................................ 163 Bly- og Kobbertækkere . . . 163 Blyplomber, se Plomber og Rlombetænger................. 773 Blyrør.................................. 163 Blæk..................................... 163 B læsere............................... 163 Bogbindere............................ 163 (Bogbinderi-Artikler og Bogforlag............................ 167 Boghandlere............................... 1G8 (Artikler for Boghandlere) 174 Bogholderianlæg................. 174 Bogholderiundervisning . . . 175 Boghvedegryn....................... 175 Bogtrykkerier....................... 175 (Bogtrykkeri-Artikler og -Inventar)......................... 182 Bolte og Mottrikker........... 183 Bomuldsgarn....................... 184 Bomuldsspinderier.............. 184 (Anlæg af ogArt. for Bom­ uldsspinderier) .............. I84 Bomuldsvæverier................. 184 (Artikler for Bomuldsvæ­ verier) ............................... ise Boraksfabrik....................... 186 Borde.................................... 186 Bouillonterninger................. 186 Boxanlæg....................... . ig6 Brandallarmeringsapparater 186 Brandforsikring, 1Indenland­ ske Selskaber.................... 186 Brandforsikring, 2Udenland- ske Selskaber.................. 188 Brandforsikring^ Repræsen­ tanter................................ 189 Brandsikre D øre................. 190 Brandsikre Tankanlæg, se Benzin-Tankanlæg........... 147 Brandslukningsapparater og -materiel................... 190 Brevordnere......................... 191 Briketter............................... 191 Brilleglasfabrikker.............. 191 Briller og Pincenez........... 191 (Briller en gros).............. 191 B rin t............................ , , 192

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

Side

Side Dørgreb......................... .... 276 Dørlukkere............... 276 Dørplader................. 276 E bonit....................... 276 Eddike, 1. Eddikefabrikker 276 Eddike, 2. Import og en gros 278 (Artikler for Eddikefa­ brikker) ............................. 278 Egetræsmøbler.................... 278 Ejendomshandlere og Ejen­ domsmæglere .................... 278 Ejendomsselskaber.............. 280 Eksportslagterier, se Slagterier................. 886 Svineslagterier......... 943 Ekspresbureauer, se Kiosker 520 Ekstrakter........................... . 280 Ekviperingshandlere, se Her­ reekvipering 1.......... 428 Elektricitetsmaalere og elek­ triske Maaleinstrumenter. 280 Elektricitetsværker i Køb­

Side

Farver og Farvevarer (fortsat) Pakfarver......................... 745 Schellak............................ 838 Skibsbundfarve................. 847 Terpentinolie....................x 983 Tubefarver....................... 1019 Farverier............................... 310 (Farveriartikler).............. 312 Fedevarer............................ 312 Fedt en g ro s....................... 313 Feltsenge............................... 314 F e rn is .................................. 314 Figurfabrikker, se Gipsere......................... 374 Kalipastavarer............. 506 ...................................................314 Films................................. 314 (Art. f. Filmsfabrikker) . 315 F iltd ø re........................... 316 Filt og Filtvarer............. 316 Finansieringsvirksomheder . 310 Finér og T ræ ................... 310 Fisk og Fiskeriprodukter Ansjoser........... ................ 46 Fiskeboller.................. 316 F iskéfars..................... 316 Fiskehandlere................ 317 (Fisk en gros)............. 319 (Art. f. Fiskehandlere) . . 322 Gelatine........................ 373 Kaviar. ’ 513 Klipfisk en gros.......... 524 Konserves................ 547 L ak s............................ . 595 Muslinger. . ) . . . . . . . . 718 Sardiner......................... 835 Sild en gros.................. 845 Ø sters........................... 1091 Fiskeriartikler og-redskaber 322 Fiskeriselskaber............. 322 F ittin g s...................... . . . 323 Fjederklemmer, se Tojklem- „ .mer • ................................ 1022 Fjer og D u n .......................... 333 Fjer til Modepynt................. 323 Fjerkræ en g ro s.................... 323 (Artikler for Fjerkræavl) 324 Flag........................................ 324 Flaskehylstro......................... 324 Flasker...............................’ 325 F lin t....................’ 325 Fliser, se Cementfliser......................... 227 Gulvfliser.......................... 414 Vægfliser........................... 1080 Fluefangere........................... 325 Flygler. ..........................’ . 325 Flytteekspeditioner.............. 326 Flyvemaskiner og Flyvema­ skinetilbehør .................... 328 Flyvning, se Lufttrafik .’ ’ .' 615 Fløde en gros....................... 328 F lø jl............................... ’ ’ 329 Foderstoffer......................... 329 (Art. og Maskiner f. Foder- stoffabr.)....................... 333 Fodlæger, se Ligtorneopera­ tører .................................. 604 Fodtøj, so Skotøj................. 859 Foerstoffer.......................* 334 Fonografer....................... . 334 Forbindstoffer................. . 334 Forgyldere.......................’ . 334 (Artikler for Forgyldere) 335 Forhyringsagenter, autorise­ rede ............................... 335 Forklæder............................ 335 Forkobring......................... 335 Forlag, se Bogforlag.......................... 167 K unstforlag........... .. 581 Musikforlag....................... 714 Formessing................ 335 Fornikling............................ 335 (Artikler f.Forniklingsanst.) 336 Forsikring, se i Emnelisten Oversigten Assurance Forsølvning......................... 336 Fortinning............................ 337 Forvaltningsinstitutter. . . . 336 Fotografer............................ 337 Fotografiske Artikler, 1. Spe- cialhdl. med fotografiske A rtikler........................... 337 Fotografiske Artikler, 2. An­ dre Handlende................. 339 Fotografiske Artikler, 3. Fa­ brikker . ...................... 340

Chokolade, 2. Agenturer & en g r o s ............................. 283 (Artikler og Maskiner'til Chokoladefabr.)...............v 236 Cichorie, se Kaffesurrogater 503 Cider..................................... 236 Cigaretter, Fabr. og Import. 236 (Artikler for Cigaretfa­ brikker)............................. 238 Cigarhandlere..................... 238 (Cigarfabr., Agenturer og Import)............................. 242 (Artikler for Cigarhand­ lere)................................... 243 Cigarkasser.......................... 243 Cigarrør............................... 243 Cikorie, se Kaffesurrogater. 503 Cinders, se Koks og Cinders 531 Ciselerer .......................... , 243 Clichéer......................... 243 (Art. for Clichéfabr.). . . 245 C oder............................. 1533 Cognac............................ 245 Cokes, se K o k s ............ 531 Compound Lard, se Fedt en g r o s .......................... 313 Cotillonsartikler........... 245 Crown Corks................. 245 Cykleassurance.............. 245 Cyklelak'......................... 245 Cyklelakering. . . . . . . . . . 246 Cykler, 1. Cykleudsalg . . . 246 Cykler, 2. Cykler engros. . 251 Cyklereparation........... 253 Cykleringe...................... 253 Cykletilbehør................. 254 Cylinderolier................ 255 Dagblade, se Aviser 1. . . . 87 Damefrisorindor, se Frise­ ring 1 ......................... 341 Dameliattc........................ 255 Daniekonfektion, se Konfek­ tion .................................. 542 Damelinned................... 255 Dameskræddere............. 256 Dampkedelanlæg........... 256 (Artikler til Dampkedelan­ læg) ................................’ . 257 Dampkokkenanlæg........... 257 Dampmaskiner.................... 257 Dampmøller og andre større Ilandelsmøller .................. 257 Dampskibsekspeditioner og Dampskibsselsk................ 262 (Leverandører til Damp­ skibsselsk.) ....................... 266 Dampskibsekspeditioner & Dampskibsselsk. i Udlandet 1533 Dampskorstene.................... 266 Dampstøderier . . . . . . . . 266 Damptromler....................... 266 Danseundervisning.............. 266 Dekatører............................ 267 Dekoratører.................... 267 Dekstrin............................... 267 Dekupører................ 267 Delikatessehandlere . . . . . 268 Dentaldepoter....................... 268 Dentister, se Tandteknikere 970 Desinfektion....................... 268 Desinfektionsovne.............. 268 Destruktionsanstalter . . . . 268 Dieselmotorer....................... 269 Diner transportable, se Se!-" skabsanretninger. . . . 842 Dispachører......................... 269 Dragéfabrikker................. onq D ragere.....................................2J9 Drejebænke......................... 269 D re je re .......................t' 269 (Artikler for Drejere). . . 270 Driftstabsforsikring........... 270 Drivhusanlæg......................‘. 271 Drivremme.......................‘ ' 27i Droger......................... ’ ’ .' 273 Druesirup............................ 273 Duehandlere, se Fuglehand­ lere .................................. 354 Dukker. . ; .......................... 274 Dukkevogno.......................... 274 Duplikatorer....................... 274 Duplikering........... .............. 275 Dykkerarbejder.................... 275 Dynamoer................. - . . . 275 D yrlæger............................ 275 (Artikler for Dyrlæger) . 275 Dækketøj............................ 275

(Artikler for Broderihand­ lere) . ............................... 193 Brolægningsentreprenører. , 195 Broncestøberier.................... 195 Brugsforeninger. ................. 195 Bryggerier............................ 196 (Bryggerier med Depot i Kjøbenhavn).................... 198 (Bryggerimaskiner og -Ar­ tikler for Bryggerier) . . 198 Brænde.................................. 199 Brænderiartikler, se Spritfa­ brikker, Art. for.......... 925 Brændevin............................ 199 Brændsel B rik etter......................... 191 B rænde........... •_.............. 199 Brændselsforretninger. . . 199 Brændselsolier................. 200 Ildtændere....................... 456 Koks og Cinders.............. 531 Kul..................................... 571 Petroleum......................... 764 Trækul............................... 1008 Torv.................................. 1032 Brændselsolier.................... 200 Brødfabrikker.................... 200 Brødskæremaskiner........... 201 Brøndboring....................... 201 (Artikler for Brøndborere) 202 Brøndkarme og Brønddæks­ ler ..................................... 202 Brøndkuranstalter............... 202 Buddingpulver.................... 202 Budekspeditioner................. 202 Bugserselskaber................. 202 Buntmagere....................... 202 (Buntmagere en gros) . . 204 Buster, se Voksbuster. . . . 1078 Butiksinventar.................... 204 Byggegrunde....................... 204 Byggryn................................ 205 Bygmestre (kun i Sønder­ jylland) ............................. 205 Bygningsartikler. . . . . . . 206 Bygningsreparationer . . . . 214 Bælter en gros.................... 214 Bærepindo.......................... 214 Bødkere................................ 214 (Bødkeriartikler).............. 216 Bøjler................................... 216 Bølgepap, se P a p .............. 746 Bølgeplader.......................... 216 Børnehaver.......................... 217 Børnekonfektion.................. 217 Bornemel............................ 218 Børneudstyr........................ 219 Børstenbindervarer, 1. Bør­ stenbindere....................... 219 Børstenbindervarer,2.Borste- vareudsalg....................... 221 Børstenbindervarer,3.Børste- (Raavarer f. Børstenbin­ dere) ................................ 221 (Artikler f.Børstenbindere) 222 Børstetræfabrikker.............. 222 Bøssemagere....................... 222 Cacaopulver, Fabr. og Import 222 Caféer.................................. 223 (Artikler for Caféer). . . 224 Carbid.................................. 224 Carbolineum.......................... 224 Carborundum....................... 224 Casei'n, se Kasein ............... 511 Celluloid............................. 225 Celluloidvarer..................... 225 Cement.................................. 225 Cementfliser........................ 227 Cementrør............................. 227 Cementvarer........................ 227 (Artikler for Cementvare- fabrikation)....................... 230 Centralvarmeanlæg............ 230 (Apparater og Artikler til Centralvarmeanlæg). . . . 231 Centrifuger, Fabr. og Import 231 Champagne .......................... 231 Champignons....................... 231 Chaufførskoler, se Automo- ibilkøreskoler.................... 76 Cheviot............................... 232 Chlorcalcium....................... 232 Chokolade, 1. Chokoladefa­ brikker .......................... 232

stæder og større Stations­ byer er opt. i Afd.VI foran vedkommende Bys Forret­ ninger. — Elektricitets­ værker i Kbhvn., seAfd. II.

Elektriske Belysningsanlæg. 281 Elektriske Belysningsartikler 281 Elektriske Kraftanlæg. . . . 283 Elektriske Lysskilte........... 284 Elektriske Ringeapparater . 284 (Artikler til elektr. Ringc- ledninger).......................... 284 Elektriske Signal- og Ur­ anlæg ............................... 284 Elektriske Strygejern . . . . 284 Elektriske Svejseapparater . 284 Elektrisk Isolationsmateriale 284 Elektrisk Lysinstallation . . 285 (Artikler f. Installatører) 289 (Elektriske Afbrydero og Automater, Fabr. for) . . 292 Elektromotorer.................... 293 (Artikler til Elektromo­ torer) ............................... 295 Elektromotorforsikring . . 295 Elektropletvarer................. ' 295 Elektroteknisk Laboratorium 296 Elevatorer............................ 296 Emadllebogstaver........... '. . 296 Emaillegods.......................'. 297 Emailleret Pladejernsgods. . 297 Emailleskilto....................... 297 Emblemer og Medailler . . . 297 Emissionsvirksomheder . . . 298 Engageringsbureauer . . . . 298 Engageringskontorer........... 298 (Se ogsaa Oversigten Ar­ bejdsanvisnings- og En­ gageringskontorer i Emne­ listen til første Bind) -Entreprenører. . . . . . . . . 298 Se ogsaa Losnings- &Last- ningsentreprenorer. . . . 612 (Artikler f. Entreprenører) 304 Erhvervsudygtighedsforsikring 306 Essenser........... .................. 306 (Artiklerf.Essensfabrikker) 306 Etiketter. . . . ....................... 306 Etiketteringsmaskiner. . . . 306 E tu ie r..................................... 306 FaQadopuds........... ................ 307 Fajaderensning....................... 307 Fajance..................................... 307 Fajanceovne........................ 307 Faner................................ 307 Farver og Farvevarer Anilinfarver.................... 42 Cyklelak ............................ 245 Farver, 1. Farvehandlere 307 Farver, 2. Farvefabrikker 308 Farver, 3. Farver, Imp. & en gros . . ....................... 309 (Art. for Farvehandlere og

-fabrikker)....................... 310 Farveriartikler................. 312 Fernis . . .......................... 314 Gulvfernis.......................... 414 K itfabrikker.................... 521 Kønrøg............................... 592 Lakfernis og Lakker . . . 594 Limkogerier og Lim en gros 604 Malerartikler.................... 640

4

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

Side Havariagenter....................... 425 Havearkitekter.................... 426 Havebrugsprodukter Blomster............................ 158 Blomsterhandlere........... 158 Blomsterløg...................... 162 Champignons.................... 231 Frugt- og Grønthandlere. 343 Frugt en g r o s ........... .. . 346 F rø .................................... 347 Frøanalyse................. 354 Gartnere............................ 361 Grøntsager, tørrede . . . . 409 Honning............................ 436 Humle............................... 451 Hvidkaal............................... 453 Kartofler en gros.............. 509 Løg.......................... 631 Planteskoler...................... 770 Tørrerier............................ 1032 Havebrugsskoler . ................ 426 Have- og Markredskaber . . 426 Havemøbler......................... 427 Haveslanger......................... 427 Havregryn, Fabr. & Import. 427 Hegnsmateriale, se Indheg­ ning og Indhegningsmat. 464 Hejseapparater.................... 428 Ilektografer............................ 428 Hermetik, se Konserves. . . 547 Herreekvipering, 1. Herre­ ekviperingshandlere . . . . 428 Herreekvipering, 2. Herre­ ekvipering-en gros og Art. f. Ilcrreekviperingshdl. . . 433 Herrekonfektion en gros . . 433 Herrelingeri en gros........... 434 Herreunderbeklædning. . . . 434 Hestedækkener.................... 434 Hesteforsikringsselskaber . . 435 Hestehandlere....................... 435 Hosteklipning.................1. . 435 Heste-,1Ko- og Svinehaar. . 435 Hestesko............................... 435 Hesteskosøm......................... 435 Hesteslagtoro....................... 436 Hestetransport.................... 436 Hjemmebagerier.................... 436 Hjulbore......................... 436 (Artikler til Hjulbørfabri­ kation)............................... 436 Honning............................... 436 Honning, kunstig................. 436 Honningbrød og -kager . . . 436 Hospitals-Artikler og -In­ ventar . . . . r . . . . . . . 436 Hotel garnis......................... 436 H oteller............................... 436 (Hotel-Artikler og -Inven­ ta r ) ...................................... 449 Hoteller i Udlandet........... 1533 Huder og S k in d ................. 449 Huer, se Kasketter og Huer 512 Hulsømforretninger.............. 450 H um le............................ .. . 451 H unde..................................... 451 Hundekiks............................... 451 Husblas, se Gelatine........... 373 Husgerningskontorer, se Ar­ bejdsanvisnings- og Hus- ' gerningskontorer.............. 51 Husholdningsartikler, seKøk­ kenudstyr........... .............. 590 Husholdningsskoler.............. 451 Huslejeforsikring................. 451 Huslejligheds-Anvisnings­ kontorer.............. . . . . . 452 Husmæglere, so Ejendoms­ handlere og Ejendoms­ mæglere ................... 278 Hussvampforsikring........... 452 Hustelefoner....................... 452 Hvidevarer ....................... 452 Hvidkaal.............................. 453 Hydrauliske Maskiner og Presser .................... .. . . 453 Hypotekforeninger,seKredit- foren. og Hypotekforen. . 567 Hypotekforsikring . . . . . . 453 Hængekøjer........... .. 453 Hø og Halm . . . . . . . . . 453 Højesteretssagførere, se Sag­ førere ......................... . . 813 Højskoler . . . . .................... )453 Hønsefoder ................. 454 Høreapparater . . . . . . . . 454

Side

Side Glasskilte............................ 380 Glasslibning. ....................... 380 Glastage............................... 380 Glasætsning .......................... 380 Glimmer............................... 380 Glober.................................. 380 Glycerin............................... 381 Glødelamper, seMetaltraadsl. 692 Glødenet............................... 381 Gobelinsvæverier................. 381 Godsekspeditioner . . . ; . . 381 Grafit..................................... 381 Grammophoner og andre Ta­ lemaskiner ....................... 381 Grammophonoptagelser . . . 383 G ran it.................................. 383 Gravemaskiner.................... 383 Gravgitre.se Gelændere. . . 373 Gravmonumenter................. 383 Gravører............................... 385 Grimer.................................. 386 Grosserere............................ 386 G ru s..................................... 409 Grøntsager, tø rred e........... 409 Guldlister............................ 409 (Artikler for Guldlistefa­ brikker) ........................... 409 Guldsmede........... ................ 409 (Artikler for Guldsmede) 412 Guld- & Sølvvarer en gros 412 Guldtrækkero......................... 414 Gulvbeklædning Bygningsartikler.............. 206 Cement............................ 225 Cementfliser...................... 227 Gulvboklædning................. 414 (Artikler f. Gulvbeklædn.) 414 Gulvfliser............................ 414 Gulvtæpper...................... 415 Kokosvarer........................ 531 Linoleum ........... ............. 606 Linotol..................... 608 Magnesit............................ 632 Parketgulve....................... 757 Terrazzo............................ 983 Tæpper............................... 1021 Gulvfernis............................ 414 Gulvklude............................... 414 Gulvtæppebankning........... 415 Gulvtæpper............................ 415 Gummi Arabicum?................. 415 Gummi, gammelt.................... 415 Gummi- og Guttaperkavarcr . 415 (Art. og Maskiner for Gummivarefabr.)............ 416 Gummisaaler.............. . , . 416 Gummislanger...................... 417 se tillige Haveslangcr. . . 427 Gummitjære......................... 417 Gyldenlæder......................... 417 Gymnasieskoler, statsaner­ kendte ...........................'. 417 Gymnastikapparater............. 417 Gymnastiske Institutter. . . 417 Gyngeheste........................ 417 Gyngestole........................ 417 Gær................................... 417 Gødning, kunstig............. 418 Gørtlere......................... 419 (Artikler for Gørtlere) . . 420 Haandbøger, periodiske, se Aarbøger................. 33 Ilaar og Haararbejde . . . . 420 Hagelskadeforsikring......... 420 Hagl............................... 420 Halmpresser................. 420 Halmvarer.................... 420 (Artikler f. Ilalmvare- fabr.).......................... 421 Halsbind ............................... 421 Hammerværker................. 421 Hamp. .................................. 421 Handdsboger. . .................... 421 Handelsgartnere, se Gartnere 361 Handelskalendere, se Aarbøger................. 33 Vejvisere . . . . . . . . . 1056 Handelskompagnier med Fili­ aler i Udlandet ............... 421 Handelsundervisning. . . . . 421 Handsker........................... 422 (Handskemageriartikler) . 423 Harmoniums, se Orgelhar­ moniums........................ 740 Harpiks en gros................ 423 Hatte . ................ 423 (Hattemageriartikler). . . 425

Side Hørkræmmere...................... 454 (Hørkram en gros og Ar­ tikler for Horkræmmere) 456 Høstbaand, se Bindegarn en gros........... 150 Halmvarer......................... 420 Ildfaste Materialier........... 456 Ildslukningsapparater, se Brandslukningsapparater og -materiel.............. 190 Sprøjter ogSprøjteslanger. 926 Ildtændere.................... 456 Illustrationsbureauer . . . . 456 Ilt.................................. 457 (Iltfabrikker)............ 457 Imprægnering.............. 457 Incassationsbureauer i Ud­ landet......................... 1527 Incasso, 1. Bank-Incasso . . 457 Incasso, 2. Juridisk Incasso 460 Incasso, 3. Incassationsbu­ reauer .................................. 463 Indbrudsforsikring........ 463 Indhegning og Indhegnings­ materiale ......................... 464 Industriello Ovne, se Ovne 744 Ingeniører............................ 465 (Raadgivendc Ingenioror). 470 (Artikler for Ingeniører). 472 Insektpulver....................... 473 Installatører, se elektrisk Lysinstallation................. 285 Instrumentmagere.............. 473 (Musikinstrumenter en gros) 474 Instrumentslibere,seSliberier 887 Invaliditetsforsikring . . . . 474 Isenkramvarer, 1. Isenkræm­ mere .................................. 474 Isenkramvarer, 2. Isenkram en gros og Artikler for Isenkræmmere................. 478 Isknusemaskiner................. 480 Islandske Købmænd, se Kob- Ism askiner......................... 481 Isolerings- og Tætnliigsina- teriale Asbest............................... 56 Bygningsartikler................. 206 Ebonit.................................. 276 Elektr. Isolationsmateriale 284 Filt og Filtvarer................. 316 Gips...................................... 374 Gipspladevægge................. 374 Gummi-ogGuttaperkavarer 415 Heste-, Ko- og Svinehaar 435 Ildfaste Materialier . . . . 456 Isolering. . . . . 1 .............. 481 Isoleringsmateriale........... 482 Kitfabrikker....................... 521 Korkisolering. . ................. 553 Molérsten............................ 700 Pap................................. 1. 746 Stormvoks......................... 936 Tagpap............................... 965, Tang................... 971* Tjære........... ........................ 984 Torvestrøelse og Tørvemel 1033 Isskabe..................................... 483 ' Isværker og Isoplag. . . . . 483 Jagtrekvisitter, se Sports- og Jagtrekvisitter.................... 923 J e r n ........................................ 483 (Jernagenturer). . . . . . . 486 Jern, gammelt, en gros . . . 487 Jernbanemateriel. ................. 483 Jernbaneselskaber i Dan­ mark, se Bind I: Afd. II og VI. Jernbaneskinner . . . . . . 488 Jernbetonkonstruktioner . . 488 (Art. til Jernbetonkon­ struktioner) .............. . 491 Jernbjælker............................ 491 Jerndøre, se Brandsikre Døre 190 Jernkonstruktioner................. 491- Jernkæder.............. ............. 491 Jernrør................................. 491 Jernsenge................ 492 , Jernstøberier ....................... 492 (Artikler f. Jernstøberier) 4(95 Jernvinduer .......................... '495 Jernvitriol................. . ... 495 Jord- og Betonarbejder . . . 495 Jordemødre.............................. 496

Fotografiske Artikler, 4.Agen- i turer & en gros.............. 340 (Reparation af Fotografi­ apparater)......................... 341 Fotolitografi.......................... 341 Fragt'mænd............................ 341 Frimærkehandlere . . . . . . 341 Frisering, 1. Damefrisering 341 Frisering, 2. Herrefrisering 343 (Frisørartikler)................ 343 Frugt, 1. Frugt- & Grønt­ handlere ............................ 343 Frugt, 2. Frugt en gros. . 346 (Artikler for Frugthand­ lere) .................................. 347 Frugtsaftfabrikker.......... 347 Frugtvine , . . . ............. 347 F rø ................................... 347 (Art. for Frøhandlere). . . 354 (Frørensningsmaskiner). . 354 Frøanalyse......................... 354 Frøtørringsmaskiner, se Korntørringsmaskiner og -anlæg............................... 564 Fuglebure............................ 354 Fuglefrø.............................. 354 Fuglehandlere....................... 354 Fugleudstopning................. 355 Furagehandlere.................... 355 (Furage en g ro s )........... 355 Fustager............................... 355 Fyldepenne......................... 355 Fyrværkere................ 356 Fyrværkerisager................. 356 Fysiske Apparater, se Instrumentmagere 2. . . . 473 Skolemateriel.............. 859 Fægteinstitutter.............. 357 Fæsteforretninger........... 357 Fødselshjælpersker, se Jor­ demødre ............................ 496 Gadokoste...................... 357 Gadetavleudlejning........ 357 Galanterivarer................. 357 Galoscher...................... 358 Galvanisering . . . ............... 359 Galvaniske Elementer. . . . 359 Galvanoplastik.............. 359 Gamascher...................... 359 Garderobeskabe.............. 359 Gardindekorationer. . . . . 359 Gardiner......................... 359 Gardinringe................... 360 Gardinstænger................. 360 G arn ............................... 360 Gartnere......................... 361 (Artikler for Gartnere). . 368 G arverier...................... 368 (Garveri-Artikler og -Ma­ skiner)............................... 369 Gasapparater og Gasovne. . 3"0 Gasbadeovne.......................... 370 Gasborde.............................. 370 Gasglødenet........... . . . 370 Gaskomfurer....................... 370 Gasmaalere.......................... 370 Gasmotorer......................... 370 Gas- og Vandmestre)1. . . . 370 (Artikler f.Gas-ogVandm.) 372 Gasværker i Købstæder og støne Stationsbyer er opt. i Afd. VI i Real-Reg. for hver enkolt By. — Gas­ værker i Kblivn. seAfd II. Gasværksanlæg........... .. 373 Gelatine . . . . . . . . . . . . 373 Gelændere ............................. 373 Genfors ikringsselskåb'er . , . 373 Gipsere. ............................... 374 ' (Gips en gros) . . . . . . . 374 Gipspladevægge.................... 374 Gitre, se Gelændere........... 373 Glarmestré. . . . . . ........... 375 (Glarmesterartiklér). . . . 377 Glas, 1. Glasudsalg.............. 377 Glas, 2. Glas en gros . . . . 378 Glas, 3. Glasværker . . . . . 378 Glasblæsere.......................... 378 Glasbogstaver . .................... 378 G lasbøjerier....................... 379 Glasforsikring. .................... 379 Glasgravører. ....................... 379 Giftslofter ............................. 379 Glasmaleri........................... 279 Glasmontrer.......................... 379 - Glasmosaik . ....................... 380 Glassandblæserier . . . . . . 380

EMNELISTE TIL FAG-REGISTER

/ Side

Kurvemøbler......................... Side 588 (Artikler til Kurvemøbler) 589 Kuvertartikler . . . . . . . . . . . 589 Kværne........... ................ .. . 589 Købmænd i Kbhvn., se Urte- kræmmere....................... 1141 Kobmænd i Provinsen, se Bind I. Afd. VI. u. Forretninger Købmænd, færøske.............. 589 Købmænd, islandske........... 589 Kod- og Benmel................... 589 589 Kødekstrakt......................... 590 Kødkonserves....................... 590 Køkkenudstyr, 1. Køkkenud- styrsforretninger........... .. 590 Køkkenudstyr, 2. Køkkenud- styr en gros . . . ............ 591 Køleanlæg............................ 591 (Artikler til Køleanlæg) . 592 Kølehuse............................... 592 Konrøg. . . . ....................... Laancforretninger............... 592 Laase..................................... 592 Laboratorier, analytisk-kemi- ske, se Kem. Laboratorier 518 Laboratorier, bakteriologiske 593 Laboratorier for Gærings- fysiologi......................... . 593 (Laboratorieudstyr) . . . . 593 Laboratorium for mekanisk- tekiuske Undersøgelser. . 594 L ak........................................ 594 Lakering............................... 594 Lakfernis og Lakke)-. . . . . 594 Lakrids en gros.................... 594 Laks . .................................. 595 Lampeglas........... ................ Lamper. . ............................ 595 Lampeskærme....................... 595 (Art. til Lampeskærme) . 596 Lampovæger en gros.............. 596 Landbrugsmaskiner og -red- skaber Bindegarn en gros........... 150 Frørensningsinaskitier. . . 354 Gartnere, Artikler fo r. . . 368 Halmpresser...................... 420 Halmvarer. ....................... 420 Hammerværkor................. 421 Have- og Markredskaber 426 H iulbore.................... .. 436 Kværne............................. 589 Landbrugsmaskiner . . . . 596 (Artikler til Landbrugs- m askiner).................... Malkemaskiner................. 640 Motorplove....................... 706 Plove og Plovgods........... 773 Radsaamaskiner............... 785 Skovle............................... v 872 Staldinventar.................... 929 Sækkevogne .................... 961 Tractors............................ 994 Tærskeværker................. 1022 Vindmotorer.................... 1023 . Landbrugsskoler................. 599 Landinspektører.................... 599 Landsretssagførere, so Sag- fø re re ............................... 813 Lanterner, se Skibslanterner 852 Lastautomobiludlejning, se Automobiltransportforretn. 87 595 ' Legetøj Barnømøbler.............. D u k k er............................ Dukkevogne.................... Galanterivarer.................. Gyngeheste....................... Gyngestole....................... 417 Kina- og Japanvarer . . . 520 Knalderter....................... 528 Legetøj............................. 600 Legevogne.......................... 601 M asker............................ 661 Slæder og Kælker............ 888 Sports- og Jagtrekvisitter 923 Lejebihliotéker........... .. • • 601 142 ' 274 274 357 417 Levende Billeder................. Leverpostej......................... Ligkistemagasiner.............. (Ligkister en gros) . . . . Ligtorneoperatører.............. 604 Digtøj,......................... .. • • 604 601 601 601 602 6«2 602 603

Side Klude,en gros .................... 524 Klæde, 1. Klædehandlere . . 525 Klæde, 2. Klædefabrikanter. 525 Klæde, 3. Klædeimport og -Lagere............................ 527 (Artikler for Klædefabrik­ ker) 528 Klædesko ............................ 528 (Artikler for Klædeskofa­ brikker ............................. 528 Knalderter...................... 528 Knapper......................... 529 Kniplinger................ . . . . 529 Knive. . ............................... 529 Knivpoleringsmaskiner . . . 529 Knækkebrød................... . 529 Kobber............................ 529 Kobberror...................... 529 Kobbersmede................. 529 K obberstik................... 530 Kobbcrstikrestaurerere . . . 530 Kobbertrykkere.............. 530 Kobbertækkere, so Bly- og Kobbertækkere.......... 163 Kobbervarefabrikker.......... 530 Kodækkener................... 531 Kogeapparater, se Gasapparater og Gasovne 370 Petroleumsapparater. . . . 764 Kogekoner. .......................... 531 Kokosgarn..................... 531 Koko8va,r5r................... 531 Koks og Cinders, Fabr. og Import............................... 531 Kollektioner, se Lotterikol­ lektioner ......................... 612 Kolonial, 1. Kolonial en gros 534 Kolonial, 2. Kolonial Agen­ turer . . . ......................... 539 Kolonialhdl.,8eUrtekræmmere 1041 Komfurer, se Kakkelovne og Komfurer......................... 503 Kommissionsforretninger, se Agentur- og Kommissions­ forretninger .................... 34 Kompasser............................... 539 Kompressorer......................... 540 Konditorier ............................. 540 (Konditori-Artikler og -In­ ventar) ........... ' . ............. 541 Konfektion......................... 542 (Konfektionsstoffer). . . . 544 Konfekturer, 1. Konfekture­ udsalg ........... .................. 544 Konfekturer, 2. Konfekture­ fabrikker ......................... 546 Konfekturer,3. Ag. ogen gros 547 (Artikler for Konfekture- udsalg og -fabrikker) . . . 547 Konserves, 1. Udsalg . . . . 547 Konserves, 2. Fabrikker. . . 547 Konserves, 3. Agenturer og en g ro s ............................ 548 (Art. og Maskiner f. Kon­ servesfabrikker) .............. 5,50 Konsistensfedt.................... 550 Kontorartikler og -inventar Aarboger............................. 33 Blæk.................. .............. I63 Boxanlæg......................... 186 Brandallarmeringsappara- t e r ................................. i 86 Brandsikre D ø r e 190 Brevordnere........... *. 191 Butiksinventar................ 204 Dekstrin............................ 267 Duplikatorer.................... 274 Ilandelsbøger.................... 421 Hektografer....................... 428 Hustelefoner.................... 452 Kartoteker...................... 511 Kassekontrolapparater . . 512 Kassekontrolbøger........... 512 Kautschukstempler . . . . 513 Kontorartikler................. 550 Kontorbøger................ . . 551 Kontorinventar................. 551 Konvolutter.. . . . . . . . 552 Kopibøger......................... 552 Kopipresser og Kopima­ skiner............................... 552 Lak. . ............................... 594 Mangfoldiggørelsesappara­ ter.................................... 642 P a p ir ......................... .. . 747 Pengeskabe....................... 760 Protokoller 777

Juletræspynt en gros . . . . 496 Ju tev arer............................ 497 Juvelerere.se Guldsmede ' .’ 409 Jærn, se Jern....................... 483 Kabler og Lcdningstraad . . 497 Kadavoranstalter.seDestruk- tionsanstalter................. 268 Kaffe, 1. Kaffeudsalg . . . 497 Kaffe, 2. Kaffeimportører og Kaffebrænderier.............. 499 (Inventar til Kaffeudsalg og Kaffebrænderier). . . . 502 (Anlæg af og Maskiner for Kaffebrænderier)............ 503 Kaffeglasur................... 503 Kaffeposer............................ 503 Kaffesurrogater. . . . . . . . 503 Kagebagerier, so Konditorier 540 Kakao, so Cacaopulver. . . . 222 Kakkelovne og Komfurer. . 503 Kakkelovnsrensning og Kakkelovnspudsning. . . . 506 Kakkelovnsror.................... 506 Kalipastavarer.................... 506 Kalisalpeter.......................... 506 Kalk, brændt....................... 506 Kalksandstensfabrikker . . . 506 Kalkværker og Kalkværks- kontorer............................ 506 Kalligrafi............................ 507 Kaminovne.......................... 507 Kaminrammer........... .. 508 Kamme og B o rste r........... 508 Kammerjægere................ . 508 Kandestøbere....................... 508 K aolin.................................. 508 Kapokfabrik....................... 508 K ap sler............................... 509 Karetmagere, so Vognfabri­ kanter og -forhandlere . . 1073 Karosserier, se Automobil­ karosserier ...................... 76 Kartebeslag................... .. . 509 Kartoffelmcl................... 509 •Kartofler en g r o s ........ 509 K artonartikler.............. 510 Kartonnage.................... 510 Kartoteker......................... . 511 (Kartoteker en gros) . . . 511 Kasein .................................. 511 (Anlæg af ogArt. f. Kasein­ fabrikker).- ................. 511 Kasketter og Huer........ 512 Kassekontrolapparater . . . 512 (Artikler til Kassekon­ trolapparater) ................., 512 Kassekontrolbøger........ 512 Katechu......................... 512 Kautionsforsikring........ 512 Kautschukstempler. . . . . . 513 K aviar............................ 513 Kedelrensning................ 513 Kedelstcnsoplosninger. . . . 513 Kem ikalier................... 513 Kemiske Apparater........... 515 Kemiske Fabrikker .. . . 515 (Maskiner og Artikler f. kem. Fabrikker).............. 518 Kemiske Laboratorier, ana­ lytisk- ............................... 518 Keramik............................... 519 K ikkerter............................ 520 K ik s ..................................... 520 Kina- og Japanvarer . . . . 520 K io sk er......................... .. . 520 (Artikler for Kiosker) . . 521 Kirkeeffekter................ 521 Kirkevin............................... 521 Kirurgiske Gummivarer . . 521 K itfabrikker....................... 521 K jo le r.................................. 521 Kjoletøjer............................ 522 Klamper, se Træskoklamper. 1017 Klasselotterikollcktioner, se Lotterikollektioner . . . . 612 Klaverer, so Pianoer........... 764 Klaviatur- og Mekanikfabrik 522 Klejnsmede, se Smede. , . . 888 Klichéer, se Clichéer. . . . . 243 Klinikker . .......................... 522 (Artikler for Klinikker) . 523 Klinkere............................... 523 Klipfisk en g ro s ................. 524 Klister . .................... • , • . 524 Kloakrensning . . . . . . . . 524 K lokkestøhere.................... 524 Klosetter . 524

Kontorartikler og -inventar (fortsat) . Regnemaskiner. . . . . . . 788 •Regnskabsbøger.............. 791 Schapirografer................. 838 Seglmærker. . . ............... 838 Signeter . . . .................... 845 Skrivemaskiner. . . . . . . 873 Skrivemaskinereparation . 875 Skrivemaskinetilbohør . . 875 Stempler............................... 1016 Tælleapparater................. 1114 Vejvisere.......................... 1151 Kontrolapparater................. 552 Kontrolbilletter.................... 552 Kontrolforretninger........... 552 Konvolutter......................... 552 (Artikler f. Konvolutfabr.) 552 Kopibøger..................• • • - 552 Kopipre9ser og Kopimaski­ ner .........................................552 Korkaffald............................ 553 Korkbearbejdningsmaskiner 553 Korkisolering . . . . . . . . 553 Korkvarer............................ 553 Korn, Imp. ogEksp.. . . . . 554 Kornkontrolorer, se Kontrol­ forretninger....................... 552 Korntørrerier....................... 564 Korntorringsmaskiner og -anlæg............................... 564 Korre^ppndancebureauer,, se Telegram- og Korrespon­ dancebureauer ................. 982 Korsetter............................... 564 (Artikler f. Korsetfabrik­ ker) .................................. 565 K o rt................................. 565 KortrcgUtre, se Kartoteker. 511 Kostskoler........................ 565 Kradsuldsfabrikker.......... 566 K ra n e r............................ 566 Kranse, kunstige............. 566 Kravats............................. 566 Kreaturforsjkringssel skaber. 566 Kreaturhandlere ogKréatur- kommissionærer.......... 567 Kreatur- og Kødeksport. . . 567 Kreditforeninger og Hypo­ tekforeninger .................... 567 K ridt.................................... 568 Krigsforsikring.................... 568 Kronometre......................... 568 K rud t.......................... .. . . 568 Krydderier............................ 568 Krydsfinér............................ 569 Kryolitlx............................... 569 Krolhaar............................... 569 Kufferter.............................. 569 (Art. for Kuffertfabr.) . . 570 Kuffertudlejning................. 570 Kuglelejer............................ 570 K ul....................................... 571 (Artikler for Kul- og Koks­ handlere) .......................... 580 Kulsyre...................... 581 Kulør, so Soya og Kulør. . 912 Kunstauktioner.................... 581 Kunstdrejere . .’ ................. 581 (Kunstdrejerartikler en gros).................................. 581 Kunstforlag......................... 581 Kunstgødning, se Gødning, kunstig............................. 418 Kunsthandlere (Malerier og Skulpturer)...................... 581 Kunsthandlere, forskellige . 582 (Artikler for Kunsthand­ lere) .................................. 583 Kunstige Blomster, se Blom­ ster, kunstige.................. 162 Kunstindustriskoler........... 583 Kunstmalere......................... 583 (Rekvisitter f. Kunstma­ lere) .................................. 585 Kunstsager og Antikviteter 585 Kunstsmede......................... 586 Kunstvævning...................... 586 Kuranstalter, se Brøndkuranstalter........... 202 Sanatorier......................... 832 Vandkuranstalter.............. 1048 Kursus.................................. 586 Kurvemagere . . ................ 587 (Kurvemagerarbejder en gros)........................ 587 (Raavarer til Kurvema­ gere) 588

Made with FlippingBook - Online magazine maker